Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Quận 8: Không ngừng nỗ lực xây dựng và phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc

Đồng chí Đỗ Hữu Trí trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 19/6, Quận ủy Quận 8 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết số 33).

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Hữu Trí, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, phụ trách điều hành Đảng bộ Quận 8; Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Thành ủy; đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết số 33, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 49-CTrHĐ/QU ngày 15/7/2015 về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW. Tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 33 gắn với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, thiết thực; nhận thức của người đứng đầu, Nhân dân về xây dựng văn hóa và con người Quận 8 phát triển toàn diện được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực. Môi trường văn hóa từng bước được cải thiện; các thiết chế văn hóa từ quận đến cơ sở được quan tâm; chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng được nâng cao.

Đến nay, toàn quận có 97 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, 97 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, 178 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 97/97 khu phố đạt chuẩn khu phố văn hóa (nay là 202 khu phố), có 98.736 gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ trên 95%). Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú; công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn được khai thác có hiệu quả; việc xây dựng văn hóa trong chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai có hiệu quả, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị các cấp ủy, cơ sở đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị thuộc quận cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết luận số 76-KL/TW, Chương trình hành động số 45-CTHĐ/TU và các chương trình, mục tiêu của quận trên lĩnh vực văn hóa, phù hợp và phát huy được các giá trị văn hóa của địa phương; thực hiện các chỉ tiêu về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Đồng chí Đỗ Hữu Trí cũng đề nghị quận tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nét văn hóa đặc trưng của quận, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia sáng tạo những giá trị văn hóa mới; xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số và công dân số, phù hợp với điều kiện thực tiễn trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí, nhân lực cho lĩnh vực văn hóa, các thiết chế văn hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin trong việc nhân rộng những giá trị văn hóa tốt đẹp, tấm gương điển hình trên các lĩnh vực của đời sống, quảng bá những thành tựu, kết quả đạt được của Quận 8.

Dịp này, Quận 8 khen thưởng 26 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33.

Trúc Quỳnh - Mỹ Lệ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo