Thứ Năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023

Các chuyên đề học tập và làm theo Bác Hồ phải gắn với việc hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam

Các đai biểu tham dự hội thảo

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 17/11, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội thảo khoa học đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết quả nhiệm kỳ Đại hội XII và định hướng các nội dung triển khai trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Các đồng chí: Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội thảo. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, các đồng chí chuyên trách tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở khu vực phía Nam, các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học...

Có sức lan tỏa và tác động  mạnh mẽ

Trình bày đề dẫn hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang nhấn mạnh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta. Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã triển khai sâu rộng, thường xuyên, đạt được những kết quả nhất định, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và trong Nhân dân. Hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra những thay đổi rõ nét, góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các hình thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phong phú, đa dạng làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. 

Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang phát biểu tại hội thảo Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang phát biểu tại hội thảo

Tuy nhiên, đồng chí Bùi Trường Giang cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện, làm giảm hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong hoạt động thực tiễn. Vì vậy, việc đánh giá đúng thực trạng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chỉ ra nguyên nhân, đề xuất các giải pháp phát huy kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế, thiếu sót, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong giai đoạn tới có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Báo cáo về kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, một trong những kết quả nổi bật là việc thực hiện Chỉ thị này đã để lại nhiều dấu ấn, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra những thay đổi rõ nét, có chiều sâu trong toàn hệ thống chính trị và trong hầu hết cán bộ, đảng viên. Cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII ) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần không nhỏ ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch...

Đưa vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển đất nước, con người Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các ý kiến đánh giá cao hiệu quả, ý nghĩa của việc học tập, quán triệt và thực hiện các chuyên đề toàn khóa, từng năm đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến cơ sở…

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hoài phát biểu tại hội thảo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hoài phát biểu tại hội thảo

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hoài chia sẻ, ngay sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 27/3/2003, Thành ủy TPHCM đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 20/10/2003 về thực hiện cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên, triển khai thực hiện chủ trương “3 xây, 3 chống” (xây tác phong quần chúng; chống quan liêu, cửa quyền; xây tinh thần trách nhiệm; chống tham ô, nhũng nhiễu; xây ý thức cần kiệm; chống lãng phí, xa hoa), triển khai học tập các chuyên đề “Giáo dục đạo đức cho cán bộ đảng viên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trong toàn Đảng bộ. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ TPHCM nhận thức tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của dân tộc, là nền tảng tư tưởng của Đảng, là phương châm lãnh đạo, phương châm hành động của của cấp ủy Đảng các cấp. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương, xác định cụ thể đối tượng, nội dung nêu gương của cán bộ chủ chốt TP, quan tâm xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; quan tâm tổ chức các hoạt động hướng về Nhân dân. Đã có nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn, tạo bước đột phá phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của TP đối với cả nước.

Nhiều ý kiến tại Hội thảo cũng đã tập trung thảo luận, đề xuất về các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ mới phải gắn với việc hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam, các nội dung mới, trọng tâm, cốt lõi được đề ra trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, phù hợp với yêu cầu, bối cảnh thực tiễn trong giai đoạn mới. Nguyên Trưởng Khoa tư tưởng Hồ Chí Minh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) Đỗ Văn Ba đề nghị, trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa Chỉ thị 05 và bổ sung thêm những nội dung mới (nếu có) để phù hợp hơn nữa với tình hình thực tiễn. Nên xem xét và chọn nội dung cốt lõi phù hợp với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phù hợp với đặc điểm tình hình hiện nay của đất nước; từ đó xác định thành chủ đề cho từng năm. Đối với việc nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền về Hồ Chí Minh, đồng chí Đỗ Văn Ba đề xuất cần lập Hội nghiên cứu Hồ Chí Minh. Cùng với đó là đưa tủ sách Bác Hồ vào nhà văn hoá của thôn, bản; biên soạn chương trình và nội dung đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào bậc học phổ thông các cấp như Chỉ thị 23 của Đảng khi có điều kiện…

S.Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo