Chủ Nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên bế mạc

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 1/2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc sau 8 ngày làm việc khẩn trương, sớm hơn 1 ngày so với chương trình dự kiến ban đầu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên bế mạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội cảm ơn các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã gửi điện chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, thay mặt Thư ký đại hội báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết một số vấn đề trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, có 1.582 đại biểu tham gia bỏ phiếu. Kết quả, các đại biểu đã đồng ý chủ đề của đại hội; quan điểm chỉ đạo; mục tiêu tổng quát phát triển đất nước.

Cụ thể, đại hội đã bỏ phiếu thống nhất chủ đề của đại hội là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội cũng đồng ý quan điểm chỉ đạo: Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Đại hội cũng thống nhất, mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt

Đại hội cũng nhất trí với mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

- Đến năm 2030: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

- Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2021 – 2025 trong khoảng 6,5% - 7%/năm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, căn cứ trên kết quả kiểm phiếu biểu quyết một số vấn đề của văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đoàn Chủ tịch đại hội sẽ chỉ đạo để hoàn thiện các văn kiện.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí; Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Với số phiếu gần như tuyệt đối, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước, được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cũng đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 180 ủy viên chính thức và  20 ủy viên dự khuyết đã ra mắt đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII phát biểu nhấn mạnh, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và với tình cảm cá nhân, xin chân thành cảm ơn Đại hội, cảm ơn các đồng chí đại biểu đại hội đã tin cậy, tín nhiệm, bầu chúng tôi vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội; giao cho chúng tôi trọng trách hết sức lớn lao và vinh dự vô cùng to lớn.

Tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII xin hứa trước đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chúng tôi sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động; luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh, đất nước đang đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức, do đó, tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, mà phải luôn luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các giới, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế..., để chúng tôi có thêm sức mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.

Nhân dịp năm mới 2021 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Tân Sửu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị khách quý, các vị đại biểu cùng toàn thể đồng chí, đồng bào và chiến sĩ cả nước sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Trung Kiên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo