Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020

Báo cáo Kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, nhiệm kỳ (2005 - 2010)

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 55- KH/TU ngày 15/10/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã trình Đại hội Báo cáo chính trị tổng kết đánh giá toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Quận trong nhiệm kỳ 2005 - 2010. Báo cáo kiểm điểm này tập trung làm rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận với các nội dung chủ yếu như sau:

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ CẤP ỦY:

- Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IX đã bầu 39 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, nhiệm kỳ 2005 - 2010, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, do yêu cầu công tác, Thành phố đã điều động 08 đồng chí, 03 đồng chí nghỉ hưu. Sau đó, được Thành ủy cho bầu bổ sung 08 đồng chí và chỉ định tăng thêm 10% (03 đồng chí). Đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận có 39 đồng chí, bằng đầu nhiệm kỳ, trong đó có 01 đồng chí đang nghỉ dưỡng bệnh.

- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quận lần thứ nhất đã bầu 11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, do yêu cầu công tác, Thành phố đã điều động 04 đồng chí (gồm: đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Trưởng Công an Quận; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy - Chủ nhiêm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận ủy) và 01 đồng chí nghỉ hưu, sau đó được Thành ủy chuẩn y bổ sung 04 đồng chí, hiện nay Ban Thường vụ Quận ủy còn 10 đồng chí, thiếu 01 đồng chí so đầu nhiệm kỳ.

II. VỀ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ:

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Ban Chấp hành khóa IX đã tập trung lãnh đạo việc nghiên cứu, phổ biến, quán triệt gắn với chỉ đạo xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình lãnh chỉ đạo, nhằm cụ thể hóa và lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận, Quận ủy đã ban hành 21 Nghị quyết, 26 Thông tri, 12 Chỉ thị, 76 Kế hoạch, 36 Chương trình và tổ chức 62 hội nghị sơ kết, tổng kết theo từng chuyên đề để việc chỉ đạo, thực hiện được đầy đủ, kịp thời và hiệu quả.

1. Lãnh đạo phát triển kinh tế:

1.1. Ưu điểm: Ban Chấp hành nhận thức “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt” phải gắn phát triển kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; từ đó đã lãnh đạo xây dựng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế theo hướng phát huy nguồn nội lực (đất đai, lao động, nguồn vốn trong dân,…) và lợi thế so sánh về vị trí địa kinh tế của Quận để thu hút đầu tư; chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”; định kỳ tổ chức gặp gỡ, động viên các doanh nghiệp, các nhà đầu tư; tạo các điều kiện để người dân và doanh nghiệp an tâm đầu tư đưa kinh tế Quận chuyển dịch đúng hướng và tăng trưởng cao.

Năm năm qua, các cơ sở kinh tế đã được đầu tư trong những năm trước đây tiếp tục phát huy, đồng thời còn thu hút thêm trên 52.000 tỷ đồng đầu tư mới cho phát triển kinh tế - xã hội; tốc độ tăng trưởng kinh tế cao vượt bậc; khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng nhanh đúng định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đã giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động; thu ngân sách Quận hàng năm đều vượt chỉ tiêu, năm 2009 vượt lên đứng hàng thứ 5 của Thành phố, đã đẩy nhanh phát triển kinh tế Quận đồng thời đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Thành phố.

1.2. Tồn tại: Mặc dù đã huy động được nhiều nguồn lực, kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng vẫn chưa tương xứng với vị trí, thế mạnh của Quận; chất lượng tăng trưởng chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế; công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp chưa theo kịp yêu cầu, công tác hậu kiểm chưa tốt, chỉ đạo giải quyết các cơ sở gây ô nhiễm môi trường còn chậm.

2. Lãnh đạo về quản lý và phát triển đô thị:

2.1. Ưu điểm: Xác định công tác quản lý và phát triển đô thị là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và cấp thiết đối với Quận trong quá trình đô thị hóa, Quận ủy lãnh đạo hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000 và được công khai, minh bạch trong dân tại tổ dân phố để nhân dân biết, tham gia quản lý và thực hiện theo quy hoạch; gắn với đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận về nhà ở và đất cho người dân, giải quyết nhanh thủ tục cấp giấy phép xây dựng, sửa chữa, chuyển nhượng nhà đất hợp pháp; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào hiến đất làm đường, chỉnh trang nâng cấp hẻm, góp phần giảm ùn tắc giao thông, ngập úng đô thị, tình trạng xây dựng không phép, trái phép trên địa bàn; công khai, minh bạch, quan tâm lợi ích chính đáng của nhân dân trong đền bù, giải tỏa, tái định cư; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong dân, tăng cường công tác quản lý, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị.

2.2. Tồn tại: Dù có nhiều cố gắng huy động các nguồn lực đầu tư chỉnh trang và xây dựng thêm nhiều công trình mới, nhưng hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, chưa tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế, quy mô dân số và nhu cầu về dân sinh; một số công trình giao thông chậm tiến độ, ảnh hưởng lưu thông, đi lại của người dân; trật tự, mỹ quan, văn minh đô thị, ô nhiễm môi trường còn nhiều hạn chế.

3. Lãnh đạo về phát triển giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

3.1. Ưu điểm: Ban Chấp hành đã lãnh đạo tập trung đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh xã hội hóa sự nghiệp giáo dục - đào tạo, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực. Năm năm qua, ngành giáo dục đào tạo có nhiều tiến bộ, tăng thêm quy mô, chất lượng, hiệu quả đào tạo không ngừng được cải thiện; trong tiếp nhận và giải quyết việc học tập cho học sinh không phân biệt đối xử giữa con em người nhập cư và nhân dân tại chỗ; công tác dạy nghề, bước đầu đã gắn kết với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động và tạo việc làm mới của Quận.

3.2. Tồn tại: Cơ sở vật chất phục vụ cho yêu cầu xây dựng xã hội học tập còn thiếu và yếu, nhiều công trình hạ tầng giáo dục đã được chuẩn bị đầu tư, nhưng tiến độ thực hiện còn chậm; chất lượng đào tạo dạy nghề chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế Quận.

4. Lãnh đạo về phát triển văn hóa - xã hội:

4.1. Ưu điểm: Ban chấp hành đã lãnh đạo tập trung đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, văn hóa - xã hội, thể dục - thể thao nhằm cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Trong nhiệm kỳ qua, sự nghiệp văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, sức khỏe của nhân dân được chăm sóc tốt hơn, thu nhập của các hộ chính sách có tăng; các phong trào, các cuộc vận động ở địa bàn dân cư ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu; cuộc vận động tạo quỹ vì người nghèo thông qua chương trình văn nghệ “Ấm mãi tình thương” có sức lan tỏa sâu rộng trong hệ thống chính trị, tới địa bàn dân cư và có hiệu quả, đã hỗ trợ người nghèo có thêm nhiều điều kiện thoát nghèo bền vững.

4.2. Tồn tại: Phát triển văn hóa chưa tương xứng với phát triển kinh tế, một số công trình hạ tầng văn hóa, thể dục thể thao, y tế chuẩn bị đầu tư nhưng tiến độ thực hiện còn chậm. Công tác quản lý dịch vụ văn hóa nhạy cảm còn bất cập, tiềm ẩn mầm mống phát sinh tiêu cực, tệ nạn xã hội.

5. Lãnh đạo về quốc phòng - an ninh và hoạt động tư pháp:

5.1. Ưu điểm: Xác định xây dựng và bảo vệ Quận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và gắn kết nhau; trong đó giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội, từ đó:

Quận ủy đã quán triệt Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về “Chiến lược an ninh quốc gia”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” trong toàn Đảng bộ. Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, củng cố xây dựng lực lượng quân sự địa phương, lực lượng Công an vững mạnh, tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu, giải quyết mọi tình huống trên địa bàn.

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cấp bách cần thực hiện trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay; Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới; Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp trong tình hình mới,…

5.2. Tồn tại: Sự phối hợp của 2 lực lượng Công an, Quân sự ở cơ sở chưa thật sự chặt chẽ, đồng bộ. Tội phạm giảm nhưng vẫn còn ở mức cao; phá án có tăng nhưng vẫn còn thấp; trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp.

6. Lãnh đạo về xây dựng hệ thống chính trị:

6.1. Ưu điểm:

- Xây dựng Đảng luôn được Quận ủy quán triệt trong toàn Đảng bộ là “nhiệm vụ then chốt”. Đã xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên” gắn với Chỉ thị 15-CT/TU “về thực hiện cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên” với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đổi mới phương thức học tập chính trị, Nghị quyết, các chuyên đề của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cải tiến sinh hoạt chi bộ, tự phê bình và phê bình ngày càng tốt hơn. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và lan tỏa sâu, rộng trong nhân dân, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tập trung quy hoạch cán bộ dự bị; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyên, bố trí cán bộ. Đổi mới công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, phát triển được nhiều đảng viên trẻ ở khu phố, tổ dân phố, trường học, cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp,...

- Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các trường hợp vi phạm; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ chuẩn bị Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ Quận.

- Kịp thời chỉ đạo bổ sung, củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ công chức chính quyền Quận, Phường; bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức để đáp ứng yêu cầu công tác. Chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận, Phường tăng cường tiếp xúc, lắng nghe, giải quyết các kiến nghị, các nhu cầu bức xúc của nhân dân; thực hiện cải cách hành chính, cải tiến các quy trình, hồ sơ, thủ tục, thái độ, phong cách tiếp xúc giải quyết các nhu cầu của nhân dân.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Lãnh đạo công tác dân vận của chính quyền gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện Quy định 1043-QĐ/TU của Thành ủy, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết quyền lợi chính đáng hợp pháp, nhu cầu, yêu cầu và các bức xúc phát sinh mới của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo, bảo vệ quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp; nhất là khi thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân Quận, phường.

6.2. Tồn tại:

- Một bộ phận cán bộ chủ chốt thuộc hệ thống chính trị chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một bộ phận tổ chức cơ sở Đảng chưa thể hiện rõ vai trò là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, phê và tự phê bình chưa cao; công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp tư nhân còn chậm.

- Công tác kiểm tra, giám sát đôi lúc chưa được coi trọng. Việc sơ kết, tổng kết các chuyên đề đôi khi chưa kịp thời và chất lượng chưa cao.

- Công tác cải cách hành chính và công tác dân vận tại các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường hơn nữa để thể hiện Nhà nước của dân, do dân, vì dân và đội ngũ cán bộ công chức là công bộc của dân.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có chủ động vào cuộc đối với các quyết tâm chính trị của Đảng bộ nhưng đôi khi vẫn còn hình thức, lúng túng trong giám sát và phản biện xã hội, quyền làm chủ của nhân dân chưa được phát huy đúng mức.

III. PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH:

1. Ưu điểm:

Ban Chấp hành Đảng bộ luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động; năng động, sáng tạo, sâu sát cơ sở, lắng nghe và kịp thời giải quyết các yêu cầu bức xúc từ cơ sở, cụ thể:

- Tuân thủ sự lãnh đạo của cấp trên và Nghị quyết xây dựng, phát triển và bảo vệ Quận trong nhiệm kỳ IX (2005-2010), đồng thời cụ thể hóa được nội dung, bổ sung giải pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

- Ban Chấp hành làm việc theo quy chế, có phân công, phân nhiệm rõ ràng, có kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình. Đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ, chế độ giao ban; chất lượng các cuộc họp ngày càng được nâng lên; ý kiến cá nhân được tôn trọng, trí tuệ tập thể được phát huy, đoàn kết nội bộ được giữ vững.

- Tập thể Ban Chấp hành đã kịp thời nghiên cứu tình hình mới, giải quyết những vấn đề mới, tổng kết kinh nghiệm mới, tập trung trí tuệ của toàn hệ thống chính trị và của nhân dân, từ đó đã hình thành các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy và thành công đưa Quận nhà ngày càng phát triển nhanh và bền vững, từng bước thu ngắn khoảng cách tụt hậu và đuổi kịp với các Quận, Huyện phát triển của Thành phố.

- Trong lãnh đạo chỉ đạo có kết hợp lãnh đạo toàn diện với chỉ đạo tập trung trọng tâm, trọng điểm. Coi trọng phát huy các giải pháp phối hợp hoạt động đa ngành và thông qua hoạt động của các Ban Chỉ đạo, các tổ công tác, các ký kết liên tịch,…

- Ban Thường vụ Quận ủy luôn tuân thủ và bảo đảm thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, duy trì nề nếp sinh hoạt, đã thực hiện 223 cuộc họp của Ban Thường vụ để lãnh đạo, chỉ đạo; duy trì chế độ làm việc định kỳ và đột xuất với cơ sở; tăng tường kiểm tra, giám sát để kịp thời giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn hoặc uốn nắn những sai sót; thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp làm việc; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của các nguồn lực trên địa bàn, kiên quyết trong chỉ đạo, tăng cường truyền thống đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh nội lực, đồng thời chủ động, tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, của các nguồn lực từ bên ngoài.

- Ban Chấp hành thực hiện nhiều biện pháp lắng nghe ý kiến của cán bộ đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng và trong nhân dân như gặp gỡ, tiếp xúc, thăm viếng, dự sinh hoạt cơ sở, tiếp dân hàng tuần để tham khảo, điều chỉnh, bổ sung nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng sát với yêu cầu thực tiễn; kịp thời chỉ đạo giải quyết các yêu cầu, nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp, những bức xúc, phát sinh mới trên địa bàn. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Quận luôn đấu tranh, xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất nội bộ và thực sự là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ Quận.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả thí điểm Bí thư đồng thời là chủ tịch tại 03 phường (Tân Tạo, Bình Trị Đông, An Lạc A) và thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân Quận, Phường theo Nghị quyết 26/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội và Nghị quyết 724/2009/UBTVQH12. Chú trọng phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tham gia xây dựng chính quyền.

2. Khuyết điểm: Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một vài chương trình, kế hoạch (xây dựng trường lớp, bệnh viện, nhà văn hóa phường; giải quyết ô nhiễm môi trường; xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân;...) chưa được đeo bám quyết liệt, hiệu quả chưa cao. Còn vài đồng chí Ủy viên thiếu mạnh dạn tham gia ý kiến vào sự lãnh đạo chung.

IV. VỀ PHẨM CHẤT, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG:

1. Ưu điểm:

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, chấp hành tốt kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, hợp tác nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ.

- Đã quán triệt sâu sắc tinh thần của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động tu dưỡng đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên.

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đều giữ mối liên hệ tốt với địa phương nơi cư trú theo quy định 76-QĐ/TW, được địa phương đánh giá cao, tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở qua đó được sự giám sát, góp ý của quần chúng nhân dân.

2. Khuyết điểm:

Bên cạnh các ưu điểm nêu trên, trong nhiệm kỳ qua mặc dù không có đồng chí nào trong Ban Chấp hành Đảng bộ Quận vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống nhưng có 04 đồng chí bị hình thức kỷ luật khiển trách, trong đó 02 đồng chí bị khiển trách về mặt Đảng và chính quyền (01 đồng chí có sai phạm khi thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp nhà đất; 01 đồng chí có thiếu sót trong công tác tham mưu giải quyết cấp giấy chứng nhận QSHNƠ và QSDĐƠ); 02 đồng chí bị khiển trách về mặt chính quyền (01 đồng chí có sai sót về quy trình công tác; 01 đồng chí do vi phạm trong quản lý, trang bị và sử dụng công cụ hỗ trợ).

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IX nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015, mong được sự góp ý kiến của Đại hội.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH TÂN KHÓA IX

Thông báo