Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân giám sát, phản biện xã hội

Đồng chí Nguyễn Thành Trung và đồng chí Triệu Lệ Khánh trao giấy khen đến các tập thể

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 23/11, Quận ủy quận Bình Thạnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2023 của Bộ Chính trị khóa XI về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2023 của Bộ Chính trị khóa XI về Quy định MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Thị Hồng Nguyệt, Trưởng phòng Dân vận của hệ thống chính trị Ban Dân vận Thành ủy; Triệu Lệ Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Thái Thị Hồng Nga, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận.

Qua 10 năm triển khai thực hiện các Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân có những chuyển biến tích cực trong hành động về vai trò, tầm quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội, việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được nâng lên; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; hằng năm, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phối hợp với UBND quận, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát, phản biện xã hội; chú trọng nội dung, đối tượng giám sát, thời gian giám sát, tránh trùng lắp giữa các đơn vị.

Qua 10 năm từ quận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quận đã tổ chức 147 cuộc giám sát; Ủy ban MTTQ các phường phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức 1.016 cuộc giám sát đối với các tập thể, cá nhân về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, về trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách, an sinh xã hội, an ninh trật tự, ngân sách… Qua giám sát giúp các cơ quan, đơn vị phát hiện kịp thời những sai sót, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, làm cơ sở đề ra những giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Song song đó, thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đã thực hiện 779 cuộc góp ý xây dựng đảng; 574 cuộc góp ý xây dựng chính quyền. Thông qua các hoạt động, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp ngày càng được nâng cao, phát huy được trách nhiệm trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; góp phần nâng cao ý thức trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu.

Phát biểu chỉ đạo đồng chí Nguyễn Thành Trung yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nêu cao vai trò, trách nhiệm, chủ động, nghiêm túc chỉ đạo giải quyết các kiến nghị sau giám sát, tiếp thu kết quả phản biện xã hội; tạo điều kiện cho MTTQ và các đoàn thể phát huy vai trò giám sát, phản biện, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò tiên phong trong việc bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng đảng và chính quyền; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia vào việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận; phát huy hiệu quả vai trò phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; củng cố kiện toàn ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy khen thưởng 21 tập thể xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Anh Hoàng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo