Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020

Báo cáo chính trị Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ quận trình Đại hội Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ (2005-2010)

Quận Bình Tân được thành lập theo Nghị định 130/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/11/2003, gồm 3 xã (Tân Tạo, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hoà) và Thị trấn An Lạc thuộc Huyện Bình Chánh trước đây; vị trí địa lý nằm trong khu vực phía Tây của Thành phố, tiếp nối với đồng bằng sông Cửu Long theo tuyến quốc lộ 1A, diện tích tự nhiên 5.188,67ha; dân số 254.635 người (trong đó 80% hộ dân phi nông nghiệp, hơn 70% dân nhập cư), cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng “Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp ”, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã hình thành khá rõ nét theo xu thế phát triển đô thị.

Ngày 26/11/2003 Ban Thường vụ Thành ủy có quyết định thành lập Đảng bộ và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Quận Bình Tân có 31 đồng chí. Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Quận đã xây dựng Chương trình hành động 2 năm (2004-2005) xác định các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu và các giải pháp nhằm huy động, phát huy được mọi tiềm lực trên địa bàn, tranh thủ các nguồn lực của Thành phố để xây dựng và bảo vệ Quận.

Đ/c Trần Văn Thuận, Phó Bí thư, CT UBND trình bày báo cáo chính trị tại ĐH

Qua gần hai năm tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp trên và chương trình hành động của Ban Chấp hành lâm thời, Đảng bộ cùng với nhân dân Quận đã phát huy được những thuận lợi, khắc phục khó khăn, thách thức từng bước đưa Quận Bình Tân có chuyển biến tiến bộ trên các mặt: kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), phát huy dân chủ trong Đảng và ngoài xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên, năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực quản lý Nhà nước của chính quyền, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà dân, thực hiện được phần lớn mong muốn của Đảng bộ, nhân dân Quận Bình Tân và mục đích của cấp trên khi thành lập Quận. Song, đến nay Quận cũng còn nhiều khó khăn, tồn tại như: thực trạng kinh tế - xã hội còn dáng dấp nông thôn, nhiều áp lực và phức tạp mới nảy sinh theo tốc độ phát triển; những yêu cầu ngày càng cao của hoạt động kinh tế - xã hội trong khi cơ sở hạ tầng, tổ chức bộ máy, trình độ quản lý, nguồn nhân lực còn thấp, hạn chế.

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI ĐẢNG BỘ QUẬN (2004 - 2005)

--------------

1/ Về phát triển kinh tế  và quản lý ngân sách:

a) Kinh tế: Mọi nguồn lực trong xã hội được phát huy, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2004 tăng 35,51% so với năm 2003 (khu vực Công nghiệp 76,28%, Dịch vụ 21,28% và Nông nghiệp 2,44%); trong 6 tháng đầu năm 2005 tăng 39,58% so với năm 2004 (Công nghiệp chiếm 74,66%, Dịch vụ chiếm 23,52% và Nông nghiệp chiếm 1,82%), cơ cấu kinh tế trên địa bàn đã tăng nhanh theo hướng Dịch vụ.

- Về Công nghiệp: năm 2004 tốc độ tăng trưởng 34,41% so với năm 2003, vượt 6,41% chỉ tiêu nghị quyết đề ra; 6 tháng đầu năm 2005 tăng 40,03% so với cùng kỳ năm 2004 và đạt 51,78% kế hoạch năm 2005, có 1.448 doanh nghiệp và hộ sản xuất mới thành lập, với tổng vốn đầu tư là 746,408 tỷ đồng (nâng tổng số đơn vị sản xuất hiện có là 5.537 đơn vị). Một số doanh nghiệp đã đầu tư trang bị máy móc khá hiện đại, có ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm cạnh tranh được với thị trường.

- Về Thương mại - Dịch vụ: năm 2004, tốc độ tăng trưởng 42,21% so với năm 2003, vượt 13,74% chỉ tiêu nghị quyết đề ra, 6 tháng đầu năm 2005 tăng 42,32% so với cùng kỳ năm 2004, đạt 55,45% kế hoạch năm 2005, có 2.977 doanh nghiệp và hộ kinh doanh thành lập mới, với tổng vốn đầu tư là 1.349,878 tỷ đồng (nâng tổng số đơn vị kinh doanh thương mại hiện có là 6.803 đơn vị). Hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển đa dạng và mở rộng, được hình thành phát triển theo các trục lộ chính, các cụm dân cư, các khu công nghiệp với nhiều ngành nghề kinh doanh như: thực phẩm, may mặc, giải trí và vật liệu xây dựng; ngoài ra còn nhiều loại hình dịch vụ khác như: hệ thống chợ, dịch vụ tín dụng, ngân hàng, dịch vụ cầm đồ, sửa chữa ô tô, dịch vụ lao động việc làm, dịch vụ tư vấn .v.v.

- Về nông nghiệp: khi tách Quận, đất nông nghiệp còn 1.571,68 ha nhưng thực tế canh tác khoảng 744,2 ha (47,4%), tuy gặp nhiều bất lợi như: diện tích đất bị chia tách xen cài trong khu dân cư, tài nguyên nước bị ô nhiễm, giá vật tư tăng cao, dịch cúm gia cầm,..v.v. nhưng do chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả kinh tế cao, gắn với thị trường liền kề, từ đó giá trị tổng sản lượng năm 2004 tăng 22% so với năm 2003, vượt 20% chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

- Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn đạt 8.002,602 tỷ đồng (gồm vốn tín dụng cho vay đầu tư, vốn của doanh nghiệp, vốn ngân sách nhà nước), trong đó nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước (không kể nguồn Trung ương) là 406,512 tỷ đồng, chiếm 5,08%. Có thể nói các giải pháp tháo gỡ, động viên và phát huy mọi tiềm lực vừa qua là đúng hướng, bước đầu đã mang lại kết quả khá tốt, các hình thức tạo vốn đầu tư đa dạng, khai thác có hiệu quả các nguồn thu và Quận có bước tiến bộ khá lớn.

b) Về quản lý ngân sách:

- Công tác quản lý và khai thác các nguồn thu ngân sách được chú trọng và đẩy mạnh, nhất là chống thất thu, kiểm tra phát hiện các hành vi gian lận thuế, củng cố và phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn thuế Phường. Kết quả năm 2004, thu ngân sách Nhà nước vượt 33% so với chỉ tiêu Thành phố giao (315,989 tỷ/236 tỷ đồng).

- Công tác chi ngân sách đảm bảo đúng luật, đúng chế độ chính sách, ưu tiên chi đầu tư các công trình hạ tầng, phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục. Năm 2004, chi đầu tư phát triển chiếm 49,09%, chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo chieám 22%, chi sự nghiệp y tế, văn hóa - xã hội, thể dục thể thao chiếm 5,19% so với tổng chi ngân sách Quận.

Mặt tồn tại: Trên lĩnh vực kinh tế tuy đạt được nhiều kết quả, nhưng chưa tương xứng tiềm năng của Quận, chưa sử dụng hết các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tập trung của thành phố; doanh nghiệp trên địa bàn phát triển nhanh, nhưng công tác quản lý Nhà nước chưa theo kịp yêu cầu, công tác phối hợp hậu kiểm đôi lúc chưa chặt chẽ; quản lý lao động và dân nhập cư còn lỏng lẻo; công tác bảo vệ môi trường còn yếu, nhất là đối với các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, quản lý các ngành nghề nhạy cảm còn lúng túng.

2/ Về phát triển và quản lý đô thị, có bước chuyển biến tích cực, tạo được sự đồng thuận trong dân, dân chủ và nội lực trên địa bàn được phát huy.

- Về phát triển và chỉnh trang đô thị: Quận đã thực hiện quy hoạch chi tiết 1/2000, quy hoạch ngành y tế, giáo dục và thương mại - dịch vụ đến năm 2010, điều chỉnh quy hoạch chi tiết các khu vực, dự án không còn phù hợp; đồng thời chỉ đạo tập trung chỉnh trang và phát triển, mở rộng các khu dân cư tập trung, hình thành và xây dựng các khu dân cư mới; gắn nhiệm vụ quy hoạch với phát triển kinh tế - xã hội, đã huy động được nguồn nội lực trong dân để đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, nhất là đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống giao thông trọng yếu, khắc phục những yếu kém, tồn tại, tạo điều kiện cho kinh tế Quận phát triển. Gần hai năm qua, với nhiều nguồn vốn, trong đó có vốn ngân sách 488,113 tỷ đồng, sự đóng góp của dân 12,287 ha đất (tương đương 223 tỷ đồng) và hơn 06 tỷ đồng. Trên địa bàn Quận, Trung ương, Thành phố đã đầu tư và chỉnh trang hoàn thành cơ bản các tuyến đường trọng điểm (Tỉnh lộ 10, quốc lộ 1A, Tân Kỳ - Tân Quý,.v.v., và nâng cấp, nhựa hóa một số đường liên phường, liên khu phố,…), nâng cấp  một số đường hẻm, đầu tư xây dựng mới và chỉnh trang hệ thống chợ, cải tạo mạng lưới điện, phát triển hệ thống chiếu sáng dân lập, hệ thống cấp nước, chống ngập nước cục bộ trên các tuyến: rạch Bà Tiếng, kênh Liên phường, rạch Ông Búp,… bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực, cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương đối sạch, xanh và đẹp hơn.

- Về công tác quản lý đô thị: Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, đã chỉnh trang một bước theo từng khu vực và quy hoạch ngành, như: quy hoạch thoát nước, giao thông, điện, chiếu sáng, y tế, thể dục thể thao, hệ thống chợ… từ đó đã cân đối được quỹ đất, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển, hạn chế tình trạng xây dựng không phép, trái phép, không theo quy hoạch, làm giảm bức xúc của người dân, khiếu kiện giảm rõ rệt. Các loại hình dịch vụ đô thị như: cấp điện, cấp nước, viễn thông, thu gom rác,… từng bước đáp ứng được yêu cầu của đại bộ phận nhân dân, chương trình chống kẹt xe và thoát nước trong các khu dân cư tập trung mang lại kết quả đáng kể.

- Đã cấp 14.120 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở; chỉnh sửa 48.045 và cấp mới 14.944 số nhà; cấp 788 giấy phép xây dựng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và sử dụng vay vốn ngân hàng, phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách.

Nhìn chung, công tác quản lý đô thị có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhưng hạ tầng cơ sở vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển trên địa bàn Quận; công tác quản lý Nhà nước một số mặt còn lỏng lẻo, nhất là trên các lĩnh vực xây dựng, công tác lập, quản lý và tổ chức thực hiện dự án, tiến độ thực hiện chậm. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận dân cư chưa cao nên vẫn còn tái diễn tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè, vi phạm trong xây dựng; vệ sinh môi trường một số khu vực yếu kém.

3/ Về giáo dục: Tiếp tục phát triển và đầu tư ngày càng nhiều hơn, cơ sở vật chất được tăng cường; hiệu suất đào tạo ở các bậc học năm sau cao hơn năm trước (bậc Tiểu học 100%, THCS đạt 98,14%, tăng 0,14% so với chỉ tiêu của Nghị quyết); 100% giáo viên đạt chuẩn. Hoàn thành phổ cập Trung học cơ sở, tiếp tục triển khai chương trình phổ cập bậc Trung học. Năm học 2004-2005, việc đầu tư nâng cấp trường lớp, trang thiết bị đồ dùng dạy, học được tập trung thực hiện;  xây dựng mới 4 trường học (2 Tiểu học, 2 mầm non); đã thành lập Hội khuyến học cấp Quận và 10 Phường. Mặc dù tình hình dân số tăng cao (khoảng 160.000 người tính  từ đầu năm 2004 đến nay), nhưng tất cả trẻ em trong độ tuổi, kể cả diện tạm trú trên địa bàn đều được đến lớp.

Mặt hạn chế: so với dân số hiện nay thì hệ thống trường, lớp vẫn chưa đáp ứng đủ; còn một số trường chưa đạt chuẩn quy định; môi trường khu vực xung quanh trường học còn chưa tốt, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh; trung tâm dạy nghề chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của Quận.

4/ Lĩnh vực Văn hóa - xã hội: Hoạt động Văn hóa - xã hội có tiến bộ trên nhiều mặt, việc phát triển kinh tế gắn với tập trung phát triển văn hóa và chăm lo giải quyết các vấn đề xã hội được chú trọng, chất lượng đời sống của các tầng lớp nhân dân từng bước được nâng lên; truyền thống văn hóa tốt đẹp, lòng nhân ái, nghĩa tình được giữ gìn và phát huy; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật - thể dục thể thao đều có bước phát triển, thông tin trên địa bàn được cung cấp rộng rãi qua bản tin Bình Tân. Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ” được nâng cao, có 44.400 hộ được công nhận gia đình văn hóa, 95 gương người tốt, việc tốt được biểu dương, 17/92 Khu phố văn hóa. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng, các dịch bệnh được ngăn chặn kịp thời, xây dựng mới 7/10 Trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia, mạng lưới y tế cộng đồng gồm có 01 Bệnh viện và 277 cơ sở y tế tư nhân. Công tác Dân số – kế hoạch hóa gia đình được chú trọng, tỷ lệ dân số tự nhiên tăng 1,32%/năm.

- Đảm bảo chi trả kịp thời các chế độ đối với diện chính sách, xã hội; cấp 3.995 thẻ bảo hiểm y tế (trong đó: diện chính sách 939 thẻ, diện xã hội 644 thẻ, diện xóa đói giảm nghèo là 2.412 thẻ); xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa (tổng trị giá 70.143.000 đồng), 60 căn nhà tình thương (tổng trị giá là 525.619.000 đồng), xây dựng 10 Nhà bia ghi danh liệt sĩ (hoàn thành 5); cấp 13 sổ tiết kiệm cho 13 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng (mỗi sổ trị giá 50 triệu đồng). Công tác xóa đói giảm nghèo được chú trọng; khi thành lập Quận trên địa bàn có 3.363 hộ nghèo, chiếm 6,52% so với tổng số hộ dân, đến nay có 3.678 hộ (số phát sinh mới là 315 hộ), qua thực hiện các giải pháp đã có 1.245 hộ nghèo giai đoạn 1 (vượt chuẩn 4 triệu đồng /người/năm) và 197 hộ thoát nghèo theo tiêu chí mới (6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo hiện nay chiếm 6,2% (3.481 hộ). Thực hiện chương trình mục tiêu “3 giảm” có kết quả, hoàn thành việc đưa vào trường cai nghiện, chữa bệnh những đối tượng nghiện ma tuý được phát hiện trên địa bàn, về cơ bản đã xóa các tụ điểm mua, bán ma tuý.

Mặt hạn chế là: mạng lưới cơ sở vật chất văn hóa - thể dục thể thao còn thấp so với yêu cầu phát triển; công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa - xã hội còn bất cập, nhất là các ngành nghề nhạy cảm.

5/ Về Quốc phòng - An ninh và hoạt động Tư pháp:

a) Về An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội: Quận xác định mục tiêu là phải giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội.

- Đã chủ động ngăn chặn, giải quyết tốt những vụ việc có liên quan đến an ninh - chính trị ngay tại cơ sở; xử lý đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật những khiếu kiện của nhân dân trên địa bàn, không xảy ra điểm nóng.

- Trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn, đã phát huy vai trò quần chúng tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng trong các đoàn thể gắn kết với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, thế trận an ninh nhân dân được xây dựng, củng cố và phát triển, có quy chế phối hợp hành động giữa các ngành và các đoàn thể. Từ đó, thực hiện có kết quả chương trình mục tiêu “ 3 giảm ”; phát hiện, xử lý kịp thời những tệ nạn xã hội, phối hợp có hiệu quả với các địa bàn giáp ranh, năm 2004 đã kéo giảm 19,8% số vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ phá án đạt 41,1%; 9 tháng đầu năm 2005 giảm 32,55% so với cùng kỳ, tỷ lệ phá án đạt 52,76%, không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen; xoá các tụ điểm tiêm chích, mua bán ma tuý; cơ bản xoá được tệ nạn gái mại dâm hoạt động công khai trên đường phố, công viên; ngăn chặn nạn đua xe trái phép, tai nạn giao thông giảm 11,37% so năm 2003, 9 tháng đầu năm 2005 giảm 35,32% so cùng kỳ.

b) Về Quốc phòng: Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

- Xây dựng và hoàn thiện các phương án thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, có quy chế phối hợp hoạt động giữa các ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội. Xây dựng phương án bảo vệ, tác chiến, tăng cường công tác huấn luyện, phát triển củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, trong đó tập trung xây dựng, củng cố các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục quốc phòng, bồi dưỡng lòng yêu nước, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ý thức chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự trong thanh niên, chăm lo chính sách hậu phương quân đội và tạo việc làm cho lực lượng hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

- Công tác quân sự địa phương từng bước được củng cố, chú trọng xây dựng cả về số lượng và chất lượng: lực lượng dân quân tự vệ chiếm 4,06% dân số (vượt 0,46% chỉ tiêu) và thường xuyên được bổ sung; phát triển Đảng trong lực lượng dân quân đạt 5,45% (vượt 0,45% chỉ tiêu), quân dự bị động viên đạt 4,85%; công tác tuyển quân được tiến hành đúng luật định, luôn đạt và vượt chỉ tiêu; quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự có việc làm ổn định; hàng năm đều có tổ chức các đợt diễn tập, qua đó rút kinh nghiệm và hoàn thiện các phương án phòng thủ như: chống biểu tình, gây rối, bạo loạn, nâng cao ý thức cảnh giác sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.

c) Về hoạt động tư pháp:

- Quận tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, một số mặt yếu kém trong công tác tư pháp được khắc phục, đội ngũ cán bộ các ngành tư pháp được củng cố, kiện toàn, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp từng bước được nâng lên; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và công tác hoà giải tại cơ sở được đẩy mạnh đã góp phần ngăn chặn và hạn chế những tranh chấp khiếu kiện trong nhân dân.

- Công tác điều tra, truy tố, xét xử và giải quyết các khiếu nại, tố cáo từng bước được thực hiện khá đầy đủ, kịp thời theo pháp luật quy định, chưa phát hiện có oan sai; tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân giảm.

- Với quan điểm phòng ngừa là chính, công tác thanh tra, đấu tranh chống tiêu cực được tiến hành thường xuyên trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Mặt hạn chế là tội phạm hình sự tuy giảm nhiều nhưng số lượng án còn cao, nhất là loại cướp giật và trộm cắp, tỷ lệ phá án còn thấp, công tác thi hành án dân sự đạt kết quả thấp. Công tác quân sự địa phương có nhiều tiến bộ, song việc giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân còn hạn chế.

6/ Xây dựng hệ thống chính trị: công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được xác định là nhiệm vụ then chốt.

Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân trong Quận ổn định, lòng tin được nâng lên, nhất trí cao quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng và các biến đổi kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

- Tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị, học tập quán triệt Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, thông tin thời sự trong nước và quốc tế, phát động cuộc vận động "3 xây, 3 chống”, gắn với việc tổ chức thực hiện bằng các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Thông qua các hoạt động lễ, hội, hội thi để đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hàng tháng, quý có giao ban tình hình dư luận xã hội thông qua đó kịp thời nắm bắt và giải quyết những phát sinh tư tưởng trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Mặt hạn chế: còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trong học tập và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tự phê và phê bình yếu, ngại đụng chạm.

Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy được chú trọng, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trên địa bàn; chú trọng kiện toàn cơ sở yếu kém, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy. Thường trực Quận ủy định kỳ làm việc với cơ sở để hướng dẫn sinh hoạt theo chuyên đề, bàn và giải quyết những vấn đề thiết thực tại cơ sở, chỉ đạo xây dựng củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị các cấp, các cơ quan HĐND - UBND, các Phòng, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể từ Quận đến Phường, khu phố và tổ dân phố; củng cố bộ máy tham mưu cho cấp ủy, đội ngũ cán bộ chuyên trách Đảng, từng bước được đào tạo, sắp xếp theo yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao vai trò lãnh đạo tổ chức cơ sở Đảng, nhất là ở Đảng bộ Phường. Đồng thời chú ý nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở Đảng trong các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp.

- Khi thành lập, Quận Bình Tân có 1.411 đảng viên, 54 Chi, Đảng bộ cơ sở, đến nay toàn Đảng bộ có 59 Chi, Đảng bộ (13 Đảng bộ và 46 Chi bộ cơ sở), trong đó có 7 Chi bộ doanh nghiệp tư nhân, tổng số đảng viên trên địa bàn là 1.788 đảng viên (nữ: 430 đồng chí, đảng viên dự bị: 168). Toàn Quận có 144 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Đã rà soát lại tiêu chuẩn chính trị, trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho công tác quy hoạch cán bộ dự bị thuộc diện Thành ủy và Quận ủy quản lý; phát triển 182 đảng viên mới (Nữ chiếm 26,92%, đoàn viên 55,49%, giáo viên 13,18%, Ban điều hành Khu phố 11,33%, Cao đẳng - Đại học  21,97%, Trung học chuyên nghiệp 19,23%, dưới 30 tuổi 54,39%).

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tiến hành thường xuyên, hoàn thành việc rà soát lịch sử chính trị đội ngũ cán bộ diện Quận ủy quản lý, nắm những vấn đề chính trị hiện nay đối với cán bộ, đảng viên nhằm góp phần làm trong sạch vững mạnh tổ chức Đảng.

- Năm 2004 có 50/54 cơ sở Đảng được đánh giá phân loại (13 Đảng bộ và 37 Chi bộ), 4 Chi bộ không đánh giá phân loại do thành lập dưới 8 tháng; có 39 cơ sở Đảng đạt TSVM (78%), 10 cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ (20%), 01 cơ sở đảng yếu kém (2%); về đảng viên có 1.317/ 1.511 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ (87,16%), có 326 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (21,6%), 181 đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ (11,9%), đảng viên vi phạm tư cách là 13 đảng viên (0,86%). Đã hoàn thành việc cấp và đổi thẻ đảng viên trên địa bàn.

- Mặc dù tỷ lệ cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh đạt khá cao, song sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của một số cơ sở Đảng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ đảng viên có trình độ nghiệp vụ chuyên ngành còn ít.

Công tác kiểm tra Đảng: tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng kiểm tra và tính chủ động của cơ sở. 

- UBKT Quận ủy đã tập trung kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết, quy chế làm việc của 30 Chi, Đảng bộ cơ sở; kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm 02 Đảng ủy cơ sở Phường, có 5 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật; kiểm tra chấp hành và kiểm tra tài chính 16 cấp ủy.

- Thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, UBKT đã tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU của Thành ủy và Chỉ thị 29-CT/TW của Bộ Chính trị tại 13 Chi, Đảng bộ cơ sở; tiếp tục chỉ đạo về thực hiện Quy định 428-QĐ/TU của Thành ủy.

- UBKT Quận ủy nhận 51 đơn khiếu nại, tố cáo (có 19 đơn nặc danh, mạo danh); đã phối hợp với Thanh tra, Ban chỉ đạo TW6(2) và UBKT cơ sở giải quyết xong 32 đơn liên quan đến 33 đảng viên, xử lý kỷ luật 21 đảng viên sai phạm (có 03 Đảng ủy viên và 01 Quận ủy viên): khiển trách 10 đảng viên, cảnh cáo 11 đảng viên.

Mặt hạn chế là một số cấp ủy và Ủy ban kiểm tra cơ sở còn thụ động, chưa mạnh dạn thực hiện chức trách kiểm tra theo thẩm quyền.

- Về công tác xây dựng hệ thống Chính quyền: đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, nâng cao vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp; chất lượng, nội dung các kỳ họp được nâng cao, công tác giám sát, tiếp xúc cử tri có hiệu quả, nghị quyết có trọng tâm, trọng điểm, bám sát vào nghị quyết Quận ủy và yêu cầu địa phương. Chất lượng hoạt động của các cơ quan chuyên môn Quận và phường được nâng lên. Công tác cải cách hành chính gắn với khoán kinh phí quản lý, sắp xếp bộ máy và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước, phân cấp, tăng thẩm quyền cho cấp phường về xây dựng, nhà, đất và thu, chi ngân sách thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được củng cố, mở rộng và tăng cường; Đảng bộ Quận luôn chú trọng đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động quần chúng bằng nhiều chương trình hành động cụ thể. Qua đó đã khơi dậy và phát huy được tiềm lực, trí tuệ mọi tầng lớp đồng bào các giới trên địa bàn.

- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội từng bước thực hiện được vai trò giám sát trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, quan tâm và bảo vệ những nhu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, ngày càng phát huy vai trò nòng cốt trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo với Đảng. Thực hiện nhiều phong trào chăm lo đời sống, dân sinh, phát huy dân chủ như: thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xoá đói giảm nghèo, gia đình chính sách, xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, nếp sống văn minh đô thị, ...

- Lực lượng công nhân - lao động tăng về số lượng, lao động cần cù, chịu khó học tập, rèn luyện tay nghề, từng bước thích ứng với kỹ thuật, công nghệ mới. Thu nhập và đời sống được cải thiện, có tập trung xây dựng công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh và tập hợp đông đảo công nhân viên chức - người lao động vào tổ chức.

- Đảng bộ Quận luôn chú trọng lãnh đạo xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tập trung giáo dục lý tưởng cộng sản, truyền thống cách mạng và xây dựng lối sống đẹp trong thanh niên trên các lĩnh vực, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện cho Đoàn thực hiện một số công trình góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên thể hiện tinh thần vượt khó, hiếu học, phấn đấu rèn luyện để trưởng thành và phát triển, xây dựng và phủ kín tổ chức Đoàn Hội tại khu phố, có nhiều mô hình giải pháp tập hợp thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thanh niên nhập cư; tổ chức có hiệu quả nhiều phong trào tình nguyện, công trình thanh niên gắn chăm lo lợi ích và thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn; giới thiệu cho Đảng đoàn viên ưu tú để quy hoạch đào tạo nguồn cán bộ và xem xét kết nạp vào Đảng.

- Hội Liên hiệp phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cần cù lao động, học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ vốn, giải quyết việc làm và phát triển kinh tế gia đình, chăm lo sức khỏe phụ nữ và trẻ em; phối hợp thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới và giới thiệu Hội viên ưu tú để đào tạo, bồi dưỡng tăng thêm nguồn cán bộ nữ cho Quận.

- Hội Nông dân kiện toàn hệ thống cơ sở; phong trào nông dân sản xuất -kinh doanh giỏi, thực hiện chương trình chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng bước đầu đã phát huy được hiệu quả.

- Hội Cựu chiến binh, câu lạc bộ hưu trí, câu lạc bộ truyền thống kháng chiến, cựu tù chính trị yêu nước là lực lượng tâm huyết vì dân, vì nước, có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tích cực giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, củng cố tổ chức hội cơ sở, gương sáng trên địa bàn.

- Hội Chữ thập đỏ thực hiện nhiều chương trình hoạt động xã hội từ thiện phục vụ dân nghèo trong và ngoài Quận như: vận động hiến máu, giúp đỡ người  khuyết tật, ...

- Hội khuyến học, bảo trợ Hoa văn, người cao tuổi, hội luật gia được kiện toàn củng cố, thực hiện có hiệu quả các phong trào như: “gia đình hiếu học”, chăm lo học sinh và giáo viên người Hoa, chăm sóc sức khỏe, công tác xã hội, hội thi hoà giải viên giỏi, tư vấn pháp luật miễn phí.

- Đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo, các chức sắc tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, xoá đói giảm nghèo.

- Giới công thương gia đã đầu tư vào sản xuất, kinh doanh góp phần lớn vào sự phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, công tác xoá đói giảm nghèo của Quận.

Hạn chế là một bộ phận đảng viên, cán bộ công chức thiếu gương mẫu, chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm vận động quần chúng, một số cấp ủy cơ sở thiếu năng động trong việc khơi dậy, phát huy nội lực trong nhân dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa tập hợp đầy đủ các lực lượng quần chúng ở khu phố và tổ dân phố, thực hiện vai trò giám sát tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Nhìn chung, gần 2 năm qua trong bối cảnh Quận mới thành lập còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Quận nhà đã có nhiều biến đổi tích cực, toàn diện, cơ bản hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ đề ra, hầu hết các chỉ tiêu đề ra đạt và vượt: kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường; đời sống người dân không ngừng được nâng lên; sự nghiệp giáo dục - đào tạo, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ mới; an ninh chính trị được tiếp tục giữ vững, vi phạm và tội phạm giảm, khiếu kiện giảm hẳn, không xảy ra điểm nóng; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Có được những kết quả trên là do Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Quận đã xây dựng được chương trình hành động phát triển và bảo vệ Quận 2 năm (2004-2005) mang tính toàn diện, đúng hướng, trong đó có các giải pháp đa ngành tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, trọng điểm trên địa bàn để an dân. Trong tổ chức quán triệt, thực hiện có kết hợp giữa lãnh đạo toàn diện với trọng tâm trọng điểm luôn chú trọng phát huy tiềm năng trong nhân dân và các nguồn lực xã hội trên cơ sở phát huy dân chủ trong Đảng, trong dân; tăng cường tiếp dân, đi cơ sở, biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến để nắm bắt thông tin, nguyện vọng của dân, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể, chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc tại cơ sở và qua đó có biện pháp đào tạo, luân chuyển, phân công lại cán bộ đúng người đúng việc từ đó phát huy được tiềm lực ở cơ sở và ở cấp Quận, dân chủ phát triển, niềm tin của dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng tăng cao, củng cố và phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và huy động được nguồn lực trong dân phục vụ cho xây dựng và bảo vệ Quận nhà, sự đoàn kết thống nhất trong tập thể Đảng bộ, kiên trì thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; sự nỗ lực, sáng tạo của nhân dân trong Quận; sự giúp đỡ của Thành phố đã tháo gỡ mọi khó khăn, huy động mọi nguồn lực xã hội phục vụ cho phát triển kinh tế và giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những yếu kém, tồn tại trong chuyển dịch nội bộ các ngành kinh tế, trong quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội; nhiều bức xúc xã hội chậm khắc phục; bộ máy tổ chức và nguồn nhân lực chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ,… nguyên nhân chính của những yếu kém là do sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chưa theo kịp, thiếu tập trung; bộ máy tổ chức, cán bộ còn bất cập so với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, đặc biệt là sự trì trệ, thiếu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ thừa hành; vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn bất cập trong công tác vận động thực hiện các chủ trương, chính sách có liên quan đến đời sống, văn hóa, kỷ cương phép nước.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VÀ BẢO VỆ QUẬN

TRONG 5 NĂM (2005-2010)

--------------

Quận Bình Tân có thuận lợi là: tuyến đường trọng điểm của Trung ương và Thành phố kết nối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tạo thành một hành lang phát triển kinh tế vùng xuyên qua địa bàn Quận; còn gần 1.000 ha đất nông nghiệp cho quá trình đô thị hóa; nguồn nhân lực đa dạng; các công trình hoàn thành vừa qua bước đầu phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, Quận cũng còn nhiều khó khăn, thách thức: cơ sở hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội còn nhiều yếu kém; vấn đề ô nhiễm môi trường, ngập nước, dân số cơ học tăng cao và các vấn đề xã hội đặt ra khá gay gắt; bộ máy tổ chức và nguồn nhân lực còn nhiều bất cập; vốn đầu tư thiếu so với yêu cầu phát triển của Quận.

Từ thực tế trên, xây dựng và phát triển toàn diện Quận Bình Tân 5 năm tới là: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi nguồn lực, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững; Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng Quận ngày càng văn minh, hiện đại, đóng góp ngày càng lớn cho Thành phố, từng bước trở thành một Quận phát triển toàn diện”.

1/ Về phát triển kinh tế và quản lý tài chính, ngân sách:

a) Về kinh tế: phát triển kinh tế Quận Bình Tân phải gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, đồng thời có các chính sách, giải pháp huy động và động viên được mọi nguồn lực, phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực của Thành phố để tiếp tục đầu tư, xây dựng và bảo vệ Quận trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường sống, môi trường giáo dục, hoàn cảnh sống cụ thể của người dân và giải quyết áp lực gia tăng dân số cơ học trên địa bàn.

Tốc độ tăng trưởng trên địa bàn tăng bình quân hàng năm đạt 30% trở lên, trong đó: ngành Dịch vụ tăng từ 35% trở lên, Công nghiệp tăng ít nhất 28% và Nông nghiệp tăng khoảng 2%/năm; tạo điều kiện cho cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch nhanh theo hướng “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp” bằng cách thực hiện đầu tư có trọng tâm trong từng khu vực, có biện pháp phù hợp với lợi thế, vị trí địa kinh tế của Quận.

- Đối với Dịch vụ: Đẩy mạnh phát triển tổng thể ngành Thương mại - dịch vụ bao gồm các hoạt động của hệ thống các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, hệ thống các cửa hàng chuyên doanh bán sỉ và lẻ, dịch vụ tài chính - tín dụng, viễn thông, vận tải, kho tàng, bến bãi, kinh doanh tài sản - bất động sản, dịch vụ văn hóa, giải trí, y tế, giáo dục - đào tạo,… và nâng cao trình độ phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân theo hướng văn minh, hiện đại, tạo điều kiện để ngành Thương mại - Dịch vụ phát triển nhanh.

- Đối với Công nghiệp: hỗ trợ và tạo điều kiện các ngành công nghiệp trên địa bàn phát triển tạo ra sản phẩm có chất lượng cao (điện tử, máy tính, phần mềm, lắp ráp ôtô, xe máy, thiết bị điện...); về Tiểu thủ công nghiệp khuyến khích phát triển các loại hình sử dụng công nghệ hiện đại, tinh, sạch không ảnh hưởng đến môi sinh, môi trường; tích cực hỗ trợ và kiên quyết di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân.

- Đối với Nông nghiệp: Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng cây trồng, vật nuôi có giá trị cao gắn với thị trường liền kề; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, đảm bảo sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phục vụ đô thị xanh, sạch, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan đẹp cho Quận như: trồng hoa lan, cây kiểng, nuôi cá cảnh, cá thịt, .... Duy trì mức độ cần thiết các sản phẩm nông nghiệp truyền thống vừa giải quyết việc làm, vừa giữ quỹ đất nông nghiệp dự trữ cho việc phát triển đô thị trong tương lai.

- Về quản lý tài chính, ngân sách: Phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng điểm theo chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, đảm bảo đúng luật. Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách và có nguồn gốc từ ngân sách, đặc biệt là đối với nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chống lãng phí, thất thoát, tiêu cực ngay từ khi quyết định đầu tư đến quyết toán công trình.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thu ngân sách Quận và Hội đồng tư vấn thuế phường. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách do Thành phố giao hằng năm; thực hiện tiết kiệm chi, ưu tiên chi cho đầu tư phát triển.

- Đầu tư phát triển trên địa bàn tiếp tục mở rộng theo hướng xã hội hóa, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, đa dạng các hình thức huy động vốn để đầu tư phát triển. Phấn đấu tổng đầu tư trên địa bàn khoảng 3.500 tỷ đồng/ năm, trong đó vốn đầu tư từ ngân sách chiếm khoảng 5%, còn lại là nguồn huy động các thành phần kinh tế khác. Nguồn vốn đầu tư của ngân sách chủ yếu tập trung vào các công trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, vốn đối ứng các công trình xã hội hóa, các dự án phục vụ cho mục tiêu chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

2/ Phát triển và quản lý đô thị:

- Tiếp tục phát triển và chỉnh trang đô thị nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng Quận có quy mô dân số khoảng 600.000 dân với cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội theo hướng văn minh, hiện đại. Tiến hành đầu tư nâng cấp các công trình trọng điểm làm đòn bẩy phát triển kinh tế – xã hội: Kênh Liên phường, rạch Bà Tiếng, rạch Ông Búp, đường An Dương Vương, Hương Lộ 2, Mã Lò, Lê Văn Quới, Lê Trọng Tấn, Bình Long, Tân Kỳ Tân Quý, Đất Mới… ; hoàn thành chỉnh trang, nâng cấp các tuyến đường và hẻm trong khu dân cư  đảm bảo điều kiện đi lại của nhân dân và các phương tiện lưu thông. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về mạng lưới giao thông theo định hướng quy hoạch chung của Thành phố (2,2km đường/km2, đạt 0,8-1 km đường trên 1.000 dân và diện tích giao thông đạt 18-21% diện tích đất tự nhiên).

- Xem xét điều chỉnh quy hoạch, tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng và hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/2000, trong đó nêu rõ quy cách đường, hẻm, có san nền và thoát nước trong các khu dân cư, hạn chế việc phân lô bán nền, ngăn chặn tình trạng xây dựng không phép, trái phép, lấn chiếm kênh rạch, đất công; lập lại trật tự, kỷ cương trong quy hoạch và quản lý quy hoạch.

- Huy động nội lực trong dân để từng bước thực hiện chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật, tạo được sự ổn định cuộc sống cho người dân đối với các khu dân cư hiện hữu, tự phát ở các Phưòng An Lạc, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Hưng Hoà, Bình Hưng Hoà A. Đảm bảo 100% đường, hẻm được nâng cấp nhựa hóa ở các Phường văn hóa và khu phố văn hóa; chuẩn hóa số nhà và tên đường trên địa bàn.

- Hoàn chỉnh chương trình định hướng phát triển mạng lưới điện - nước, nhà ở phục vụ tái định cư, người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân thuê và các dự án thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở.

- Triển khai đầu tư và hoàn thành phân khu chức năng cụm đô thị Tân Tạo với diện tích khoảng 750 ha tại phường Tân Tạo, Tân Tạo A, Bình Trị Đông A  theo hướng thương mại - dịch vụ văn minh, hiện đại. Đóng cửa và di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, khai thác và đưa vào sử dụng theo quy hoạch. Chỉnh trang lại các khu chức năng của mạng lưới thương mại - dịch vụ, các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp xen cài trong khu dân cư hiện hữu, tập trung giải quyết giao thông đô thị, cấp nước, chống ngập nước.

3/ Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ:

Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo toàn diện, đảm bảo mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội có chất lượng cao và bền vững. Phấn đấu giai đoạn từ nay đến 2010, hoàn thành quy hoạch hệ thống các loại hình giáo dục - đào tạo; khuyến khích xã hội hóa giáo dục - đào tạo và dạy nghề; nâng cao vai trò quản lý Nhà nước; mỗi năm thu hút 45 - 50% số trẻ trong độ tuổi vào mầm non; trên 97% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo; 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; hiệu suất đào tạo ở bậc tiểu học đạt 100%; trung học cơ sở trên 85%; tỷ lệ học sinh bỏ học đối với tiểu học dưới 0,5% và trung học cơ sở dưới 2%/năm. Đến năm 2010 cơ bản đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất, trường lôùp cho phát triển giáo dục - đào tạo và dạy nghề. Hoàn thành phổ cập bậc Trung học vào năm 2008.

Về khoa học - công nghệ: khuyến khích phát triển, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong phát triển sản xuất, đời sống nhân dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và bảo vệ môi trường.

4/ Văn hóa - xã hội:

Phát triển đồng bộ về chất lượng văn hóa treân ñòa baøn; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phấn đấu đến năm 2010 tổ chức ra mắt 10 Ban chủ nhiệm Phường văn hóa; đảm bảo 30% phường, 60% khu phố được công nhận Phường, Khu phố văn hóa, 85% hộ được công nhận Gia đình văn hóa, xây dựng 80% cơ quan, đơn vị văn hóa. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu “3 giảm”.

Tăng cường xây dựng con người Việt Nam theo 5 chuẩn mực do Nghị quyết TW 5 khóa VIII quy định; đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước trong nhân dân, nhất là trong thanh thiếu niên.

- Về thể dục thể thao: duy trì và phát triển phong trào rèn luyện thân thể trong nhân dân, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong công nhân viên chức và thanh niên trên địa bàn Quận. Phấn đấu năm 2010 xây dựng xong Trung tâm Văn hóa - TDTT với đủ trang thiết bị và xây dựng 10 Nhà văn hóa phường nhằm đáp ứng yêu cầu phong trào văn - thể - mỹ trên địa bàn Quận. Tăng cường và phát huy vai trò tuyên truyền của Bản tin Bình Tân.

- Thực hiện tốt công tác chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách. Đẩy mạnh vận động xây dựng quỹ vì người nghèo, tổ chức mô hình giảm nghèo trong cộng đồng dân cư, thông qua đó khuyến khích ý thức tự lực làm giàu của các đối tượng nghèo. Phấn đấu hoàn thành xóa hộ nghèo theo tiêu chí mới vào năm 2010; giải quyết 100% lao động trong diện nghèo có việc làm; vận động xây dựng 250 căn nhà tình thương, quan tâm nâng cấp sửa chữa nhà tình nghĩa; giữ và tạo quỹ đất để xây dựng trường học, nhà cho cán bộ - công nhân viên và người có thu nhập thấp.

Thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý hoạt động y tế tư nhân. Đến năm 2006, hoàn thành xây dựng Trung tâm y tế Quận và 3 Trạm y tế Phường còn lại. Phấn đấu đến 2010, có 10 trạm y tế Phường đạt chuẩn Quốc gia.

Về dân số và gia đình: vận động sinh đẻ có kế hoạch, quan tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, chú ý người nghèo, neo đơn, khó khăn. Phấn đấu dân số tự nhiên tăng dưới 1,2%/năm.

5/ Quốc phòng - an ninh và hoạt động tư pháp:

a) Về quốc phòng và an ninh

- Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về nhiệm vụ an ninh - quốc phòng trong tình hình mới, tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp của thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thực hiện tốt chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tiếp nhận và xử lý nhanh các tin báo về tội phạm, kiên quyết xoá, phá rã các băng nhóm gây rối trật tự, trộm cắp, tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen, nâng cao việc chấp hành kỷ cương, phép nước trên địa bàn; không để xảy ra đua xe trái phép, kéo giảm tai nạn giao thông, thường xuyên kiểm tra phòng và chống cháy nổ.

Phấn đấu đến năm 2010, có 80% tổ dân phố tự quản đạt chất lượng khá trở lên; kéo giảm phạm pháp hình sự ít nhất 10% /năm, nâng tỷ lệ phá án đạt 60% trở lên, trong đó án nghiêm trọng đạt 95% trở lên.

Tiếp tục bổ sung các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, hoàn thiện các phương án tác chiến bảo vệ mục tiêu quan trọng, địa bàn trọng điểm theo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, kịp thời đối phó với mọi tình huống biểu tình, gây bạo loạn, phòng ngừa và ngăn chặn không để xảy ra các điểm nóng.

Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, củng cố nền quốc phòng toàn dân, tập trung xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nắm chắc kỹ thuật sử dụng vũ khí trang bị, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật sẵn sàng chiến đấu.

b) Về hoạt động tư pháp:

Tiếp tục chỉnh đốn, kiện toàn, xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, tính chiến đấu cao.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân; tổ chức nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết nhanh, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, phát huy công tác hoà giải tại cơ sở, địa bàn dân cư, các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và bản án có hiệu lực pháp luật được thi hành đầy đủ, kịp thời và đúng pháp luật.

6/ Một số chương trình, công trình kinh tế - xã hội mang tính đòn bẩy:            

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đạt được mục tiêu đã xác định, cần tiếp tục hoàn thành các chương trình, công trình trọng điểm, đồng thời tập trung nguồn lực thực hiện các chương trình, công trình đòn bẩy sau:

a) Triển khai đầu tư và hoàn thành phân khu chức năng cụm đô thị Tân Tạo (khoảng 750 ha).

b) Định vị và đầu tư phát triển các khu vực được quy hoạch phát triển thương mại - dịch vụ trên các tuyến: Kinh Dương Vương, An Dương Vương, Tỉnh lộ 10, Quốc lộ 1A, và một số khu vực trọng điểm khác trên địa bàn Quận.

c) Đầu tư nâng cấp các công trình trọng điểm làm đòn bẩy phát triển kinh tế – xã hội như: Kênh Liên phường, rạch Bà Tiếng, rạch Ông Búp, đường Hương Lộ 2, Mã Lò, Lê Văn Quới, Lê Trọng Tấn, Bình Long, Tân Kỳ Tân Quý, Đất Mới,…

d) Hoàn thành công tác chỉnh trang và đầu tư, nâng cấp các tuyến đường, hẻm trong các khu dân cư; đóng cửa, di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa để quy hoạch xây dựng cụm dân cư mới, Dịch vụ - Thương mại cao cấp.

Phần thứ ba

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VỮNG MẠNH,

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

-----------------

Mục tiêu chung: “ Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, năng lực tổ chức thực hiện và hiệu lực quản lý của chính quyền, nhằm đủ sức đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6(2), phát huy dân chủ trong Đảng và xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, động viên và xây dựng lực lượng quần chúng tham gia các phong trào hành động cách mạng tại cơ sở; ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí gây phiền hà dân ”.

1/ Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ:

- Công tác chính trị - tư tưởng: tăng cường quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết của Đảng các cấp làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu và đánh giá đúng thành tựu, những mặt mạnh yếu trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, Thành phố và Quận trong những năm qua; không ngừng nâng cao, rèn luyện bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp công nhân, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, củng cố niềm tin trong nhân dân; đảm bảo sự nhận thức thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, nói và làm theo Nghị quyết. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao tính văn hóa trong mọi hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân, nâng cao lòng tự hào dân tộc, ý thức cảnh giác, chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh chống những nhận thức mơ hồ, lệch lạc, trái với quan điểm của Đảng; gắn kết chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức báo cáo thời sự, theo dõi diễn biến dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt những vấn đề khó khăn phát sinh, bức xúc, nguyện vọng ở cơ sở để kịp thời giải quyết và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Động viên những nhân tố mới tích cực, tiến bộ trong đời sống xã hội.

- Công tác tổ chức và cán bộ: tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 6 (lần2) khóa VIII, kết luận hội nghị TW 4 khóa IX về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thường xuyên củng cố, xây dựng tổ chức Đảng theo hướng cải tiến nội dung sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở, gắn và sát dân, bàn biện pháp giải quyết nhanh những vấn đề cụ thể đặt ra tại cơ sở, sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Nâng cao sức chiến đấu, ý thức tự phê bình và phê bình; ngăn chặn và khắc phục những biểu hiện lỏng lẻo về ý thức tổ chức kỷ luật. Phấn đấu hằng năm có 80% tổ chức cơ sở Đảng, 80% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, 95% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng viên vi phạm tư cách dưới 1%.

Tích cực chăm lo nâng cao chất lượng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ Quận, phường về mọi mặt, thực hiện tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đội ngũ đảng viên về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; bố trí sử dụng cán bộ theo quy hoạch. Phấn đấu trẻ hóa đội ngũ cán bộ công chức cơ sở, 100% đảng viên là cán bộ chủ chốt cơ sở có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; 100% cán bộ lãnh đạo có trình độ đại học, trình độ A tin học, ngoại ngữ. Giữ gìn bí mật nội bộ Đảng, bí mật quốc gia, tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ.

Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới ở các loại hình cơ sở Đảng, bảo đảm số lượng, coi trọng chất lượng. Tập trung tạo nguồn, phát triển Đảng trong ngành giáo dục, y tế, ban điều hành khu phố, tổ dân phố, lực lượng dân quân, công nhân, đồng bào dân tộc, quần chúng có đạo và lực lượng nòng cốt trong các đoàn thể. Phấn đấu đến năm 2010, kết nạp được 800 đảng viên mới (trên 50% là đoàn viên thanh niên); 100% tổ chức cơ sở Đảng (nơi có nguồn) đều phát triển đảng viên; thành lập 15 Chi bộ ngoài Quốc doanh.

- Công tác kiểm tra Đảng: thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra theo Điều lệ Đảng, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, trong đó tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra với thanh tra Quận và các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên vi phạm, xử lý nghiêm minh những sai phạm theo đúng chức năng, thẩm quyền và qua đó có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

2/ Nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý Nhà nước:

Nâng cao, phát huy vai trò, vị trí của Hội đồng nhân dân Quận, phường, tạo mọi điều kiện để Hội đồng nhân dân làm tròn chức năng giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, cán bộ công chức. Hoạt động của Hội đồng nhân dân Quận, phường phải tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế hoạt động, cần cải tiến nội dung và phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò thẩm định, chất vấn của các đại biểu Hội đồng nhân dân và các ban Hội đồng nhân dân đối với Ủy ban nhân dân và các ngành có liên quan.

 Xây dựng bộ máy chính quyền Quận, phường tinh gọn, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và UB Mặt trận Tổ quốc Quận, Phường. Tiếp tục hoàn thiện cải cách hành chính nhà nước theo cơ chế “một cửa, một dấu”. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, công khai những nội dung, công việc liên quan đến dân để dân tham gia ý kiến trong hoạt động quản lý Nhà nước. Tập trung công tác đào tạo và nâng cao kiến thức, năng lực cán bộ công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước, chú ý xây dựng phong cách tiếp dân, sâu sát nhân dân. Đồng thời giải quyết kịp thời, đầy đủ và đúng pháp luật những khiếu nại, tố cáo của nhân dân, không để phát sinh điểm nóng.

3/ Tăng cường và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Quận:

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể, đảm bảo Mặt trận và các Đoàn thể là cầu nối giữa Đảng - chính quyền với nhân dân; tăng cường thực hiện kiểm tra công tác vận động quần chúng của các cấp ủy, đảng viên và chính quyền các cấp, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận theo hướng chăm lo và bảo vệ quyền lợi thiết thực của nhân dân; tăng cường giáo dục và quan tâm giúp đỡ quần chúng chậm tiến; phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể, khơi dậy động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện quy chế dân chủ, góp ý xây dựng Đảng, giám sát xây dựng chính quyền và tham gia phong trào hành động cách mạng. Giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. 

Mặt trận Tổ quốc: Tăng cường vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, chức sắc tôn giáo, đồng bào các dân tộc, trí thức, công thương gia, gia đình có thân nhân định cư ở nước ngoài… để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; chú trọng đẩy mạnh cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, giám sát hoạt động của chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân.

Liên đoàn Lao động: Đẩy mạnh phát triển đoàn viên nhất là ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đảm bảo xây dựng 100% tổ chức Công đoàn ở các doanh nghiệp nơi có đủ điều kiện; đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, giác ngộ ý thức giai cấp công nhân, nâng cao trình độ văn hóa, tay nghề, ý thức chấp hành pháp luật. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân viên chức - người lao động, hoàn thành xây dựng nhà Văn hóa Lao động, đưa vào hoạt động có hiệu quả.

Quận Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên: Xây dựng và phát huy vai trò của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng Đảng, chú trọng giáo dục, bồi dưỡng giác ngộ về Đảng cho đoàn viên, giao việc cho Đoàn một số công trình, các khâu tương đối khá quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm phát huy vai trò xung kích, năng động sáng tạo của thanh niên.

Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức, lối sống, giáo dục về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, quan tâm xây dựng tổ chức Hội trong công nhân, thanh niên nhập cư; xây dựng đề án thực hiện “chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010”; đẩy mạnh các phong trào chăm lo cho thanh thiếu nhi.

Hội Liên hiệp phụ nữ: Tiếp tục hỗ trợ vốn cho phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, bồi dưỡng kiến thức giới, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; thực hiện chính sách bình đẳng giới, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, tích cực xây dựng hộ gia đình văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội; giáo dục giác ngộ chính trị, bồi dưỡng phát triển Hội viên.

Hội Nông dân, Hội Sinh vật cảnh: Đẩy mạnh vận động thực hiện chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng theo hướng giá trị cao gắn với thị trường liền kề, nâng cao trình độ nhận thức chính trị, văn hóa, tay nghề, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho Hội viên.

Hội Cựu chiến binh, câu lạc bộ truyền thống kháng chiến 30/4, câu lạc bộ Hưu trí, Cựu tù chính trị yêu nước: Tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, gương mẫu trong các phong trào tại địa phương. Củng cố kiện toàn tổ chức Hội các cấp, phát triển Hội viên mới, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đóng góp những kinh nghiệm quý báu để xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; giáo dục truyền thống, lý tưởng cho thế hệ trẻ.

Hội Chữ thập đỏ: Nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội và Hội viên, đẩy mạnh vận động cứu trợ đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn, những người có hoàn cảnh khó khăn; vận động hiến máu cứu người; tổ chức nhân rộng gương điển hình “Hoa nhân ái, hoa việc thiện”,… tạo thành phong trào hành động rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân.

Hội Khuyến học,  hội Luật gia, Ban bảo trợ Hoa văn, các dân tộc, tôn giáo tích cực nâng cao chất lượng hoạt động, vận động thực hiện tốt các phong trào của địa phương như: phong trào gia đình hiếu học, uống nước nhớ nguồn, tư vấn pháp luật miễn phí, phong trào chăm lo cho đồng bào nghèo, khó khăn, các cháu trong độ tuổi đi học thuộc diện tạm trú được bình đẳng trong học tập; trong đó chú ý quan tâm đối với các đồng bào tôn giáo, dân tộc, tạo điều kiện nâng cao đời sống, tham gia công tác xã hội, làm hạt nhân nòng cốt trong các phong trào của Quận.

Phần thứ tư

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

-------------

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong 5 năm tới cần phải huy động được hết tiềm lực trên địa bàn (đất đai, con người, tư bản vốn và lợi thế so sánh về vị trí địa kinh tế, địa chính trị của Quận), tranh thủ các nguồn lực của Thành phố và xây dựng những chương trình hành động cụ thể bằng các giải pháp ngành, đa ngành có tính trọng tâm và đột phá sau đây:

1/ Nhóm giải pháp về kinh tế - xã hội:

- Công khai quy hoạch chung, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết và các chương trình, mục tiêu để thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế.

- Đẩy mạnh hơn nữa việc hợp thức hoá các tài sản (nhà, đất) trên địa bàn để người dân có điều kiện tiếp cận và sử dụng vốn vay ngân hàng trong đầu tư, kinh doanh, sản xuất, qua đó góp phần giải quyết việc làm cho người lao động và tăng thu ngân sách Nhà nước.

- Chỉnh trang đô thị theo hướng: ở các trục đường chính thì phát triển dịch vụ theo hướng văn minh - hiện đại; các tuyến đường, hẻm thì phát triển dịch vụ trung bình, nhằm giải quyết việc làm, xóa nghèo và tăng nguồn thu ngân sách. Chương trình này phải gắn với việc phát huy nội lực trong dân theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Trong đó, chú ý tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn môi trường sống sạch, xanh.

- Tạo vốn đầu tư lấy từ quỹ đất nông nghiệp, tài sản công trên địa bàn bằng giải pháp đấu giá quyền sử dụng đất và các tài sản công sử dụng không đúng công năng, hiệu quả kinh tế thấp.

- Hiện tại, dân nhập cư trên địa bàn chiếm tỷ lệ 80%, từ đó tạo ra một số khó khăn thách thức như: công tác quản lý, vấn đề nhà ở, việc làm, giao thông, y tế, giáo dục,… và các vấn nạn xã hội khác. Do đó cần có giải pháp về cơ chế quản lý phù hợp, tạo sự đồng thuận, an dân để củng cố sự đoàn kết trên địa bàn, nhằm biến những khó khăn thách thức nêu trên thành cơ hội và phát huy được sức mạnh tổng hợp để xây dựng và bảo vệ Quận.

- Phát triển loại hình chợ truyền thống, gắn giải quyết việc làm, xóa nghèo, địa bàn văn minh, sạch đẹp và tăng nguồn thu ngân sách.

2/ Nhóm giải pháp về nguồn nhân lực:

a) Trong dân: Khuyến khích xã hội hóa trong đầu tư giáo dục, đào tạo dạy nghề phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn; chú trọng đào tạo tay nghề cho đối tượng là cư dân làm nông nghiệp bị thu hồi đất sang cư dân đô thị, cần tạo điều kiện thu hút được một trường hoặc chi nhánh của các trường Trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, Đại học trên địa bàn.

b) Nguồn nhân lực của hệ thống chính trị: Tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngành theo quy hoạch; có giải pháp giữ và thu hút chất xám về công tác tại Quận.

3/ Nhóm giải pháp về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và hoạt động của Mặt trận - đoàn thể:

Thực tiễn sự phát triển Kinh tế - xã hội, sự ổn định Quốc phòng - An ninh, lòng dân trên địa bàn là thước đo năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Do đó, cán bộ lãnh đạo chủ chốt Đảng, chính quyền, Mặt trận - đoàn thể cần phải tăng cường đi cơ sở nhằm giải quyết 3 vấn đề cơ bản:

Một là, đánh giá kết quả và hiệu quả của cơ sở, những tồn tại phải được giải quyết kịp thời, cái mới phù hợp phải được nuôi dưỡng và phát huy.

Hai là, đánh giá mối quan hệ công tác trên dưới trong tác nghiệp, trong lãnh đạo điều hành có gì khó khăn, vướng mắc để qua đó tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải cách toàn diện trên địa bàn.

Ba là, trên thực tiễn tình hình ở cơ sở, cấp mình, lòng dân, từ đó Đảng bộ xây dựng các quyết sách, khởi xướng bằng những giải pháp, biện pháp hành động và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa trong đổi mới, trong sự đi lên của Quận. Chú trọng đối với những Nghị quyết liên quan nhiều đến đời sống nhân dân, trước khi quyết định phải lấy ý kiến rộng rãi trong Đảng, các cơ quan bảo vệ pháp luật, các Đoàn thể và đại diện nhân dân với nhận thức là: “Cái gì có lợi cho dân thì phải làm, những việc gì có hại đến dân thì nên kiên quyết tránh”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005-2010 khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Trung ương và của Thành ủy, ý thức sâu sắc trách nhiệm trước nhân dân. Với truyền thống cách mạng, kế thừa, phát huy những thành tựu của Huyện Bình Chánh trước đây và những kết quả đạt được trong 02 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Quận Bình Tân đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, huy động mọi tiềm lực trên địa bàn, tranh thủ các nguồn lực cấp trên, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, tiếp tục tạo nên sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đưa sự nghiệp đổi mới của Đảng, chất lượng sống của nhân dân Quận Bình Tân phát triển toàn diện, ổn định và bền vững, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội, góp phần cùng Thành phố và cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X.

Thông báo