Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 -2020

Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã diễn ra từ ngày 23 tháng 7 năm 2015 đến ngày 25 tháng 7 năm 2015, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 8, với sự tham dự của 216 đại biểu chính thức. Đại hội đã thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ, của Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015; Báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp Dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ X của Đảng bộ thành phố, Dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; tiếp thu phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hứa Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và các ý kiến của đại biểu tại Đại hội; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI, bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.

Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020:

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển và xây dựng Quận 8 giai đoạn 2015 – 2020 nêu trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội.

1. Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X. Đại hội khẳng định:

Năm năm qua, tình hình kinh tế - xã hội địa phương tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã phát huy được sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân với tinh thần “Đồng tâm vượt khó, chung sức tiến lên” lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X đạt được những thành tựu quan trọng.

Kinh tế quận tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng (dịch vụ, thương mại, công nghiệp sạch); dịch vụ, thương mại phát triển mạnh đạt mức tăng trưởng bình quân 39,92%/năm; tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân đạt 8,83%/năm.

Tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, từng bước chỉnh trang đô thị, cải thiện hạ tầng giao thông đô thị; thực hiện các công trình trọng điểm, cấp bách của địa phương. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết cơ bản nhu cầu nhà ở cho các gia đình chính sách, không còn hộ gia đình chính sách trong diện hộ nghèo; kéo giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo; không để bùng phát dịch bệnh; 100% hộ dân được sử dụng nước sạch. Các hoạt động văn hóa - xã hội có tiến bộ; nâng chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng khu phố văn hóa, phường văn minh đô thị vượt chỉ tiêu; xây mới và sửa chữa nhiều trường học đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục; đầu tư trang thiết bị, nâng cấp bệnh viện quận phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc, nâng chất lượng chính trị trong dân quân tự vệ, dự bị động viên, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Tổ chức nghiêm túc việc học tập các Nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đấu tranh có hiệu quả chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; phản bác các quan điểm sai trái, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã nâng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý đảng viên, kịp thời kiện toàn cấp ủy, cán bộ chủ chốt ở những nơi yếu kém, mất đoàn kết nội bộ; tập trung xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; tập trung đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, bố trí cán bộ, tạo nguồn quy hoạch, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, kéo giảm tỷ lệ tổ chức đảng, cán bộ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật Đảng so nhiệm kỳ trước. Tập trung công tác cải cách hành chính, kiện toàn bộ máy, tăng cường kiểm tra cán bộ, công chức thực thi công vụ, phòng chống tham nhũng; công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền; tăng cường đối thoại với nhân dân, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân, kịp thời xử lý các vụ khiếu kiện đông người. Công tác Dân vận của Đảng đạt nhiều kết quả, hệ thống chính trị quận và cơ sở được củng cố, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể về công tác giám sát, phản biện; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; nâng chất lượng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống nhân dân, vận động nhân dân góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền.

Tuy nhiên, trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X còn những hạn chế, khuyết điểm sau:

Việc triển khai thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội còn 6/13 chương trình, công trình trọng điểm và 5/18 chỉ tiêu chưa hoàn thành.

Tăng trưởng kinh tế của quận chưa đảm bảo tính bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng; thu ngân sách đạt thấp so với yêu cầu. Hệ thống kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ; công tác quản lý nhà nước về văn hóa có một số thiết chế hoạt động chưa hiệu quả, chưa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Tình hình tội phạm ma tuý, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; tội phạm hình sự chưa được kéo giảm. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận còn hạn chế một số mặt; công tác tư tưởng chưa đủ sức giải đáp những bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nguyên nhân hạn chế, yếu kém: về khách quan do chịu sự tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu; nhiều doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, ngưng hoạt động, giải thể hoặc chuyển hướng đầu tư; hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn ngân sách thành phố do phải cân đối cho nhiều công trình trọng điểm khác nên không đáp ứng đầu tư cho quận; tình hình bất động sản đóng băng; do tái cơ cấu nền kinh tế, nguồn vốn vay từ ngân hàng khó khăn đã ảnh hưởng việc kêu gọi đầu tư xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư và chỉnh trang đô thị; việc đấu giá nhà thuộc sở hữu Nhà nước dư dôi nhằm tạo nguồn vốn xây dựng trụ sở các cơ quan, các công trình theo Nghị quyết Đại hội khó thực hiện. Về chủ quan do chưa lường hết được sự tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, chưa chủ động, kịp thời điều chỉnh chương trình, kế hoạch và biện pháp trong lãnh đạo, điều hành.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ quận rút ra một số bài học kinh nghiệm:

1- Luôn xây dựng và phát huy tốt truyền thống đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình trong Đảng, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của Nhân dân. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải năng động, sáng tạo trên tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”; xây dụng tác phong, phong cách “gần dân, sát dân”.

2- Tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trên các lĩnh vực liên quan đến đời sống của Nhân dân, mang lại niềm tin trong Nhân dân.

3- Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ lãnh đạo, quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, bố trí sử dụng đúng chuyên môn; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

4- Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị, nhất là ở cơ sở thực sự vững mạnh; phát huy dân chủ, lắng nghe và giải quyết các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, tạo cơ sở xây dựng các phong trào hành động cách mạng của Nhân dân.

5- Tăng cường xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, hiệu quả nhằm tranh thủ tốt sự lãnh đạo, hỗ trợ, tiếp sức của lãnh đạo thành phố và các sở, ngành thành phố là nhân tố đảm bảo, là điều kiện cần thiết, là động lực quan trọng thúc đẩy quận tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

2. Về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển và xây dựng Quận 8 trong giai đoạn 2015 -2020.

Trong 5 năm tới, tình hình thế giới và khu vực vẫn còn nhiều biến động khó lường, kinh tế thế giới dần hồi phục; kinh tế vĩ mô đất nước dần ổn định và phát triển, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng nền tảng vững chắc để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; thành phố sẽ tập trung đầu tư phát triển đối với quận, huyện còn khó khăn, nhất là về hệ thống kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị..., nhằm hoàn thành mục tiêu “Đi trước, về đích trước” trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Quận có nhiều thuận lợi để đẩy nhanh sự phát triển, song các khó khăn, thử thách vẫn còn nhiều, cần nỗ lực khắc phục vượt qua.

Đảng bộ và Nhân dân Quận 8 quyết tâm “Đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, di dời nhà trên và ven kênh rạch; xây dựng Quận 8 văn minh, hiện đại, nghĩa tình”; với mục tiêu tổng quát “Tiếp tục xây dựng Quận 8 văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững gắn với đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận theo hướng dịch vụ, thương mại, công nghiệp sạch; xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, môi trường văn hoá lành mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị đủ sức đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”.

2.1. Các chỉ tiêu chủ yếu

1- Đến năm 2020, nâng tỷ trọng dịch vụ - thương mại chiếm 75%, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 25%.

2- Hàng năm, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt từ 6% trở lên so chỉ tiêu pháp lệnh. Đến năm 2020, phấn đấu thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng.

3- 100% trường hợp xây dựng không phép, sai phép được phát hiện kịp thời và xử lý theo đúng quy định.

4- Đến năm 2020, 97 khu phố có địa điểm sinh hoạt ổn định.

5- Đến năm 2020, cơ bản đạt các chỉ tiêu theo chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố; giải quyết việc làm từ 9.000 người/năm trở lên.

6- Đến năm 2020, không còn nhà vệ sinh thải trực tiếp ra kênh, rạch; 100% hộ dân và tổ chức đăng ký đổ rác; 100% chất thải rắn được xử lý theo quy định.

7- Đến năm 2020, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý có trình độ đại học và trung cấp chính trị trở lên. 100% cán bộ, công chức, viên chức được tạo điều kiện học tập chuyên môn và chính trị, được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn ít nhất 1 lần/ năm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính; công khai minh bạch 100% thủ tục hành chính, thông tin quy hoạch chi tiết.

8- Đến năm 2020, tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương 86,8%; duy trì tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học ở mức 100%; hiệu suất đào tạo cấp tiểu học trên 98%, hiệu suất đào tạo cấp trung học cơ sở đạt 95% trở lên; đảm bảo trình độ giáo viên trên chuẩn ở các ngành học, bậc học theo chỉ tiêu: Mầm non: 80%, Tiểu học: 98%, Trung học cơ sở: 80%.

9- Đến năm 2020, xây dựng ít nhất 85% (82 khu phố) khu phố đạt chuẩn khu phố văn hoá; phấn đấu 50% phường đăng ký được công nhận “phường văn minh đô thị”; phấn đấu mật độ cây xanh/người từ 1,7-2m2/người.

10- Ðến năm 2020, trên 97% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; tỷ lệ dân số luyện tập thể dục - thể thao thường xuyên là 33% trở lên.

11- Hàng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xây dựng lực lượng dân quân đạt tỷ lệ 1% so với tổng dân số.

12- Kéo giảm 5%/năm trở lên số vụ phạm pháp hình sự trên dân số cư trú thực tế. Khám phá án hình sự đạt 70% trở lên. Chuyển hóa dứt điểm 1 tụ điểm phức tạp về ma túy còn lại tại phường 6 (hẻm 1678). Kéo giảm trên 50% số đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại 4 điểm phức tạp được xác định tại phường 12, 14. Không để phát sinh địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn quận.

13- Hàng năm phấn đấu kéo giảm 5% trở lên số vụ tai nạn giao thông, giảm số người chết và bị thương.

14- Xây dựng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh đúng theo tiêu chuẩn và tỷ lệ quy định; công tác phân tích chất lượng đảng viên cuối năm đạt tỷ lệ đảng viên đủ tư cách từ 99% trở lên.

15- Trong nhiệm kỳ, kết nạp 1.200 đảng viên mới trở lên; trong dân quân đạt 20% trở lên; trong lực lượng dự bị động viên đạt 12% trở lên; trong giáo viên đạt 35% trở lên.

16- Đến năm 2020, thành lập mới từ 10 chi bộ trở lên; kết nạp trên 85 đảng viên; thành lập trên 15 chi đoàn thanh niên; trên 25 Chi hội Liên hiệp thanh niên và thành lập công đoàn cơ sở ở 100% doanh nghiệp ngoài Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đủ điều kiện.

2.2. Các công trình, chương trình trọng điểm

1- Tiếp tục thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch (tập trung dọc tuyến Kênh Đôi), cải tạo các chung cư cũ đã hư hỏng, xuống cấp (tập trung chung cư Phạm Thế Hiển phường 4).

2- Hỗ trợ chủ đầu tư hoàn chỉnh hệ thống dịch vụ cảng sông Phú Định, trung tâm thương mại Bình Điền.

3- Đến năm 2020, cơ bản chuyển đổi cụm công nghiệp Bình Đăng thành trung tâm thương mại, dịch vụ và khu dân cư.

4- Hỗ trợ hình thành trên 5 trung tâm thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận.

5- Hoàn thành các công trình giao thông: cầu Rạch Cát; đường Tạ Quang Bửu, Cao Lỗ, Ba Đình, bến Bình Đông. Phấn đấu hoàn thành cầu, đường Bình Tiên; đường An Dương Vương.

6- Hoàn thành việc đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới ít nhất 30 trường học.

7- Hoàn thành mở rộng Bệnh viện quận; xây dựng mới Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Văn hóa quận và Trạm y tế phường 10, 11, 12.

2.3. Về nhiệm vụ và giải pháp

Khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế của quận, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại, công nghiệp sạch; thực hiện tốt quy hoạch chung và quy hoạch mạng lưới chợ - siêu thị - trung tâm thương mại. Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch, đầu tư; ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu, phấn đấu hoàn thành các tuyến đường trục chính; thực hiện chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch.

Nâng cao chất lượng hoạt động, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao; bảo đảm an sinh xã hội. Làm chuyển biến rõ nét chất lượng giáo dục - đào tạo; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên. Tích cực thực hiện chương trình quốc gia về chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao chất lượng khám và điều trị, tạo điều kiện cho mọi người dân được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tăng cường đầu tư ngân sách, vận động có hiệu quả các nguồn lực xã hội thực hiện các chính sách an sinh xã hội nhằm triển khai có hiệu quả các chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2015 - 2020; nâng thu nhập, điều kiện sống hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công, gia đình chính sách; người khuyết tật, người già neo đơn.

Tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; các âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình”. Tập trung nâng chất lượng, hiệu quả điều tra, khám phá án; chủ động phòng, chống, ngăn chặn hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự hoạt động có tổ chức, tội phạm ma tuý.

Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng; nâng chất lượng thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phòng, chống hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên. Chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, cơ sở đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên. Thường xuyên đổi mới, nâng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tăng cường lãnh đạo, đề cao vai trò trách nhiệm và nêu gương người đứng đầu trong công tác, trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng xây dựng nền hành chính công trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ; chăm lo xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Huy động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; mở rộng và đa dạng hoá các hình thức tập hợp Nhân dân, nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.

II. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, của Ban Thường vụ Quận ủy khoá X. Từ những kinh nghiệm của khoá X, Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy khoá XI cần phát huy ưu điểm, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

III. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá XI tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

IV. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá XI gồm 42 đồng chí, bầu đồng chí Nguyễn Hồ Hải làm Bí thư Quận ủy và bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá XI, hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và các ban Thành ủy có liên quan quyết định chuẩn y theo quy định.

V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá XI, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, năng động, sáng tạo, đồng tâm, chung sức khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 8 LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Thông báo