Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023

Nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng, góp phần thực hiện tốt Kết luận 21-KL/TW

Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 7 khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 15/10/2021. (Ảnh minh họa: Thanhuytphcm.vn)

(Thanhuytphcm.vn) – Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhìn nhận một thực tế: “Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn thấp. Công tác rèn luyện, quản lý đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, còn thiếu chặt chẽ; có nơi còn buông lỏng sinh hoạt đảng, chất lượng sinh hoạt chưa cao, sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi vẫn còn hình thức; tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình còn yếu. Một số tổ chức cơ sở đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu”. Trên thực tế, đây là vấn đề đã tồn tại khá lâu nhưng chưa được khắc phục triệt để.

Kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đã nêu nhiều tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII, như: một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó, có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát của nhiều tổ chức đảng còn hạn chế…

Một trong những giải pháp quan trọng để chấn chỉnh tình trạng là phải nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng, kể cả cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy và nhất là chi bộ, nơi quản lý đảng viên sát nhất.

Chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng có một số biểu hiện cụ thể chủ yếu: chất lượng, hiệu quả, tính thuyết phục của các chủ trương, định hướng, nghị quyết được thông qua từ cuộc sinh hoạt; sự ủng hộ, đồng thuận trên cơ sở phát huy trí tuệ tập thể và các nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; không khí trao đổi, thảo luận thoải mái, cởi mở, thể hiện đồng thời tính đấu tranh và xây dựng cao; mỗi cá nhân đều có đóng góp vào hoạt động chung cũng như vào chất lượng của cuộc sinh hoạt trên tinh thần tự giác, trách nhiệm…

Do đó, trong các cuộc sinh hoạt, phải chú ý đến tính thiết thực trong việc xây dựng các chủ trương, định hướng, nghị quyết… Nội dung thảo luận phải gắn chặt với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của tổ chức đảng và đơn vị, nhất là phải khắc phục cho bằng được những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại. Chẳng hạn, giả sử một chi bộ khu phố thảo luận về những giải pháp góp phần xây dựng đội ngũ chiến lược của Đảng, thì rõ ràng nội dung này quá lớn, quá xa so với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của chi bộ. Nội dung nên bàn là những giải pháp xây dựng hệ thống chính trị của khu phố, như nâng chất ban điều hành khu phố, kiện toàn chức danh tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố sau dịch, củng cố ban chấp hành chi đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, chi hội phụ nữ…

Đồng thời, phải tạo điều kiện cho các thành viên trong tổ chức đảng có ý kiến, nhất là với các vấn đề có liên quan trực tiếp đến chức trách, nhiệm vụ, quyền lợi của họ. Phải tránh sự áp đặt, ý kiến một chiều, sự thiên lệch trong nhìn nhận, đánh giá, kể cả khi thực hiện việc biểu dương, chứ không chỉ trong kiểm điểm, phê bình… Nhất là trong tổ chức đảng có sự khác biệt lớn về tuổi tác, chức vụ, trình độ, càng cần quan tâm đến nhóm thành viên “thấp hơn”, như người trẻ tuổi, người không giữ chức vụ, người có trình độ thấp…, để họ được tham gia đóng góp ý kiến, biểu đạt chính kiến về các vấn đề… Trên nguyên tắc đó, cần phát huy tinh thần độc lập tư duy, chủ động, sáng tạo của từng cá nhân.

Khi trao đổi, thảo luận, cần tôn trọng ý kiến của nhau, tránh quy chụp, suy diễn sai lệch; nếu có sự khác nhau, cần nhìn nhận trên tinh thần cầu thị, tìm hạt nhân hợp lý để nhận định, thay vì phủ nhận sạch trơn. Thực tiễn cho thấy, những ý kiến xuất sắc thường thuộc về thiểu số, thậm chí rất cá biệt, nên trong trường hợp có những ý tưởng, giải pháp mới, lạ thì cần được nhìn nhận, đánh giá một cách bình tâm, toàn diện, cân nhắc một cách thấu đáo, thay vì vội vàng phủ nhận.

Đặc biệt là khi phải thực hiện việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đấu tranh với các biểu hiện chưa lành mạnh…, cần phải có phương pháp và thái độ phù hợp, có lý có tình, xem xét toàn diện, nhất là tìm cho đúng cả động cơ và hành động, xác định cho rõ cả hình thức và bản chất, để từng cá nhân nhận thức được đầy đủ, đúng đắn thái độ, hành vi của mình, nhất là trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Phải tạo điều kiện có người có vi phạm, thiếu sót được sửa chữa, khắc phục chứ không phải “đánh đuổi” hoặc đẩy người đó ra xa khỏi tổ chức.

Các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” suy cho cùng không phải là cá biệt, đơn lẻ. Có khi nó xuất hiện trong một suy nghĩ, hành động cụ thể nào đó và có thể sẽ chấm dứt nếu được tác động, điều chỉnh, giáo dục, hướng dẫn của tổ chức đảng. Do đó, trong các cuộc sinh hoạt, vai trò của cấp ủy, bí thư và tập thể tổ chức đảng phải giữ cho được “dòng chính”, tức là đúng chủ trương, đường lối, kịp thời khắc phục các biểu hiện lệch lạc, để tránh đi đến kết cục không hay, khiến có cá nhân bị xử lý, khiến tổ chức bị mất thành viên, khiến uy tín đơn vị bị ảnh hưởng…

Trên tinh thần Kết luận 21-KL/TW, cần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn từng tổ chức đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên… Trách nhiệm này nên được thực hiện từ từng cấp ủy, từng chi bộ!

Vân Tâm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo