Chủ Nhật, ngày 16 tháng 6 năm 2024

TPHCM: Nghiên cứu xây dựng các giải pháp công nghệ số phục vụ nông thôn

TPHCM nghiên cứu xây dựng các giải pháp công nghệ số phục vụ nông thôn.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2025.

Theo đó, TPHCM đặt mục tiêu tối thiểu 70% các mô hình triển khai trong kế hoạch được tiếp tục triển khai, nhân rộng. Tối thiểu 80% các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn được triển khai trong kế hoạch có sự liên kết đa ngành, liên kết theo chuỗi giá trị và hợp tác công tư.

Để thực hiện các mục tiêu trên, TPHCM đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Cụ thể, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025. Trong đó, rà soát các cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, chú trọng cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn các huyện ngoại thành TP; kịp thời tham mưu điều chỉnh đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả, đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo, lãng phí nguồn lực.

Đồng thời, nghiên cứu phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn như: Các nghiên cứu về quy trình công nghệ, mô hình xử lý, tái sử dụng chất thải phát sinh trong nuôi trồng thủy sản. Nghiên cứu xây dựng các giải pháp công nghệ số phục vụ nông thôn. Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải. Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy phát triển các mô hình nông nghiệp sinh thái, mô hình kinh tế trang trại, mô hình kinh tế chia sẻ, kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất và kinh doanh theo chuỗi giá trị hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, xây dựng các mô hình nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế, xã hội. Cụ thể, chuyển giao kết quả nghiên cứu, tiến bộ kỹ thuật mới đến các tổ chức, đơn vị để xây dựng mô hình, nhiệm vụ khoa học công nghệ theo Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới. Phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn với bảo tồn làng nghề và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tài nguyên bản địa. Xây dựng một số mô hình trình diễn về nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng các thành tựu, giải pháp khoa học và công nghệ.

Ngoài ra, xây dựng nội dung và tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao năng lực nắm bắt, ứng dụng khoa học và công nghệ cho các đối tượng có liên quan đến việc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chuyển giao công nghệ, nông dân và doanh nghiệp. Nghiên cứu xây dựng các mô hình nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (mô hình hợp tác, liên kết; mô hình ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, thương mại nông lâm thủy sản; kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp; du lịch nông nghiệp sinh thái…) và chuyển giao hợp tác xã, các làng nghề.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo