Thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 8 tháng 7 năm 2023 của Thành ủy TPHCM về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo