Thứ Ba, ngày 7 tháng 2 năm 2023

Hội nghị Cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và Hội nghị Trung ương 5 khóa XI

Sáng 28/8, Đảng ủy Sở Cảnh sát PCCC TPHCM đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư và các kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI (ảnh).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Sở Cảnh sát PCCC TPHCM Trần Triều Dương yêu cầu: trên cơ sở các nội dung đã được quán triệt, căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, các cán bộ chủ chốt cần có hướng điều chỉnh, bổ sung vào chương trình công tác năm 2012 và những năm tiếp theo cho phù hợp, nhanh chóng triển khai tổ chức quán triệt đến từng đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị các nội dung của Nghị quyết, từ đó tạo sự thống nhất ý chí hành động trong toàn lực lượng Cảnh sát PCCC TP, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy Sở đề ra.

Trong một ngày, hội nghị đã được nghe các chuyên đề: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” và Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; Kết luận về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Kết luận về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết “Một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”; Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương ngày 20/6/2012 về thực hiện quy chế giám sát trong Đảng.

Nguyễn Trí Công

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Thông báo