Thứ Bảy, ngày 3 tháng 6 năm 2023

Sách “Định hướng giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội” – một công trình có giá trị lý luận và thực tiễn

(Thanhuytphcm.vn) – Thời gian qua, trước thành quả cách mạng trên mọi phương diện của Việt Nam, các thế lực thù địch luôn dùng mọi thủ đoạn để phủ nhận, công kích, bôi nhọ, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng với ý đồ làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, chúng đang triệt để lợi dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh sử dụng mạng xã hội như một vũ khí tấn công trực diện.

Để cung cấp cho bạn đọc hiểu sâu sắc và toàn diện hơn về vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật đã cho ra mắt sách chuyên khảo “Định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội” do tập thể các tác giả hiện đang giảng dạy, nghiên cứu tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn, PGS.TS. Mai Đức Ngọc chủ biên. Sách được chuyển thể từ công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ trọng điểm cùng tên năm 2019.

Trong 3 chương sách, nhóm tác giả đã trình bày khá toàn diện các vấn đề liên quan, trên cơ sở nhận diện, làm rõ một số, định nghĩa thường gặp khi tham gia mạng xã hội như các nút, liên kết người dùng, bài đăng, bình luận..., các khái niệm cơ bản về mạng xã hội, về chủ thể, đối tượng, nội dung, phương thức... Cuốn sách giới thiệu những giải pháp, định hướng tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, kinh nghiệm của một số quốc gia về vấn đề này… Sách đã đánh giá thành tựu và hạn chế, dự báo tình hình tác động, từ đó định hướng và đề xuất các giải pháp tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội trong thời gian qua tại Việt Nam và định hướng trong thời gian tới, đồng thời cung cấp cho đọc giả khái niệm về quản lý mạng xã hội và quản lý thông tin trên mạng xã hội, về chủ thể, đối tượng, nội dung, phương thức, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay…

Đáng chú ý, nội dung cuốn sách chỉ rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội có “đối tượng kép” và “mục tiêu kép”, có mục đích với hai mặt, đó là bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, bảo vệ sự toàn vẹn, thống nhất của quốc gia - dân tộc, và đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, chống đối, các phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất. Hai mục đích này có mỗi quan hệ hữu cơ với nhau; tồn tại sự thống nhất biện chứng giữa “xây” và “chống”.

Theo các tác giả, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là mục đích cao nhất, nhưng để đạt mục đích cuối cùng đó, thì phải thực hiện mục đích mang tính phương tiện, đó là đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Mục đích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chỉ đạt tới khi chúng ta kiên định nền tảng tư tưởng đã xác định, phát triển và vận dụng sáng tạo để thực hiện thành công nền tảng tư tưởng của Đảng trong thực tiễn cách mạng, đồng thời, khi chúng ta thực hiện thành công cuộc đấu tranh phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch.

Cuốn sách còn nhấn mạnh, không thể tách rời công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với cuộc đấu tranh phản bác, phê phán quan điểm sai trái, thù địch. Cũng không thể mơ hồ, chủ quan cho rằng “diễn biến hòa bình” chỉ là “báo động giả” như quan niệm mất cảnh giác của một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hiện nay. Ngược lại, cũng không thể phiến diện cực đoan, tả khuynh rằng đấu tranh phản bác quan điểm thù địch là mục đích tối thượng của cuộc đấu tranh tư tưởng nước ta. Bản chất, nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa là xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, trong đó xây dựng kiến trúc thượng tầng chủ nghĩa xã hội về mặt hình thái, ý thức, làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các giá trị cốt lõi của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trở thành nhân tố chi phối, thống trị trong đời sống tinh thần xã hội.

Chính vì vậy, trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, việc xác định các phương hướng, nhiệm vụ, quan điểm, giải pháp cần phải quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo kết hợp giữa “xây” với “chống”, trong “xây” có “chống”, trong “chống” có “xây”, “xây”  để “chống”, “chống” để “xây”  và “xây”  là mục đích cao nhất.

Là công trình khoa học được trình bày với ngôn ngữ giản dị, dễ tiếp cận, dễ liên hệ vận dụng, cuốn sách là công trình có giá trị lý luận và thực tiễn, là tài liệu nghiên cứu, tham khảo, học tập cho cán bộ, đảng viên và đông đảo bạn đọc quan tâm.

Trinh Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo