Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Yếu tố “công khai” trong công tác quy hoạch cán bộ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngày 9/12/2021. (Ảnh: TTXVN)

(Thanhuytphcm.vn) - Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ đã nhiều lần nhắc đến vấn đề “công khai”. Một trong những nguyên tắc của công tác quy hoạch cán bộ là “bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ” (Điều 2).

Khoản 4 Điều 3 về mục đích, yêu cầu của Quy định này nêu rõ: “Rà soát, đánh giá toàn diện nguồn cán bộ trước khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự quy hoạch; bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công tâm, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thẩm quyền. Không đề xuất, phê duyệt quy hoạch những trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện”.

Khoản 1 Điều 11 về “Công khai quy hoạch” nêu: “Danh sách cán bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch hoặc đưa ra khỏi quy hoạch được thông báo công khai trong cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, quản lý, sử dụng quy hoạch”.

Như vậy, công khai quy hoạch là một yêu cầu quan trọng, có ý nghĩa và rất cần thiết không chỉ trong công tác công tác cán bộ nói chung ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng mà còn đối với chính các cán bộ được quy hoạch.

Việc công khai trong công tác quy hoạch cán bộ nhằm giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị và trong một số trường hợp có cả người dân ở nơi cư trú hoặc ở địa phương mà cán bộ được quy hoạch đang công tác có thể giám sát các hoạt động, tư cách, đạo đức, sự nỗ lực… Điều đó giúp cán bộ phải tự răn mình, tự rèn luyện, tự học tập, luôn tích cực phấn đấu và không được tự mãn. Qua đó, cấp có thẩm quyền có thể phần nào đánh giá được năng lực, phẩm chất, sự phù hợp với chức danh được quy hoạch. Đồng thời, việc công khai một cách hợp lý có thể tránh các ý kiến, dư luận không hay về cá nhân cán bộ được quy hoạch, tránh xảy ra các hiện tượng tiêu cực và không để những kẻ xấu có cớ lợi dụng nhằm xuyên tạc về công tác cán bộ nói chung.

Hiến pháp nước ta cũng như nhiều văn bản của Đảng đã xác định Đảng phải luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân… Do vậy, để đạt được mục tiêu đó cần từng bước có cơ chế công khai quy hoạch cho cán bộ, nhân dân biết nhằm giám sát, phát hiện, giúp cho Đảng trong quản lý cán bộ. Hướng dẫn 15-HD/BTCTW ngày 15/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về quy hoạch cán bộ đã nêu: “Các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ được công khai để cán bộ, đảng viên tham gia bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị được biết. Danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch được công khai trong ban chấp hành đảng bộ, trưởng các sở, ban, ngành (đối với các địa phương), ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan, đảng ủy và trưởng các đơn vị trực thuộc (đối với các cơ quan, đơn vị); đồng thời thông báo cho cá nhân cán bộ biết. Danh sách cán bộ được cấp trên phê duyệt đưa vào quy hoạch các chức danh do cấp trên quản lý được gửi cho cấp dưới để thông báo trong ban chấp hành, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tập thể lãnh đạo, đảng ủy cơ quan và cá nhân cán bộ đó biết”.

Trong công tác chỉ đạo, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đều nhấn mạnh đến công tác quy hoạch, bố trí cán bộ phải dựa trên tinh thần dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Từ đó, có thể góp phần vào việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chống chạy chức chạy quyền, không để người yếu kém về năng lực, đạo đức tham gia vào cấp ủy và các chức danh lãnh đạo…

Đương nhiên, việc công khai quy hoạch cán bộ cần phải bảo đảm những yêu cầu mang tính nguyên tắc. Chẳng hạn, những vấn đề về lịch sử chính trị, quan hệ gia đình, đặc điểm của lãnh đạo, nhất là cán bộ cấp cao, có những yếu tố phải giữ bí mật hoặc chỉ công khai trong một phạm vi nhất định với các quy định chặt chẽ. Hay trường hợp cán bộ cấp chiến lược thuộc tầm vĩ mô, không những tính chất quan trọng trong nước mà nhiều chức danh còn ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế, do đó chỉ có thể công khai vào một thời điểm thích hợp...

Như vậy, vấn đề công khai công tác quy hoạch cán bộ cần phải hiểu đúng ở những khía cạnh sau: công khai là một đòi hỏi nhưng phải phù hợp với các quy định khác của Đảng và quản lý pháp luật; công khai không có nghĩa là phổ biến đến tất cả mọi người mà có chú ý đến từng nhóm đối tượng cụ thể, gắn với những yêu cầu cụ thể về tính bảo mật; cần có quy định chặt chẽ về yêu cầu công khai, như công khai đến đối tượng nào, bằng cách thức gì, trong thời gian bao lâu…; việc công khai cũng cần chú ý đến việc nắm bắt tình hình dư luận, sự phản hồi cũng như các luận điệu xuyên tạc, phá hoại… Khi có điều chỉnh, bổ sung cán bộ được quy hoạch thì tiếp tục thông tin để cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên biết và thực hiện quyền giám sát của mình.

Liên quan đến việc công khai quy hoạch, cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần nắm chắc các thông tin phản ánh về cán bộ được quy hoạch, đặc biệt là về tư cách, đạo đức, năng lực. Việc công khai phải giúp cho cán bộ phấn đấu nhiều hơn, đồng thời là một kênh để cấp có thẩm quyền có thể theo dõi, lựa chọn lại nếu việc quy hoạch đó phát sinh những vấn đề chưa phù hợp, chứ không phải để gây khó khăn cho cán bộ thông qua việc bị giám sát chặt chẽ hoặc dẫn đến trạng thái cán bộ chỉ lo “đối phó” vì sợ bị “xét nét”…

Với tính chất “động” và “mở” trong công tác quy hoạch cán bộ, việc công khai có thể giúp cấp có thẩm quyền dễ dàng cân nhắc các trường hợp được quy hoạch để chọn người phù hợp hoặc tiếp tục có các thử thách khác nhằm tạo điều kiện cho cán bộ phát huy tốt trong nhiệm vụ của mình. Đồng thời, quá trình đó có thể đưa ra khỏi quy hoạch hoặc bổ sung quy hoạch, để đáp ứng tốt nhất cho công tác cán bộ tại địa phương, đơn vị.

Vân Tâm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo