Thứ Sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2024

Tăng cường công tác tiếp công dân, không để những bức xúc, kiến nghị kéo dài

Quang cảnh buổi giám sát.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 24/10, đoàn giám sát của Thường trực HĐND TPHCM do đồng chí  Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm trưởng đoàn giám sát tại UBND Quận 1 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

Quản lý hành chính nhà nước tinh gọn, tự chủ, năng động

Báo cáo với đoàn giám sát, Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ Quận 1 Ngô Hải Yến cho biết, qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 131, UBND Quận 1 đã ban hành kế hoạch và kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khi thực hiện chính quyền đô thị tại TPHCM đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định. Đồng thời, việc không tổ chức HĐND quận, phường nhằm hướng đến bộ máy quản lý hành chính nhà nước tinh gọn, tự chủ, năng động, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính nhà nước; giảm bớt trình tự, thủ tục trình HĐND quận giao dự toán thu chi ngân sách quận và giao kế hoạch đầu tư công của quận hàng năm; tiết kiệm một khoản ngân sách cho việc tổ chức bộ máy và tổ chức các hoạt động của HĐND quận và phường; nguồn vốn đầu tư công được giao tập trung sẽ thuận lợi cho công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền ở cấp quận và phường được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu quản lý. UBND cấp quận, phường ngày càng có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động theo hướng đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa nền hành chính.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn cũng được chú trọng, hiện nay UBND quận đang sử dụng phần mềm Quản lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị phục vụ cho công tác quản lý tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, do đó đã góp phần hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo trong Nhân dân.

Theo đồng chí Ngô Hải Yến, việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền giúp cho UBND quận, phường chủ động hơn trong việc ký ban hành các quyết định và rút ngắn được thời gian giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân. Đồng thời, chất  lượng cung cấp dịch vụ công từng bước được cải thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các tổ chức và người dân.

Bên cạnh đó, việc Chủ tịch UBND phường được ủy quyền cho công chức Tư pháp - hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của UBND phường đối với việc chứng thực văn bản giúp giảm tải công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, đồng thời giải quyết nhanh chóng công việc của người dân…

Cần đảm bảo nguồn nhân sự thực hiện tốt các nội dung được phân cấp, ủy quyền

Tại buổi giám sát, đại diện UBND Quận 1 kiến nghị TP khi phân bổ biên chế công chức, viên chức cần xem xét các nhiệm vụ đã phân cấp, ủy quyền cần đảm bảo tạo điều kiện cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị có đủ nguồn nhân sự thực hiện tốt các nội dung được phân cấp, ủy quyền. Quận cũng đề xuất TP kiến nghị Trung ương xem xét quy định về tỷ lệ giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2026, không nên quy định chung mà cần xem xét đặc thù từng địa phương, ngành, lĩnh vực.

Ngoài ra, quận kiến nghị điều chỉnh chế độ, chính sách đối với lực lượng cộng tác viên trật tự đô thị đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương thuộc địa bàn trung tâm của TP.

Về tài chính ngân sách, đại diện UBND Quận 1 cũng kiến nghị Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND TP để xuất HĐND TP bố trí kinh phí phục vụ hoạt động thường xuyên hàng năm cho các đơn vị thuộc quận, định mức khoán kinh phí quản lý hành chính cho quận.

Đồng thời, kiến nghị UBND TP đề xuất HĐND TP bố trí khoản chưa phân bổ 4% tổng chi ngân sách quận  để đảm bảo tính chủ động của quận và phường khi thực hiện nhiệm vụ quản lý địa bàn ở địa phương; UBND quận và phường sẽ chịu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng dự toán ngân sách chỉ điều hành kinh tế xã hội tại quận, phường đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chặt chẽ, đúng qui định pháp luật.

Bên cạnh đó, kiến nghị UBND TP đề xuất HĐND TP ban hành cơ chế chính sách để bố trí thêm kinh phí cho quận từ số vượt thu ngân sách so với dự toán được giao hằng năm để quận có nguồn kinh phí tổ chức thực hiện đầu tư nâng cấp trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi của quận,... góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại buổi giám sát. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại buổi giám sát.

Tăng cường công tác cải cách hành chính, nhân rộng các mô hình, cách làm hay

Tại giám sát, các đại biểu cho rằng, UBND Quận 1 đảm bảo công tác tổ chức biên chế hành chính, biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù trong năm 2023. Đồng thời, cũng đảm bảo công tác tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng, đào tạo đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn quận với nhiều chuyên đề mang tính chuyên môn, đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương;,đảm bảo thực hiện các nội dung được phân cấp của UBND TP ở 2 lĩnh vực nội vụ và kinh tế - tài chính.

Bên cạnh đó, Quận 1 cũng có nhiều mô hình, cách làm hay trong thực hiện Đề án xây dựng TP trở thành đô thị thông minh và xây dựng chính quyền điện tử như giải pháp cấp giấy phép điện tử đối với các thủ tục cấp phép tạm sử dụng vỉa hè, cấp giấy chứng nhập đăng ký hộ kinh doanh, cấp mới giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thực hiện Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý quản lý hộ kinh doanh...

Kết luận tại giám sát, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của UBND quận trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 131 của Quốc hội trong những năm qua. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng đề nghị UBND Quận 1 tập trung chỉ đạo việc soạn thảo, tham mưu ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận theo quy định. Đồng thời, rà soát các nội dung được phân cấp theo quyết định của UBND TP, đề xuất điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh đó, quận cần đánh giá toàn diện về việc thực hiện Nghị quyết số 131 tại địa phương. Đối với những nội dung còn hạn chế, chưa thực hiện được, kể cả những nội dung chưa thực hiện đầy đủ, cần phân tích và xác định nguyên nhân, trách nhiệm của cá nhân, đơn vị có liên quan để làm cơ sở xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách để phù hợp cho quá trình thực hiện chính quyền đô thị tại địa phương.

Đối với thực hiện chính quyền đô thị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng cho rằng, UBND quận làm việc theo chế độ thủ trưởng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Do đó, đề nghị UBND quận tiếp tục lưu ý việc rà soát Quy chế làm việc của UBND quận, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của pháp luật có liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng cũng đề nghị Quận 1 tăng cường công tác đối thoại giữa chính quyền, Chủ tịch UBND quận, phường với Nhân dân định kỳ theo quy định; tăng cường công tác tiếp công dân của lãnh đạo chính quyền địa phương, không để những bức xúc, kiến nghị của người dân kéo dài nhiều năm mà không có cơ quan chính quyền nào hướng dẫn, giải quyết.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Dũng, TP đang trong quá trình thực hiện sắp xếp khu phố, ấp và rà soát sắp xếp các đơn vị hành chính. Do vậy, đề nghị UBND quận tiếp tục bám sát chủ trương, quy định, kế hoạch của TP để tập trung triển khai thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiến độ; chủ động nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp để đảm bảo tạo được sự đồng thuận trong quá trình thực hiện và đề xuất giải quyết đầy đủ chính sách theo quy định cho trường hợp không tiếp tục tham gia công tác.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác cải cách hành chính, nhân rộng các mô hình, cách làm hay để từ đó góp phần giải quyết nhanh chóng hồ sơ cho người dân, giảm phiền hà trong dân, nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn quận.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của địa phương, đồng chí Nguyễn Văn Dũng khẳng định, đoàn giám sát ghi nhận, tổng hợp trao đổi với UBND TP tại buổi giám sát với UBND TP.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo