Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra từ ngày 26 tháng 8 năm 2015 đến ngày 27 tháng 8 năm 2015 tại Hội trường A - Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đã quyết nghị:

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2015 - 2020 trong Báo cáo chính trị trình Đại hội:

1. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015:

Đại hội khẳng định: Năm năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, tình hình đất nước, thành phố gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của quận, nhưng với truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong quận đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện:

Kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế đang dần chuyển dịch đúng hướng “Thương mại - dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp”; tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn cho sản xuất - kinh doanh. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu pháp lệnh hàng năm. Công tác quản lý và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ, hạ tầng giao thông được tập trung đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và từng bước xây dựng đô thị văn minh, sạch, đẹp. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được chú trọng. Văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục - thể thao có nhiều tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống Nhân dân, nhất là công nhân, người có thu nhập thấp. Quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững, ổn định. Hoạt động tư pháp có chuyển biến tích cực, tạo môi trường thuận lợi để phát triển bền vững. Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, hệ thống chính trị không ngừng được củng cố; hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy chính quyền quận, phường có sự chuyển biến trên nhiều lĩnh vực; dân chủ được mở rộng. Công tác vận động Nhân dân của hệ thống chính trị được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế; thu ngân sách và tiến độ thực hiện các chương trình, công trình kinh tế - xã hội mang tính đòn bẩy chưa đạt mục tiêu đề ra. Quy hoạch và quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội còn bất cập; ô nhiễm môi trường, ngập nước, trật tự lòng lề đường chậm được khắc phục. Một số vấn đề văn hóa - xã hội còn nhiều bức xúc. Tình hình an ninh trật tự, tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và phương thức theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng còn hạn chế, chưa kịp thời. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đạt kết quả chưa cao. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sức lan tỏa chưa được sâu rộng trong Nhân dân. Chất lượng một số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh chưa thật căn cơ và bền vững. Công tác đánh giá cán bộ vẫn còn nể nang, ngại đụng chạm. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ngại khó, ngại va chạm. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy còn dàn trải, chưa xác định đúng trọng tâm, trọng điểm. Vai trò của khối vận trong thực hiện nhiệm vụ với dân còn hạn chế, công tác dân vận của chính quyền đạt hiệu quả chưa cao, có lúc, có nơi chưa nắm kịp tình hình để đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; việc giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức và Nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp yêu cầu, hồ sơ trễ hạn vẫn còn xảy ra; một bộ phận cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, còn nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với tổ chức và Nhân dân làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan hành chính nhà nước. Mặc dù còn các hạn chế trên, nhưng nhìn chung những kết quả đạt được trong 5 năm qua có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để quận Bình Tân tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Về nguyên nhân thành tựu:

1. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả của Thành ủy, các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và sự hỗ trợ tích cực của các sở - ngành thành phố giúp quận tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho quận thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra;

2. Đảng bộ và Nhân dân quận Bình Tân vốn có truyền thống cách mạng, đoàn kết, tích cực đóng góp trong xây dựng, phát triển và bảo vệ quận; những lợi thế về kinh tế, hạ tầng giao thông và kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ trong nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức thực hiện đạt mục tiêu phát triển quận;

3. Sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành quyết liệt, sáng tạo, sát thực tiễn của Đảng bộ, chính quyền quận, cùng với sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cơ sở, của các doanh nghiệp và sự đồng thuận chung sức, chung lòng của Nhân dân trong quận đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra.

Về nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém:

- Khách quan: Trong bối cảnh chung của đất nước, thành phố tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của quận; một số cơ chế, chính sách quản lý kinh tế vĩ mô còn bất cập, chưa sát thực tế đã gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; trên địa bàn quận, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng lớn, ngành công nghiệp đa số là ngành thâm dụng lao động, thu hút lao động từ nơi khác đến, làm dân số cơ học tăng nhanh, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của quận quá tải; ý thức chấp hành pháp luật, nếp sống văn minh đô thị của một bộ phận người dân chưa cao; nguồn vốn đầu tư phát triển còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu đang phát triển nhanh của quận.

- Chủ quan: Năng lực phân tích, khả năng dự báo chưa theo kịp tình hình, khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực lãnh đạo, công tác quản lý, điều hành của chính quyền quận và phường còn một số mặt hạn chế; thiếu đeo bám quyết liệt để cấp trên hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, nhất là cơ chế và vốn. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa đồng bộ; chưa chủ động, chưa có biện pháp mang tính đột phá để phát huy hết sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân; một số cấp ủy cơ sở chưa nhạy bén, chưa kịp thời nắm sát tình hình, đề xuất giải pháp khả thi để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc của cán bộ đảng viên, của Nhân dân và doanh nghiệp.

Một số kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo:

Một là, Phải thật sự coi trọng việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, kiên quyết phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng, đề cao cảnh giác với những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Giữ vững sự đoàn kết, nhất trí trong đảng, hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; luôn bám sát thực tiễn, tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động có nhiều giải pháp, biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc.

Hai là, Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển quận.

Ba là, Phải luôn quan tâm công tác dự báo tình hình, tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề cụ thể; kiên trì, chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách.

Bốn là, Quán triệt sâu sắc quan điểm giải quyết đồng bộ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; giữa phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội với quy hoạch phát triển đô thị và đảm bảo an ninh - quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội,… góp phần kéo giảm khoảng cách giàu nghèo trong quá trình xây dựng và phát triển quận theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển quận, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận từ năm 2015 đến năm 2020:

Đại hội nhất trí xác định mục tiêu tổng quát giai đoạn 2015 - 2020 là: “Xây dựng Đảng bộ quận thật sự trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy sức mạnh toàn dân và dân chủ xã hội chủ nghĩa; không ngừng đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tiếp tục xây dựng quận Bình Tân phát triển toàn diện theo hướng sạch đẹp, văn minh, nghĩa tình, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của thành phố”.

2.1 Các chỉ tiêu chủ yếu và chương trình, công trình đòn bẩy trong nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Về kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Thương mại dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp”: (04 chỉ tiêu)

1. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 14% đến 15%/năm. Trong đó:

+ Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành Thương mại - dịch vụ 20% đến 21%/năm. Đến năm 2020, tỷ trọng chiếm trên 51% trong tổng giá trị sản xuất.

+ Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành Công nghiệp 9% đến 10%/năm. Đến năm 2020, tỷ trọng chiếm cao nhất 48% trong tổng giá trị sản xuất.

+ Đến năm 2020, ngành Nông nghiệp chiếm tỷ trọng dưới 1% trong tổng giá trị sản xuất.

2. Thu ngân sách địa phương tăng bình quân 10%/năm.

3. Thu thuế công thương nghiệp tăng bình quân trên 15%/năm.

4. Tổng mức đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 60.000 tỷ đồng (bình quân 12.000 tỷ đồng/năm), trong đó: vốn ngân sách chiếm khoảng 8%.

Về quản lý và phát triển đô thị: (03 chỉ tiêu)

5. Đến năm 2020, chỉnh trang, nâng cấp 100% tuyến đường, hẻm còn lại; kịp thời duy tu, sửa chữa, thực hiện kết nối liên thông, giải quyết nút thắt cổ chai 30% tuyến đường, hẻm, đảm bảo giao thông trên địa bàn.

6. Đến năm 2020, 100% hộ dân được cấp nước sạch.

7. Kiểm tra 100% cơ sở có khả năng gây ô nhiễm môi trường và khắc phục, xử lý 95% cơ sở gây ô nhiễm môi trường; 95% cơ sở sản xuất, thương mại dịch vụ có lưu lượng nước thải từ 10 m3/ngày, đêm trở lên có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn.

Về Văn hóa - Xã hội: (07 chỉ tiêu)

8. Đến năm 2020, hoàn thành và đưa vào sử dụng 02 cơ sở Trung tâm Văn hóa - Nhà thi đấu thể dục thể thao quận.

9. Đến năm 2020, thực hiện đạt định mức học sinh/lớp học các bậc học do Bộ Giáo dục đào tạo quy định.

10. Tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm dưới 1,1%.

11. Duy trì kết quả 100% trạm y tế phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 và phấn đấu ít nhất 90% trạm y tế phường có từ 02 bác sĩ trở lên.

12. Đến cuối năm 2020, phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 3,5 lần so với đầu năm 2011.

13. Hàng năm tạo 10.000 việc làm mới.

14. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp đạt 85% trên tổng số lao động làm việc.

Về quốc phòng và an ninh: (04 chỉ tiêu)

15. Hàng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo chất lượng theo quy định.

16. Phấn đấu hàng năm kiềm chế phạm pháp hình sự dưới 0,6 vụ/1.000 người; tỷ lệ điều tra khám phá án trên 66%; xử lý tin báo và tố giác tội phạm trên 90%.

17. Phấn đấu hàng năm có trên 90% tổ dân phố khá về ANTT; mỗi phường có 01 khu phố an toàn, không có tội phạm ẩn náu.

18. Phấn đấu hàng năm giảm trên 5% tai nạn giao thông trên cả ba mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương).

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: (04 chỉ tiêu)

19. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt, nghiên cứu Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đạt từ 98% trở lên.

20. Hàng năm kết nạp ít nhất 300 đảng viên; trong đó khu vực ngoài Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chiếm tỷ lệ 20%.

21. Đến năm 2020, có 15% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức Công đoàn phải có tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó có 100% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có từ 500 lao động trở lên có tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn thanh niên.

22. Hằng năm, có ít nhất 90% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước theo hướng ngày càng thực chất hơn; số tổ chức đảng yếu kém dưới 0,5%/năm. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội đạt mức cao nhất do ngành dọc cấp trên xếp hạng.

Về thực hiện các chương trình, công trình đòn bẩy:

1. Quận tiếp tục thực hiện 02 công trình đòn bẩy của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015:

- Dự án Khu Trung tâm dân cư Tân Tạo

- Di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa

2. Tập trung triển khai thực hiện các chương trình đột phá của thành phố trên địa bàn quận.

2.2 Nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế; quản lý đô thị; văn hóa xã hội; quốc phòng và an ninh; xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Thứ nhất, về quản lý và phát triển kinh tế: tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững; phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, thân thiện với môi trường và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, cụ thể: Về Thương mại - dịch vụ: Tiếp tục tập trung phát triển các ngành dịch vụ như tài chính - ngân hàng - tín dụng, thương mại, vận tải, kho bãi, kinh doanh bất động sản, dịch vụ tư vấn, y tế, giáo dục, đào tạo và dạy nghề,… Công nghiệp: Tập trung phát triển mạnh các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao như điện tử - công nghệ thông tin; sản xuất đồ gia dụng; chế biến tinh lương thực thực phẩm;... Nông nghiệp: Tiếp tục tận dụng quỹ đất nông nghiệp và ưu thế khoa học công nghệ, thị trường liền kề để đầu tư phát triển sản phẩm nông nghiệp đô thị hiện đại theo hướng có giá trị gia tăng cao;... Về quản lý thu - chi ngân sách: Tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác và bồi dưỡng nguồn thu, chống thất thu, đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách; quản lý thu chi ngân sách theo đúng luật Ngân sách và hiệu quả, tiết kiệm. Về tổng vốn đầu tư: tiếp tục mở rộng đầu tư theo hướng xã hội hóa trên tất cả các lĩnh vực.

Thứ hai, về quản lý phát triển đô thị theo hướng bền vững: Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Tập trung thực hiện công tác lập, quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch đô thị và quy hoạch sử dụng đất; khai thác có hiệu quả tiềm lực đất đai. Chú trọng phát triển hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quận, nhất là lĩnh vực kết nối giao thông đô thị, chống ngập nước, tăng diện tích công viên cây xanh. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn quận. Tăng cường quản lý nhà nước về trật tự đô thị, vận động nhân dân bốc mộ xen cài trong khu dân cư, tập trung thực hiện các giải pháp giải quyết ô nhiễm môi trường. Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống cấp nước.

Thứ ba, triển khai thực hiện việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học - công nghệ trên các lĩnh vực: Phát triển đội ngũ giáo viên đạt chuẩn đảm bảo đủ số lượng, hợp lý về cơ cấu đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy mô vừa nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo; tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng trường lớp theo quy hoạch đến năm 2020, trong đó có trang thiết bị; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Xây dựng, hoàn thiện Trung tâm dạy nghề quận, đầu tư trang thiết bị, mở rộng ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng và ngành nghề đào tạo. Khuyến khích, hỗ trợ phát triển, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong công tác quản lý Nhà nước, phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và bảo vệ môi trường.

Thứ tư, xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa: Tạo nhận thức đầy đủ trong toàn Đảng bộ để ra sức phấn đấu thực hiện có kết quả mục tiêu: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Tích cực tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao. Đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 02 cơ sở Trung tâm Văn hóa - Nhà thi đấu thể dục thể thao quận. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện “Nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị” gắn với nhiệm vụ tăng cường công tác phòng chống tệ nạn xã hội.

Thứ năm, công tác dân số, chăm sóc sức khỏe Nhân dân: Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho ngành y tế quận phát triển; tăng cường công tác kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở; tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động y tế, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo sức khỏe Nhân dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước các cơ sở y tế, dịch vụ y tế trên địa bàn quận; thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; cung cấp các dịch vụ dân số với những hình thức phù hợp.

Thứ sáu, về bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân: Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo phụng dưỡng chu đáo các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và thu nhập cho người lao động, thực hiện công tác đào tạo nghề, giáo dục ý thức tự vươn lên trong hộ nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở,... phấn đấu cuối nhiệm kỳ nâng thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 3,5 lần so với đầu năm 2011; thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó chú ý phát triển bảo hiểm y tế toàn dân.

Thứ bảy, về đảm bảo quốc phòng - an ninh, cải cách tư pháp, giữ vững ổn định chính trị - xã hội: Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền tảng chính trị vững chắc trong thế trận lòng dân. Xây dựng lực lượng quân đội, công an vững mạnh toàn diện. Củng cố hoạt động của lực lượng an ninh cơ sở, lực lượng nòng cốt, xử lý nhanh, có hiệu quả các tin báo, tố giác về tội phạm; phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng phối hợp xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp có đông công nhân trên địa bàn. Đầu tư các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật và hoàn thiện các phương án tác chiến, bảo vệ các mục tiêu quan trọng, địa bàn trọng điểm theo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Lãnh đạo công tác diễn tập phòng thủ, huấn luyện đủ nội dung chương trình cho các đối tượng. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Tập trung nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố và xét xử, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Tăng cường kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, đầu tư trang bị cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Thứ tám, về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị:

- Tiếp tục tập trung thực hiện kiên quyết, kiên trì có hiệu quả các biện pháp giải quyết tốt 3 vấn đề cấp bách theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức đề kháng chính trị của đội ngũ đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quận và các chi, đảng bộ cơ sở, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Công tác chính trị, tư tưởng: Tiếp tục thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng và giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ, thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả việc triển khai, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; quan tâm củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên của quận đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị; thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản. Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy.

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, của từng tổ chức cơ sở Đảng:

Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, quan tâm công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, thực hiện tốt các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng, đánh giá cán bộ, bố trí cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn chức danh. Quan tâm công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng - Đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, nhất là vấn đề chính trị hiện nay.

Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng: Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ; kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các nội dung, lĩnh vực quản lý tài chính, xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất đai, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra của Nhà nước, thanh tra công vụ và phản ảnh của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Nhân dân về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền: Đẩy mạnh cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính trong sạch; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, góp phần hiện đại hóa nền hành chính. Tăng cường công tác tiếp dân, lắng nghe và đối thoại giữa chính quyền với Nhân dân; công khai minh bạch, cung cấp, công bố thông tin, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và những quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân đến Nhân dân; quan tâm chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội với chính quyền và lực lượng vụ trang; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân, kỹ năng công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức; chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền.

Thứ chín, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân: Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận thông qua đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân vận trong hệ thống chính trị; quy chế Mặt trận Tổ quốc giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư; quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường lãnh đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, thu hút rộng rãi Nhân dân; xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị ở các lĩnh vực, địa bàn trọng yếu; phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức đoàn, hội cơ sở thật sự vững mạnh, phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để giới thiệu cho cấp ủy, tạo nguồn phát triển đảng và quy hoạch cán bộ nguồn của hệ thống chính trị.

II. Thông qua báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Tân khóa X, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy khóa XI nhiệm kỳ 2015 - 2020 cần có giải pháp tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

III. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chức cơ sở đảng đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X. Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân khóa XI tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

IV. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI gồm 41 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X gồm 07 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để quyết định chuẩn y theo quy định.

V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

Đại hội Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ XI kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất của Đảng bộ, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, hướng đến mục tiêu xây dựng quận Bình Tân phát triển toàn diện theo hướng sạch đẹp, văn minh, nghĩa tình, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của thành phố.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN KHÓA XI

Thông báo