Thứ Ba, ngày 3 tháng 8 năm 2021

Đề cao tinh thần “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Thy Dương)

(Thanhuytphcm.vn) - Phải chú trọng quán triệt tập trung làm tốt ba vấn đề học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Học tập và làm theo Bác là thúc đẩy, chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo. Hiện thực hóa bằng các chương trình hành động, việc làm cụ thể. Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Đó là những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức ngày 12/6. 

Có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn xã hội

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ Cộng sản quốc tế mẫu mực, Danh nhân văn hoá thế giới. Người đã đi xa, nhưng di sản Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta là vô cùng đồ sộ và quý giá. Đó là Thời đại Hồ Chí Minh; Sự nghiệp Hồ Chí Minh; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; một tấm gương sáng ngời để chúng ta thường xuyên học tập và noi theo.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng cho biết, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ta nêu ra và chỉ đạo từ rất sớm bằng nhiều Chỉ thị, Nghị quyết qua nhiều thời kỳ mà gần đây nhất là Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn xã hội. Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy, cán bộ đảng viên, người đứng đầu, các cơ quan đơn vị, nhất là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo”. Công tác tuyên truyền với nhiều cách làm sáng tạo có sức tác động, lan truyền mạnh mẽ đến nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng bước trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng có tính giáo dục răn đe cao phòng ngừa các sai phạm.

Đồng chí Tổng Bí thư cho biết, những kết quả tích cực trên đây đã góp phần đẩy mạnh cuộc đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra những đột phá trong việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhiều vấn đề khó, hết sức phức tạp trong công tác xây dựng Đảng, nhất là gắn với việc chỉnh đốn Đảng, đã được đề cập trong nhiều nhiệm kỳ, và đến nhiệm kỳ Đại hội XII đã được giải quyết có kết quả rõ rệt.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, từ trong phong trào học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến thực sự có sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc và mong muốn cống hiến phụng sự đất nước, mọi tầng lớp xã hội, cổ vũ toàn thể nhân dân ta kiên định hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương các tập thể cá nhân tiên tiến điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả nêu trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần được khắc phục trong việc thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua. Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế, chưa thể hiện vai trò người đứng đầu. Việc xác định khâu đột phá có nơi còn lúng túng. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch có lúc còn bị động, đặc biệt công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ, việc tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn làm qua loa, chiếu lệ, hình thức, vẫn còn tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi cho khách quan hoặc nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung ương. (Ảnh: Thy Dương) Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Trung ương. (Ảnh: Thy Dương)

Chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo

Nhấn mạnh đến yêu cầu đặt ra đối với việc tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ: "Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. "Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ để ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ"”.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, cần phát huy kết quả đã đạt được trong những năm qua tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả, những yêu cầu nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, phải chú trọng quán triệt tập trung làm tốt ba vấn đề học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Học tập Bác là học tập tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, đạo đức cách mạng và phong cách của người chiến sĩ cộng sản chân chính. Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn vững mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát triển nội lực, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần tư tưởng của Bác, thống nhất giữa tư tưởng và hành động, giữa lời nói và việc làm, ai cũng nhìn thấy những chuẩn mực đạo đức cần học, cần tu dưỡng rèn luyện trở thành nhu cầu lẽ sống tự nhiên, mong muốn vươn lên, hoàn thiện chính bản thân. Qua đó bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc làm cho đất nước ngày càng phát triển, dân tộc ngày càng cường thịnh, trường tồn.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, học tập và làm theo Bác là thúc đẩy, chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm theo. Hiện thực hóa bằng cách chương trình hành động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cơ quan đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc giao chức trách, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, giải quyết có hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức xúc, trong thực tiễn trên nền tảng, kim chỉ nam là tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với Chủ nghĩa Mác – Lênin trong mọi hành động.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Văn phòng Thành ủy TPHCM. (Ảnh: Đan Như) Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Văn phòng Thành ủy TPHCM. (Ảnh: Đan Như)

Đồng chí Tổng Bí thư chỉ rõ, thực hiện đồng thời, gắn kết việc học tập và làm theo Bác và nêu gương, phát huy hiệu quả mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ trên, trong đó đề cao trách nhiệm tiền phong gương mẫu với nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; cấp ủy Đảng và cơ quan chính quyền các cấp. “Mỗi cán bộ đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương, người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn thì càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất đạo đức, lối sống phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng nhân dân noi theo”. – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Một trong những nội dung quan trọng là đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một việc làm thường xuyên, một nhu cầu văn hóa tinh thần trong Đảng, tạo dấu ấn rõ rệt về xây dựng văn hóa Đảng để Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh. Trong quá trình thực hiện 3 việc nêu trên cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong đó “xây” là cơ bản chiến lược, “chống” là quan trọng cấp bách.  Đề cao tinh thần “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kiên trì kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bị tác động của bất cứ tổ chức, cá nhân không trong sáng nào. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát; nâng cao tính cảnh tỉnh răn đe đối với những biểu hiện tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, sau hội nghị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, càng ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả tích cực góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI, vào dịp kỷ niệm 100 năm nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo