Chủ Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng ở Ðảng bộ Khối Doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại TP.HCM

Thực hiện Quy định số 1043-QĐ/TU ngày 21-9-2004 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa VII) về việc phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại TP.HCM đã nghiêm túc triển khai quán triệt nội dung Quy định đến các cấp ủy đảng trực thuộc, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tổ chức phổ biến đến cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Khối đã xây dựng chương trình hành động và kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức thực hiện Quy định; định kỳ tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo.

Trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức quán triệt nội dung Quy định 1043-QĐ/TU đến tất cả cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác vận động quần chúng. Việc quán triệt Quy định được các cấp ủy triển khai trong sinh hoạt đảng bộ hoặc trong sinh hoạt của chi bộ, sau đó các cấp ủy đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện, đồng thời phân công nội dung, công việc cụ thể để đảng viên thực hiện công tác vận động quần chúng, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Để nâng cao hiệu quả trong công tác vận động quần chúng, các cấp ủy đảng đã chủ động hướng dẫn và đưa ra những nội dung, cách làm cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng vận động; phương pháp phân công được thực hiện như sau:

Đối với đối tượng vận động là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan khối viện, phân viện nghiên cứu, các cấp ủy luôn đổi mới nội dung và phương thức vận động; tùy theo từng đối tượng, nhất là đối với các nhà khoa học và giới trí thức, cấp ủy có kế hoạch phân công những đảng viên có uy tín, có kinh nghiệm, am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực công tác, để trực tiếp tham gia vận động quần chúng một cách thiết thực, hiệu quả.

Đối với đối tượng vận động là công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, các cấp ủy phân công đảng viên đang làm việc tại các phân xưởng, tổ đội sản xuất trực tiếp làm công tác vận động quần chúng tại nơi làm việc; nội dung vận động tập trung vào việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị; thực hiện tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, rèn luyện tay nghề và ý thức tự giác trong lao động; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, tiêu cực; nói đi đôi với làm và thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện tác phong công nghiệp và văn hóa trong doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động quần chúng, công nhân, lao động nâng cao nhận thức chính trị, hiểu rõ về lịch sử, vai trò của Đảng trong tiến trình lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước; bồi dưỡng, giúp đỡ các quần chúng ưu tú vào Đảng…

Đối với đối tượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo và phân công đảng viên thực hiện công tác vận động quần chúng trên cơ sở đảng viên khoa nào thì gắn với lực lượng học sinh, sinh viên ở khoa đó; mặt khác, cấp ủy các trường cũng chỉ đạo các đoàn thể quần chúng Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phát động các phong trào thi đua nhằm vận động, cổ vũ học sinh, sinh viên thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, như phong trào “Dạy tốt – Học tốt”, “Giúp nhau cùng tiến bộ”, “Năm Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ Khối Công nghiệp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Vì sự phát triển cộng đồng”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Chiến dịch mùa hè xanh”, “Hiến máu nhân đạo”…

Định kỳ hàng năm, các cấp ủy đảng trực thuộc đều tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, qua đó rút kinh nghiệm những việc làm được, chưa làm được, để tiếp tục đề ra những biện pháp chỉ đạo hiệu quả hơn trong thời gian tiếp theo, thường xuyên phân công cán bộ, chuyên viên của các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối tham dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở để nắm tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên và kết quả thực hiện việc phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng, qua đó kịp thời nhắc nhở để các đồng chí hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Cùng với việc phân công đảng viên làm tốt công tác vận động quần chúng tại cơ quan, đơn vị, các cấp ủy cũng đã phân công đảng viên thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tại địa phương nơi cư trú; gắn thực hiện vận động quần chúng với nhiệm vụ của đảng viên tại địa phương theo Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Nhận thức sâu sắc về vai trò của quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng tại cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng và phân công đảng viên trực tiếp vận động quần chúng tại đơn vị nơi công tác. Đến nay, toàn Đảng bộ Khối có 4.245 đảng viên/5.115 đảng viên được phân công làm công tác vận động quần chúng, chiếm 83% tổng số đảng viên, trong đó đảng viên tự giác nhận đăng ký phụ trách công tác vận động quần chúng là 785 đồng chí.

Qua triển khai thực hiện việc phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở, hầu hết đảng viên trong Đảng bộ đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình; theo đó, để làm tốt công tác vận động quần chúng, bản thân mỗi đảng viên phải phấn đấu rèn luyện về mọi mặt, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng; quan tâm, gần gũi, lắng nghe ý kiến của quần chúng; đặc biệt là sự gương mẫu, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nói đi đôi với làm, là tấm gương để quần chúng noi theo. Làm tốt công tác vận động quần chúng cũng là điều kiện để giúp cho đảng viên phấn đấu, rèn luyện bản thân mình.

Qua 10 năm thực hiện Quy định số 1043-QĐ/TU trong Đảng bộ Khối, dù vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, nhưng cơ bản đã phát huy tốt vai trò của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thể hiện ở một số kết quả như: thực hành tiết kiệm được 4.702 tỉ đồng; đóng góp vào công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện 494,89 tỉ đồng; tham gia hiến máu nhân đạo 15.706 lượt người; giới thiệu 16.340 quần chúng ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, đã kết nạp 3.835 đảng viên mới…, góp phần tích cực vào sự ổn định, phát triển của Khối, của ngành và thành phố.

Nhận thức và hành động của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được phân công đã có sự chuyển biến tích cực. Phần nhiều đảng viên được phân công trực tiếp làm công tác vận động quần chúng đã có nhiều cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gần gũi, đi sâu tìm hiểu tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh của quần chúng để có biện pháp vận động phù hợp, hiệu quả. Phát hiện các nhân tố tích cực trong quần chúng để giới thiệu nguồn kết nạp đảng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lâu dài. Bên cạnh đó, mỗi đảng viên đã nâng cao thêm nhận thức, sự hiểu biết, không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, tạo được uy tín và thực sự trở thành tấm gương trong quần chúng.

Do đặc điểm các đơn vị trong Đảng bộ Khối gồm nhiều ngành nghề khác nhau, hoạt động trên nhiều tỉnh thành cả nước, qua việc phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở, Đảng ủy Khối rút ra một số kinh nghiệm thực tế:

Thứ nhất, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định số 1043-QĐ/TU, các cấp ủy đảng cần thực sự chủ động, linh hoạt trong việc phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện để nhắc nhở, tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành tốt phần việc được phân công.

Thứ hai, những đơn vị có số lượng quần chúng cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên đông, bên cạnh phân công đảng viên phụ trách trực tiếp từng quần chúng, các cấp ủy cần phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị để phân công đảng viên trực tiếp tham gia làm nòng cốt trong công tác vận động quần chúng.

Thứ ba, đảng viên phải tự giác, nhiệt tình thực hiện nhiệm vụ được phân công; phải sâu sát, gần gũi quần chúng; gương mẫu trong lao động, công tác, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh… thì quần chúng sẽ tôn trọng và thực hiện theo. Bên cạnh đó, đảng viên tự giác nâng cao nhận thức chính trị, nắm vững các quy định của Đảng, Nhà nước và của đơn vị để giải thích được những thắc mắc của quần chúng.

Việc thực hiện Quy định số 1043-QĐ/TU đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đảng viên gần gũi và nắm được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng trong quá trình thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của cơ quan, đơn vị; đồng thời giúp cấp ủy, lãnh đạo đơn vị điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp hoặc phản ánh, kiến nghị với cấp trên những vấn đề liên quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng, chính quyền các cấp.

NGUYỄN QUANG - ÐỨC HÒA

Thông báo