Chủ Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Đồng chí Võ Thị Ánh Tuyết, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Phó trưởng Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Thành ủy:

Gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của nhân dân

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đã xác định, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, đảng viên, có sự chuyển biến sâu sắc hơn trong nhận thức và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, sự gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu. Tuy nhiên, Báo cáo chính trị cũng nêu rõ: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiệu quả chưa cao, sự lan tỏa chưa mạnh. Sự chuyển biến về nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên có nơi chưa sâu sắc, chưa đầu tư nghiên cứu nội dung, đề ra giải pháp thực hiện chưa thật sự sáng tạo; việc thực hiện có nơi còn hình thức. Vẫn còn tình trạng cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện chưa tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu… Như vậy, bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được thì việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW (gọi tắt là Chỉ thị 03) vẫn còn nhiều việc đáng quan tâm. Để làm rõ hơn các vấn đề liên quan, Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng đã có cuộc trao đổi với đồng chí Võ Thị Ánh Tuyết, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó trưởng Bộ phận giúp việc Thành ủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW.

Những kết quả quan trọng

* Phóng viên: Thưa đồng chí, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 ở Đảng bộ TP.HCM, xin đồng chí vui lòng cho biết những kết quả nổi bật?

- Đồng chí Võ Thị Ánh Tuyết: Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đạt được kết quả bước đầu tích cực; nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục nâng lên, trở thành việc làm thường xuyên, tự nguyện, tự giác trong hoạt động hàng ngày. Nhiều nơi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành động lực, tiêu chí đánh giá, thành biểu hiện cụ thể về hành vi, lời nói, ứng xử chuẩn mực hàng ngày trong giải quyết công việc, trong mối quan hệ với đồng nghiệp và nhân dân, góp phần hạn chế các vi phạm, ngăn ngừa nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân.

Các cấp ủy đã chú ý gắn việc thực hiện học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng thời gian, chất lượng đi cơ sở, tiếp xúc đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị 03. Một số nơi có nhiều biện pháp, cách làm phong phú, thiết thực, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, đạt được những kết quả rõ nét, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc; chú trọng rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp với các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; những nội dung chuẩn mực đạo đức của đơn vị được tổ chức bàn bạc, thảo luận, bổ sung một cách dân chủ, công khai trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt đơn vị.

Thực hiện tốt công tác phát hiện, biểu dương nhân rộng các gương làm tốt, cách làm hay, tạo hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên, các ngành, các giới. Các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể - chính trị xã hội tổ chức nhiều phong trào, hoạt động trọng tâm tại cơ sở, quan tâm chăm lo người nghèo, công nhân, lao động có thu nhập thấp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

* Trong các kết quả đạt được, đồng chí thấy tâm đắc những điều gì nhất?

- Điều tôi thấy tâm đắc nhất chính là các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc giải quyết các nhu cầu, các vấn đề nổi cộm, bức xúc của người dân và đạt được những kết quả thiết thực. Chúng ta nhớ lại, năm 2011, để cụ thể hóa và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 trong toàn Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy chủ động đề ra chủ đề của toàn khóa “Phấn đấu vượt qua khó khăn, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên; huy động mọi nguồn lực chăm lo cải thiện đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, lao động nghèo; đồng thời, tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân…

Trong 4 năm qua, trước bối cảnh còn nhiều khó khăn, phức tạp nhưng với quyết tâm chính trị cao, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế tăng trưởng khá cao, bình quân 5 năm ước đạt 9,6%/năm; chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát, năm 2014 tăng 1,65% so với tháng 12-2013. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; cơ cấu dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp thành phố năm 2011 là: 57,8% - 41,2% - 1%; ước năm 2015 là: 59,9% - 39,2% - 0,9%; chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh được cải thiện, hiệu quả đầu tư được nâng lên… Thực hiện có hiệu quả chương trình bình ổn thị trường, đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. GDP bình quân đầu người tăng 12%/năm, đến cuối năm 2015 ước đạt 5.538 USD/người; cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (có 3/5 huyện, 54/56 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (19/19 tiêu chí)). Thành phố hoàn thành mục tiêu giảm hộ nghèo giai đoạn 2009 – 2015 trước 2 năm; thực hiện đồng bộ các giải pháp tổng hợp chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2014 – 2015 đạt hiệu quả, đến nay hộ nghèo có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm còn 1,03%; hộ cận nghèo có thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm còn 2,64% (thành phố còn 20.243 hộ nghèo và 51.985 hộ cận nghèo)…

Đã rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập đồ án, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị, có chủ trương, biện pháp giải quyết tình trạng dự án “treo”, chậm triển khai, giải quyết lợi ích chính đáng của nhân dân trong khu vực quy hoạch, kịp thời điều chỉnh hệ số giá đất (hệ số K) để tính tiền thu sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Tăng cường thực hiện chế độ tiếp công dân, đối thoại trực tiếp, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính; đẩy mạnh thực hiện các chương trình đột phá...

Thành phố cũng thực hiện nhiều chương trình chăm lo cho người dân, như triển khai 22 dự án đầu tư xây dựng trường mầm non với quỹ đất gần 46.500 m2, gồm 5.500 chỗ gửi trẻ cho công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp; đến nay đã đưa 6 dự án vào hoạt động, nuôi dạy 1.440 trẻ. Tính đến cuối tháng 6-2015, có 1.557.101 hộ dân được cấp nước sạch, đạt tỉ lệ 83,08%. Đã hỗ trợ 16,4 tỉ đồng cho 31.786 lượt người trong diện có đất bị thu hồi được học nghề, học văn hóa, phê duyệt 4.105 dự án hỗ trợ việc làm cho gần 48.000 lao động với số vốn vay 374,7 tỉ đồng…

Những cách làm hay, những mô hình tích cực

* Đạt được kết quả đó chắc chắn xuất hiện những cách làm hay…

- Đúng vậy! Chúng tôi nhận thấy, quán triệt Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1-7-2011 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Thành ủy đã chọn 8 đảng bộ làm điểm (gồm Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải, Đảng bộ Khối các trường đại học - cao đẳng - trung cấp chuyên nghiệp, Đảng bộ quận Bình Thạnh và huyện Củ Chi và các đảng bộ cơ sở: Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư (thuộc Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng)), là các đơn vị trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, với doanh nghiệp; các đơn vị có nhiều dự án trọng điểm liên quan đến công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng thu hồi đất; các đơn vị quản lý tài chính, thuế… mà trong những năm qua “chỉ số hài lòng” của người dân ở một số nội dung chưa cao.

Bên cạnh đó, qua giao ban và kiểm tra việc thực hiện của các cấp ủy, nhìn chung các cấp ủy đều xây dựng kế hoạch thực hiện, một số địa phương, cơ quan, đơn vị có những cách làm hay, linh hoạt, sáng tạo và khá hiệu quả, như triển khai chủ đề năm mở rộng đối tượng đến lực lượng xe ôm, tổ bảo vệ khu phố, chức sắc tôn giáo; các mô hình “3 trách nhiệm”, “8 giờ làm việc hiệu quả”, “Đoàn kết tốt, trách nhiệm cao, nói đi đôi với làm”…

* Đồng chí có thể giới thiệu các mô hình học tập và làm theo đạt kết quả tích cực?

- Có rất nhiều mô hình phong phú, tích cực, hiệu quả. Có thể kể: ngành tuyên giáo xây dựng chuẩn mực đạo đức: Bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng; Nhân ái, đoàn kết, nghĩa tình; trung thực, gương mẫu, trách nhiệm; Không ngừng học tập, rèn luyện; lời nói đi đôi việc làm; Viết đúng, nói chuẩn, nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục; Năng động, sáng tạo, hiệu quả; tham mưu giỏi, tác nghiệp tốt.

Ở quận 3, tổ chức thi viết về các gương điển hình để chọn gương nhân rộng; xây dựng và thực hiện nhiều khẩu hiệu hành động “3 trách nhiệm”, “8 giờ làm việc hiệu quả”, “Đoàn kết tốt, trách nhiệm cao, nói đi đôi với làm”. Ở Sở Giao thông – Vận tải, cán bộ lãnh đạo chủ chốt đăng ký nêu gương thực hiện đúng quy định mua sắm vật tư, trang thiết bị, tài sản trong thi công các công trình giao thông trọng điểm của thành phố; đi làm bằng phương tiện xe công cộng, chủ động tìm công trình, nguồn vốn để đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động của đơn vị; thực hiện phương châm hành động của ngành giao thông vận tải TP.HCM là “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Sở Xây dựng thực hiện “4 không, 5 hóa” (không trễ hạn theo quy định, không sai sót trong quá trình thụ lý hồ sơ, không yêu cầu bổ túc những loại giấy tờ không có trong quy định, không yêu cầu bổ túc hồ sơ nhiều lần; pháp lý hóa, hợp lý hóa, mẫu biểu hóa, công khai hóa, tin học hóa), trình UBND thành phố ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xây dựng, quản lý nhà ở, vật liệu xây dựng và kinh doanh bất động sản, rà soát các thủ tục hành chính, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, hồ sơ, giúp rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục cấp giấy phép xây dựng, thẩm định dự án... tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nâng tỉ lệ hài lòng của nhân dân.

Các đoàn thể cũng có nhiều cách làm hay. Hội Liên hiệp Phụ nữ nhân rộng mô hình “Gia đình hội viên làm theo lời Bác”, “Mỗi hội viên chọn một việc làm thiết thực, thực hành tiết kiệm theo gương Bác”; phát động “Làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ vượt khó tham gia công tác xã hội tại địa phương”, “Làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ vượt khó tham gia công tác xã hội tại địa phương”. Hội Nông dân hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề giúp nông dân phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường; vận động xây dựng nhà tình thương, trao học bổng cho con hội viên, tặng thẻ bảo hiểm cho hội viên nông dân nghèo...

Phát huy sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu

* Một trong những yêu cầu quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 03 là sự nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu. Đồng chí có nhận xét gì về vấn đề này trong thời gian qua?

- Thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, với nhận thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, Thường trực Thành ủy đã tổ chức nhiều cuộc giao ban với thường trực quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở về “Cách làm, kinh nghiệm của người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã đúc kết một số kinh nghiệm trong cách làm, xác định rõ hơn trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, giúp các cấp ủy vận dụng thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo cương vị công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt thể hiện qua nội dung đăng ký rèn luyện, phấn đấu, đề cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi người. Nhiều tổ chức đảng thực hiện Sổ tay đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ để cán bộ, đảng viên tự giác ghi nội dung đăng ký rèn luyện đạo đức, báo cáo với chi bộ. Trên cơ sở đó, cấp ủy giám sát, nhắc nhở, biểu dương, định kỳ nhận xét kết quả thực hiện; dành thời gian hợp lý, để đảng viên thảo luận trên tinh thần tự phê bình và phê bình thẳng thắn, trung thực, xây dựng.

Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI với Quy định số 101-QĐ/TW đã đạt được kết quả tích cực về nhận thức và hành động; tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và gương mẫu của tập thể và từng cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trong việc chuẩn bị, tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình, khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, tiếp thu phê bình đã có tác động lan tỏa và nêu gương cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập và làm theo. Hầu hết các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp đã quán triệt và gương mẫu, tự giác, nêu gương thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời những búc xúc, kiến nghị của nhân dân. Các đồng chí Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố, UBND thành phố trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, tiếp công dân và chỉ đạo giải quyết những thắc mắc, khiếu kiện của người dân; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài… đạt những hiệu quả tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân.

Qua biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2012 – 2015 thành phố có hơn 14.720 lượt tập thể và cá nhân được biểu dương cấp cơ sở, 542 tập thể và 842 cá nhân được biểu dương cấp thành phố, trong đó có 413 đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp thành phố, quận - huyện, đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở.

Một số hạn chế, tồn tại và định hướng lớn trong thời gian tới

* Thưa đồng chí, việc học tập và làm theo gương Bác Hồ ở Đảng bộ thành phố chắc còn những hạn chế, tồn tại…

- Các hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị 03 được Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy nhìn nhận rất thẳng thắn và cầu thị. Có thể điểm qua một số điểm chính:

Một là, vẫn còn một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, còn lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo vận dụng phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị; lúng túng trong việc đưa chủ đề năm và các tác phẩm của Bác vào sinh hoạt chi bộ, có nơi còn chậm triển khai, tổ chức nghiên cứu, học tập chưa sâu sắc; thiếu chủ động, sáng tạo, còn trông chờ sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; có nơi tổ chức thực hiện còn hình thức, thiếu kiểm tra, giám sát.

Hai là, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa cụ thể, chưa sát với đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị; việc đăng ký và đánh giá kết quả nêu gương, làm theo ở một số cán bộ, đảng viên còn chung chung, chưa bám vào trọng tâm là khắc phục hạn chế của bản thân gắn với nhiệm vụ chính trị và hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI.

Ba là, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ở một số tổ chức đảng còn thấp; chậm xây dựng kế hoạch và chưa kiên quyết thực hiện các giải pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, kết quả khắc phục còn chậm, chưa gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc của địa phương, đơn vị, chưa tạo sự chuyển biến rõ rệt trong một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng; tính tự giác của một số cán bộ chủ chốt chưa cao, việc đề ra đầu việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của cá nhân không cụ thể.

Bốn là, việc học tập và làm theo đạt hiệu quả chưa cao, sự lan tỏa chưa mạnh. Sự chuyển biến về nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên có nơi chưa sâu sắc, chưa đầu tư nghiên cứu nội dung, đề ra giải pháp thực hiện chưa thật sự sáng tạo; việc thực hiện có nơi còn hình thức. Vẫn còn tình trạng cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện chưa tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Năm là, ở một số nơi, việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa hiệu quả; việc chọn vấn đề nổi cộm, gây búc xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị như tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu, thiếu trách nhiệm, hành chính hóa, cải cách hành chính chưa hiệu quả... để tập trung thực hiện chưa tạo được chuyển biến rõ nét và triệt để; gương “liêm”, “chính” chưa nhiều và chưa đủ sức thuyết phục.

Sáu là, việc tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các gương điển hình, mô hình tốt, việc làm hay trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có nơi có lúc chưa kịp thời và đúng mức để động viên, khích lệ các nhân tố tích cực phấn đấu…

* Xin đồng chí cho biết những định hướng lớn trong việc học tập và làm theo gương Bác Hồ trong thời gian tới?

- Bên cạnh các chỉ đạo thường xuyên và các chủ học tập hàng năm của Trung ương, trước mắt, các cấp ủy, các tổ chức đảng cần tiếp tục quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ đạo về đẩy mạnh việc “học tập” và “làm theo”, tập trung vào nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”; gắn thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW. Xây dựng nội dung tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập” và “làm theo” thành một nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội cấp mình. Đề ra các giải pháp, cách làm thiết thực, hiệu quả, sát hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị; lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những hạn chế, khuyết điểm, vấn đề về tư tưởng, đạo đức, lối sống, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây bức xúc trong dư luận, trong nhân dân để khắc phục, giải quyết dứt điểm. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 03 và chủ đề năm.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, nghiêm túc, tự giác và có kế hoạch, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, trước hết là 3 vấn đề cấp bách; định kỳ sơ kết, đánh giá, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

Thứ ba, tiếp tục tổ chức đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác Hồ do ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã ban hành, gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thứ tư, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Thứ năm, tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10-1-2012 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Kịp thời phát hiện những cách làm tốt, kinh nghiệm hay để biểu dương, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng; đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, thiếu quan tâm, triển khai hình thức…

* Trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN MINH HẢI (thực hiện)

Thông báo