Chủ Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Thành phố Hồ Chí Minh

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh

Ngày 8-1-2002, Bộ Chính trị (khóa IX) ban hành Nghị quyết 09-NQ/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đọan cách mạng mới”; Nghị quyết xác định: công tác cựu chiến binh là một trong những công tác vận động quần chúng quan trọng của Đảng, là trách nhiệm của hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, của toàn xã hội. Sau gần 8 năm thực hiện, ngày 4-3-2010, Ban Bí thư (khóa X) tiếp tục ban hành Kết luận số 66-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện Kết luận số 66-KL/TW, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức triển khai, quán triệt trong toàn Đảng bộ, đồng thời ban hành Công văn số 679-CV/TU ngày 28-4-2010 “Thực hiện Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt Nghị quyết 09 và Kết luận 66, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên đối với công tác cựu chiến binh và hội cựu chiến binh các cấp trên địa bàn thành phố; đưa nội dung công tác cựu chiến binh vào bồi dưỡng, giảng dạy trong chương trình sơ cấp, trung cấp chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị quận huyện và Học viện Cán bộ thành phố...

Để tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác cựu chiến binh, Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện chế độ làm việc định kỳ với Hội Cựu chiến binh thành phố để nghe báo cáo tình hình hoạt động; kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, ghi nhận những đóng góp của hội cựu chiến binh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức quản lý, điều hành của các cấp chính quyền và những ý kiến đề xuất, kiến nghị liên quan đến cựu chiến binh và tổ chức hội cựu chiến binh; chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố ban hành chính sách, đầu tư kinh phí từ ngân sách cho Hội Cựu chiến binh thành phố hoạt động trị giá hơn 27 tỉ đồng; lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ hội các cấp; chỉ đạo hội cựu chiến binh các cấp tham gia góp ý kiến xây dựng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh; tăng cường sự lãnh đạo, định hướng hoạt động của các cấp hội gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chương trình kinh tế - xã hội của thành phố, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hội phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Các cấp chính quyền tiếp tục phối hợp và phát huy vai trò của hội cựu chiến binh trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền; hướng dẫn thực hiện hồ sơ, bảo đảm chính sách đối với quân nhân tham gia chống Pháp, chống Mỹ chưa được hưởng chế độ; cơ cấu cán bộ hội tham gia vào các tổ chức chính quyền từ quận huyện đến cơ sở, ban điều hành khu phố, tổ dân phố, tổ nhân dân, các ban chỉ đạo, các ban đại diện, hội thẩm nhân dân, các tổ hòa giải, tổ tuyên truyền vận động, tổ giám sát... ở địa phương; xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với hội cựu chiến binh; tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất, các chương trình, dự án… để hội tổ chức hoạt động; giải quyết đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng đối với chế độ chính sách cho cựu chiến binh...

Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố tạo điều kiện hỗ trợ cho Hội Cựu chiến binh thành phố vay vốn ưu đãi để giúp hội viên giảm nghèo, xuất khẩu lao động, khuyến khích, động viên cựu chiến binh thành lập doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho cựu chiến binh. Đến hết tháng 5-2015, có 6.643 hộ là cựu chiến binh vay với số tiền là 15,7 tỉ đồng; nguồn vốn nội bộ giúp nhau làm kinh tế giảm nghèo thường xuyên duy trì 7,7 tỉ đồng. Các cấp hội khuyến khích, động viên cựu chiến binh thành lập 428 doanh nghiệp, trong đó có 11 hợp tác xã, 43 trang trại, 150 gia trại do cựu chiến binh làm chủ, thu hút 9.032 lao động...

Quá trình thực hiện Kết luận số 66-KL/TW cũng là quá trình củng cố, kiện toàn tổ chức cựu chiến binh các cấp trên địa bàn thành phố. Đến hết tháng 5-2015, Hội Cựu chiến binh thành phố có 29 tổ chức hội cấp trên cơ sở, 583 hội cơ sở (gồm 319 hội cấp phường và 264 hội cựu chiến binh khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp); có 2.720 chi hội với 66.282 hội viên, trong đó có 31.155 hội viên là đảng viên (đạt tỉ lệ 47%). Trong 5 năm (2010 – 2015), số tổ chức hội đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh” từ 95 – 98%, trong đó đạt xuất sắc trên 80%, không có tổ chức hội yếu kém.

Các cấp hội cũng đã có sự đóng góp tích cực vào Chương trình “Giảm nghèo, tăng hộ khá” của thành phố theo tiêu chí thu nhập 16 triệu đồng/người/năm giai đoạn 2014 – 2017. Với hoạt động “Nghĩa tình đồng đội”, giúp đỡ lẫn nhau, đến nay chỉ còn 0,66% hộ cựu chiến binh nghèo, và 1.717 hộ cận nghèo; phấn đấu đến cuối năm 2015 không còn hộ cựu chiến binh nghèo. Riêng Quỹ Hỗ trợ cựu chiến binh nghèo thành phố đã vận động các nhà tài trợ thực hiện các chương trình hỗ trợ thiết thực cho hộ cựu chiến binh nghèo. Các cấp hội đã tặng 32.177 xe lăn, xe lắc trị giá trên 30 tỉ đồng; sửa chữa 404 căn trị giá trên 9 tỉ đồng; trao 2.100 suất học bổng trị giá trên 2 tỉ đồng; thực hiện công tác hỗ trợ vốn vay cho hội cựu chiến binh các quận huyện gần 18 tỉ đồng...

Qua 5 năm tổ chức thực hiện Kết luận 66, có thể nhận thấy, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân hiểu sâu hơn vai trò của cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới. Các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt quy chế định kỳ làm việc với hội cựu chiến binh cùng cấp để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, thường xuyên chỉ đạo phổ biến những chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh; quan tâm thực hiện đồng bộ từ thành phố đến cơ sở bằng nghị quyết, chương trình hành động cụ thể, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, tăng cường nhân sự cho tổ chức hội; thực hiện tốt các chính sách đối với các cấp hội và hội viên, cựu chiến binh. Hoạt động phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với hội cựu chiến binh cùng cấp có hiệu quả, tác động tốt đến việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, đơn vị. Các cấp hội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội tại địa phương, cơ sở; thường xuyên giáo dục cán bộ, hội viên tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hội. Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 09 và Kết luận 66 đã giúp các cấp hội định hướng được hoạt động, tháo gỡ được những vướng mắc, khó khăn về biên chế tổ chức, mối quan hệ, kinh phí hoạt động, nhất là ở cơ sở, giúp hội chủ động về chương trình, kế hoạch và kinh phí hoạt động, đảm bảo việc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

NGUYỄN NGỌC CƠ

Thông báo