Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020

Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến đại biểu về các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020. Có 282 đại biểu tham dự Đại hội, trong đó có 282 đồng chí tham gia bỏ phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả biểu quyết như sau:

I. Về kinh tế ngân sách: (04 chỉ tiêu)

1. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 14% đến 15%/năm.(Trong đó, Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành Thương mại – dịch vụ 20% đến 21%/năm. Đến năm 2020, tỷ trọng chiếm trên 51% trong tổng giá trị sản xuất; Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành Công nghiệp 09% đến 10%/năm. Đến năm 2020, tỷ trọng chiếm cao nhất 48% trong tổng giá trị sản xuất; Đến năm 2020, ngành Nông nghiệp chiếm tỷ trọng dưới 1% trong tổng giá trị sản xuất).

- Có 281/282 đại biểu đồng ý, tỷ lệ 99,6% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Có 01/282 đại biểu không đồng ý, tỷ lệ 0,4% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Trong đó đề nghị:

+ Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 15% đến 16%/năm.

- Ý kiến khác: có 01 ý kiến

+ Đề nghị, chỉ tiêu ngành Nông nghiệp chiếm tỷ trọng trên 1%.

2. Thu ngân sách địa phương tăng bình quân 10%/năm.

- Có 281/282 đại biểu đồng ý, tỷ lệ 99,6% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Có 01/282 đại biểu không đồng ý, tỷ lệ 0,4% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Trong đó đề nghị:

+ Thu ngân sách địa phương tăng bình quân 7%/năm.

3. Thu thuế công thương nghiệp tăng bình quân hàng năm trên 15%/năm.

- Có 281/282 đại biểu đồng ý, tỷ lệ 99,6% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Có 01/282 đại biểu không đồng ý, tỷ lệ 0,4 % so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Trong đó đề nghị:

+ Thu thuế công thương nghiệp tăng bình quân hàng năm dưới 15%/năm.

4. Tổng mức đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 60.000 tỷ đồng (bình quân 12.000 tỷ đồng/năm), trong đó: vốn ngân sách chiếm khoảng 8%.

- Có 280/282 đại biểu đồng ý, tỷ lệ 99,3% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Có 02/282 đại biểu không đồng ý, tỷ lệ 0,7% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Trong đó có ý kiến đề nghị:

+ Về chỉ tiêu tổng mức đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 66.000 tỷ đồng: tốc độ thu hàng năm đều tăng nên chỉ tiêu này phải cao hơn nhiệm kỳ X.

+ Vốn ngân sách chiếm khoảng 10%.

II. Về quản lý và phát triển đô thị: (03 chỉ tiêu)

5. Đến năm 2020, chỉnh trang, nâng cấp 100% tuyến đường, hẻm còn lại; kịp thời duy tu, sửa chữa, thực hiện kết nối liên thông, giải quyết nút thắt cổ chai 30% tuyến đường, hẻm, đảm bảo giao thông trên địa bàn.

- Có 280/282 đại biểu đồng ý, tỷ lệ 99,3% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Có 02/282 đại biểu không đồng ý, tỷ lệ 0,7% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Trong đó có ý kiến đề nghị:

+ Giải quyết 50% nút thắt cổ chai.

6. Đến năm 2020, 100% hộ dân được cấp nước sạch.

- Có 273/282 đại biểu đồng ý, tỷ lệ 96,8% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Có 09/282 đại biểu không đồng ý, tỷ lệ 3,2% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Trong đó có ý kiến đề nghị:

+ Thực hiện chỉ tiêu này trước năm 2020.

+ Thực hiện chỉ tiêu này đến năm 2017 hoàn thành.

+ Thực hiện chỉ tiêu này đến cuối năm 2018 hoàn thành.

+ Thay từ “cấp” bằng từ “sử dụng”.

- Ý kiến khác: có 04 ý kiến

+ Đề nghị bổ sung chỉ tiêu: đưa 70% - 80% công viên vào sử dụng đúng mục đích và hoàn chỉnh các công viên đưa vào sử dụng.

+ Chỉ tiêu có ghi từ “được cấp” đồng nghĩa là không thu tiền nước, cần xem lại từ ngữ.

7. Kiểm tra 100% cơ sở có khả năng gây ô nhiễm môi trường và khắc phục, xử lý 95% cơ sở gây ô nhiễm môi trường; 95% các cơ sở sản xuất, thương mại dịch vụ có lưu lượng nước thải từ 10 m3/ngày, đêm trở lên có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn.

- Có 278/282 đại biểu đồng ý, tỷ lệ 98,6% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Có 04/282 đại biểu không đồng ý, tỷ lệ 1,4% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Trong đó có ý kiến đề nghị:

+ Xử lý 98% ô nhiễm môi trường.

+ Xử lý 100% ô nhiễm môi trường, vì kiểm tra phát hiện thì phải kiên quyết xử lý.

- Ý kiến khác: 04 ý kiến:

+ Đề nghị xử lý 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

+ 95% các cơ sở sản xuất, thương mại dịch vụ có lưu lượng nước thải từ 10 m3/ngày, đêm trở lên có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn là quá cao. Cần xem xét lại chỉ tiêu này vì hiện nay số lượng cơ sở và doanh nghiệp trên địa bàn chưa đảm bảo công tác xử lý nước thải.

+ Xử lý ô nhiễm 3 lần mà không khắc phục thì kiên quyết cưỡng chế cho di dời khỏi địa bàn.

III. Về văn hóa - xã hội: (07 chỉ tiêu)

8. Đến năm 2020, hoàn thành và đưa vào sử dụng 02 cơ sở Trung tâm Văn hóa - nhà thi đấu thể dục thể thao quận.

- Có 276/282 đại biểu đồng ý, tỷ lệ 97,9% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Có 06/282 đại biểu không đồng ý, tỷ lệ 2,1% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Trong đó có ý kiến đề nghị:

+ Đến năm 2017 đưa vào sử dụng 02 cơ sở Trung tâm văn hóa - nhà thi đấu thể dục thể thao Quận, vì chỉ tiêu này chỉ chờ nguồn vốn để thực hiện đáp ứng nhu cầu của người dân.

+ Đến năm 2018 đưa vào sử dụng 02 cơ sở Trung tâm văn hóa - nhà thi đấu thể dục thể thao Quận, vì chỉ tiêu này chỉ chờ nguồn vốn để thực hiện đáp ứng nhu cầu của người dân.

+ Đến năm 2020, đưa vào sử dụng nhiều hơn 02 cơ sở Trung tâm Văn hóa - nhà thi đấu thể dục thể thao quận.

9. Năm 2020, thực hiện đạt định mức học sinh/lớp học các bậc học do Bộ Giáo dục đào tạo quy định.

- Có 276/282 đại biểu đồng ý, tỷ lệ 97,9% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Có 06/282 đại biểu không đồng ý, tỷ lệ 2,1% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Trong đó có ý kiến đề nghị:

+ Mỗi phường có một trường phổ thông cơ sở cấp 2.

+ Hàng năm, có 100% các em học sinh trong độ tuổi đều được đến trường; phấn đấu một số trường đạt định mức số học sinh do Bộ giáo dục quy định.

+ Vì chỉ tiêu này khó thực hiện đạt 100%.

10. Tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm dưới 1,1%.

- Có 282/282 đại biểu đồng ý, tỷ lệ 100% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Có 00/00 đại biểu không đồng ý, tỷ lệ 00% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Không có ý kiến khác.

11. Duy trì kết quả 100% trạm y tế phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020 và phấn đấu ít nhất 90% trạm y tế phường có từ 02 bác sĩ trở lên.

- Có 281/282 đại biểu đồng ý, tỷ lệ 99,6% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Có 01/282 đại biểu không đồng ý, tỷ lệ 0,4% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Trong đó đề nghị:

+ 100% trạm y tế phường có từ 02 bác sĩ trở lên.

- Ý kiến khác: có 01 ý kiến

+ Bổ sung giải pháp: nên cung cấp đầy đủ thuốc các loại cho các bệnh mãn tính của người dân tại trạm y tế phường để giảm tải cho bệnh viên Quận.

12. Đến cuối năm 2020, phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 3,5 lần so với đầu năm 2011

- Có 267/282 đại biểu đồng ý, tỷ lệ 94,7% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Có 15/282 đại biểu không đồng ý, tỷ lệ 5,3% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Trong đó có ý kiến đề nghị:

+ Chỉ tiêu này thực hiện theo các tiêu chí, chuẩn nghèo của Thành phố.

+ Đến cuối năm 2020 thực hiện công tác giảm nghèo tăng hộ khá đạt chỉ tiêu thành phố giao. Hoặc nêu cụ thể: “thu nhập bình quân đầu người ít nhất 42 triệu đồng/người/năm” (không nên sử dụng từ hộ nghèo vì hiện nay Quận cơ bản không còn hộ nghèo).

+ Hiện nay không còn hộ nghèo mà chỉ còn hộ cận nghèo.

+ Chỉ tiêu này không khả thi vì hiện tại hộ neo đơn, khuyết tật trên địa bàn vẫn còn, không thể tăng mức thu nhập.

- Ý kiến khác: có 02 ý kiến

+ Đề nghị sửa từ “hộ nghèo” thành “hộ cận nghèo”.

+ Đề nghị thực hiện theo các tiêu chí của Thành phố.

13. Hàng năm tạo 10.000 việc làm mới.

- Có 278/282 đại biểu đồng ý, tỷ lệ 98,6% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Có 04/282 đại biểu không đồng ý, tỷ lệ 1,4% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Trong đó có ý kiến đề nghị:

+ Hàng năm tạo 15.000 việc làm mới.

+ Giảm thiểu thất nghiệp xuống còn 01 con số.

+ Chỉ tiêu này chưa có cơ sở đánh giá.

14. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp đạt 85% trên tổng số lao động làm việc.

- Có 276/282 đại biểu đồng ý, tỷ lệ 97,9% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Có 06/282 đại biểu không đồng ý, tỷ lệ 2,1% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Trong đó có ý kiến đề nghị:

+ Thực hiện theo phương hướng của Thành phố.

+ Đến cuối năm 2020, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp đạt 90% trên tổng số lao động làm việc.

IV. Về quốc phòng - an ninh: (04 chỉ tiêu)

15. Hàng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo chất lượng theo quy định.

- Có 282/282 đại biểu đồng ý, tỷ lệ 100% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Có 00/00 đại biểu không đồng ý, tỷ lệ 00% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Ý kiến khác: có 01 ý kiến:

+ Đề nghị bổ sung trong nhiệm kỳ đạt 100% cán bộ quân sự Ban Chỉ huy Quân sự 10 phường qua đào tạo ngành quân sự cơ sở theo Đề án 322 của UBND Thành phố.

16. Phấn đấu hàng năm kiềm chế phạm pháp hình sự dưới 0,6 vụ/1000 người; tỷ lệ điều tra khám phá án trên 66%; xử lý tin báo và tố giác tội phạm trên 90%.

- Có 275/282 đại biểu đồng ý, tỷ lệ 97,5% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Có 07/282 đại biểu không đồng ý, tỷ lệ 2,5% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Trong đó có ý kiến đề nghị:

+ Phấn đấu hàng năm kiềm chế phạm pháp hình sự dưới 0,6 vụ/1000 người là quá cao.

+ Xử lý tin báo tố giác tội phạm là 100%, vì đã có tin báo tố giác thì phải xử lý.

+ Tỷ lệ điều tra khám phá án trên 80%.

+ Tỷ lệ điều tra khám phá án 70% trở lên.

- Ý kiến khác: có 04 ý kiến

+ Đề nghị chỉ tiêu kiềm chế phạm pháp hình sự dưới 0,6 vụ/1.000 dân là khó thực hiện, cần xem xét lại.

+ Đề nghị xử lý tin báo tố giác tội phạm là 100%.

+ Đề nghị bỏ từ phấn đấu vì chỉ tiêu đã mang hàm ý phấn đấu.

+ Đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền và phát huy tốt vai trò của lực lượng bảo vệ dân phố.

17. Phấn đấu hàng năm có trên 90% tổ dân phố khá về ANTT; mỗi phường có 01 khu phố an toàn, không có tội phạm ẩn náu.

- Có 276/282 đại biểu đồng ý, tỷ lệ 97,9% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Có 06/282 đại biểu không đồng ý, tỷ lệ 2,1% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Trong đó có ý kiến đề nghị:

+ Mỗi phường có 02 khu phố an toàn, không có tội phạm ẩn náu.

+ Mỗi phường có 30% khu phố an toàn, không có tội phạm ẩn náu.

+ Mỗi phường có trên 01 khu phố an toàn, không có tội phạm ẩn náu.

+ Mỗi phường có ít nhất 01 khu phố an toàn, không có tội phạm ẩn náu.

+ Mỗi phường có 01 khu phố an toàn, không có tội phạm ẩn náu là quá ít đề nghị xem lại chỉ tiêu này.

+ Mỗi phường có 05 khu phố an toàn, không có tội phạm ẩn náu.

- Ý kiến khác: có 03 ý kiến:

+ Còn băn khoăn về chỉ tiêu này, cần có giải pháp thực hiện để đạt được hiệu quả.

+ Nên tính theo tỷ lệ % để áp dụng cho phường.

+ Đề nghị bỏ từ “phấn đấu”.

18. Phấn đấu hàng năm giảm trên 5% tai nạn giao thông trên cả ba mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương).

- Có 277/282 đại biểu đồng ý, tỷ lệ 98,2% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Có 05/282 đại biểu không đồng ý, tỷ lệ 1,8% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Trong đó có ý kiến đề nghị:

+ Phấn đấu hàng năm giảm trên 10% tai nạn giao thông trên cả ba mặt.

- Ý kiến khác: có 01 ý kiến:

+ Đề nghị bỏ từ “phấn đấu”.

V. Về xây dựng hệ thống chính trị: (04 chỉ tiêu)

19. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt, nghiên cứu Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đạt từ 98% trở lên.

- Có 266/282 đại biểu đồng ý, tỷ lệ 94,3% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Có 16/282 đại biểu không đồng ý, tỷ lệ 5,7% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Trong đó có ý kiến đề nghị:

+ Tỷ lệ đảng viên học Nghị quyết từ 95% trở lên, vì 98% phường thực hiện không đạt.

+ Tỷ lệ đảng viên học Nghị quyết từ 90% trở lên.

+ Tỷ lệ đảng viên học Nghị quyết là 100%.

+ Chỉ tiêu này quá cao, khó thực hiện, đề nghị tỷ lệ đảng viên học Nghị quyết từ 65% - 70% trở lên.

20. Hàng năm kết nạp ít nhất 300 đảng viên; trong đó khu vực ngoài Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chiếm tỷ lệ 20%.

- Có 277/282 đại biểu đồng ý, tỷ lệ 98,2% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Có 05/282 đại biểu không đồng ý, tỷ lệ 1,8% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Trong đó có ý kiến đề nghị:

+ Chỉ tiêu này không nên chạy theo thành tích.

+ Kết nạp đảng viên mới phải đảm chất lượng, không chạy theo số lượng, xem lại chỉ tiêu này.

- Ý kiến khác: có 01 ý kiến:

+ Đề nghị bổ sung thêm tỷ lệ giáo viên là Đảng viên chiếm 20% trong tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên.

21. Đến năm 2020, có 15% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức Công đoàn phải có tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó có 100% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có từ 500 lao động trở lên có tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn thanh niên.

- Có 280/282 đại biểu đồng ý, tỷ lệ 99,2% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Có 02/282 đại biểu không đồng ý, tỷ lệ 0,8% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Trong đó có ý kiến đề nghị:

+ Đến năm 2020, có 10% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức Công đoàn phải có tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

+ Đến năm 2020, có 20% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức Công đoàn phải có tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Ý kiến khác: có 01 ý kiến:

+ Đề nghị bổ sung: số tổ chức Công đoàn còn hoạt động

22. Hàng năm, có ít nhất 90% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước theo hướng ngày càng thực chất hơn; số tổ chức đảng yếu kém dưới 0,5%/năm. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội đạt mức cao nhất do ngành dọc xếp hạng.

- Có 281/282đại biểu đồng ý, tỷ lệ 99,6% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

- Có 01/282 đại biểu không đồng ý, tỷ lệ 0,4% so với tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu. Trong đó đề nghị:

+ Nên bỏ cụm từ: tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước nếu đưa nội dung này vào chỉ tiêu đánh giá thực chất.

- Ý kiến khác: có 01 ý kiến

+ Đề nghị bổ sung: các tổ chức trong hệ thống chính quyền đạt mức cao nhất do ngành dọc cấp trên xếp hạng.

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến đại biểu về các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thông báo