Thứ Bảy, ngày 5 tháng 12 năm 2020

Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ quận tại Đại hội Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

(Do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy khóa X trình bày tại Đại hội)

Đại hội Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã xác định mục tiêu tổng quát là phát triển kinh tế nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; tạo nền tảng vững chắc để quận Bình Tân cơ bản trở thành quận phát triển khá toàn diện theo hướng văn minh, giàu mạnh.

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X; được sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, sự hỗ trợ của các Sở, ngành thành phố, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân quận Bình Tân đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra. Kinh tế giữ mức tăng trưởng cao liên tục nhiều năm; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền được nâng lên; dân chủ xã hội được mở rộng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở tích cực tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền; công tác khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận báo cáo Đại hội kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và thành phố nhiệm kỳ 2010 – 2015, những yếu kém cần khắc phục và trình Đại hội về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ quận nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2010 - 2015

I. VỀ THÀNH TỰU:

1. Kinh tế quận tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng; các nguồn lực xã hội được huy động và phát huy.

1.1 Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao và chuyển dịch đúng định hướng “Thương mại dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp”[1]. Nhiệm kỳ 2010 - 2015, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân đạt 26,84% (theo giá cố định năm 1994), ngành thương mại dịch vụ tăng nhanh hơn ngành công nghiệp, nông nghiệp[2].

Quận đã tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại, thực hiện đúng, kịp thời các chính sách miễn, giảm, giãn thuế; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ; thực hiện có hiệu quả các chương trình bình ổn thị trường gắn với việc tích cực thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; khuyến khích các thành phần kinh tế phát huy tính năng động, sáng tạo, kinh nghiệm quản lý, nỗ lực vượt qua khó khăn, an tâm phát triển sản xuất.

1.2 Về quản lý ngân sách: Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 4,56%/năm, vượt chỉ tiêu pháp lệnh bình quân 16,4%/năm[3], trong đó: thu thuế công thương nghiệp tăng bình quân hàng năm 11,58%, chiếm 38% tổng thu ngân sách[4]; thu tiền sử dụng đất tăng bình quân hàng năm 1,11%, chiếm 30,08% tổng thu ngân sách[5]; cơ cấu nguồn thu ngân sách của quận ngày càng tích cực. Thu ngân sách địa phương tăng bình quân 8,69%/năm[6]. Chi ngân sách thực hiện đúng luật, đúng chế độ chính sách, cơ cấu chi hợp lý và tăng bình quân 8,5%/năm[7].

1.3 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: Đạt 60.500 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm 8,4% tổng vốn đầu tư, vượt 0,4% mục tiêu đề ra (nhiệm kỳ 2005 - 2010, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 52.051,14 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm 8,21%). Hình thức đầu tư theo hướng xã hội hóa, đặc biệt là khai thác các nguồn lực trong Nhân dân theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” tiếp tục phát huy và đạt kết quả tích cực, góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa trên địa bàn.

2. Quản lý và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ, đạt được nhiều kết quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và từng bước xây dựng đô thị văn minh, sạch, đẹp.

2.1 Quản lý đô thị: Hoàn thành quy hoạch chung 1/5000 và quy hoạch chi tiết 1/2000; quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành của thành phố, góp phần thuận lợi cho công tác quản lý và phát triển đô thị; hạn chế xây dựng không phép và trái phép; đáp ứng nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, cấp phép xây dựng theo nhu cầu người dân và doanh nghiệp[8].

2.2 Phát triển hạ tầng đô thị theo quy hoạch:

Thực hiện quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông bằng nhiều nguồn vốn, nhiều dự án đã triển khai và đưa vào sử dụng hiệu quả như: Chỉnh trang, nâng cấp 1.783 tuyến đường, hẻm[9], đạt 99,6% mục tiêu đề ra; thực hiện kết nối liên thông, giải quyết nút thắt cổ chai 10 tuyến đường, 23 tuyến hẻm[10], vượt mục tiêu đề ra; thành phố đã quan tâm đầu tư xây dựng 04 tuyến đường trọng điểm và 03 cầu vượt[11]. Qua đó, từng bước cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông, giải quyết nhiều điểm ngập nước và giảm ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện thuận lợi cho quận triển khai quy hoạch khu vực phát triển thương mại, dịch vụ theo định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.

Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được chú trọng, tăng cường kiểm tra xử lý các đơn vị sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường[12], đến nay cơ bản không còn cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô nhiễm nghiêm trọng, vượt mục tiêu đề ra. Chương trình nước sạch và nước hợp vệ sinh cho Nhân dân được tập trung thực hiện, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 98% và có 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh, cơ bản đạt mục tiêu đề ra[13].

3. Giáo dục - đào tạo có chuyển biến tích cực, văn hóa - xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng cải thiện.

3.1 Giáo dục - đào tạo và dạy nghề: Quận đã hoàn thành quy hoạch chi tiết mạng lưới trường lớp đến năm 2020. Quy mô trường lớp liên tục được đầu tư mở rộng (chi ngân sách cho sự nghiệp giáo dục bình quân trên 30% tổng chi ngân sách hàng năm) gắn với thực hiện xã hội hóa hoạt động giáo dục đào tạo[14]cơ bản đáp ứng đủ trường lớp theo nhu cầu học tập của Nhân dân; quan tâm chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn[15].

Đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, thực hiện tốt chương trình nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo theo mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn[16]. Công tác dạy nghề có nhiều tiến bộ góp phần tạo việc làm, nâng cao tay nghề và tăng thu nhập cho người lao động[17]. Dự án xây dựng Trung tâm dạy nghề quận sẽ được khởi công trong quý 3 năm 2015.

3.2 Về Y tế: Đạt được nhiều kết quả tích cực, hệ thống dịch vụ y tế công và tư nhân không ngừng phát triển[18], cơ bản đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh của Nhân dân trong và ngoài quận. Đội ngũ cán bộ, y bác sĩ được bổ sung tăng cường về số lượng và nâng cao chất lượng[19]. Công tác quản lý nhà nước về y tế, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng dịch, các chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc y tế được chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt. Công tác dân số có nhiều chuyển biến tích cực, tỉ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân dưới 1,1%/năm, đạt mục tiêu đề ra.

3.3 Hoạt động văn hóa - thể dục thể thao từng bước phát triển theo chiều sâu. Chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Người tốt, việc tốt”, xây dựng nếp sống văn minh đô thị ngày càng thực chất hơn. Các chương trình văn hóa, nghệ thuật, các hoạt động văn nghệ quần chúng được tổ chức thường xuyên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa gắn với việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh bài trừ văn hóa phẩm độc hại kết hợp kiểm tra xử lý kiên quyết đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ có biểu hiện tệ nạn xã hội mang lại hiệu quả tích cực, tạo môi trường văn hóa lành mạnh ở địa bàn dân cư[20].

Hoạt động thể dục thể thao được chú trọng phát triển, tỷ lệ người tập luyện thường xuyên ngày càng tăng[21]. Công tác xây dựng và sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu văn hóa - thể dục thể thao cho người dân được chú trọng. Năm 2012, quận đã hoàn thành đưa vào sử dụng 03 trung tâm văn hóa cụm liên phường, đạt mục tiêu đề ra; nâng cao chất lượng hoạt động Nhà văn hóa Lao động Quận. Công tác xã hội hóa hoạt động thể dục - thể thao được tập trung đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực[22], đã góp phần tăng cường cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho người dân, góp phần hạn chế tệ nạn xã hội trên địa bàn. Các hoạt động thể thao thành tích cao luôn được chú trọng phát triển[23]. Dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa - Nhà thi đấu thể dục thể thao quận đã được thành phố giao vốn kế hoạch đầu tư xây dựng đợt 01 năm 2015.

3.4 Các chính sách đối với người có công và chương trình giảm nghèo luôn được quan tâm chăm lo chu đáo. Đời sống vật chất, tinh thần của người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo từng bước được nâng cao[24]. Trong nhiệm kỳ, Nhà nước đã xét phong tặng, truy tặng cho 98 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng[25]. Nguồn lực tham gia công tác giảm nghèo ngày càng được hưởng ứng tích cực[26], tạo cơ hội để các hộ nghèo thoát nghèo bền vững. Quận đã hoàn thành trước 2 năm công tác giảm nghèo tăng hộ khá mức thu nhập từ 12 triệu đồng/người/năm trở xuống và vượt trước một năm giai đoạn 2014 - 2015 mức thu nhập 16 triệu đồng/người/năm trở xuống.

4. Quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững, ổn định; hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, tạo môi trường thuận lợi để phát triển bền vững.

4.1 Về quốc phòng: Cấp ủy đã đảm bảo được sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện lực lượng vũ trang trên địa bàn. Chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu về quốc phòng - an ninh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận. Xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân đạt chỉ tiêu Nghị quyết hàng năm. Công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng công an và quân sự được thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả khá tốt. Công tác tuyển quân được tiến hành đúng luật, đảm bảo chất lượng, đạt chỉ tiêu được giao hàng năm.

Công tác quân sự địa phương luôn được quan tâm chỉ đạo. Các thiết bị, phương tiện kỹ thuật từng bước được trang bị, đảm bảo phục vụ cho công tác quân sự địa phương; các phương án tác chiến trị an thường xuyên được cập nhật, bổ sung sát với tình hình địa phương, đáp ứng yêu cầu xử lý tốt các tình huống giả định và thực tế phát sinh. Hội thao quốc phòng, các đợt diễn tập phòng thủ hàng năm của quận và cấp thành phố trên địa bàn quận đạt kết quả tốt; lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên luôn được các cấp ủy tập trung chăm lo xây dựng, chất lượng được nâng lên hàng năm, ý thức cảnh giác cách mạng luôn được nâng cao và sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng và quân nhân tại ngũ, xuất ngũ trở về địa phương.

4.2 Về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội:

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững ổn định, thế trận an ninh Nhân dân luôn được tăng cường và củng cố. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Xử lý nhanh, đạt kết quả cao các cuộc đình công, lãn công, biểu tình làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phạm pháp hình sự được kiềm chế và kéo giảm, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra[27]. Trật tự an toàn giao thông, chương trình mục tiêu 3 giảm, kéo giảm tội phạm và tệ nạn xã hội từng bước được cải thiện. Công tác tuyên truyền, huấn luyện, kiểm tra phương tiện phòng cháy, chữa cháy các khu dân cư tập trung, các doanh nghiệp được tăng cường thực hiện.

4.3 Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường; cải cách tư pháp tiếp tục được tập trung thực hiện.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật hoạt động hiệu quả, có đổi mới về nội dung, hình thức thích hợp, thu hút nhiều đối tượng tham gia[28]. Ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân được nâng lên, vai trò giám sát, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của người dân được tôn trọng và phát huy. Công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 được tiếp tục tập trung thực hiện. Quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị từng bước đáp ứng yêu cầu và điều kiện làm việc của các cơ quan tư pháp[29]. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an quận thực hiện khá tốt công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử. Thi hành án dân sự được tập trung thực hiện, từng bước giảm dần số vụ việc tồn đọng, kéo dài. Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm thực hiện góp phần ngăn ngừa vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn[30].

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ khiếu nại kéo dài được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật[31]. Vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giải quyết những vấn đề bức xúc, khiếu nại của công dân, người lao động và vai trò công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ được phát huy hiệu quả.

5. Thực hiện 06 chương trình đột phá của thành phố và các chương trình, công trình kinh tế - xã hội mang tính đòn bẩy của quận.

5.1 Quận đã xây dựng, triển khai 06 kế hoạch chuyên đề thực hiện 06 chương trình đột phá của thành phố: Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa được tăng cường. Chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị từng bước được nâng lên. Chất lượng công vụ của cán bộ, công chức có chuyển biến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lực lượng lao động có trình độ tay nghề được nâng lên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quận[32]. Chương trình cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, nhất là các lĩnh vực liên quan đến hồ sơ nhà, đất và hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thủ tục hành chính Nhà nước được niêm yết công khai, minh bạch[33]. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, góp phần hiện đại hóa nền hành chính. Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế được tập trung thực hiện đã góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Kinh tế tiếp tục có mức tăng trưởng cao, chất lượng tăng trưởng ngày càng ổn định và bền vững. Từ hiệu quả của phát triển kinh tế đã tạo nguồn vốn để đầu tư hạ tầng kỹ thuật và xã hội, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của quận. Chương trình giảm ùn tắc giao thông được triển khai khá đồng bộ, hệ thống hạ tầng giao thông đô thị được đầu tư, bước đầu tạo diện mạo mới cho giao thông đô thị quận, giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, góp phần cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn[34]. Chương trình giảm ngập nước đã tập trung thực hiện các dự án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường, tuyến hẻm, xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước, qua đó đã cơ bản xóa tình trạng ngập sâu ở một số khu dân cư[35]. Chương trình giảm ô nhiễm môi trường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, thường xuyên tổ chức thu dọn vệ sinh nơi công cộng. Hầu hết hộ dân đều có đăng ký thu gom rác dân lập (97,5%). Tăng cường kiểm tra, xử lý các đơn vị gây ô nhiễm môi trường đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn.

5.2 Thực hiện các chương trình, công trình kinh tế - xã hội mang tính đòn bẩy của quận:

- Dự án khu Trung tâm dân cư Tân Tạo[36]: Do phải thực hiện thủ tục đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án theo Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở nên tiến độ triển khai có chậm hơn. Quận đang phối hợp các Sở, Ngành thành phố thực hiện thủ tục công bố, công khai thông tin dự án, xây dựng tiêu chí mời gọi đầu tư và tổ chức thực hiện đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư. Dự kiến trong năm 2015 sẽ hoàn thành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

- Dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa[37]: Dự án đã được Sở Tài chính phê duyệt kinh phí 784,5 tỷ đồng. Quận đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Thành phố đã bố trí vốn 30 tỷ đồng để bồi thường 2.235 ngôi mộ. Đã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về thiết kế tháp lưu tro cốt. Hiện nay, quận đang tiếp tục phối hợp các đơn vị lập dự án xây dựng 02 tháp lưu tro cốt, chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để tiến hành xây dựng các tiêu chí kêu gọi đầu tư và thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá các khu đất dự kiến kêu gọi đầu tư theo chỉ đạo của thành phố.

6. Công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được tăng cường, đạt kết quả quan trọng; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố; hoạt động của chính quyền ngày càng hiệu quả hơn

6.1 Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với quyết tâm chính trị cao, bám sát yêu cầu, nội dung nghị quyết và chỉ đạo của Thành ủy: Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Quận ủy, các cấp uỷ, tổ chức Đảng được chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, trách nhiệm, thẳng thắn, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh, đi sâu kiểm điểm 03 nội dung cấp bách của công tác xây dựng Đảng, thể hiện sự gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Sau kiểm điểm, các cấp ủy đã có kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm gắn với thực hiện các giải pháp đấu tranh phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và phản bác các quan điểm sai trái. Đến nay, các khuyết điểm hạn chế đã cơ bản được khắc phục và bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực; kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức Đảng và các cơ quan Nhà nước được tăng cường, niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò lãnh đạo của Đảng được củng cố.

6.2 Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Công tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước luôn được chú trọng. Quận ủy kịp thời chỉ đạo các cấp ủy tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt, gắn với xây dựng triển khai các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng[38]. Thường xuyên tổ chức thông tin thời sự đến cán bộ đảng viên tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ; tập trung tăng cường lãnh đạo công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận trong Nhân dân để chỉ đạo định hướng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị cho cấp ủy cơ sở, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được đặc biệt chú trọng.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề hàng năm, kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng các mô hình tốt, cách làm hay, tạo sức lan tỏa, sự đồng thuận và tích cực hưởng ứng thực hiện trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân[39]; Quận ủy đã ban hành Nghị quyết số 16-NQ/QU ngày 18/7/2013 “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”; triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong Đảng bộ và phản bác các quan điểm sai trái theo chỉ đạo của Thành ủy. Từng cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm, nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, qua đó, nhận thức rõ các quan điểm, tư tưởng thù địch để đấu tranh, khắc phục “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

6.3 Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực:

Quận ủy đã tập trung tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện có hiệu quả bước đầu các nhiệm vụ, giải pháp theo kết luận Hội nghị Trung ương 7 khóa XI về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở. Đã xây dựng và từng bước hoàn thiện một số loại hình tổ chức cơ sở Đảng theo chủ trương của Trung ương và Thành ủy[40]. Chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, coi trọng phát huy dân chủ trong Đảng, trong từng đơn vị và trong Nhân dân. Việc tăng cường tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề về xây dựng Đảng được cấp ủy chú trọng để các đơn vị trao đổi, học tập kinh nghiệm nâng cao năng lực lãnh đạo và giải quyết tốt những vấn đề phát sinh tại từng địa bàn dân cư, đơn vị. Duy trì làm việc định kỳ với cơ sở, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc, hỗ trợ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Nhờ đó, đã phát huy khá tốt được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, thực hiện đạt, vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng của nhiệm kỳ.

Công tác tổ chức và cán bộ cơ bản bảo đảm yêu cầu đủ về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá cán bộ bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn chức danh, chặt chẽ, đúng quy trình, phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ, chú trọng tăng cường cán bộ nữ, cán bộ trẻ được đào tạo chính quy, có triển vọng phát triển tốt, phân công về cơ sở đào tạo qua thực tiễn, giúp cán bộ tích lũy kinh nghiệm, tiếp cận với chức danh được quy hoạch. Quận đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ theo kế hoạch số 53-KH/QU của Ban Thường vụ quận ủy[41]. Công tác đánh giá cán bộ hàng năm được thực hiện nền nếp và nghiêm túc, lấy chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao làm thước đo, lấy việc rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức lối sống làm tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ, kiên quyết phân công lại cán bộ không đủ tiêu chuẩn, từng bước khắc phục được tính hình thức, tình trạng nể nang, xuê xoa trong đánh giá cán bộ.

Công tác phát triển đảng viên được tập trung và quan tâm chỉ đạo, công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên hàng năm đạt kết quả cao; việc tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên trong công nhân lao động, ở địa bàn dân cư, trường học và lực lượng nòng cốt trong các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện đạt kết quả tốt, đạt tỷ lệ 8,6 đảng viên/1.000 dân, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra[42]. Công tác đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên ngày càng chặt chẽ, đúng thực chất, tiêu chí đánh giá được cụ thể, sát với từng loại hình tổ chức Đảng. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh hàng năm chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết 75%[43].

Công tác xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đạt được nhiều kết quả quan trọng[44]. Nhận thức của các cấp ủy, của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên; một số chủ doanh nghiệp sau khi được vận động đã đồng thuận chủ trương thành lập tổ chức Đảng, Đoàn thể trong doanh nghiệp của mình. Sự lãnh đạo của Đảng trong khu vực này từng bước được tăng cường và tạo được uy tín đối với công nhân và giới chủ doanh nghiệp.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Đảng; chủ động thẩm tra, xác minh, kết luận lịch sử chính trị và vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, phục vụ kịp thời yêu cầu công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và phát triển đảng viên của quận.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng luôn được các cấp ủy coi trọng; quan tâm củng cố, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra quận ủy và Ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở. Tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Nhiều chủ trương, giải pháp về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được cụ thể hóa thành các quyết định, quy định, quy chế, chương trình[45]. Quận ủy và các cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ngày càng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện có kết quả việc kiểm tra thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ quận, chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí, việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng[46]. Xem xét, xử lý nghiêm minh, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình đối với các khuyết điểm, vi phạm[47], góp phần giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy Đảng.

6.4 Hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy chính quyền quận, phường được nâng cao theo hướng ngày càng phù hợp với điều kiện của quận có quá trình đô thị hóa nhanh:

Tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý Nhà nước quận, phường tiếp tục được củng cố, kiện toàn, sắp xếp bố trí nhân sự phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện đạt kết quả tốt[48]. Đa số cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giải quyết kịp thời các yêu cầu, nhu cầu hợp pháp của Nhân dân và doanh nghiệp.

Quận đã chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính ngày càng sâu rộng hơn, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công[49]. Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND quận. Thành lập bộ phận Tiếp công dân, tăng cường thanh tra công vụ chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Nhân dân tham gia giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn quận. Hoạt động của chính quyền ngày càng hiệu quả hơn, khối lượng công việc được giải quyết nhiều hơn, Nhân dân hài lòng hơn.

Công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh, tạo được sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, thực hiện nghiêm túc việc kê khai và công khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.

6.5 Công tác vận động Nhân dân của hệ thống chính trị được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ với Nhân dân:

Công tác vận động Nhân dân luôn được coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy dân chủ cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”,...được quan tâm chỉ đạo nhân rộng. Việc ký kết, thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa đoàn thể chính trị - xã hội với các ngành chuyên môn đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân, phát huy quyền và nghĩa vụ của Nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Lãnh đạo thực hiện tốt Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác dân vận của hệ thống chính trị, quyền dân chủ của Nhân dân được nâng lên, qua đó nhiều chủ trương của quận được Nhân dân đồng thuận và thực hiện đạt kết quả tích cực. Trong điều kiện thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận và phường, Quận ủy đã chỉ đạo chính quyền thường xuyên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng Nhân dân, kịp thời giải quyết bức xúc trong dân. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đối với hoạt động của cơ quan quản lý hành chính Nhà nước.

Lãnh đạo và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức hội quần chúng phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Vận động Nhân dân tham gia thực hiện các quyết tâm chính trị, các phong trào hành động cách mạng trên địa bàn, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, kiến nghị chính quyền giải quyết các bức xúc của Nhân dân nhằm phát huy dân chủ, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, là cầu nối xây dựng mối quan hệ máu thịt, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với các tầng lớp Nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận có nhiều hình thức vận động, tập hợp Nhân dân ngày càng đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo các giới, các tầng lớp Nhân dân, chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo, đồng bào các dân tộc, trí thức, doanh nhân... xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tập hợp kịp thời những ý kiến phản ảnh của các giới, tầng lớp Nhân dân đề xuất cấp ủy, chính quyền cùng xem xét giải quyết. Thực hiện khá tốt việc triển khai giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư về quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân góp phần giúp cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ đúng pháp luật, có trách nhiệm với dân hơn; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động khá tích cực góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực đầu tư cộng đồng. Ban liên lạc kiều bào ở nước ngoài thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, kêu gọi bà con đang định cư ở nước ngoài tích cực tham gia đóng góp đầu tư xây dựng, phát triển quận[50]; kiều bào tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương. Liên đoàn Lao động[51]tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW khóa X về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tích cực tuyên truyền, giáo dục chính trị, lòng yêu Nước, tự hào dân tộc, giác ngộ ý thức giai cấp công nhân. Đào tạo tay nghề, nâng bậc thợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ, nắm bắt, kịp thời giải quyết những yêu cầu hợp pháp, chính đáng của công nhân, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng hoạt động Nhà Văn hóa lao động, tổ chức nhiều hoạt động để công nhân sinh hoạt, vui chơi giải trí lành mạnh. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh[52]quan tâm khơi dậy, tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên, thanh niên sinh hoạt, học tập rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, phát huy tốt vai trò của tổ chức đoàn, hội chăm lo giáo dục, bồi dưỡng nhận thức chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào hành động cách mạng xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của thế hệ trẻ. Hội Liên hiệp phụ nữ[53] thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới, quan tâm chăm lo, tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, triển khai thực hiện các phong trào thi đua góp phần xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Phát huy có hiệu quả câu lạc bộ “Nữ chủ nhà trọ”, câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hội Nông dân[54] tiếp tục vận động nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả, kinh tế cao; giúp nông dân và hội viên vươn lên làm giàu chính đáng. Hội Cựu chiến binh[55] giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, chăm lo tốt đời sống cựu chiến binh. Hội chữ thập đỏ[56] tích cực vận động thực hiện có hiệu quả các phong trào hoạt động xã hội nhân đạo - từ thiện sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Các hội quần chúng[57] hoạt động đúng điều lệ, tôn chỉ, mục đích của hội. Hội viên tham gia thực hiện phát triển kinh tế - xã hội gắn với nghề nghiệp, nội dung hoạt động phong phú, đa dạng. Quận thực hiện tốt chính sách đoàn kết dân tộc, tôn giáo, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và văn hóa cho đồng bào các dân tộc, đồng bào có đạo, xây dựng, phát huy vai trò của người có uy tín trong các tôn giáo, các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, vận động đồng bào tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng, phát triển quận.

II. VỀ HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM:

1. Kinh tế tuy vẫn tăng trưởng ở mức cao nhưng thiếu vững chắc, năng lực cạnh tranh chưa cao và chưa đạt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng đã đề ra. Tiềm năng, lợi thế của quận chưa được huy động và khai thác hiệu quả; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, ngành công nghiệp còn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu các ngành. Hàm lượng khoa học công nghệ trong giá trị sản phẩm còn thấp; số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn nhiều. Thu ngân sách địa phương mặc dù vượt chỉ tiêu pháp lệnh nhưng chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận.

2. Quản lý và phát triển đô thị còn bất cập, hạ tầng kỹ thuật và xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh, chưa đủ sức thu hút các nhà đầu tư lớn đến đầu tư trên địa bàn. Chất lượng quy hoạch, quản lý và thực hiện theo quy hoạch còn thấp, chưa đồng bộ. Một số dự án chậm triển khai thực hiện gây bức xúc trong dân. Công tác cấp nước sạch chưa đáp ứng tốc độ tăng dân số. Tình trạng ngập nước chậm được khắc phục; tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, ùn tắc giao thông vẫn còn xảy ra; ô nhiễm môi trường sinh thái, nhất là nguồn nước các kênh, rạch chưa được giải quyết triệt để; tiến độ thực hiện công trình, chương trình kinh tế - xã hội mang tính đòn bẩy còn chậm do khó khăn về vốn, về nhu cầu thị trường bất động sản và do thay đổi chính sách và thủ tục đầu tư.

3. Văn hoá phát triển chưa tương xứng với phát triển kinh tế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của quận. Cơ sở vật chất phục vụ cho yêu cầu xây dựng xã hội học tập còn thiếu, chất lượng đào tạo dạy nghề chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế quận. Tiến độ xây dựng Trung tâm Văn hóa - Nhà thi đấu thể dục thể thao quận còn chậm. Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động dịch vụ văn hoá, hoạt động kinh doanh dịch vụ ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội có lúc chưa chặt chẽ, còn tiềm ẩn phức tạp làm ảnh hưởng đến môi trường sống của Nhân dân. Công tác đấu tranh bài trừ các sản phẩm phi văn hóa độc hại còn hạn chế. Ý thức thực hiện nếp sống văn minh đô thị chuyển biến chậm. An toàn vệ sinh thực phẩm chưa đảm bảo. Nguy cơ tái nghèo cao, đời sống Nhân dân lao động, nhất là công nhân còn nhiều khó khăn.

4. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn, bức xúc trong Nhân dân. Nhận thức về nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh trong một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa sâu sắc. Các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, tình hình Biển Đông để kích động, chống phá Đảng, Nhà nước ta, hòng gây mất ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Những nhân tố gây tranh chấp lao động tập thể còn tiềm ẩn. Tình hình tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra còn nhiều. Cải cách tư pháp chưa đồng bộ ở một số lĩnh vực, việc giải quyết các khiếu kiện về kinh tế, dân sự, hành chính còn chậm, nhất là lĩnh vực khiếu kiện về đất đai, đền bù, giải tỏa.

5. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước một số lĩnh vực còn hạn chế; chưa phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đạt kết quả chưa như mong muốn. Một số tổ chức cơ sở Đảng chưa thật tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình. Công tác giải quyết những bức xúc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tuy được quan tâm chú trọng nhưng có việc chưa giải quyết triệt để.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên tuy có chuyển biến tích cực về nhận thức và tinh thần thái độ học tập, nhưng công tác nắm bắt tư tưởng, nhận thức và nắm bắt mức độ chuyển biến tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức còn khó khăn. Việc nắm bắt tình hình, giải quyết bức xúc của Nhân dân, nhất là công nhân lao động chưa kịp thời. Công tác dự báo còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, tư duy lãnh đạo còn có mặt chưa theo kịp yêu cầu phát triển của quận.

Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng ở một số nơi chưa đúng thực chất, còn chạy theo thành tích. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, Đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng sinh hoạt của chi bộ, cấp ủy ở một số nơi chưa cao, nhất là các đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý chưa theo kịp yêu cầu phát triển của quận. Một số cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, uy tín giảm sút.

Chương trình kiểm tra, giám sát của các cấp ủy còn dàn trải, có lúc xác định trọng tâm, trọng điểm chưa chính xác, chưa phân bổ thời gian hợp lý dẫn đến bị động, chậm tiến độ thực hiện. Ở các chi bộ không có Ủy ban Kiểm tra, vai trò của các đồng chí bí thư cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chưa được phát huy đúng mức. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của nhiều cấp ủy chưa cao, chưa chỉ ra được những hạn chế, khuyết điểm một cách đầy đủ, kịp thời. Việc theo dõi, chỉ đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi chưa kiên quyết.

Công tác cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; quy trình thủ tục giải quyết hồ sơ của Nhân dân và doanh nghiệp còn rườm rà, dẫn đến bức xúc của Nhân dân; tình trạng quan liêu, vô cảm, nhũng nhiễu của một số cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, trong quan hệ với Nhân dân còn diễn ra, ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên về công tác vận động Nhân dân, xây dựng mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân chưa sâu sắc. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đối với mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội chậm đổi mới. Công tác dân vận của chính quyền ở một số nơi chưa được cấp ủy quan tâm lãnh đạo. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở một số nơi còn hình thức, còn buông lỏng. Phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của quận. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội chất lượng chưa cao, chưa sát cơ sở; công tác giám sát, phản biện xã hội hiệu quả chưa cao.

Nhìn chung, 05 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, tình hình đất nước, thành phố gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của quận, nhưng với truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, sức mạnh đoàn kết của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong quận đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện[58]. Kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế đang dần chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu pháp lệnh hàng năm. Công tác quản lý phát triển đô thị chuyển biến tích cực trên một số mặt; công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường được tăng cường. Văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, thể dục - thể thao có nhiều tiến bộ, đáp ứng nhu cầu học tập, việc làm, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí của Nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống Nhân dân, nhất là công nhân, người có thu nhập thấp. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có sự chuyển biến trên nhiều lĩnh vực, dân chủ được mở rộng. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và tiến độ thực hiện các chương trình, công trình kinh tế - xã hội mang tính đòn bẩy chưa đạt mục tiêu đề ra. Quy hoạch và quản lý đô thị, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội còn bất cập, bức xúc về môi trường, ngập nước, trật tự lòng lề đường chậm được khắc phục. Một số vấn đề văn hóa – xã hội còn nhiều bức xúc. Tình hình an ninh trật tự, tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn, bức xúc trong Nhân dân. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phương thức theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng còn hạn chế, chưa kịp thời. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đạt kết quả chưa cao. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sức lan tỏa chưa mạnh, chưa sâu rộng trong Nhân dân. Chất lượng một số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh chưa thật căn cơ và bền vững. Công tác đánh giá cán bộ vẫn còn nể nang, ngại đụng chạm. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ngại khó, ngại va chạm, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước Nhân dân kể cả nhiệm vụ của người cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy còn dàn trải, chưa xác định đúng trọng tâm, trọng điểm. Vai trò của khối vận trong thực hiện nhiệm vụ với dân còn hạn chế, công tác dân vận của chính quyền đạt hiệu quả chưa cao, có lúc, có nơi chưa nắm kịp tình hình để đề xuất cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; việc giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức và Nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp yêu cầu, hồ sơ trễ hạn vẫn còn xảy ra. Một bộ phận cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, còn nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với tổ chức và Nhân dân làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan hành chính nhà nước. Mặc dù còn các hạn chế trên, nhưng nhìn chung những kết quả đạt được trong 5 năm qua có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để quận Bình Tân tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

III. NGUYÊN NHÂN, MỘT SỐ KINH NGHIỆM:

1. Nguyên nhân thành tựu:

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và sự hỗ trợ tích cực của các sở - ngành thành phố giúp quận tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho quận thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra;

- Đảng bộ và Nhân dân quận Bình Tân vốn có truyền thống cách mạng, tích cực đóng góp trong xây dựng, phát triển và bảo vệ quận, những lợi thế về kinh tế, hạ tầng giao thông và kinh nghiệm lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ trong nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức thực hiện đạt mục tiêu phát triển quận;

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành quyết liệt, sáng tạo, sát thực tiễn của Đảng bộ, chính quyền quận, cùng với sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cơ sở, của các doanh nghiệp và sự đồng thuận chung sức, chung lòng của Nhân dân trong quận đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đề ra.

2. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém:

2.1 Khách quan: Trong bối cảnh chung của đất nước, thành phố tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của quận, một số cơ chế, chính sách quản lý kinh tế vĩ mô còn bất cập, chưa sát thực tế đã gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn quận, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ trọng lớn, ngành công nghiệp đa số là ngành thâm dụng lao động, thu hút lao động từ các nơi khác đến, làm dân số cơ học tăng nhanh, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của quận quá tải. Ý thức chấp hành pháp luật, nếp sống văn minh đô thị của một bộ phận người dân chưa cao; nguồn vốn đầu tư phát triển còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu đang phát triển nhanh của quận.

2.2 Chủ quan: Năng lực phân tích, khả năng dự báo chưa theo kịp tình hình, khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn chưa đáp ứng yêu cầu. Năng lực lãnh đạo, công tác quản lý, điều hành của chính quyền quận và phường còn một số mặt hạn chế, thiếu đeo bám quyết liệt để cấp trên hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, nhất là cơ chế và vốn. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa đồng bộ, chưa chủ động, chưa có biện pháp mang tính đột phá để phát huy hết sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Một số cấp ủy cơ sở chưa nhạy bén, chưa kịp thời nắm sát tình hình, đề xuất giải pháp khả thi để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc của cán bộ đảng viên, của Nhân dân và doanh nghiệp.

3. Một số kinh nghiệm:

Một là, phải thật sự coi trọng việc xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, kiên quyết đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng, đề cao cảnh giác với những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Giữ vững sự đoàn kết, nhất trí trong đảng, hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, luôn bám sát thực tiễn, tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động có nhiều giải pháp, biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc; kiên quyết phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Hai là, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong thực hiện hiệm vụ chính trị. Phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển quận.

Ba là, phải luôn quan tâm công tác dự báo tình hình, tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo những vấn đề cụ thể, kiên trì, chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách.

Bốn là, quán triệt sâu sắc quan điểm giải quyết đồng bộ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, giữa phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội với quy hoạch phát triển đô thị và đảm bảo an ninh - quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội,… góp phần kéo giảm khoảng cách giàu nghèo trong quá trình xây dựng và phát triển quận theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

PHẦN THỨ HAI:

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN QUẬN, XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ QUẬN TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2020

Trong 05 năm tới, tình hình thế giới và trong nước tạo ra cả thuận lợi, thời cơ và nhiều khó khăn thách thức khó lường. Vấn đề biển Đông còn diễn biến phức tạp. Nước ta chủ động hội nhập ngày càng sâu rộng kinh tế thế giới, thực hiện đầy đủ các cam kết của tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và tham gia Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang tạo ra cơ hội và thách thức lớn cho sự hội nhập và phát triển đất nước. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là trung tâm kinh tế phát triển năng động nhất nước, do đó cũng chịu sự tác động của những thời cơ và thách thức trong nước và quốc tế. Quận Bình Tân là một bộ phận cấu thành của thành phố, ở vị trí tiếp giáp phía Tây Nam thành phố, có vị trí địa kinh tế khá thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào, quỹ đất còn khá lớn, nhiều dự án phát triển kinh tế đô thị được triển khai thực hiện đang tạo ra thế và lực mới cho sự phát triển nhanh của quận. Đồng thời, quận còn nhiều khó khăn, nhất là sự gia tăng dân số cơ học khá nhanh đang tạo áp lực lớn trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm qua gần 12 năm xây dựng, phát triển quận, Đảng bộ Quận Bình Tân tiếp tục lãnh đạo hệ thống chính trị, Nhân dân khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành thành phố, sự đồng thuận của Nhân dân để xây dựng quận Bình Tân ngày càng phát triển giàu đẹp, kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, đời sống nhân dân phải được cải thiện theo hướng nâng cao chất lượng sống cả về vật chất và tinh thần.

A. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT GIAI ĐOẠN 2015 - 2020:Xây dựng Đảng bộ quận thật sự trong sạch vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phát huy sức mạnh toàn dân và dân chủ xã hội chủ nghĩa; không ngừng đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tiếp tục xây dựng quận Bình Tân phát triển toàn diện theo hướng sạch đẹp, văn minh, nghĩa tình, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của thành phố”.

B. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VÀ CHƯƠNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH ĐÒN BẨY TRONG NHIỆM KỲ 2015 - 2020:

I. Về kinh tế tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Thương mại dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp”: (04 chỉ tiêu)

1. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 14% đến 15%/năm[59]. Trong đó:

+ Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành Thương mại – dịch vụ 20% đến 21%/năm. Đến năm 2020, tỷ trọng chiếm trên 51% trong tổng giá trị sản xuất.

+ Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành công nghiệp 09% đến 10%/năm. Đến năm 2020, tỷ trọng chiếm cao nhất 48% trong tổng giá trị sản xuất.

+ Đến năm 2020, ngành Nông nghiệp chiếm tỷ trọng dưới 1% trong tổng giá trị sản xuất.

2. Thu ngân sách địa phương tăng bình quân 10%/năm.

3. Thu thuế công thương nghiệp tăng bình quân trên 15%/năm.

4. Tổng mức đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 60.000 tỷ đồng (bình quân 12.000 tỷ đồng/năm), trong đó: vốn ngân sách chiếm khoảng 8%.

II. Về quản lý và phát triển đô thị: (03 chỉ tiêu)

5. Đến năm 2020, chỉnh trang, nâng cấp 100% tuyến đường, hẻm còn lại; kịp thời duy tu, sửa chữa, thực hiện kết nối liên thông, giải quyết nút thắt cổ chai 30% tuyến đường, hẻm, đảm bảo giao thông trên địa bàn.

6. Đến năm 2020, 100% hộ dân được cấp nước sạch.

7. Kiểm tra 100% cơ sở có khả năng gây ô nhiễm môi trường và khắc phục, xử lý 95% cơ sở gây ô nhiễm môi trường; 95% các cơ sở sản xuất, thương mại dịch vụ có lưu lượng nước thải từ 10 m3/ngày, đêm trở lên có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn.

III. Về văn hóa – Xã hội: (07 chỉ tiêu)

8. Đến năm 2020, hoàn thành và đưa vào sử dụng 02 cơ sở Trung tâm Văn hóa - Nhà thi đấu thể dục thể thao quận.

9. Đến năm 2020, thực hiện đạt định mức học sinh/lớp học các bậc học do Bộ Giáo dục đào tạo quy định[60].

10. Tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm dưới 1,1%.

11. Duy trì kết quả 100% trạm y tế phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011 – 2020 và phấn đấu ít nhất 90% trạm y tế phường có từ 02 bác sĩ trở lên.

12. Đến cuối năm 2020, phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 3,5 lần so với đầu năm 2011[61].

13. Hàng năm tạo 10.000 việc làm mới.

14. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp đạt 85% trên tổng số lao động làm việc.

IV. Về quốc phòng và an ninh: (04 chỉ tiêu)

15. Hàng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo chất lượng theo quy định.

16. Phấn đấu hàng năm kiềm chế phạm pháp hình sự dưới 0,6 vụ/1000 người; tỷ lệ điều tra khám phá án trên 66%; xử lý tin báo và tố giác tội phạm trên 90%.

17. Phấn đấu hàng năm có trên 90% tổ dân phố khá về ANTT; mỗi phường có 01 khu phố an toàn, không có tội phạm ẩn náu.

18. Phấn đấu hàng năm giảm trên 5% tai nạn giao thông trên cả ba mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương).

V. Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: (04 chỉ tiêu)

19. Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt, nghiên cứu Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đạt từ 98% trở lên.

20. Hàng năm kết nạp ít nhất 300 đảng viên; trong đó khu vực ngoài Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chiếm tỷ lệ 20%.

21. Đến năm 2020, có 15% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức Công đoàn phải có tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó có 100% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có từ 500 lao động trở lên có tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn thanh niên.

22. Hằng năm, có ít nhất 90% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước theo hướng ngày càng thực chất hơn; số tổ chức đảng yếu kém dưới 0,5%/năm. Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội đạt mức cao nhất do ngành dọc cấp trên xếp hạng.

VI. VỀ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH ĐÒN BẨY:

1. Quận tiếp tục thực hiện 02 công trình đòn bẩy của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 – 2015:

- Dự án Khu Trung tâm dân cư Tân Tạo: Phối hợp Sở Xây dựng và các Sở ngành liên quan tổ chức thực hiện thủ tục đấu thầu và lựa chọn chủ đầu tư dự án; hoàn tất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thủ tục thu hồi, giao đất theo quy định để triển khai đầu tư hạ tầng dự án.

- Di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa: Hoàn thành công tác bốc mộ, di dời của dự án; lập thủ tục đầu tư và xây dựng tháp lưu cốt. Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố thực hiện xây dựng tiêu chí, kêu gọi các Nhà đầu tư tham gia để tạo vốn hoàn trả ngân sách tạm ứng của Thành phố và tiếp tục thực hiện dự án. Triển khai đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật chính của dự án theo quy hoạch được duyệt.

2. Tập trung triển khai thực hiện các chương trình đột phá của thành phố trên địa bàn quận.

C. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - QUẢN LÝ ĐÔ THỊ - VĂN HÓA XÃ HỘI; QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH; XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020

I. Về quản lý và phát triển kinh tế:

1. Kinh tế: Tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, thân thiện với môi trường và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, khuyến khích doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sức cạnh tranh đưa kinh tế quận đạt tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất đạt mục tiêu đề ra. Tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chuyển dịch kinh tế sang các ngành dịch vụ, công nghiệp hiện đại, kỹ thuật cao, những ngành có giá trị gia tăng cao. Xác định phát triển công nghiệp phụ trợ gắn với hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ, đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm phục vụ sản xuất. Phát triển nhanh khu vực thương mại dịch vụ, nhất là các ngành dịch vụ cao cấp, dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị xanh, sạch.

Thương mại - dịch vụ: Tiếp tục tập trung phát triển các ngành dịch vụ như tài chính - ngân hàng - tín dụng, thương mại, vận tải, kho bãi, kinh doanh bất động sản, dịch vụ tư vấn, y tế, giáo dục, đào tạo và dạy nghề,… Đa dạng các loại hình thương mại bán lẻ hiện đại, ngành bất động sản, hệ thống kho bãi hiện đại, khai thác tối đa dịch vụ cho thuê kho bãi, vận tải. Thực hiện hiệu quả chương trình Bình ổn thị trường, chống hàng gian, hàng giả và gian lận thương mại..., nhằm tạo điều kiện cho khu vực thương mại – dịch vụ tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Công nghiệp: Tập trung phát triển mạnh các ngành công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, tiểu thủ công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao như điện tử - công nghệ thông tin; sản xuất đồ gia dụng; chế biến tinh lương thực thực phẩm;... động viên các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị có công nghệ tiên tiến, từng bước hiện đại hóa các ngành sản xuất công nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và bảo vệ môi trường.

Nông nghiệp: Tiếp tục tận dụng quỹ đất nông nghiệp và ưu thế khoa học công nghệ, thị trường liền kề với thành phố để đầu tư phát triển sản phẩm nông nghiệp đô thị hiện đại theo hướng có giá trị gia tăng cao, không gây ô nhiễm môi trường như nhân giống cây, trồng và chăm sóc cây cảnh, trồng rau sạch, trồng hoa lan, nuôi cá cảnh,....

2. Quản lý thu - chi ngân sách: Tăng cường các biện pháp quản lý, khai thác và bồi dưỡng nguồn thu, chống thất thu, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh hàng năm; đôn đốc thu kịp thời số phát sinh và số nợ thuế vào ngân sách. Quản lý thu chi ngân sách theo đúng luật Ngân sách và hiệu quả, tiết kiệm.

3. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: tiếp tục mở rộng đầu tư theo hướng xã hội hóa trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nguồn vốn đầu tư của ngân sách ưu tiên cho các chương trình hạ tầng kỹ thuật và xã hội, phục vụ mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tạo môi trường thuận lợi và bình đẳng để phát triển các thành phần kinh tế; tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, vừa và các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn, công nghệ thông tin và phát triển thị trường.

II. Quản lý phát triển đô thị theo hướng bền vững:

1. Nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị gắn với kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa xã hội. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý và phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt để không phá vỡ kiến trúc cảnh quan đô thị. Tập trung giải quyết vấn đề về giao thông đô thị. Xử lý nghiêm ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh, tổ chức nạo vét kênh rạch phấn đấu khắc phục ô nhiễm kênh rạch trên địa bàn.

Rà soát, đề xuất điều chỉnh nội dung quy hoạch đô thị thiếu tính khả thi của những đồ án quy hoạch đã ban hành; đảm bảo quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của quận và phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Thực hiện công khai đầy đủ, kịp thời quy hoạch để Nhân dân cùng tham gia giám sát thực hiện quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư.

2. Tiếp tục đưa việc quản lý đất đai theo quy hoạch được duyệt đi vào nề nếp, khai thác hiệu quả tiềm lực đất đai. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn quận. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra thực hiện quy hoạch và xử lý nghiêm hành vi sử dụng đất sai mục đích, kiên quyết khắc phục tình trạng dự án chậm triển khai, các công trình phúc lợi công cộng; kiểm tra, buộc các nhà đầu tư phải cam kết hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, cùng lúc với tiến độ thực hiện các dự án.

Tăng cường quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự lòng lề đường; tập trung công tác vận động Nhân dân bốc mộ xen cài trong khu dân cư; tập trung thực hiện các giải pháp giải quyết ô nhiễm môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về bảo vệ môi trường; tiếp tục tập trung chấn chỉnh hoạt động thu gom, vận chuyển rác dân lập; kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, đưa tiêu chí bảo vệ môi trường là nội dung bắt buộc khi xét duyệt các dự án theo quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành - lĩnh vực, các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn quận.

3. Chủ động đề xuất và phối hợp với các sở ngành thành phố trong việc thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật nối kết liên thông giữa quận Bình Tân và các khu vực lân cận như các tuyến đường vành đai, xây dựng cầu vượt, hệ thống cấp nước, thoát nước, chống ngập, xử lý chất thải, hạ tầng viễn thông,... tạo môi trường thuận lợi để kinh tế phát triển. Phối hợp Sở Giao thông Vận tải thành phố, các đơn vị cấp nước của thành phố tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống cấp nước và lắp đặt đồng hồ nước cho Nhân dân.

III. Triển khai thực hiện việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học công nghệ trên các lĩnh vực:

Phát triển đội ngũ giáo viên đạt chuẩn đảm bảo đủ số lượng, hợp lý về cơ cấu đáp ứng nhu cầu vừa tăng quy mô vừa nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ giáo dục - đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng trường lớp theo quy hoạch, đến năm 2020, đạt định mức học sinh/lớp học cho mỗi bậc học do Bộ Giáo dục đào tạo quy định. Đảm bảo các cháu trong độ tuổi đi học đều được đến trường, không phân biệt người dân có hộ khẩu thường trú hay tạm trú; chọn xây dựng trường trọng điểm, đạt chuẩn Quốc gia, trường có uy tín chất lượng ở các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Triển khai thực hiện tốt việc xây dựng xã hội học tập và xã hội hóa giáo dục; tiếp tục giữ vững kết quả công tác phổ cập các bậc học.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Trung tâm dạy nghề quận, đầu tư máy móc thiết bị nâng cao chất lượng và ngành nghề đào tạo sát nhu cầu của doanh nghiệp; bồi dưỡng kiến thức, công nhận tay nghề, bậc thợ cho công nhân; huấn luyện về kỹ năng nghề nghiệp giúp người lao động trên địa bàn quận tăng cơ hội có việc làm khi cơ cấu kinh tế của quận thay đổi. Tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ phát triển, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong công tác quản lý Nhà nước, phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực khoa học công nghệ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

IV. Xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa:

Tạo nhận thức đầy đủ trong toàn Đảng bộ để ra sức phấn đấu thực hiện có kết quả mục tiêu: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Xây dựng môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc, tiếp thu giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại gắn kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với phát triển văn hóa; trong quá trình phát triển đô thị phải chú trọng việc bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn.

Tích cực tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội; đề cao vai trò gia đình trong giáo dục và hình thành nhân cách thế hệ trẻ; phát huy giá trị, phẩm chất cao đẹp, tính cách năng động, sáng tạo. Xây dựng nếp sống văn minh đô thị; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hóa trong Đảng, trong hệ thống chính trị; phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Thúc đẩy mạnh mẽ, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực thể dục thể thao, nhất là thể thao thành tích cao. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao, chú trọng mở rộng và nâng cao chất lượng thể thao học đường, các hoạt động thể dục thể thao quần chúng gắn với phong trào rèn luyện nâng cao sức khỏe Nhân dân phù hợp theo từng lứa tuổi. Đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 02 cơ sở Trung tâm Văn hóa - Nhà thi đấu thể dục thể thao quận.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện “Nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị” gắn với nhiệm vụ tăng cường công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Củng cố, thực hiện đúng thực chất từng tiêu chí xây dựng Phường đạt chuẩn văn minh đô thị; khu phố và gia đình đạt chuẩn văn hóa theo quy định; tiếp tục huy động các nguồn đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động văn hoá, nhất là kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

V. Công tác dân số, chăm sóc sức khỏe Nhân dân:

Tiếp tục đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị y tế đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám, chữa bệnh của Nhân dân. Triển khai có hiệu quả các chương trình y tế dự phòng, tăng cường công tác kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới phòng chống dịch bệnh. Đầu tư trang thiết bị, đảm bảo trạm y tế các phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 và đủ năng lực triển khai các hoạt động chuyên môn kỹ thuật được giao. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho ngành y tế quận. Tăng cường giáo dục y đức cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên, y bác sĩ. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân, phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao, dịch vụ bác sĩ gia đình. Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động y tế, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo sức khỏe nhân dân.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước các cơ sở y tế, dịch vụ y tế trên địa bàn quận, đảm bảo hoạt động theo đúng quy định pháp luật; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực y tế. Thực hiện tốt công tác truyền thông, giáo dục về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; cung cấp các dịch vụ dân số với những hình thức phù hợp.

VI. Về bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân:

Tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động số 28-CTrHĐ/TU ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; quan tâm giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội, mở rộng đối tượng và nâng cao hiệu quả của hệ thống an sinh xã hội đến với mọi người dân, đặc biệt chú trọng, giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và thu nhập cho người lao động trên cơ sở thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…; tiếp tục thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo phụng dưỡng chu đáo Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, tập trung thực hiện công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, giáo dục ý thức tự vươn lên trong hộ nghèo; phát động toàn xã hội, cộng đồng dân cư cùng quan tâm đến công tác giảm nghèo và các phong trào “Vì người nghèo”; tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở,…đa dạng hóa phương thức thực hiện chương trình giảm nghèo theo hướng phát huy nội lực của các hộ trong chương trình để đến cuối năm 2020, phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 3,5 lần so với đầu năm 2011. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế, phát triển bảo hiểm y tế toàn dân.

VII. Về đảm bảo quốc phòng - an ninh, cải cách tư pháp, giữ vững ổn định chính trị - xã hội:

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; lãnh đạo công an, quân sự thực hiện tốt Nghị định 77/CP của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời tình huống, không để bị động bất ngờ; gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền tảng chính trị vững chắc trong thế trận lòng dân. Xây dựng lực lượng quân đội, công an vững mạnh toàn diện, chú trọng xây dựng và bồi dưỡng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đủ sức bảo đảm giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt việc phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm; xử lý nhanh, có hiệu quả các tin báo, tố giác về tội phạm. Làm tốt công tác vận động Nhân dân và thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường lãnh đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp trên địa bàn, kịp thời nắm tình hình, xây dựng các phương án để xử lý các tình huống và giải quyết các vấn đề liên quan đến công nhân, người lao động.

Tăng cường phối hợp xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp có đông công nhân trên địa bàn. Đầu tư các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật và hoàn thiện các phương án tác chiến, bảo vệ các mục tiêu quan trọng, địa bàn trọng điểm theo yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, không để xảy ra các điểm nóng trên địa bàn. Lãnh đạo công tác diễn tập phòng thủ, huấn luyện đủ nội dung chương trình cho các đối tượng, tổ chức Hội thao quốc phòng sát với thực tế và nhiệm vụ của cấp trên, chất lượng ngày càng nâng lên và an toàn tuyệt đối.

Đẩy mạnh cải cách tư pháp; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, hỗ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ Nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng và chống tội phạm, chống quan liêu, tham nhũng; tập trung nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố và xét xử, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm; tăng cường kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, đầu tư trang bị cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động của các cơ quan tư pháp.

VIII. Về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị:

1. Tiếp tục tập trung thực hiện kiên quyết, kiên trì, có hiệu quả các biện pháp giải quyết tốt 3 vấn đề cấp bách theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức đề kháng chính trị của đội ngũ đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quận và các chi, đảng bộ cơ sở, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Kiên quyết thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong toàn Đảng bộ gắn với phương châm “Bình tĩnh, thận trọng, sáng suốt trong lãnh đạo; nhận diện và nhận dạng cho đúng, cho trúng các biểu hiện suy thoái; kiên trì đeo bám quyết liệt, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và phản bác các quan điểm sai trái trong nội bộ”.

Thường xuyên cập nhật tình hình, làm tốt công tác dự báo, duy trì tổ chức giao ban dư luận xã hội và các phương thức phù hợp nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân, sớm phát hiện tình hình, thực hiện tốt các giải pháp không để xảy ra các điểm “nóng”, các vấn đề “phức tạp”, “nhạy cảm” kéo dài; tăng cường công tác thông tin thời sự, thông tin “nóng”, thông tin “chuyên đề” chính thống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân để định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực văn hóa, tư tưởng.

2. Công tác chính trị, tư tưởng:

2.1 Tiếp tục thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng và giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37 – NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị Về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030. Tăng cường lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng tạo sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong Nhân dân trên cơ sở giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả việc triển khai, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức học tập Nghị quyết sát với cơ sở, theo hướng coi trọng chất lượng, tiếp thu nội dung của người học gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết của cấp ủy Đảng và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Tập trung chỉ đạo kiểm tra việc xây dựng thực hiện kế hoạch, chương trình triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng đến tận cơ sở.

Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên của quận đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực, phẩm chất chính trị, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực, nâng chất lượng giảng dạy nhằm đạt hiệu quả tốt nhất trong công tác giáo dục chính trị; thực hiện tốt các chương trình nâng cao trình độ và cập nhật kịp thời kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên theo đúng quy định; đầu tư cơ sở vật chất Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận tương xứng với sự phát triển của quận, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

Lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản theo hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy, đảm bảo cán bộ đảng viên đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị.

2.2 Tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng:

Đưa việc thường xuyên giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức là một nội dung quan trọng để xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chống tham nhũng, lãng phí, lối sống cơ hội, thực dụng, nói không đi đôi với làm. Thực hiện tốt quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy phải thật sự nêu gương, nêu cao ý thức trách nhiệm, trung thực, tự giác, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và gương mẫu không vi phạm những quy định của đảng về những điều đảng viên không được làm; thực hiện nghiêm túc cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội về đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên.

3. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, của từng tổ chức cơ sở Đảng:

3.1 Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, của từng tổ chức Đảng theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 06 tháng 01 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với kỷ cương, tăng cường đoàn kết trong Đảng; nâng cao ý thức trách nhiệm trong các cấp ủy, cán bộ, đảng viên về công tác phân tích, đánh giá cán bộ, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đảm bảo tính trung thực, khách quan, đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn 07-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác cán bộ; thực hiện tốt các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng, đánh giá cán bộ. Đánh giá cán bộ trên cơ sở lấy chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao làm thước đo; đánh giá cán bộ phải công tâm, khách quan, dân chủ, phát huy tính tự giác của cán bộ. Quan tâm cán bộ nữ, cán bộ trẻ, bảo đảm tính kế thừa trong công tác cán bộ. Bố trí cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn chức danh.

Quan tâm công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên trong khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, trong lĩnh vực giáo dục, y tế, địa bàn dân cư, lực lượng nòng cốt trong các đoàn thể, đặc biệt trong đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng – Đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, đến năm 2020 các doanh nghiệp có trên 500 lao động đều có tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Tăng cường và coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”, nhất là vấn đề chính trị hiện nay.

3.2 Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng:

Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các nội dung, lĩnh vực quản lý tài chính, xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất đai, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra của Nhà nước, thanh tra công vụ và phản ảnh của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Nhân dân về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao chất lượng phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Kiện toàn tổ chức, bộ máy Ủy ban Kiểm tra từ quận đến cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; có phẩm chất đạo đức, công tâm, khách quan, có bản lĩnh, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác, tương xứng, ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền:

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính trong sạch; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính, góp phần hiện đại hóa nền hành chính; công khai minh bạch các trình tự, thủ tục giải quyết hành chính liên quan đến tổ chức và công dân, đảm bảo đúng thời gian giải quyết hồ sơ hành chính theo quy định. Tăng cường công tác tiếp dân, lắng nghe và đối thoại giữa chính quyền với Nhân dân; công khai minh bạch, cung cấp, công bố thông tin, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và những quy định thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân đến Nhân dân; quan tâm chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; thực hiện tốt Quy chế phối hợp hoạt động giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội với chính quyền và lực lượng vũ trang; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc lãnh đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân, kỹ năng công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, công chức; chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, phân công lại cán bộ công chức, viên chức vô cảm, vòi vĩnh, nhũng nhiễu, không hoàn thành nhiệm vụ nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền.

IX. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận thông qua đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân vận trong hệ thống chính trị, quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền[62] và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ với Nhân dân; khơi dậy, phát huy mọi tiềm năng của Nhân dân xây dựng, bảo vệ, phát triển quận; chăm lo xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh.

Thường xuyên rà soát, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung kịp thời các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc “mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân”. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách, thực hiện nhiều giải pháp đa dạng, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các chính sách an sinh xã hội, giảm bớt khó khăn, cải thiện đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của Nhân dân.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền, Mặt trận - Đoàn thể phải đề cao tính trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường đi cơ sở nắm chắc địa bàn, hướng hoạt động về cơ sở là chủ yếu; chỉ đạo giải quyết những tồn tại, bức xúc phải kịp thời; các cấp ủy, chính quyền tăng cường tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của Nhân dân theo theo phương châm “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải kiên quyết tránh”. Phải đặt mục tiêu hàng đầu là phục vụ Nhân dân, chăm lo đời sống cho Nhân dân, phát huy tốt vai trò làm chủ của Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của chính quyền với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

Tiếp tục tổ chức quán triệt nghiêm túc, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị- xã hội về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác vận động Nhân dân; bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; cán bộ đảng viên phải “Trọng dân, gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; quan tâm, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân cư, giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo sống tốt đời đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển quận.

Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, thu hút rộng rãi Nhân dân, các thành phần, các tầng lớp Nhân dân tham gia; thực hiện có kết quả xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị ở các lĩnh vực, địa bàn trọng yếu. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức đoàn, hội cơ sở thật sự vững mạnh, phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn để giới thiệu cho cấp ủy, tạo nguồn phát triển đảng và nguồn quy hoạch cán bộ nguồn của hệ thống chính trị.

*

Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước Nhân dân và toàn Đảng bộ quận, khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; với nỗ lực quyết tâm chính trị cao, trên tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ, trách nhiệm, kế thừa truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân Bình Chánh - Bình Tân anh hùng, chung sức, chung lòng, ra sức khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm, vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, tổ chức phát động các phong trào trong Nhân dân ra sức thi đua hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH TÂN

---------------------------------------------------------------------------------------

[1] Năm 2010: thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng 30,33%, công nghiệp chiếm tỷ trọng 69,36%, nông nghiệp chiếm tỷ trọng 0,31%; 06 tháng đầu năm 2015: thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng 48,79%, công nghiệp chiếm tỷ trọng 51,12%, nông nghiệp chiếm tỷ trọng 0,09%.

[2] Thương mại - Dịch vụ: tốc độ tăng trưởng bình quân 38,66%/năm, chiếm tỷ trọng 38,82%. Công nghiệp: tốc độ tăng trưởng bình quân 20,54%/năm, chiếm tỷ trọng 61,02%. Nông nghiệp: phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, sản xuất những cây - con có giá trị kinh tế cao gắn với thị trường liền kề, chiếm tỷ trọng bình quân 0,16%/năm trong tổng giá trị sản xuất.

[3] Thu ngân sách nhà nước so chỉ tiêu pháp lệnh: Năm 2010: 1.432,31 tỷ đồng, đạt 148%; Năm 2011: 1.232,43 tỷ đồng, đạt 110%; năm 2012: 1.424,09 tỷ đồng, đạt 104%; năm 2013: 1.514,29 tỷ đồng, đạt 121%; năm 2014: 1.788,14 tỷ đồng, đạt 153%; 06 tháng đầu năm 2015: 1.079,55 tỷ đồng.

[4] Thu thuế công thương nghiệp trong tổng thu ngân sách: năm 2011 chiếm 38%, năm 2012 chiếm 33%, năm 2013 chiếm 37%, năm 2014 chiếm 34%, ước năm 2015 chiếm 50%.

[5] Thu tiền sử dụng đất trong tổng thu ngân sách: năm 2011 chiếm 30%, năm 2012 chiếm 25%, năm 2013 chiếm 34%, năm 2014 chiếm 39%, ước năm 2015 chiếm 20%.

[6] Thu ngân sách địa phương so chỉ tiêu pháp lệnh: Năm 2010: 655,65 tỷ đồng, đạt 119,11%; năm 2011: 520,15 tỷ đồng, đạt 102,8%, năm 2012: 563,2 tỷ đồng, đạt 100,33%, năm 2013: 640,72 tỷ đồng, đạt 101,9%; năm 2014: 858,759 tỷ đồng, đạt 120,68%, ước năm 2015: 725,843 tỷ đồng, đạt 100%.

[7] Năm 2010 tăng 37,5%; năm 2011 giảm 13,99%; năm 2012 tăng 16,53%; năm 2013 tăng 5,31%; năm 2014 tăng 24,07%; dự ước năm 2015 tăng 18%. Trong đó, chi đầu tư phát triển chiếm 13,49% tổng chi; chi thường xuyên chiếm 86,51% tổng chi (Nhiệm kỳ 2005 - 2010, chi đầu tư phát triển cao hơn: chiếm 39,7% và chi thường xuyên chiếm 51,44% tổng chi).

[8] Trong nhiệm kỳ cấp 41.294 giấy phép xây dựng; chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp 376,67ha/1.993,45ha. Cấp 47.166 giấy chứng nhận (trong đó, đã cấp 11.720 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 35.446 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở).

[9] Chỉnh trang, nâng cấp 48 tuyến đường và 1.735 tuyến hẻm, với tổng chiều dài 182,38 km, kinh phí 1.125,76 tỷ đồng (vốn ngân sách 693,44 tỷ đồng; vốn Nhân dân đóng góp: 439,21 tỷ đồng).

[10] Tổng mức đầu tư 471,13 tỷ đồng (vốn ngân sách 430,05 tỷ đồng, chiếm 91,28%; Nhân dân đóng góp 41,08 tỷ đồng, chiếm 8,72%).

[11] Đường Võ Văn Kiệt, Quốc lộ 1A, Trần Văn Giàu, Hương Lộ 2 và các cầu vượt trên tuyến Quốc lộ 1A.

[12] Đã kiểm tra 1.845 đơn vị, có 912 đơn vị vi phạm (chiếm 49,43%); xử phạt vi phạm hành chính 4,188 tỷ đồng và buộc ngưng hoạt động di dời 49 đơn vị; đầu tư, cải tạo hệ thống xử lý môi trường 863 đơn vị.

[13] Từ nguồn của công ty cấp nước 87.602 hộ; thực hiện xã hội hóa được 1.726 hộ; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đầu tư 03 trạm khai thác nước ngầm cho 733 hộ; chủ đầu tư các dự án chung cư thực hiện cấp nước cho 3.005 hộ. Trong năm 2015, khởi công 38 dự án gắn 21.038 đồng hồ nước, nâng tổng số hộ dân sử dụng nước sạch là 111.822/114.104 hộ, đạt 98%.

[14] Đã đầu tư xây mới và mở rộng 31 trường công lập, 639 phòng học và 01 trường khuyết tật, kinh phí 1.460 tỷ đồng, trong đó xây mới 20 trường (04 Mầm non, 07 Tiểu học, 06 THCS, 02 THPT) và 01 trường khuyết tật với 562 phòng học; cải tạo mở rộng 11 trường với 77 phòng học. Năm 2015, tiếp tục khởi công xây dựng 13 trường với 132 phòng học (12 Mầm non, 01 trung tâm Giáo dục thường xuyên). Các thành phần kinh tế đầu tư xây mới 34 trường dân lập (31 mầm non, 01 tiểu học, 02 THPT) và 94 nhóm lớp mầm non tư thục. Đến nay, quận có 100 trường học và 99 nhóm lớp mầm non tư thục.

[15] Trao tặng 13.998 suất học bổng, tập vở, dụng cụ học tập cho các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học.

[16] Tổng số giáo viên, viên chức ngành giáo dục là 2.676 (Mầm non: 830, Tiểu học: 1.079, THCS: 754 và đơn vị trực thuộc: 13); 100% giáo viên đạt chuẩn theo quy định và 89,7% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Đa số các trường ở các bậc tiểu học và trung học cơ sở có ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; có 44 cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ thạc sĩ; có 212 giáo viên được đào tạo trung cấp lý luận chính trị, tỷ lệ 9,4%; 518 giáo viên là đảng viên, đạt tỉ lệ 23%.

[17] Đào tạo được 26.140 học viên và giải quyết cho 60.299 lao động có việc làm.

[18] Hoàn thành và đưa vào sử dụng Bệnh viện Bình Tân quy mô 600 giường, có các trang thiết bị y tế hiện đại, được công nhận là bệnh viện hạng 2; 01 Trung tâm Y tế dự phòng và 10/10 trạm y tế phường được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế; có 668 cơ sở y tế tư nhân, tăng 193 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ, trong đó có 4 bệnh viện tư nhân, bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài.

[19] Hiện có 3.750 cán bộ y tế, tăng 61,84% so với năm 2010 (trong đó, 38,56% có trình độ đại học và sau đại học).

[20] Chuyển hóa và triệt xóa 407 cơ sở kinh doanh dịch vụ có biểu hiện tệ nạn xã hội.

[21] Tỉ lệ tham gia tập luyện thể thao: năm 2011: 23,7%, năm 2012: 24%; năn 2013: 24,5%, năm 2014: 26%.

[22] Phát triển 22 cơ sở thể dục thể thao mới (nâng tổng số cơ sở thể thao ngoài công lập là 134), trong đó môn bóng đá, tenis, thể hình, võ thuật phát triển khá mạnh. Đã tổ chức 176 giải thể thao cấp quận; tham dự 153 giải thể thao cấp thành phố, đạt 918 huy chương; duy trì 291 lớp năng khiếu TDTT, tham dự 13 giải thể thao toàn quốc và quốc tế, đạt 41 huy chương.

[23] Đào tạo 1.050 vận động viên năng khiếu; quận có 27 vận động viên, huấn luyện viên tuyến thành phố ở các môn võ cổ truyền, judo, vovinam, karatedo, cầu lông, điền kinh, bóng ném, bi sắt,....

[24] Xây dựng 30 căn nhà, sửa chữa 42 căn nhà tình nghĩa và vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 1,136 tỷ đồng để chăm lo cho gia đình chính sách, người có công khó khăn.

[25] Nâng tổng số Bà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn quận là 190 (Đã mất 179, hiện còn sống 11). Trong 05 năm qua, Quận đã vận động trao 12 sổ tiết kiệm cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, số tiền 600 triệu đồng.

[26] Quận đã giải quyết cho 14.954 lượt hộ nghèo vay vốn 104,564 tỷ đồng; xây dựng 93 căn nhà tình thương, sửa chữa 668 căn, kinh phí 6,32 tỷ đồng; cấp 42.624 thẻ BHYT; miễn giảm học phí, tiền cơ sở vật chất cho 5.253 lượt học sinh 661 triệu đồng; hỗ trợ chi phí học tập gần 1,5 tỷ cho 4.894 học sinh sinh viên; quỹ “Vì người nghèo” đã vận động thực hiện chăm lo 32,851 tỷ đồng.

[27] Phạm pháp hình sự xảy ra bình quân là 0,64 vụ/1.000 dân, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tỉ lệ khám phá án bình quân đạt 62,83% (tăng 20,4% so với nhiệm kỳ 2005-2010). Xây dựng phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy – mại dâm, có 07/10 phường đạt mức 1A và 03 phường đạt mức 1B.

[28] Tổ chức 7.661 cuộc tuyên truyền, 72 hội nghị, hội thảo tìm hiểu pháp luật thu hút 13.126 lượt người tham dự; cấp phát 788.495 tài liệu pháp luật; thực hiện 1.228 lượt trợ giúp pháp lý trên địa bàn.

[29] Đầu tư kinh phí 53,390 tỉ đồng xây dựng, sửa chữa nâng cấp trụ sở, mua sắm phương tiện, trang thiết bị làm việc. Đến nay, trụ sở làm việc công an quận, quân sự Quận, công an - quân sự 10 phường; trụ sở Tòa án Nhân dân quận, VKSNS, Thi hành án dân sự Quận đã được nâng cấp, đảm bảo yêu cầu làm việc.

[30] Đã tiếp nhận hòa giải 2.183 vụ việc, trong đó hòa giải thành, rút đơn 1.965 vụ việc, đạt 90%.

[31] Tiếp 4.667 lượt công dân, tiếp nhận 2.874 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, tranh chấp; đã giải quyết 1.843/2.077 đơn thuộc thẩm quyền (88,73%).

[32] Có 98% cán bộ đương nhiệm, quy hoạch các chức danh lãnh đạo, 94% cán bộ công chức, viên chức đạt chuẩn về chuyên môn; 100% cán bộ chủ chốt phường dưới 50 tuổi, có trình độ đại học, trình độ lý luận chính trị - hành chính từ trung cấp trở lên; có 1.338/1.610 giáo viên đạt trên chuẩn quy định (đạt 83,10%); có 79.872/112.021 lượt người lao động đã qua đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề (đạt 71,3%).

[33] Ban hành và mở rộng bộ tài liệu ISO 9001: 2008 đối với 342 thủ tục, thuộc 40 lĩnh vực; tổ chức 42 đợt kiểm tra công vụ; thực hiện quy chế một cửa và một cửa liên thông đối với 231 thủ tục thuộc 18 lĩnh vực (có 03 quy trình liên thông giữa các phòng, ban quận và UBND phường). Hoàn thành xây dựng đề án vị trí việc làm đối với 136 vị trí của các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp.

[34] Thành phố đầu tư mở rộng 48 tuyến đường, 03 cầu vượt giải quyết nhu cầu giao thông, xử lý kẹt xe tại các giao lộ trọng yếu; Quận thực hiện kết nối liên thông, xử lý nút thắt cổ chai 10 tuyến đường, 23 hẻm; chỉnh trang nâng cấp 48 tuyến đường, 1.735 tuyến hẻm trên địa bàn.

[35] Xóa 03 khu vực ngập lớn thuộc lưu vực kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, kênh Nước Đen; xóa ngập 03 tuyến đường; giảm ngập khoảng 80% đối với 02 khu vực thuộc khu dân cư Nam Long, khu dân cư Nam Hùng Vương và 17 tuyến đường khác trên địa bàn. Ngoài ra phối hợp các đơn vị thực hiện thi công 18 dự án giảm ngập; lắp đặt van ngăn triều tại 05 vị trí, lắp đặt trạm bơm tiêu thoát nước cho tuyến Kinh Dương Vương; lắp đặt cống D300 thoát nước tạm cho 03 tuyến đường.

[36] Dự án có diện tích 475,6511 ha, đã hoàn thành phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 năm 2009. Thành phố thống nhất chỉ định 02 nhà đầu tư là công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh và công ty Cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo. Nhà đầu tư đã bồi thường được 171,49ha, chiếm 36,05% tổng diện tích dự án.

[37] Diện tích dự án 44,47 ha, tổng kinh phí bồi thường khoảng 2.085 tỷ đồng. Dự án được phân thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 thực hiện 12ha để xây dựng tháp lưu tro cốt và khu đất để tạo vốn hoàn thành dự án; Giai đoạn 2 thực hiện hoàn thành dự án, đã có 9.875/16.524 hồ sơ đăng ký bốc mộ (đạt tỷ lệ 59,76%) và có 3.757 mộ do thân nhân tự nguyện bốc mộ, di dời.

[38] Tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia học tập Nghị quyết, chỉ thị của Đảng đạt 96,6%.

[39] Trong bốn năm 2011-2014, Quận đề xuất thành phố khen thưởng 04 tập thể, 07 cá nhân tiêu biểu; Ban Thường vụ Quận ủy đã biểu dương 104 tập thể, 152 cá nhân cấp Quận; cấp ủy cơ sở khen thưởng 245 tập thể và 652 cá nhân.

[40] Thành lập 3 Đảng bộ cơ sở gồm: Đảng bộ cơ quan Đảng – Đoàn thể; Đảng bộ cơ quan chính quyền, Đảng bộ Doanh nghiệp trên cơ sở sắp xếp các chi bộ cơ sở của từng khối.

[41] Trong nhiệm kỳ, Quận cử đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị 1.988 đ/c; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức QLNN, QPAN, ...cho 421.045 đ/c; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng 766 đ/c.

- Thực hiện đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, bố trí 159 cán bộ lãnh đạo, quản lý (khối đảng 24 đ/c; khối đoàn thể 22 đ/c; khối QLNN 47 đ/c; khối sự nghiệp 16 đ/c; khối phường 47 đ/c và 03 đ/c UV. BTV Quận ủy được thành phố điều động, bổ nhiệm lãnh đạo sở ngành thành phố).

- Hoàn thành quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 và những năm tiếp theo, trong đó quy hoạch Ban chấp hành 84 đ/c; Ban Thường vụ 24 đ/c; Bí thư, Phó Bí thư 14 đ/c; trưởng các ban, đảng quận ủy 13 đ/c; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận 14 đ/c. Đối với cấp cơ sở, quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý 481 đ/c.

[42] Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 1.604 đảng viên (bình quân hàng năm có 81,53% chi bộ còn nguồn kết nạp đảng viên), trong đó: đảng viên là công nhân viên chức hành chính sự nghiệp chiếm 20,95%; giáo viên chiếm 21,20%; công nhân lao động chiếm 17,39%; cán bộ đoàn thể khu phố, tổ dân phố 22,44%. Đảng bộ Quận hiện có 5.954 đảng viên, tăng 2.167 đ/c so với đầu nhiệm kỳ.

[43] Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh năm 2010: 72,7%, năm 2011: 81,8%, năm 2012: 53,8%, năm 2013: 57,14%, năm 2014: 42,22%.

[44] Đến tháng 7/2015, Quận đã vận động thành lập mới 85 chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn, nâng tổng số chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước là 113 chi bộ với 827 đảng viên (trong tổng số 975 doanh nghiệp), đạt tỉ lệ 11,59% so với chỉ tiêu Nghị quyết là 15% (so với nhiệm kỳ 2005 - 2010 thành lập được 28 chi bộ, tỉ lệ tăng 303,57%); trong đó có 15/19 doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên đã thành lập tổ chức đảng, đạt 78,95% so với chỉ tiêu Nghị quyết là 80%.

- Có 975/975 doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đủ điều kiện có tổ chức công đoàn với 113.152 công đoàn viên, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết; trong đó có 19/19 doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên có tổ chức công đoàn, đạt tỷ lệ 100%.

- Có 171/975 doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đủ điều kiện có tổ chức Đoàn TNCS với 3,809 đoàn viên, đạt 17,53% so với chỉ tiêu nghị quyết là 15%; trong đó có 16/19 doanh nghiệp có 500 lao động trở lên có tổ chức Đoàn thanh niên, đạt 84,21% so với chỉ tiêu Nghị quyết là 80%.

[45] Ban Thường vụ Quận ủy ban hành 06 quyết định, quy định, quy chế, chương trình, 08 quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Quận ủy với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng để đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng thống nhất trong toàn Đảng bộ Quận.

[46] Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Quận ủy thành lập 34 đoàn kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng 50 tổ chức đảng và 51 đảng viên (trong đó có 13 đ/c Quận ủy viên, 24 đảng viên do Ban Thường vụ Quận ủy quản lý); UBKT Quận ủy và UBKT đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát theo Điều 32 điều lệ Đảng 1.268 tổ chức đảng và 161 đảng viên (trong đó có 18 đ/c Quận ủy viên, 20 đảng viên do Ban Thường vụ Quận ủy quản lý).

[47] Trong nhiệm kỳ đã xử lý kỷ luật 01 tổ chức đảng (với hình thức cảnh cáo) và 68 đảng viên (khiển trách 45; cảnh cáo 09; cách chức 04; khai trừ 10). So với nhiệm kỳ X, số tổ chức đảng bị kỷ luật tăng 01 tổ chức; số đảng viên bị kỷ luật giảm 29 đảng viên. Nội dung vi phạm chủ yếu là không chấp hành tốt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống; cố ý làm trái các quy định, chế độ, chính sách.

[48] Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ quận ủy quản lý có 197/199 đ/c (99%) đạt chuẩn về chuyên môn (trong đó có 22 người có trình độ sau đại học), 196/199 đ/c (98,5%) đạt chuẩn về lý luận chính trị. Cán bộ, công chức khối QLNN, đơn vị sự nghiệp thuộc Quận có 1.329/1.410 đ/c (94%) đạt chuẩn về chuyên môn, 474/1.410 đ/c (33,6%) đạt chuẩn về lý luận chính trị. Cán bộ, công chức phường có 223/240 đ/c (92,92%) đạt chuẩn về chuyên môn và 156/240 đ/c (65%) đạt chuẩn vê chính trị.

[49] Triển khai tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 231 thủ tục do 07 cơ quan giải quyết; điều chỉnh, hoàn thiện, nâng cấp phần mềm ứng dụng trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, thủ tục hành chính. Hằng năm, quận đều có kế hoạch kiểm tra công vụ, nhất là kiểm tra về quy trình liên thông cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

[50] Đã vận động được 04 doanh nghiệp là kiều bào đóng góp 4,5 tỷ đồng xây dựng, phát triển Quận.

[51] Thành lập mới 716 công đoàn cơ sở và phát triển mới 73.178 công đoàn viên, nâng tổng số công đoàn cơ sở là 1.010 công đoàn với 121.727 công đoàn viên, trong đó có 975 công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước với 113.152 công đoàn viên; cấp 491 suất học bổng Nguyễn Hữu Cảnh, số tiền 311,100 triệu đồng; giới thiệu kết nạp đảng 798 công đoàn viên ưu tú.

[52] Thành lập mới 27 cơ sở đoàn trực thuộc và phát triển mới 11.117 đoàn viên, nâng tổng số cơ sở đoàn trực thuộc hiện nay lên 85 cơ sở đoàn với 9.258 đoàn viên; trợ giúp thanh niên vay vốn lập nghiệp 1.256 thanh niên, số tiền 21,186 tỷ đồng; giáo dục cảm hóa 640 thanh niên chậm tiến; giới thiệu kết nạp đảng 1.240 đoàn viên ưu tú.

[53] Đến nay có 1.632 tổ chức hội trực thuộc 130 chi hội với 23.964 hội viên; đã hỗ trợ 29.956 hội viên vay vốn 315,503 tỷ đồng; giới thiệu kết nạp đảng 87 hội viên ưu tú.

[54] Hiện có 35 chi hội, 46 tổ hội với 2.808 hội viên, tăng 10,50% so với đầu nhiệm kỳ; đã hỗ trợ vốn vay từ quỹ hỗ trợ nông dân 349,200 triệu đồng; quỹ hỗ trợ sản xuất 27,935 tỷ đồng; quỹ XĐGN 422 hộ số tiền 6,325 tỷ đồng; giới thiệu kết nạp đảng 21 hội viên.

[55] Hiện có 2.383 hội viên, tăng 23,82% so với đầu nhiệm kỳ; có 36 hội viên tham gia 05 tổ cán sự xã hội tình nguyện, trợ giúp 1.064 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp hòa giải 926 vụ tranh chấp; thực hiện 31 công trình, mô hình như: “tuyến đường văn minh - sạch đẹp”; “khu phố không có tội phạm”; “nhà trọ văn hóa - an toàn”;...; thực hiện giám sát chính quyền 746 vụ việc và kiến nghị giải quyết 663 vụ việc ....

[56] Vận động, thực hiện các chương trình từ thiện xã hội hơn 50 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ cho dân nghèo, khó khăn trên địa bàn Quận hơn 30 tỷ đồng; vận động hiến máu nhân đạo 38.748 đơn vị.

[57] Quận có 21 hội quần chúng đang hoạt động.

[58] Đại hội Đảng bộ quận đề ra 30 chỉ tiêu chủ yếu, đã thực hiện vượt 10 chỉ tiêu; đạt 06 chỉ tiêu; không đạt 12 chỉ tiêu; 01 chỉ tiêu không đánh giá; 01 chỉ tiêu về xây dựng Đảng có 02/4 tiêu chí vượt và 02/4 tiêu chí không đạt.

[59] Tính theo giá so sánh năm 2010 (Nếu tính theo giá cố định 1994 là 26% đến 27%).

[60] Định mức học sinh/lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi: 25 học sinh/lớp; mẫu giáo 4-5 tuổi: 30 học sinh/lớp; bậc tiểu học: 35 học sinh/lớp; bậc trung học cơ sở: 45 học sinh/lớp.

[61] Mức 21 triệu đồng/người/năm.

[62] Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị.

Thông báo