Thứ Hai, ngày 4 tháng 3 năm 2024

[Video] Gắn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch

(Thanhuytphcm.vn) - Trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy và Ban Chỉ đạo 35 Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 đồng bộ, thống nhất, sát với tình hình thực tiễn.

Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức, thực hiện hiệu quả việc học tập, thực hiện quán triệt Nghị quyết số 35 và các kế hoạch, kết luận, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; gắn nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Trong đó, xác định trọng tâm là bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện: Trâm Anh - Nguyễn Bích - Minh Trường


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo