Thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024

Nhanh chóng hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

TPHCM vừa có chỉ đạo về việc cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức đảm bảo tiến độ thực hiện các chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, lãnh đạo TP đối với các nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, đặc biệt lưu ý đến lĩnh vực khiếu nại; chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp khắc phục đảm bảo giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn.

Đồng thời tăng cường trách nhiệm công vụ, trách nhiệm của người đứng đầu, từng cán bộ, công chức, viên chức gắn với nhiệm vụ được phân công, quan tâm phát triển đội ngũ pháp chế tại đơn vị; thay đổi tư duy lãnh đạo, quản lý, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ công việc để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục khi có vấn đề phát sinh.

Mặt khác, thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra tiến độ cán bộ, công chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính; rà soát quy trình nội bộ, giảm bớt khâu trung gian, chuyên nghiệp hóa; tập trung xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP; công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.

Cùng với đó, công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, TP Thủ Đức phải được cải tiến theo hướng xác định cụ thể đối tượng lấy ý kiến, nội dung lấy ý kiến, nội dung trả lời, thời gian trả lời, mẫu hóa văn bản trả lời trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và chữ ký số. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với nội dung trọng tâm là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tình hình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; kiểm tra đột xuất trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác và kết quả thực hiện các chỉ tiêu cải cách hành chính.

Ngoài ra, nghiêm túc tổ chức đối thoại giao tiếp giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp nhằm trực tiếp lắng nghe và tiếp thu nghiêm túc để sửa đổi, bổ sung kịp thời; đồng thời có cơ chế khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động đóng góp, hiến kế cải cách hành chính. Tạo môi trường thông thoáng, cởi mở, thân thiện để khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia vào hoạt động quản lý, điều hành kinh tế - xã hội của địa phương. Tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp và quan tâm hỗ trợ vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để phục hồi sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông tập trung nguồn nhân lực để nhanh chóng hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; phối hợp Văn phòng UBND TP kịp thời hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình các cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Đồng thời tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện số hóa hồ sơ phục vụ lưu trữ điện tử; tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về số hóa, thanh toán trực tuyến để nâng cao năng lực chuyển đổi số.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo