Thứ Bảy, ngày 9 tháng 12 năm 2023

Đảng bộ khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - 40 năm dấu ấn một chặng đường

Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động hội thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Nguồn: Thanhuytphcm.vn)

(Thanhuytphcm.vn) - Trải qua 40 năm thành lập (17/9/1983 - 17/9/2023), Đảng bộ khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với nhiều tên gọi khác nhau song luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, luôn nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo của Thành ủy TPHCM, vừa làm cầu nối giúp Bộ chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn thành phố, đảm bảo sự thống nhất giữa lãnh đạo quản lý ngành và địa bàn.

Hạt nhân lãnh đạo thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác

40 năm qua, Đảng bộ khối luôn là hạt nhân lãnh đạo vượt qua những thách thức, từng bước trưởng thành và phát triển. Trong mỗi giai đoạn phát triển của Đảng bộ khối, Đảng bộ luôn thể hiện vai trò lãnh đạo hoàn thành mọi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy khối lãnh đạo các đảng ủy, chi ủy, chi bộ cơ sở cùng với chính quyền thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác của Bộ và cơ quan chủ quản giao.

Đối với Khối cơ quan, cấp ủy và chi bộ các cơ quan đã bám chắc chức năng, nhiệm vụ, đã có sự phối hợp với lãnh đạo các đơn vị và các cơ quan chức năng của Trung ương và thành phố, tham mưu đề xuất nhiều ý kiến có chất lượng cho công tác lãnh đạo, quản lý của Bộ, ngành, địa phương và Đảng ủy khối; đã tích cực chủ động, bám sát các chương trình công tác của đơn vị, địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tham mưu cho Bộ và cơ quan chủ quản.

Đối với Khối sự nghiệp, các đơn vị đã bám sát được mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã thực hiện tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ nhu cầu xã hội.  Các trường đã thực hiện tốt mục tiêu, chiến lược đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, thực hiện trong công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy, sáng tác, biểu diễn, học tập, nâng cao chất lượng, uy tín hiệu quả đào tạo, gắn đào tạo với hoạt động thực tiễn, với yêu cầu phát triển ngành. Số lượng, chất lượng đầu vào và đầu ra đều tăng, sinh viên tốt nghiệp ra trường đạt tỷ lệ trên 90%, phần lớn sinh viên tốt nghiệp ra trường đều phát huy được nghề nghiệp; mở rộng qui mô, ngành nghề đào tạo, mở rộng quan hệ hợp tác đào tạo quốc tế; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; thực hiện nhiều đề tài khoa học mang tính khả thi và có giá trị thực tiễn… Các trường đã chủ động đào tạo nguồn nhân lực và tham gia thực hiện các chương trình, đề án về phát triển văn hóa, thể thao cho TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam.

Đối với Khối doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh - dịch vụ vừa đảm bảo tính định hướng, đề cao các sản phẩm văn hóa phục vụ cộng đồng, vừa đảm bảo kinh doanh có lãi, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và tăng thu nhập, cải thiện đời sống người lao động. Hầu hết các đơn vị đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận; hoạt động đúng định hướng, đúng pháp luật; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước và tăng thu nhập, cải thiện đời sống của cán bộ, CNVC-LĐ.

Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 39 năm ngày truyền thống Đảng bộ khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 39 năm ngày truyền thống Đảng bộ khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển đảng viên

Đảng bộ khối đã quán triệt và xác định rõ nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng là tập trung đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo sự chuyển biến tích cực trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, XIII “Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Đảng bộ khối luôn luôn tập trung thực hiện tốt công tác tư tưởng và giáo dục chính trị; đặc biệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức và hành động, hình thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ khối, góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của cán bộ, đảng viên và có sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ khối; xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình trong việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ khối kịp thời thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, kịp thời tổ chức đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông xã hội như báo chí, internet, mạng xã hội; chủ động trao đổi, phối hợp về công tác tuyên truyền đối với những vấn đề có dấu hiệu phức tạp trên không gian mạng. Chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên các đơn vị; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực cho cán bộ, đảng viên nói chung và lực lượng văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên nói riêng.

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và ngày càng đi vào chiều sâu, có nền nếp. Đảng bộ luôn chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, quan tâm công tác phát triển đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng. Công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng bộ khối có chuyển biến tích cực, Đảng ủy khối, các cấp ủy và lãnh đạo chính quyền từng bước nâng cao nhận thức, hiệu quả công tác vận động quần chúng kết hợp chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác do trung ương, bộ, thành phố phát động. 

Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chung tay, tiếp sức tham gia phòng chống dịch Covid-19. (Nguồn: Thanhuytphcm.vn) Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chung tay, tiếp sức tham gia phòng chống dịch Covid-19. (Nguồn: Thanhuytphcm.vn)

Đảng bộ Khối thường xuyên chăm lo xây dựng các đoàn thể khối vững mạnh về mọi mặt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh niên tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước và công tác xây dựng Đảng. Nhờ vậy, chất lượng hoạt động, vai trò, uy tín của Đoàn Khối luôn được khẳng định. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, các tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Điểm nổi bật nhất là đã gắn công tác xây dựng Công đoàn với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" gắn với công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt hiệu quả, thiết thực.

Tuy nhiên, là Đảng ủy cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp với đặc điểm có nhiều loại hình tổ chức đảng tại cơ sở như cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp (doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước không chi phối, Công ty cổ phần, công ty tư nhân),... nên Đảng ủy khối cũng gặp khó khăn trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và triển khai tổ chức các hoạt động của Đảng.

Qua 40 năm xây dựng và phát triển, mặc dù có những lúc thuận lợi, lúc khó khăn, có ưu điểm, có tồn tại, hạn chế, thậm chí là có tập thể, cá nhân mắc khuyết điểm, vi phạm, song nhìn chung phải khẳng định là dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Thành ủy, sự nỗ lực, cống hiến của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động các cơ quan, đơn vị trong Khối, Đảng ủy Khối đã vượt qua các khó khăn, thử thách, thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Với những thành tích đó, Đảng bộ khối đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen; nhiều năm liền được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp của Đảng bộ khối vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Lương Văn Nhiền

Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo