Thứ Ba, ngày 6 tháng 6 năm 2023

Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người về chăm lo, ổn định đời sống nhân dân

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và giảng bài cho lớp học bồi dưỡng đảng viên mới của Đảng bộ Hà Nội, ngày 14/5/1966. (Ảnh tư liệu)

(Thanhuytphcm.vn) - Trước lúc đi xa Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là hệ thống những quan điểm toàn diện, nhất quán và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Trong hệ thống những quan điểm đó, nổi bật lên tư tưởng Hồ Chí Minh Nói về Nhân dân lao động, Người cho rằng, Nhân dân lao động bao đời chịu đựng gian khổ, bị nhiều áp bức bóc lột của phong kiến, thực dân; nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù, luôn đi theo và rất trung thành với Đảng. Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Người cũng đã nhấn mạnh: “Ở đời và làm người phải thương nước, thương dân, thương nhân loại đau khổ bị áp bức”(1) và bản thân Người đã không chỉ cống hiến trọn cuộc đời mình cho độc lập dân tộc và tự do, ấm no và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam mà còn góp sức mình vào sự nghiệp giải phóng nhân loại bị áp bức, bất công trên toàn thế giới.

I. Nhất quán trong tư tưởng và hành động

Trả lời phỏng vấn của các nhà báo nước ngoài ngày 21/1/1946, Hồ Chí Minh đã nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Đó không chỉ là khát khao, hy vọng mà còn là sự nhất quán trong tư tưởng và hành động của Người từ khi ra đi tìm đường cứu nước, sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo Nhân dân làm nên thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, giành lại độc lập dân tộc.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Ðảng là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc; Nhà nước là của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, không có lợi ích nào khác ngoài mục tiêu phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân. Cán bộ, đảng viên từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà tận tâm, tận lực phục vụ, nên ở đâu và lúc nào cũng phải luôn rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của Nhân dân. Chăm lo đời sống Nhân dân, theo Hồ Chí Minh, chính là làm cho Nhân dân được thực hiện nghĩa vụ và thụ hưởng quyền lợi trong một xã hội tiến bộ và công bằng, với hành lang pháp lý đầy đủ và ngày càng hoàn thiện, để Nhân dân thật sự là người chủ trong xã hội mới và ngày càng được thụ hưởng đầy đủ về vật chất và tinh thần. Vì thế, khi đất nước vừa giành được độc lập, Người cùng Chính phủ đã xác định rõ những nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ lâm thời; trong đó việc chống nạn đói, nạn dốt và xóa các tệ nạn xã hội; bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò; thực hiện quyền tự do, dân chủ; lương giáo đoàn kết... là những nội dung, biện pháp và bước đi quan trọng để từng bước chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Đặc biệt, khi nhấn mạnh: “Chính sách của Ðảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của Nhân dân. Nếu dân đói, Ðảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Ðảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Ðảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Ðảng và Chính phủ có lỗi. Vì vậy, cán bộ Ðảng và chính quyền từ trên xuống dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của Nhân dân”(2). Vì thế, trên tinh thần các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, Hồ Chí Minh và Chính phủ “hứa với dân, sẽ gắng sức làm cho ai nấy đều có phần hạnh phúc”. Trong việc kiến thiết nước nhà, sửa sang mọi việc, phải làm dần dần, không thể một tháng, một năm mà làm được hết, “song ngay từ bước đầu, chúng ta phải theo đúng phương châm... Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”(3).

Sau đó, khi miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, xây dựng và trở thành hậu phương của tiền tuyến lớn miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh việc chăm lo đời sống, hạnh phúc của Nhân dân là một trong những mục tiêu quan trọng của đường lối, chính sách của Ðảng và Nhà nước. Rất ngắn gọn và giản dị, Hồ Chí Minh khẳng định mục đích của chủ nghĩa xã hội nói một cách đơn giản và dễ hiểu là: không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, trước hết là Nhân dân lao động.

Mục tiêu cốt lõi để Nhân dân không còn đói nghèo, được bảo đảm về an sinh xã hội: việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở,... là các chủ trương, chính sách kinh tế của Đảng và Chính phủ phải luôn luôn hướng tới sự ổn định và phát triển xã hội, đem lại hạnh phúc cho con người; phải được thực thi hiệu quả mới góp phần làm ổn định xã hội, phát huy nguồn lực tài dân, sức dân, khả năng sáng tạo của Nhân dân để mang lại hạnh phúc cho Nhân dân. Đặc biệt, các chủ trương và các chính sách đó phải trở thành một động lực to lớn để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo cơ sở vững chắc để ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

II. Không ngừng nâng cao đời sống cho nhân dân

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng xây dựng và phát triển đất nước sau kết thúc chiến tranh luôn là một nhiệm vụ to lớn, nặng nề và phức tạp mà cũng rất vẻ vang. Đó là một cuộc chiến đấu khổng lồ, đầy khó khăn, vất vả để chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng; để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Ðể giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu ấy, Đảng và Chính phủ không chỉ cần tiến hành “khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế”; “phát triển công tác vệ sinh, y tế”; “sửa đổi chế độ giáo dục cho hợp với hoàn cảnh mới của Nhân dân”; “củng cố quốc phòng”... mà còn phải động viên toàn dân, tổ chức, giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân và tạo điều kiện cho Nhân dân tự xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc của mình.

Hàm chứa triết lý phát triển bền vững, Hồ Chí Minh dặn lại trong bản Di chúc lịch sử: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân(4). Vì “đầu tiên là công việc đối với con người”, nên Người căn dặn phải chăm lo cho các đối tượng “cán bộ, binh sĩ, dân quân du kích, thanh niên xung phong” để họ có nơi ăn chốn ở yên ổn đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mọi người; quan tâm đến “cha mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu”, thì chính quyền địa phương phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói rét; có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kể cả công việc lãnh đạo. Cùng với đó, Nhà nước và các cấp chính quyền phải vừa dùng giáo dục, vừa dùng pháp luật để cải tạo và giúp “những nạn nhân của chế độ xã hội cũ, như trộm cắp, gái điếm, cờ bạc, buôn lậu... trở nên những người lao động lương thiện”; miễn thuế nông nghiệp một năm cho nông dân để đồng bào thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất… Những điều Người dặn, những quyết sách Người cùng Đảng và Chính phủ đã nỗ lực thực hiện đã góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, thể hiện chiều sâu tư tưởng nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa và tiếp tục được thực hiện trong thời kỳ cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Quan điểm Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống Nhân dân đã được Đảng và Nhà nước vận dụng, cụ thể hóa trong Cương lĩnh chính trị của Đảng năm 1991 và năm 2011 (bổ sung và phát triển) về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, 5 năm và kế hoạch hằng năm; thể hiện trong từng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xã hội của đất nước, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thực tế cho thấy, các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trong hơn 30 năm đổi mới đã luôn hướng tới mục tiêu không ngừng “nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân”(5) như văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần XII của Đảng, và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và phương hướng nhiệm vụ chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố lần thứ X nhiệm kỳ  (2014-2019) đã khẳng định. Theo đó, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện; phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được những kết quả tích cực; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng; chính sách dân tộc, tôn giáo được quan tâm và bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

III. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào chăm lo đời sống nhân dân

Thực hiện Di chúc của Người, qua 10 kỳ Đại hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động, triển khai đã có bước phát triển mới, hướng về địa bàn dân cư với nhiều cách làm sáng tạo; xây dựng được các mô hình thực tiễn, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu; huy động được tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên trên địa bàn thành phố(6):

1. Kế thừa và phát huy kết quả 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 1995 - 2015, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2017 - 2020 với các tổ chức chính trị - xã hội; Từ hướng dẫn của Mặt trận Thành phố, 24/24 quận, huyện cũng đã triển khai ký kết Chương trình phối hợp và tổ chức thực hiện cuộc vận động khá tốt, đem lại nhiều kết quả thiết thực. Trong đó, nội dung và phương thức thực hiện được lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội ở từng quận, huyện và phường, xã, thị trấn, có xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm, gắn với chủ đề của Thành phố hàng năm, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong triển khai thực hiện ở cơ sở. Với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, lấy lợi ích chung của cộng đồng dân cư làm điểm tương đồng, Cuộc vận động đã phát huy vai trò tự quản của người dân, chất lượng cuộc sống và đời sống văn hóa tinh thần, các quy tắc ứng xử văn hóa được nâng cao, từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu. Việc lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” vào nội dung Cuộc vận động đã và đang là các giải pháp làm mới và nâng chất hiệu quả Cuộc vận động ở cơ sở, nhiều mô hình, cách làm hay, có hiệu quả được nhân rộng. Từ những hoạt động trên, đã xuất hiện ngày càng nhiều gương Người tốt - việc tốt, “những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cổ vũ, động viên các hoạt động đoàn kết Nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư.

Năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên và chính quyền tổ chức lễ ra quân thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” theo Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy, được sự đồng tình và hưởng ứng của Nhân dân thành phố, qua 6 tháng thực hiện, đã có trên 1.200 công trình, mô hình đã được đăng ký, triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực.

2. Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” được tiếp tục đẩy mạnh. Kết quả đã cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách và vận động thống nhất nâng mức phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng (thấp nhất 2.000.000 đồng/tháng/Mẹ); mở rộng diện chăm lo đối với thương binh đặc biệt nặng có hoàn cảnh khó khăn với mức ít nhất 2.000.000 đồng/người/tháng, chăm lo thương binh nặng có hoàn cảnh khó khăn với mức ít nhất 1.000.000 đồng/người/tháng. Các hoạt động tuyên dương gương điển hình thương binh vượt khó, tri ân các tổ chức, cá nhân nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách… được tổ chức trang trọng, thể hiện sự quan tâm chăm lo và sự ghi nhận của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trên địa bàn thành phố.

3. Công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tiếp tục được triển khai sâu rộng, nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp của chính quyền, tham gia của các tổ chức thành viên, sự nhiệt tình ủng hộ của đông đảo các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp Nhân dân thành phố. Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10 đến 18/11), chương trình văn nghệ truyền hình trực tiếp “Giai điệu tình thương - Chung tay vì người nghèo” nay là chương trình “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” và nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả của các địa phương đã tạo nên những dấu ấn tốt đẹp, sâu đậm trong xã hội, thu hút được sự ủng hộ về nguồn lực giúp đỡ hữu hiệu, kịp thời cho người nghèo, người tàn tật, nhiễm chất độc da cam, trẻ em cơ nhỡ, người có hoàn cảnh khó khăn.... Kết quả, toàn thành phố đã vận động được trên 700 tỷ đồng, góp phần chăm lo tốt cho người nghèo thành phố. Trong chăm lo, luôn chú trọng đến nhu cầu của người nghèo, việc hỗ trợ phương tiện làm ăn, trợ vốn không tính lãi, mở rộng học bổng Nguyễn Hữu Thọ, trợ vốn học nghề, xây dựng nhà tình thương… góp phần cùng thành phố đảm bảo các chính sách an sinh xã hội; thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, tăng hộ khá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra. Bên cạnh đó, để phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, Thành phố cũng luôn quan tâm chia sẻ, hỗ trợ chăm lo đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, tổ chức nhiều đoàn công tác do lãnh đạo thành phố dẫn đầu trực tiếp đi thăm hỏi, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn ở 30 tỉnh, thành trong cả nước, với tổng số tiền trên 117 tỷ đồng.

4. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sau 5 năm triển khai thực hiện đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cơ quan, đơn vị và Nhân dân về ý thức mua sắm hàng Việt. Với vai trò là cơ quan thường trực của cuộc vận động, Mặt trận Tổ quốc Thành phố và quận, huyện đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để đẩy mạnh cuộc vận động, gắn với chương trình bình ổn thị trường của thành phố, đã đạt nhiều kết quả tích cực và được sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân; nhiều hoạt động thông tin, quảng bá sản phẩm tạo điều kiện cho người tiêu dùng hiểu biết, quan tâm hơn đến hàng sản xuất trong nước. Cuộc vận động còn mang lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước, giúp doanh nghiệp có cơ hội tiếp thu kinh nghiệm, sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới với chất lượng ngày càng cao, mẫu mã ngày càng đa dạng, giá cả phù hợp, đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Qua khảo sát cho thấy, khuynh hướng chọn dùng hàng sản xuất trong nước ngày càng gia tăng, có hơn 80% người tiêu dùng trên địa bàn thành phố ưu tiên mua sắm hàng Việt. Mặt trận Tổ quốc Thành phố đã tham mưu Thành ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, qua đó khen thưởng 98 tập thể và cá nhân có thành tích nổi bật.

5. Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực “Hướng về biển, đảo Tổ quốc”, gắn với tuyên truyền vận động quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc” nay là quỹ “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” với nhiều hình thức vận động tạo nguồn quỹ như tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật, cầu truyền hình trực tiếp, tin nhắn qua tổng đài... được cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng, đối tượng tham gia đóng góp quỹ ngày càng mở rộng. Hàng năm, tổ chức các Đoàn đại biểu thành phố thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, ở Vùng 5 Hải quân, các đảo thuộc vùng biển Tây Nam; phối hợp Đài Truyền hình thành phố, Thành đoàn Thành phố tổ chức đón tiếp, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa tiêu biểu về thăm thành phố; trao tặng học bổng học nghề cho các chiến sĩ Trường Sa xuất ngũ; phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố thực hiện Chương trình “Nước ngọt vùng biên” nhằm giúp đồng bào vùng biên giới sử dụng nước sạch trong sinh hoạt gia đình (đến nay, Chương trình đã hỗ trợ cho 16 tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh, Bình Phước, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Quảng Nam, Quảng Trị, Hà Giang, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai với tổng số tiền 9,4 tỷ đồng). Các đoàn thể thành viên cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để hưởng ứng, tiêu biểu như Liên đoàn Lao động với chương trình “Tấm lưới nghĩa tình”, Báo Tuổi trẻ thuộc Thành đoàn với chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, Hội Liên hiệp Phụ nữ với chương trình “Tiếp sức vì Trường Sa thân yêu”... Qua 5 năm, quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố đã vận động được trên 170 tỷ đồng, qua đó chăm lo với số tiền trên 120 tỷ đồng để hỗ trợ cho bộ đội ở các quần đảo Trường Sa, ở Vùng 5 Hải quân, các đảo thuộc vùng biển Tây Nam và thực hiện công tác hậu phương quân đội.

IV. Kết luận

Chăm lo đời sống Nhân dân là nhiệm vụ chính trị trung tâm, là thước đo và tiêu chí đánh giá sự hoàn thành trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với Nhân dân. Vì vậy, để tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh, hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thành phố cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp cần quan tâm đổi mới, hướng hoạt động về cơ sở, kết nối mật thiết với Ban Công tác Mặt trận Khu phố/ấp và gắn với nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng Nhân dân.

- Nâng cao nhận thức; đồng thời, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, về chăm lo đời sống Nhân dân nói riêng với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị và cá nhân. Đưa nội dung này vào chương trình, kế hoạch cụ thể của cơ quan, địa phương, đơn vị và cá nhân hằng năm, hằng quý, đăng ký những việc làm cụ thể học tập tấm gương đạo đức của Bác và định kỳ kiểm điểm rút kinh nghiệm, không ngừng nâng cao sự tu dưỡng và nhận thức của bản thân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phấn đấu bản thân ngày càng trở nên tốt hơn trong công việc và trong cuộc sống sinh hoạt đời thường.

- Tiếp tục nhân rộng các gương điển hình tập thể và cá nhân, xây dựng thành lực lượng nòng cốt để vận động các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng tham gia. Phấn đấu mỗi năm tăng 50% số lượng điển hình (tập thể, cá nhân) so với năm trước đảm bảo tiêu chuẩn đúng thực chất.

- Mặt trận các cấp chủ động suy nghĩ, từ mục đích yêu cầu chung và hướng dẫn của Mặt trận thành phố có sáng kiến, đề ra mô hình cách làm hay, sáng tạo nhằm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào hành động cách mạng. Gắn việc học tập và làm theo với các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động tạo thành nội dung thống nhất, có mối quan hệ chặt chẽ hỗ trợ cho nhau tạo nên kết quả thực chất. Mặt trận Thành phố phấn đấu vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 125 tỷ đồng/năm; Mặt trận các cấp có công trình thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động các nguồn lực chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ giúp đỡ công nhân, người lao động thu nhập thấp, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và các hộ dân nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật...

- Đưa những nội dung tư tưởng của Bác Hồ về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh thành kế hoạch chương trình hành động, quy chế cụ thể để tăng cường công tác giám sát, đấu tranh phòng chống tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Tiếp tục tổ chức đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành (nội dung “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” theo 06 chuẩn mực được quy định tại Quyết định số 1761/QĐ-MTTW- BTT, ngày 10/01/2013 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam).

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của Thành phố và sự tham gia của các tổ chức thành viên thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn được Nhân dân đặc biệt quan tâm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với các Đề án, kế hoạch triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 54 của Quốc hội”. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của Thành phố và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM

_________________________

(1) Hồ Chí Minh: Nhà nước và pháp luật, Nxb. Pháp lý, H, 1990, tr.174.

(2) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự Thật, xuất bản lần thứ 3, H, 2011, t.9, tr.518.

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4 tr. 64-65.

(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.622.

(5) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, 2016, tr.76.

(6) Trích dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo