Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy khóa X, nhiệm kỳ 2010 - 2015

(Do đồng chí Nguyễn Văn Đức – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trình bày tại Đại hội)

Đại hội Đảng bộ quận khóa X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã bầu 43 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Quận bầu Ban Thường vụ Quận ủy 13 đồng chí. Trong nhiệm kỳ, do yêu cầu công tác, Ban Thường vụ Thành ủy đã điều động 04 đồng chí (trong đó có 01 đồng chí Phó Bí thư, 02 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND quận, 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Công an quận), 04 đồng chí nghỉ hưu.

Để bảo đảm số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quận ủy và quy hoạch, đào tạo cán bộ kế cận, Ban Thường vụ Thành ủy cho quận tăng thêm 01 đồng chí Phó Bí thư Quận ủy phụ trách xây dựng Đảng, bầu bổ sung 06 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy và tăng thêm 03 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ là cán bộ trẻ. Đến tháng 7 năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận có 43 đồng chí, Ban Thường vụ Quận ủy còn 11 đồng chí, thiếu 02 đồng chí so đầu nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ, tuy nhân sự có nhiều thay đổi nhưng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy Bình Tân đã kịp thời kiện toàn, bổ sung nguồn cán bộ, giữ vững truyền thống đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo thực hiện đạt kết quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ X đã đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa X nghiêm túc kiểm điểm về sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 như sau:

I. KIỂM ĐIỂM SỰ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN, BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY:

1. Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận:

1.1 Về ưu điểm:

1.1.1 Các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác triển khai, học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết và kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2010 - 2015 và Nghị quyết của Trung ương, thành phố

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Ban Chấp hành khóa X đã chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X, Quận đã xây dựng chương trình làm việc toàn khoá và từng năm, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ; có kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Trung ương, thành phố để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Tổ chức quán triệt các Nghị quyết đến các chi, đảng bộ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình hành động; hàng năm, định kỳ có kiểm tra kết quả tổ chức thực hiện. Quận ủy đã ban hành 31 Nghị quyết, 39 Thông tri, 03 Chỉ thị, 165 Kế hoạch, 50 Chương trình và tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết theo từng chuyên đề để việc chỉ đạo, thực hiện được đầy đủ, kịp thời và hiệu quả.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục lý luận chính trị, hoạt động khoa giáo; tăng cường thông tin tuyên truyền, cổ động, duy trì thường xuyên công tác nghiên cứu, tập huấn đội ngũ báo cáo viên, thăm dò dư luận xã hội 1 quí/1 lần; kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận đối với những vấn đề mới phát sinh của hệ thống chính trị và Nhân dân.

* Kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010 – 2015 và nghị quyết của Trung ương, thành phố.

- Về lĩnh vực kinh tế - văn hóa xã hội, quốc phòng và an ninh

Ban Chấp hành đảng bộ quận đã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế đạt mức tăng trưởng bình quân 26,84%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng “Thương mại, dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp”. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm 8,41 %/năm, nhiều năm liền thu vượt chỉ tiêu pháp lệnh thành phố giao; quyết định sử dụng toàn bộ kinh phí trích thưởng từ nguồn vượt thu từ tiền sử dụng đất để đầu tư cho các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội. Các chương trình, công trình mang tính đột phá phát triển kinh tế - văn hóa xã hội được thực hiện quyết liệt để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Quận tập trung thực hiện đạt kết quả khá tốt công tác chính sách và chăm lo an sinh xã hội; hoàn thành trước 02 năm chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn III theo tiêu chí của Thành phố, vượt trước một năm giai đoạn 2014 - 2015. Lĩnh vực y tế, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao đạt kết quả tích cực; phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được phát huy và từng bước đi vào thực chất.

Quốc phòng và an ninh tiếp tục được giữ vững, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm, đảm bảo chất lượng chính trị, học vấn, sức khỏe và chỉ tiêu đảng viên trên 6 tháng nhập ngũ. Thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Chỉ thị 09 của Ban Bí thư về lãnh đạo phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác cải cách hành chính đạt kết quả tích cực; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên; chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc từ cơ sở, không để tồn đọng, bức xúc kéo dài.

- Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động Nhân dân

Công tác giáo dục chính trị có chuyển biến tích cực, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt kết quả. Việc triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đạt được kết quả ban đầu quan trọng, tác động tích cực đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ Quận.

Trong công tác tổ chức, cán bộ đã tập trung sắp xếp, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng; lãnh đạo triển khai, thực hiện đạt kết quả khá tốt công tác cán bộ, quy hoạch cán bộ; đào tạo, sắp xếp, luân chuyển, đề bạt, bố trí cán bộ đúng quy trình, qui định, có quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ được đào tạo chính quy, từng bước cơ bản khắc phục tình trạng “cán bộ vừa thừa, vừa thiếu, vừa yếu”.

Công tác kiểm tra, giám sát được tập trung gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận; mở rộng kiểm tra, giám sát trên nhiều lĩnh vực. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời xử lý, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, kỷ luật kỷ cương của đảng.

Lãnh đạo công tác vận động Nhân dân theo quy chế dân vận trong hệ thống chính trị (Quyết định 290 của Bộ Chính trị) đạt nhiều kết quả, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy được sức mạnh của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia thực hiện các chính sách, chăm lo an sinh xã hội. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

1.1.2 Các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả xử lý những vấn đề quan trọng, đột xuất phát sinh trong nhiệm kỳ

Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã lãnh đạo cụ thể hóa việc thực hiện 06 chương trình hành động trên các lĩnh vực Kinh tế, quản lý và phát triển đô thị, Văn hoá xã hội, Quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và công tác Dân vận - Mặt trận. Kết quả thực hiện 06 chương trình hành động của Quận ủy đạt kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến cơ bản ở từng lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của quận.

Trong những năm gần đây, nền kinh tế gặp khó khăn, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Quận đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, tiếp cận vốn vay ưu đãi và tiêu thụ sản phẩm; vận động chủ nhà trọ, nhà trẻ không tăng giá để hỗ trợ công nhân, sinh viên giảm chi phí, ổn định cuộc sống. Quận ủy tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chương trình đảm bảo an sinh xã hội, trong đó tập trung quan tâm chăm lo gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Khảo sát, điều chỉnh quy hoạch ngành sát với điều kiện thực tế ở địa phương, làm cơ sở quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Ban Chấp hành đã áp dụng nhiều giải pháp thu hút nhà đầu tư cùng Nhà nước đầu tư xây dựng nhiều dự án nhà ở, cầu, đường, trường học, công trình văn hoá thể thao, y tế, trung tâm dạy nghề… nâng cao phúc lợi xã hội cho Nhân dân.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước có chuyển biến rõ nét gắn liền với chăm lo đời sống, việc làm, nhu cầu văn hoá văn nghệ - thể dục thể thao cho công nhân; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề liên quan đến tình hình công nhân đình công, lãn công trên địa bàn quận, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ổn định trong sản xuất, kinh doanh.

1.2 Về khuyết điểm:

1.2.1 Đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Quận

- Vai trò lãnh đạo của Ban chấp hành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong toàn đảng bộ quận vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm chậm khắc phục, còn 12/30 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ X chưa đạt.

Kinh tế tuy có phát triển nhưng chưa bền vững, công tác hậu kiểm và quản lý các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ văn hóa nhạy cảm còn nhiều hạn chế, bất cập. Cải cách hành chính vẫn còn tình trạng trễ hẹn, gây phiền hà cho Nhân dân.

Tiến độ triển khai thực hiện công trình đòn bẩy còn chậm; Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và tốc độ tăng dân số; công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch hoàn thành chậm, một số dự án trọng điểm chậm triển khai; quản lý đô thị còn nhiều bất cập, tình trạng xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm lòng lề đường, ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra.

Việc xây dựng trường lớp có tập trung quyết liệt nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, chưa giảm được sỉ số học sinh; thiếu giải pháp bền vững trong thực hiện chương trình giảm nghèo tăng hộ khá. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở một số nơi chưa đi vào thực chất; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” và hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trong Nhân dân chưa cao, số vụ tại nạn giao thông xảy ra cao.

Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội còn nhiều khó khăn; việc thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề hằng năm chưa lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân, thiếu mô hình, giải pháp sáng tạo.

Việc phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đánh giá cán bộ hàng năm vẫn còn nể nang, đánh giá chưa đúng thực chất; chất lượng sinh hoạt đảng ở nhiều chi bộ chưa cao.

Việc lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng còn hạn chế; chương trình kiểm tra, giám sát chưa gắn với nhiệm vụ chính trị, thiếu chiều sâu; chưa giải quyết dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, dẫn đến phát sinh đơn thư gởi nhiều cấp, nhiều nơi.

Công tác dân vận của đảng, của chính quyền và của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chậm đổi mới; việc giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân còn lúng túng về đối tượng, nội dung và phương thức giám sát.

1.2.2 Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận

Một số ít đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành chưa phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách; chưa chủ động tham gia đóng góp ý kiến sâu vào các nhóm công tác của Quận ủy.

Một số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ còn ít tham gia đóng góp đề xuất giải pháp, biện pháp lãnh đạo chung của Ban Chấp hành; lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ ở cơ sở còn có mặt hạn chế, nhất là trong việc quy hoạch, đánh giá cán bộ, đào tạo cán bộ trẻ.

2. Kiểm điểm của Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy và Bí thư Quận ủy

2.1 Kiểm điểm trách nhiệm của Ban Thường vụ Quận ủy

2.1.1 Về ưu điểm

Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo hoàn thành cơ bản mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ chủ yếu và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra; lãnh đạo cụ thể hóa các chương trình, công trình mang tính đột phá bằng các Nghị quyết chuyên đề. Đầu tư nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra giám sát và vận động Nhân dân.

Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, khắc phục cơ bản những hạn chế của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X; hoàn thành tốt công tác quy hoạch cán bộ nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý Quận đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Ban Thường vụ đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, ban hành kế hoạch số 61-KH/QU để khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm.

Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình toàn khóa, chương trình, kế hoạch hằng năm và đột xuất theo chuyên đề. Tập trung kiểm tra, giám sát ở những lĩnh vực có nhiều ý kiến phản ánh của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân; kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và Đảng viên.

Quan tâm lãnh đạo công tác vận động Nhân dân, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở, đặc biệt lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện công tác an sinh xã hội, phong trào Nhà nước và Nhân dân cùng làm trong việc mở rộng hẻm, qua đó đã góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa các tổ chức Đảng, đảng viên với Nhân dân.

2.1.2 Về hạn chế, yếu kém

Ban Thường vụ Quận ủy nhận trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng và an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và vận động Nhân dân trong nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy còn có những khuyết điểm, hạn chế sau:

- Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Quận thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác qui hoạch, công tác cải cách hành chính, kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng và an ninh còn có lúc chưa quyết liệt.

- Ban Thường vụ còn có lúc chưa sâu sát, chưa nắm bắt hết tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân ở cơ sở. Vai trò phụ trách cơ sở của một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ còn hạn chế.

- Công tác đánh giá cán bộ của Ban Thường vụ Quận ủy chưa sâu sát, còn nể nang; vẫn còn trường hợp cán bộ chủ chốt, cán bộ quy hoạch, người đứng đầu chưa thật sự gương mẫu, chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.2 Kiểm điểm trách nhiệm của Thường trực Quận ủy

Tập thể Thường trực Quận ủy đã đề xuất xây dựng, bổ sung và tổ chức thực hiện nghiệm túc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy khóa X; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt thường kỳ, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chuẩn bị khá chu đáo nội dung hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận.

Đề xuất Ban Thường vụ Quận ủy phân công các nhóm Quận Ủy viên theo các nhóm lĩnh vực và các Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách các công trình, chương trình mang tính đột phá; phụ trách chi, Đảng bộ trực thuộc. Định kỳ làm việc với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Quận; giao ban chuyên đề với các chi, Đảng bộ cơ sở, Bí thư chi bộ khu phố để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và cơ sở. Tăng cường chỉ đạo nắm bắt tình hình, nhất là những vấn đề nhạy cảm, bức xúc có liên quan đến đời sống của Nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, Thường trực Quận ủy đề xuất Ban Thường vụ Quận ủy nhiều chủ trương, giải pháp, biện pháp khắc phục cơ bản những hạn chế, khuyết điểm trên các lĩnh vực; xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/4/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy “về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ thành phố và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái”.

Chỉ đạo, đôn đốc các Ban Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Quận ủy, các tổ chức đoàn thể của cơ quan Quận ủy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; lãnh đạo, điều hành có hiệu quả công tác tài chính của Đảng bộ Quận; quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, sử dụng hiệu quả tài sản và bảo vệ an toàn cơ quan Quận ủy.

Khuyết điểm: việc chỉ đạo chuẩn bị nội dung một số hội nghị sơ kết, tổng kết của Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận có lúc chưa đạt chất lượng cao, tiến độ còn chậm so với yêu cầu.

2.3 Kiểm điểm trách nhiệm của Bí thư Quận ủy

Với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, đồng chí Bí thư Quận ủy đã nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, phát huy tốt vai trò cá nhân của người đứng đầu cấp ủy. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chấp hành đúng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, của Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy. Phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể và chịu trách nhiệm cá nhân về những yếu kém, tồn tại trên lĩnh vực mà cá nhân phụ trách.

Cùng với tập thể Ban Thường vụ Quận ủy quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả. Quan tâm chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá, đảm bảo an sinh xã hội.

Lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Quân sự Quận hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm và đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan khối nội chính phối hợp đồng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị theo tinh thần cải cách tư pháp.

Khuyết điểm: chưa quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chưa đề xuất các giải pháp hiệu quả thực hiện chỉ tiêu, chương trình công trình mang tính đột phá của Nghị quyết Đại hội; thiếu kiên quyết trong bố trí cán bộ, chưa chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân.

3. Nguyên nhân

3.1 Nguyên nhân của ưu điểm

- Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt kịp thời và có chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy. Việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, có tác động tích cực đến hoạt động của tổ chức và cán bộ đảng viên.

- Phát huy được tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; rút kinh nghiệm những hạn chế của nhiệm kỳ trước để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển và bảo vệ Quận theo đúng mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ X đã đề ra.

- Được sự ủng hộ của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt; sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và sự hỗ trợ của các sở, ngành thành phố kịp thời giải quyết những khó khăn, kiến nghị của Quận. Chủ động phát huy các nguồn lực xã hội để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa xã hội trên địa bàn Quận.

3.2 Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm

- Nhân sự của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt tại cơ sở có nhiều thay đổi nên cũng ảnh hưởng nhất định đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, các Nghị quyết chuyên đề của Quận ủy.

- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ có lúc chỉ đạo chưa thật quyết liệt, thiếu theo dõi, đôn đốc nên kết quả đạt được trên một số lĩnh vực chưa ngang tầm với tiềm năng phát triển của Quận, không đảm bảo tiến độ đã đề ra.

- Một số Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ chưa quan tâm phát huy vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện ở từng lĩnh vực, cơ sở được phân công phụ trách.

II. ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO, PHONG CÁCH VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC

1. Về ưu điểm

1.1 Về đổi mới phương thức lãnh đạo

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp thời cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Thành ủy thành những giải pháp cụ thể; định kỳ có sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện.

Quan tâm lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Tăng cường tổ chức giao ban chuyên đề với đối tượng, nội dung phù hợp sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra, qua đó nắm tình hình, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức cho cán bộ, có giải pháp giải quyết hiệu quả vấn đề.

Phân công cụ thể các Quận Ủy viên tham gia các đoàn, tổ kiểm tra, giám sát của Quận ủy; đồng thời có kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát Quận Ủy viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, cá nhân cấp Ủy viên, Đảng viên trong việc triển khai thực hiện các giải pháp, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

1.2 Về đổi mới phong cách và lề lối làm việc

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng, thực hiện tốt Quy chế làm việc, quy định cụ thể trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp làm việc, mối quan hệ công tác của tập thể và cá nhân Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ đoàn kết; có phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, gương mẫu trong chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, kỷ luật của Đảng, cùng gia đình chấp hành đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu thực hiện các phong trào nơi cư trú.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy luôn quan tâm đổi mới phương pháp làm việc, tổ chức hội nghị khoa học, thiết thực, hiệu quả, giảm tần suất, thời gian hội họp; cải tiến các thủ tục hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, tổ chức cơ sở Đảng; phát huy vai trò các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành tham gia các nhóm chuyên đề, Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các chi, Đảng bộ cơ sở và các chương trình, công trình trọng điểm.

Từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phát huy vai trò cá nhân phụ trách ngành, lĩnh vực được phân công; thường xuyên tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, tập thể lãnh đạo để khắc phục nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm. Chủ động, dành nhiều thời gian đi cơ sở để nắm tình hình, giải quyết những kiến nghị của cơ sở.

2. Về hạn chế, yếu kém

Trong lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ còn có lúc chưa thực hiện theo đúng các yêu cầu về chuẩn bị nội dung, tài liệu, chưa đảm bảo tiến độ thời gian theo chương trình làm việc của Ban Chấp hành, lịch công tác của Ban Thường vụ Quận ủy.

Thực hiện quy chế về phân công nhiệm vụ, phụ trách các chương trình, lĩnh vực công tác của các nhóm Quận Ủy viên chưa thường xuyên; chưa phát huy hết vai trò của từng Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách lĩnh vực.

Một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ còn ít đi cơ sở, chưa nắm sát tình hình cơ sở để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề, khó khăn phát sinh.

3. Nguyên nhân

3.1 Nguyên nhân ưu điểm

- Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu của tập thể và từng cá nhân, nhất là người đứng đầu quyết tâm khắc phục khó khăn, hạn chế, khuyết điểm nỗ lực phấn đấu để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

- Kịp thời kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy đảm bảo sự ổn định, lãnh đạo xuyên suốt, hiệu quả; kịp thời điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò cá nhân phụ trách; xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

- Tập trung lãnh đạo những công việc trọng tâm, trọng điểm bằng chương trình, kế hoạch, xác định thời gian, phân công trách nhiệm cụ thể, theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát kịp thời, kịp thời rút kinh nghiệm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

3.2 Nguyên nhân khuyết điểm

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ còn có lúc chưa dự báo đúng tình hình, tranh thủ các sở ngành chưa được duy trì thường xuyên; chậm đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm tạo sự đột phá, đẩy nhanh các chương trình, công trình trọng điểm, chỉ tiêu đã đề ra.

- Vai trò tham mưu, phối hợp, phát huy năng lực lãnh đạo, điều hành, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết của một số đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ có lúc còn chủ quan, thiếu chủ động, chậm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Từ những đánh giá về nguyên nhân ưu, khuyết điểm trên, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy khóa X rút ra một số kinh nghiệm để Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI tiếp tục nghiên cứu, vận dụng thực hiện:

Một là, Nắm vững và quán triệt các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nghị quyết của Thành ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phù hợp với đặc điểm tình hình, phát huy tiềm năng, thế mạnh và các nguồn lực trong quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ địa phương.

Hai là, Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ và có tinh thần trách nhiệm với công việc; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức, cán bộ; phát huy tính chủ động tham mưu, tham gia của cán bộ vào quá trình cụ thể hóa Nghị quyết và đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Ba là, Phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chung; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Bốn là, Trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phải phát huy dân chủ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình; chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm từng cấp Ủy viên; đồng thời kiểm tra, giám sát các đồng chí cấp Ủy viên và các tổ chức Đảng, Đảng viên cấp dưới, giữ vững kỉ cương, kỷ luật trong Đảng.

*

Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy nghiêm túc kiểm điểm và nhận khuyết điểm đối với những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ qua. Đây là những kinh nghiệm sâu sắc về những thành tựu và hạn chế, yếu kém của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy khoá X để Quận ủy khoá tới nghiên cứu, rút kinh nghiệm đề ra các giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quận.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH TÂN KHÓA X

Thông báo