Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020

Lãnh đạo Quận Bình Tân

 

Họ tên: Nguyễn Văn Hoàng

Năm sinh: 1952

Quê quán: Long An

Ngày tham gia cách mạng: 10-1975

Ngày vào Đảng: 11-1989

Trình độ:

-  Học vấn: Cao học Luật, Cử nhân Toán

-  Chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Bí thư Quận ủy

 

Họ tên: Phan Thám

Năm sinh: 1954

Quê quán: xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng

Ngày tham gia cách mạng: 1971

Ngày vào Đảng:

Trình độ:

- Học vấn: Cử nhân Kinh tế, Cử nhân hành chính

- Chính trị: Cử nhân

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

Họ tên: Trần Văn Thuận

Năm sinh: 1954

Quê quán: TP.Hồ Chí Minh

Ngày tham gia cách mạng: 05-1975

Ngày vào Đảng:

Trình độ:

-  Học vấn: Cử nhân Anh, Cử nhân Luật, Trung cấp QL Kinh tế

-  Chính trị: Cao học

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Quận

Họ tên: Lê Văn Ẩn

Năm sinh: 1955.

Quê quán: TP.Hồ Chí Minh.

Ngày tham gia cách mạng: 1975

Ngày vào Đảng: 02-1982.

Trình độ

-Học vấn: Trung cấp quản lý Kinh tế.

-Chính trị: Cao cấp.

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ Quận

Thông báo