Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024

Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu thật sự có đức, có tài, có uy tín

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính quán triệt chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

(Thanhuytphcm.vn) - Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán bộ. Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ… Đó là một trong những nội dung được quán triệt tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức ngày 27/3.

Dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng

Quán triệt chuyên đề “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, kết quả công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đạt được kết quả toàn diện. Trong đó văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng các nhiệm kỳ qua và nhiệm kỳ Đại hội XII đã góp phần rất quan trọng để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay; Đảng ta đoàn kết, thống nhất và trong sạch vững mạnh hơn; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng được củng cố, tăng cường hơn, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới”.

Từ kết quả công tác xây dựng Đảng, thời gian qua Đảng ta đã rút ra được 5 bài học kinh nghiệm. Trong đó có nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng. Phải đặc biệt coi trọng sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, trước hết trong Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt và cấp ủy phải thực sự mẫu mực, nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia – dân tộc, Nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của công tác xây dựng Đảng, có liên quan đến sự sống còn của Đảng và vận mệnh của chế độ; cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, phải đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và Nhân dân. Xây dựng Đảng phải gắn kết chặt chẽ với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế…

Đề cập đến phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng được Đại hội XIII xác định, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, có 5 nội dung cần tăng cường trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Đối với các nhiệm vụ giải pháp có 10 nội dung. Đó là tăng cường xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới…

Riêng về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá, đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, có ba giải pháp đột phá. Đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán bộ. Cùng với đó là phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng quán triệt chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN) Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng quán triệt chuyên đề tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Ba đột phá chiến lược

Quán triệt chuyên đề “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã nêu một số điểm mới Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, đồng chí phân tích về chủ đề của Đại hội là: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa."

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, các thành tố trong chủ đề Đại hội XIII so với Đại hội XII có một số điểm mới. Trong đó có bổ sung xây dựng hệ thống chính trị vào nội dung xây dựng Đảng thành “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”; xác định mục tiêu “đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”…

Báo cáo Chính trị tại Đại hội XIII của Đảng cũng có nhiều điểm mới trong dự báo tình hình thế giới và trong nước; quan điểm chỉ đạo; cách tiếp cận xác định mục tiêu; định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực chủ yếu 5 năm 2021-2025;…

Các đại biểu đã được nghe phân tích các nội dung về định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XIII và ba đột phá chiến lược.

Riêng về ba đột phá chiến lược, so với Đại hội XII, Báo cáo chính trị bổ sung, nhấn mạnh những nội dung mới. Cụ thể, Báo cáo chính nhấn mạnh đến việc hoàn thiện đồng bộ thể chế để phát triển; chú trọng tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp;... Về nguồn nhân lực, Báo cáo chính trị nhấn mạnh về nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt; ứng dụng phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người...

Liên quan đến nội dung hệ thống kết cấu hạ tầng, Báo cáo chính trị nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo