Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Quyết định 1382-QĐ/TU ngày 6 tháng 6 năm 2023 của Thành ủy TPHCM ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Thông báo