Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023

TPHCM ủy quyền đối với các trường hợp thu hồi đất

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định về việc ủy quyền quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013.

Theo đó, UBND TPHCM ủy quyền cho UBND quận - huyện quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 bao gồm toàn bộ công tác thu hồi đất gồm: Xây dựng, phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Thông báo thu hồi đất. Quyết định thu hồi đất; quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư.

Việc ủy quyền được thực hiện kể từ khi Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024.

UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM về việc thực hiện nội dung được ủy quyền theo quy định pháp luật và tổ chức thông tin rộng rãi nội dung được ủy quyền. Tổ chức sắp xếp, bố trí các nguồn lực để thực hiện nội dung được ủy quyền. Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện theo quy định.

Đối với UBND TP Thủ Đức, nội dung ủy quyền, điều kiện ủy quyền, thời gian ủy quyền được thực hiện theo Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND TP về ủy quyền cho UBND TP Thủ Đức thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn của UBND TPHCM.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND TPHCM hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi và phối hợp với UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện triển khai nội dung ủy quyền tại quyết định ủy quyền. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành được sửa đổi, bổ sung có thay đổi về thẩm quyền giải quyết công việc thì thực hiện theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát, báo cáo UBND TPHCM xem xét, quyết định điều chỉnh nội dung ủy quyền để đảm bảo phù hợp quy định về thẩm quyền của văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo