Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2024

Cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn TPHCM năm 2024

(Thanhuytphcm.vn) – UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch về việc cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn TPHCM năm 2024, nhằm cải thiện các nội dung của Chỉ số PAPI năm 2023 và đánh giá, xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm cải thiện Chỉ số PAPI của TP trong năm 2024, giai đoạn 2021 - 2025 một cách ổn định, bền vững.

Theo đó, UBND TP đưa ra 3 nhóm giải pháp thực hiện chính: Nhóm giải pháp công tác chỉ đạo, điều hành; Nhóm giải pháp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền; Nhóm giải pháp cụ thể theo 8 chỉ số nội dung thành phần.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, UBND TP cũng đưa ra các mục tiêu cụ thể. Đó là tuyên truyền, phổ biến về nội dung, kết quả Chỉ số PAPI của TP từ TP đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số PAPI là sự chung tay và đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công nhằm thông tin đến nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để người dân biết, hiểu, tạo lòng tin và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với hai mục tiêu trên, kế hoạch phấn đấu nâng cao các chỉ số tăng điểm; khắc phục, cải thiện ngay các chỉ số nội dung/nội dung thành phần giảm điểm; từng chỉ số nội dung năm 2024 phải cao hơn so với các năm trước đó.

UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức xây dựng Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tại cơ quan, đơn vị trước ngày 20/6/2024 và thực hiện báo cáo năm trước ngày 20/12/2024, gửi đến UBND TP (thông qua Sở Nội vụ TP tổng hợp, theo dõi); phối hợp thực hiện các báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của UBND TP.

Ngoài ra, UBND TP cũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện trường hợp có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND TP xem xét, chỉ đạo (thông qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu).

M. Hiệp


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo