Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024

Nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Thanhuyptphcm.vn) - Sáng 14/4, Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai thực hiện kết luận, quy định Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (ảnh).

Tham dự và báo cáo viên tại Hội nghị có đồng chí đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM. Về phía lãnh đạo Tổng Công ty có đồng chí Trần Ngọc Hổ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty; đồng chí Lưu Trung Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Công ty; đồng chí Phạm Thiết Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty...

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Tô Đại Phong đã trình bày các nội dung cốt lõi của văn kiện Đại hội XIII của Đảng: 5 đặc điểm tình hình của khu vực và quốc tế; 3 mục tiêu cốt lõi; 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong văn kiện; các chương trình đột phá,…và nội dung kết luận của Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII: Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu.

Mục tiêu: Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; đổi mới  nội dung, phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa xây và chống, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng cấp bách, thường xuyên. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng, đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: (1) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình. (2) Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (3) Tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách. (4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý  nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm. (5) Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội ; thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Tô Đại Phong đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội của cả nước và của TPHCM năm 2021 và quý 1 năm 2022; thông tin tình hình thời sự của quốc tế và khu vực trong đó có sự kiện giữa Nga và Ukraine.

Tấn Tài


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo