Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020

Diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ X (Do đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Thành ủy viên, Bí Thư Quận ủy đọc ngày 20 tháng 08 năm 2010)

Kính thưa: - Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy và UBND Thành phố,

- Các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành,

- Các đồng chí khách quý của Đại hội,

- Thưa các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiên túcvới tinh thần thật sự dân chủ, đổi mới, đoàn kết và trách nhiệm cao. Hôm nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ X đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình Đại hội và kết thúc tốt đẹp.

Tại kỳ Đại hội này, Đại hội chúng ta rất phấn khởi được đón tiếp:

- Đồng chí Bí thư Thành ủy và các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng và Chính quyền Thành phố,

- Các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành.

- Các nhân sĩ, trí thức tiêu biểu cho Khối Đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn Quận,

- Đại hội chúng ta cũng rất vui mừng đón tiếp các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh qua các nhiệm kỳ trước khi tách Quận hiện đang sinh hoạt trên địa bàn về dự Đại hội, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Quận Bình Tân đang công tác trên địa bàn Thành phố và đồng chí đại diện Thường trực Huyện ủy Bình Chánh, các đồng chí đã đem đến Đại hội những tình cảm nồng ấm và sự chỉ đạo sâu sắc.

- Đại hội đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến và nhất trí thông qua các văn kiện trình đại hội, gồm: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005 - 2010; Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 05 năm qua và dự thảo Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

- Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ Quận đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX. Đây là những tinh hoa trí tuệ, tập hợp từ hàng ngàn ý kiến của tập thể và cá nhân trong và ngoài Đảng tâm huyết tham gia góp ý xây dựng Đảng.

Kính thưa các đồng chí,

- Các văn kiện của Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X mà chúng ta vừa nhất trí thông qua là một công trình tập thể dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, cũng được xây dựng nên bằng tâm huyết, trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân Quận nhà, là kết quả của sự vận dụng đúng đắn Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng và đường lối, chủ trương của Đảng. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ; tiếp thu hàng ngàn ý kiến của Chi, Đảng bộ, góp ý của các tầng lớp nhân dân và trong Đại hội đã có 179 lượt ý kiến đóng góp. Từ đó đã có sự nhất trí cao trong việc khẳng định thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Quận 5 năm qua. Đó là giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống; kinh tế - xã hội không ngừng phát triển nhanh và bền vững; diện mạo của Quận ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn, chất lượng cuộc sống của nhân dân về vật chất và tinh thần không ngừng được nâng lên.

- Đại hội cũng đã nhất trí cao với đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Quận là đã giành được những thành tựu rất quan trọng, tạo ra nhiều biến đổi tích cực và toàn diện, làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh hơn, mạnh hơn trong 05 năm tới. Đồng thời, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, với trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân Quận nhà và Thành phố, Đại hội đã nghiêm khắc xem xét những yếu kém, khuyết điểm trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, phân tích nguyên nhân và chỉ ra các giải pháp khắc phục. Đó là những căn cứ quan trọng, những kinh nghiệm quý báu để xác định phương hướng và trọng trách sắp tới cho phù hợp và sát đúng.

- Tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ X là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực của Tổ chức cơ sở Đảng trong tổ chức chỉ đạo thực hiện đưa các quyết sách, các mục tiêu phát triển thành hiện thực; xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả và đảm bảo công bằng xã hội; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân về vật chất và tinh thần; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; tạo nền tảng vững chắc để Quận Bình Tân cơ bản trở thành Quận phát triển khá toàn diện theo hướng văn minh, giàu mạnh vào năm 2015, đóng góp ngày càng lớn cho Thành phố.

- Đại hội đã thảo luận, dân chủ đề cử, lựa chọn và bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa X gồm 43 đồng chí đại diện cho 3.451 đảng viên của Đảng bộ, thể hiện tính liên tục, kế thừa, đổi mới; Đại hội cũng đã bầu ra Đoàn Đại biểu của Đảng bộ Quận gồm 6 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng và ý chí của Đảng bộ và nhân dân Quận chúng ta đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX.

Kính thưa các đồng chí,

- Công việc trước mắt của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và mỗi đồng chí Đại biểu chúng ta ngay sau khi Đại hội là đòi hỏi một khả năng tư duy chiến lược trong tổ chức chỉ đạo thực hiện đưa các quyết tâm chính trị của Nghị quyết Đảng bộ trở thành hiện thực trong cuộc sống, đủ sức giải quyết các phát sinh mới, không để bị đọng, bất ngờ. Sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Quận trong nhiệm kỳ phải được đẩy mạnh với tốc độ nhanh, chất lượng cao mà nhân dân Quận đang kỳ vọng và đòi hỏi ở chúng ta, từng cấp ủy viên và Đại biểu cần tăng cường đoàn kết hơn nữa, ra sức phấn đấu, nâng mình lên ngang tầm nhiệm vụ mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của Quận ngày càng cao. Cấp ủy khóa mới cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; trong đó có xác định trọng tâm, trọng điểm, việc làm trước, việc làm sau để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra. Đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân, thường xuyên kiểm tra, sơ kết định kỳ hàng năm để rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng những điển hình hay, cách làm tốt để phát huy nhằm không ngừng đưa Quận phát triển nhanh và bền vững về mọi mặt.

Kính thưa các đồng chí,

- Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố, đồng thời nhận được những ý kiến hết sức hữu ích và quý báu của các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng đóng góp ý kiến cho việc chuẩn bị Đại hội, đặc biệt là sự đóng góp đầy tâm huyết của 2.466 lượt cán bộ, đảng viên và các giai tầng xã hội trên địa bàn Quận cho các dự thảo văn kiện và phương hướng nhân sự Đại hội. Những góp ý đó đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IX nghiêm túc tiếp thu đưa vào các văn kiện, phương hướng công tác nhân sự trình Đại hội, những ý kiến quý báu đó đã được tiếp thu đưa vào Nghị quyết Đại hội. Đặc biệt là trong thời gian tiến hành Đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy đã đến dự phát biểu động viên và chỉ đạo Đại hội.

- Đại hội xin bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm của đồng chí Bí thư Thành ủy, các đồng chí cách mạng lão thành, các nhân sĩ, trí thức và nhân dân trên địa bàn Quận.

Kính thưa các đồng chí,

- Đại hội đã được chuẩn bị công phu và đã diễn ra hết sức tốt đẹp, được đông đảo đồng chí, nhân dân trên địa bàn Quận nhiệt tình quan tâm theo dõi. Trong thời gian qua có rất nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra trên địa bàn Quận để chào mừng Đại hội. Đó là sự hưởng ứng, sự mong đợi Đại hội lần này sẽ đem đến những sự tốt lành cho Quận nhà.

- Đại hội chúng ta xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của nhân dân, đồng chí đối với Đại hội; chân thành cảm ơn các cơ quan, báo chí, phát thanh, truyền hình, Bản tin Bình Tân đã tích cực trong việc thông tin kịp thời, đầy đủ diễn tiến và nội dung Đại hội; cảm ơn tinh thần làm việc tận tụy, đóng góp công sức cho việc chuẩn bị Đại hội cũng như trong các ngày diễn ra Đại hội của các đồng chí chuyên viên, cán bộ làm văn kiện, chuẩn bị nhân sự; cán bộ, nhân viên đánh máy, in ấn và phát hành tài liệu; cán bộ, nhân viên y tế, lái xe phục vụ; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, nhân viên điện lực, điện thoại, trang trí, âm thanh và toàn thể các đồng chí tham gia quá trình chuẩn bị và phục vụ Đại hội,... Tinh thần làm việc tận tụy của các đồng chí đã tạo điều kiện thuận lợi cho Đại hội thành công tốt đẹp.

- Đại hội đánh giá cao sự đóng góp tích cực và quan trọng của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IX; cảm ơn các đồng chí không tái cử vào Ban Chấp hành khóa X, tạo điều kiện để trẻ hóa cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ Quận Bình Tân trong nhiệm kỳ. Xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, tiếp tục cống hiến khả năng và kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng, phát triển và bảo vệ Quận trong giai đoạn tới.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí cán bộ cách mạng lão thành, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo Huyện Bình Chánh qua các nhiệm kỳ, các vị khách quý; chúc toàn thể các đồng chí Đại biểu cùng toàn quân, toàn dân Quận Bình Tân sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Với niềm phấn khởi và tin tưởng vào tương lai phát triển tốt đẹp của Quận Bình Tân, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Xin trân trọng cảm ơn !

Thông báo