Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ X Đảng bộ quận 8

Đại hội Đại biểu lần thứ X Đảng bộ quận đã họp từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 7 năm 2010 tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận

QUYẾT NGHỊ

1. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2005 – 2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2010 – 2015 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội:

1.1- Về đánh giá tình hình 5 năm 2005 – 2010

Đại hội khẳng định:

Những thành tựu:

 Kinh tế quận tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ, thương mại – công nghiệp. Hoạt động dịch vụ, thương mại phát triển mạnh với nhiều loại hình đa dạng, phong phú; tổng doanh thu dịch vụ, thương mại trên địa bàn tăng bình quân 41,14%/năm. Các thành phần kinh tế có bước phát triển; kinh tế hợp tác, hợp tác xã được tập trung củng cố, phát triển và hoạt động đa dạng hơn. Sản xuất công nghiệp tăng bình quân 19,67%/năm, chủ yếu ở các ngành thế mạnh; việc đầu tư đổi mới công nghệ được chú trọng.

Tiến trình đô thị hoá địa bàn được quan tâm thực hiện, công tác quản lý và phát triển đô thị được tập trung tạo chuyển biến cụ thể. Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế - xã hội, công trình phúc lợi công cộng được quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới; gần 200 hẻm được nâng cấp, bê tông hoá; hoạt động đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước tăng mạnh, góp phần cải tạo, nâng cấp và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu dân cư mới. Đã chỉ đạo thắng lợi việc thực hiện Chương trình di dời, tái định cư 905 căn hộ dân sống trên rạch Ụ Cây. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và trật tự đô thị được tăng cường có kết quả.

Việc chăm lo đời sống nhân dân và các mặt văn hoá – xã hội được tập trung thực hiện. Đã giải quyết việc làm cho hơn 8.000 lao động/năm; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách xã hội; cơ bản hoàn thành công tác xây dựng nhà tình nghĩa; đến cuối năm 2008, quận không còn hộ nghèo (theo tiêu chí cũ 6 triệu đồng/người/năm) và tiếp tục thực hiện “giảm nghèo, tăng hộ khá” giai đoạn 2009 – 2015. Chất lượng giáo dục đào tạo có tiến bộ rõ nét, quy mô và mạng lưới trường lớp phát triển, xây dựng và thực hiện có kết quả Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và việc phân luồng giáo dục sau trung học cơ sở, công tác chuẩn hoá trình độ giáo viên và đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm bồi dưỡng. Công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt, khống chế hiệu quả không để dịch bệnh lan rộng; công tác khám chữa bệnh đảm bảo quy chế chuyên môn; duy trì được tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%.  Các hoạt động văn hoá văn nghệ tiếp tục phát triển; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, việc “xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội” ngày càng phát huy tính tích cực trong đời sống xã hội; xây dựng được 48 khu phố đạt chuẩn khu phố văn hoá; triển khai bước đầu phong trào Toàn dân  hành động “vì đường phố không rác”, mô hình điểm phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “phường không rác”. Phong trào thể dục thể thao có bước phát triển, thu hút nhiều ngành, nhiều giới tham gia. Công tác xã hội hoá hoạt động giáo dục, thể dục thể thao bước đầu đạt kết quả khá tốt.

Nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và hoạt động tư pháp được lãnh đạo thực hiện có kết quả. Công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ được đảm bảo theo yêu cầu; đảm bảo chỉ tiêu công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm. An ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, tình hình trật tự an toàn xã hội được tập trung lãnh đạo, tạo chuyển biến tích cực, kéo giảm tội phạm hình sự (giảm 31,77%), chuyển hoá các tụ điểm phức tạp về ma tuý. Công tác cải cách tư pháp được quan tâm thực hiện; đảm bảo yêu cầu không để oan sai, sót lọt tội phạm.

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên theo yêu cầu của tình hình mới. Công tác chính trị tư tưởng được tiến hành thường xuyên, liên tục với nội dung và hình thức tổ chức được cải tiến phong phú hơn, góp phần tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  được tập trung chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú, sinh động, có kết quả thiết thực; chỉ đạo tổ chức đảng cơ sở xây dựng các công trình thi đua cụ thể; đã xuất hiện nhiều gương điển hình của tập thể và cá nhân trong “nỗ lực làm theo”. Công tác tổ chức – cán bộ có nhiều tiến bộ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới, giữ vững số cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh; chất lượng đảng viên được phân tích, đánh giá ngày càng đi vào thực chất; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ được thực hiện theo đúng chỉ đạo và theo hướng trẻ hoá đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; công tác luân chuyển cán bộ được tập trung thực hiện; công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảm bảo yêu cầu theo quy định và sự phân cấp quản lý. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được chỉ đạo thực hiện khá tốt; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra với việc xử lý vi phạm; việc chấp hành kỷ luật trong Đảng chuyển biến tích cực. 

Hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước được tập trung củng cố, nâng lên. Các thủ tục hành chính và quy trình giải quyết công việc được tập trung đổi mới theo hướng hợp lý, khoa học hơn; hệ thống tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức được củng cố, kiện toàn và bồi dưỡng, đào tạo; quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện có kết quả. Uỷ ban nhân dân quận có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết kịp thời khó khăn của cơ sở. Tổ chức duy trì tốt chế độ tiếp dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng được chỉ đạo thực hiện.

 Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy hiệu quả. Đảng bộ thường xuyên lãnh đạo củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các tổ chức cơ sở đảng có nhiều nỗ lực thực hiện nghiêm túc công tác xã hội và phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động; tích cực cùng chính quyền  thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chỉ đạo của Đảng và nhà nước; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các phong trào và cuộc vận động xã hội khác đạt kết quả thiết thực. Hệ thống tổ chức Mặt trận, các đoàn thể được củng cố, kiện toàn và có chiều hướng vươn lên.

Những hạn chế, khuyết điểm – Nguyên nhân, bài học kinh nghiệm:

Những hạn chế, khuyết điểm:

Tăng trưởng kinh tế chưa đảm bảo tính bền vững; các ngành dịch vụ cao cấp chưa phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, việc chỉnh trang đô thị còn nhiều khó khăn; công tác quản lý và thực hiện quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu. Việc cải thiện và nâng cao mức sống nhân dân chưa có sự thay đổi lớn; cơ sở vật chất ngành giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu, hiệu suất đào tạo bậc trung học cơ sở còn ở mức thấp; sự phát triển các mặt hoạt động văn hoá chưa thật phong phú; công tác quản lý nhà nước về văn hoá chưa đồng bộ; việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” chưa thường xuyên, sâu rộng.

Công tác giáo dục ý thức quốc phòng – an ninh, tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa đạt hiệu quả cao; công tác xây dựng, chất lượng chính trị của lực lượng dân quân còn thấp. Tình hình mua bán và sử dụng các chất ma tuý còn diễn biến phức tạp. Số lượng án dân sự, hôn nhân gia đình,... tăng cao nhưng thiếu chủ động đề xuất các biện pháp phòng ngừa.

Công tác triển khai, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đảng ở một số cơ sở đảng còn chậm, thiếu đầu tư cụ thể hoá phù hợp với tình hình địa phương; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ có lúc chưa đáp ứng yêu cầu bố trí cán bộ; một vài cấp uỷ cơ sở chưa quan tâm tiến hành công tác kiểm tra, giám sát.  Thủ tục hành chính ở một số khâu vẫn còn rườm rà; việc thực hiện chỉ đạo của uỷ ban nhân dân quận của một số cơ quan, phường chưa thật hiệu quả; các ngành chức năng quận chưa chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ. Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chưa theo kịp nhu cầu; hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức đoàn thể ở khu phố, tổ dân phố chưa cao; chất lượng lực lượng chính trị nòng cốt yếu. 

Nguyên nhân - bài học kinh nghiệm:

Nguyên nhân những mặt làm được:

Về khách quan:  Luôn được sự chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ, tiếp sức của lãnh đạo Thành phố trong giải quyết những khó khăn của địa phương.

Về chủ quan: Đảng bộ và chính quyền quận đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu cao, tập trung trí tuệ và vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; chủ động đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách đặc biệt phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm của quận. Luôn sâu sát, kiểm tra, chấn chỉnh những vướng mắc, khó khăn nảy sinh; động viên, khuyến khích, huy động sức mạnh cán bộ đảng viên toàn tâm vì nhiệm vụ chính trị chung. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên được củng cố, kiện toàn và phát huy. Được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân tham gia thực hiện các phong trào, chương trình hành động cách mạng. Mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo – chính quyền điều hành – sức mạnh của mặt trận và các đoàn thể ngày càng đồng bộ, chặt chẽ, huy động được cả hệ thống chính trị.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém:

Về khách quan: Đặc điểm của một quận nội thị còn nhiều khó khăn chưa được khắc phục hiệu quả: hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị chưa đồng bộ; môi trường ô nhiễm chưa được cải thiện; ảnh hưởng của suy giảm kinh tế.

Về chủ quan: Việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng từng nơi từng lúc chưa đồng bộ; công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền một số phường có lúc thể hiện sự buông lỏng. Hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể còn nặng về hành chính, thiếu chỉ đạo chiều sâu. Công tác quản lý nhà nước chưa theo kịp tiến trình phát triển của xã hội. Một số cán bộ lãnh đạo chưa chủ động, sáng tạo trong thực hiện các chỉ đạo của quận; một số cấp u thiếu chủ động kiểm tra đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Việc đánh giá cán bộ ở từng đơn vị chưa sát với thực tế; công tác đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu.

Bài học kinh nghiệm thực tiễn: Một là, thường xuyên quan tâm củng cố, giữ gìn và phát huy sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động của toàn Đảng bộ. Hai là, không ngừng phát huy tính năng động, sáng tạo của Ban chấp hành Đảng bộ, của mỗi tổ chức và cá nhân trên cơ sở chủ động cụ thể hoá các chủ trương bằng các giải pháp phù hợp, khả thi để tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ, sâu rộng; phân công, phân nhiệm cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, có trọng tâm, trọng điểm và thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Ba là, thường xuyên tiến hành công tác tuyên truyền vận động, đối thoại với nhân dân một cách sâu sát nhằm tăng cường tính thuyết phục, tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Bốn là, sự tiếp sức, hỗ trợ của Thành phố luôn là nhân tố cần thiết cho sự nghiệp phát triển. Năm là, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ để nâng trình độ, năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện đáp ứng yêu cầu phát triển của quận; thực hiện tốt việc luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ có hiệu quả.

1.2- Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2010 – 2015

Đại hội nhất trí:

Mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận phát triển theo hướng dịch vụ, thương mại – công nghiệp sạch trên cơ sở đầu tư cải thiện và hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông; phát huy lợi thế hệ thống kênh rạch, khôi phục và phát triển truyền thống kinh tế “trên bến dưới thuyền” mang tính hiện đại gắn với việc quy hoạch và chỉnh trang đô thị dọc tuyến Kênh Đôi, Kênh Tàu Hũ, cải thiện đời sống nhân dân, giải quyết cơ bản nhà trên kênh rạch, cải thiện môi trường tự nhiên và xã hội, xây dựng mỹ quan đô thị, góp phần phá triển Quận theo hướng đô thị hoá, văn minh, hiện đại.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

1- Tốc độ tăng về tổng doanh thu dịch vụ, thương mại bình quân từ 30 – 40%/năm.

2- Tốc độ tăng của giá trị sản xuất công nghiệp bình quân từ 10 - 15%/năm.

3- Đảm bảo tổ chức thu ngân sách đạt và phấn đấu vượt chỉ tiêu pháp lệnh được giao từ 10% /năm trở lên.

4- Đến hết nhiệm kỳ, cơ bản không còn hộ nghèo (dưới 12 triệu đồng/người/năm).

5- Giới thiệu và giải quyết việc làm hàng năm từ 8.000 lao động trở lên.

6- Đến hết nhiệm kỳ, có từ 75% giáo viên mầm non, 100% giáo viên tiểu học đạt trình độ cao đẳng và 85 – 90% giáo viên trung học cơ sở đạt trình độ đại học trở lên.

7- Đến hết nhiệm kỳ, huy động từ 75% trở lên trẻ từ 3 – 5 tuổi vào mẫu giáo.

8- Đến hết nhiệm kỳ, có 55 – 60 khu phố đạt chuẩn khu phố văn hoá; 2 – 3 phường đạt chuẩn phường văn hoá; 1 – 2 chợ, trung tâm thương mại, siêu thị đạt chuẩn văn minh thương nghiệp.

9- Số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 28% số dân trở lên.

10- Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%.

11- Hàng năm, phấn đấu kéo giảm từ 10% số vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ khám phá án từ 65% trở lên.

12- Hàng năm, xây dựng từ 70% trở lên cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh.

13- Trong nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp từ 650 đảng viên mới trở lên.

14-  Đến hết nhiệm kỳ, xây dựng từ 85% ban công tác mặt trận khu phố vững mạnh.

15- Đến hết nhiệm kỳ, tập hợp từ 50% trở lên lực lượng thanh niên trong diện quản lý; trong đó, có 25% là đoàn viên.

16- Đến hết nhiệm kỳ, tập hợp từ 63% trở lên phụ nữ trong độ tuổi vào Hội.

17- Đến hết nhiệm kỳ, tập hợp vào tổ chức công đoàn từ 80% lực lượng công nhân  - lao động ngoài nhà nước, 95% trở lên lực lượng lao động trong nhà nước.

18- Đến hết nhiệm kỳ, tập hợp từ 95% lực lượng cựu chiến binh vào tổ chức, xây dựng từ 95% trở lên cơ sở hội vững mạnh.

Các công trình, chương trình trọng điểm:

1- Tập trung đẩy mạnh thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị trên địa bàn, trong đó, phấn đấu hoàn thành cơ bản dự án trung tâm dịch vụ thương mại và dân cư rạch Ụ Cây; dự án bờ Đông rạch Xóm Củi; dự án công viên văn hoá – du lịch Đồng Diều; dự án chỉnh trang đô thị bờ bắc và bờ nam Kênh Đôi.

2- Phấn đấu đầu tư xây dựng hoàn chỉnh tuyến đường trục Tạ Quang Bửu, nâng cấp đường Phạm Thế Hiển;

3- Thực hiện và quản lý tốt quy hoạch, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng quỹ nhà tái định cư với 15.000 căn hộ phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án trên địa bàn quận và chương trình chỉnh trang đô thị;

4- Cải tạo, nâng cấp các chung cư cũ xuống cấp: chung cư Phạm Thế Hiển (phường 4), chung cư Đinh Hoà (phường 11), chung cư Bình Đông (phường 13), chung cư Bình Đăng (phường 6);

5- Xây dựng trụ sở các phường: 1, 3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, Mặt trận và các đoàn thể quận, Trung tâm Văn hoá.

6- Nâng cấp, cải tạo, mở rộng và xây dựng mới 19 trường học đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo; cải tạo sửa chữa Trung tâm giáo dục thường xuyên, xây dựng các trung tâm học tập cộng đồng. Hoàn thành sớm việc tách cấp trường phổ thông cơ sở Hưng Phú A; xây dựng trường Nguyễn Thị Định giai đoạn 2;

7- Hoàn thành việc đầu tư nâng cấp Bệnh viện, xây dựng Trung tâm Y tế dự phòng; hệ thống trạm y tế phường;

8- Xây dựng ít nhất một trạm ép rác kín.

9- Xây dựng chương trình hành động về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh”.

10- Xây dựng chương trình hành động về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước.

11-  Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức giai đoạn 2010 – 2020 nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

12- Xây dựng kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện dân chủ cơ sở, củng cố và phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp phát triển của địa phương.

13- Xây dựng Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở khu dân cư.

Các nhiệm vụ cụ thể:

Về kinh tế:

Tập trung chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế quận theo hướng dịch vụ, thương mại - công nghiệp sạch trên cơ sở quản lý và thực hiện tốt đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phát triển ngành; khuyến khích, hỗ trợ phát triển các hoạt động dịch vụ giá trị gia tăng cao; hình thành các trung tâm thương mại, cao ốc, văn phòng cho thuê, dịch vụ cao cấp; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển loại hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã; khuyến khích đầu tư đổi mới thiết bị, quy trình công nghệ và quản trị doanh nghiệp.

Đẩy nhanh tiến trình đô thị hoá địa bàn trên cơ sở tập trung đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, đẩy mạnh tiến độ thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị; tăng cường hiệu quả công tác quản lý và phát triển đô thị; lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, vệ sinh môi trường.

Phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước; đảm bảo tốt chi ngân sách cho đầu tư phát triển.

Về chăm lo đời sống nhân dân và các mặt văn hoá – xã hội:

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với diện chính sách, cứu trợ xã hội Tập trung thực hiện có kết quả chương trình “giảm nghèo, tăng hộ khá”.

Làm chuyển biến và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; coi trọng giáo dục kỹ năng sống, nhân cách, phẩm chất đạo đức, lối sống. Tăng cường công tác quản lý, thực hiện tốt các cuộc vận động trong giáo dục.

Đẩy mạnh xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, nếp sống văn minh và mỹ quan đô thị. Phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, giáo dục thể chất cho thanh thiếu niên, học sinh.

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông dân số, kế hoạch hoá gia đình, công tác y tế dự phòng, phòng chống các loại dịch bệnh; kiểm soát tốt vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xây dựng quy hoạch, phương án, đề án, kế hoạch cải tạo, nạo vét hệ thống kênh rạch; tích cực giải quyết các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Về quốc phòng – an ninh:

Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân vững mạnh, xây dựng quận thành khu vực phòng thủ vững chắc bảo vệ Thành phố, bảo vệ Tổ quốc.

Đảm bảo sự ổn định chính trị; chủ động đấu tranh có hiệu quả các hoạt động “diễn biến hoà bình”, biểu tình, bạo loạn lật đổ. Tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”,... Củng cố và phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các hoạt động liên tịch, hiệp đồng tác chiến trị an, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang có phẩm chất chính trị vững vàng, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Đầu tư bổ sung, hoàn thiện trang bị kỹ thuật cho lực lượng công an – quân sự nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu khi có tình huống xảy ra.

Đảm bảo tính nghiêm minh trong công tác điều tra, truy tố, xét xử; không để oan sai, sót lọt tội phạm. Củng cố và nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Về củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị:

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng; đấu tranh bảo vệ lý tưởng của Đảng; giữ gìn và phát huy sự thống nhất về tư tưởng trong toàn Đảng bộ.

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự lan toả sâu rộng về “nỗ lực làm theo”. 

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn. Thực hiện nề nếp công tác luân chuyển cán bộ; thực hiện tốt việc đánh giá, sử dụng, bố trí, tuyển dụng cán bộ theo tiêu chuẩn, chức danh. Tăng cường thực hiện Chỉ thị 11 của Thành uỷ về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên, đoàn viên trong các doanh nghiệp tư nhân. Thực hiện nghiêm Quy định 57-QĐ/TW, các chỉ đạo của Thành uỷ và sự phân cấp quản lý về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tạo bước chuyển mạnh về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung, lĩnh vực quan trọng tác động đến công tác xây dựng hệ thống chính trị, có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Thường xuyên củng cố, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu quả cao. Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp theo quy định. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, tăng cường cán bộ cho cơ sở; công tác công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Chú trọng thực hiện tốt chế độ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo luật định.

Tăng cường xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.  Mở rộng và đa dạng hoá các hình thức tập hợp, tuyên truyền, giáo dục nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận xã hội; phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các cuộc vận động, chương trình xã hội, phong trào đã triển khai. Quản lý, hướng dẫn các tôn giáo, dân tộc hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Chú trọng phát huy dân chủ cơ sở, động viên sức sáng tạo của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Các giải pháp chủ yếu:

 Các giải pháp trên lĩnh vực kinh tế - xã hội:

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh tế, chất lượng công tác thông tin, dự báo kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo quận và doanh nghiệp. Phát huy hoạt động các trung tâm thương mại; khuyến khích phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ  ở các tuyến đường trục; xây dựng chợ đầu mối nông thuỷ sản; phát huy lợi thế Kênh Đôi, kênh Tàu Hũ; khuyến khích phát triển các tuyến phố chuyên doanh, các trung tâm phân phối hàng hoá.

- Nâng cao chất lượng lập, quản lý và thực hiện quy hoạch; quản lý chất lượng, khai thác sử dụng các công trình hạ tầng đô thị; lập lại trật tự kỷ cương quản lý xây dựng và trật tự đô thị. Ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật khu vực phường 4, 5 trở thành trung tâm của quận.

- Tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách, chú trọng khai thác mọi nguồn thu, năng lực sản xuất tăng thêm, nuôi dưỡng nguồn thu; chủ động giảm tỷ lệ thuế nợ đọng, chống thất thu thuế,...

- Thực hiện đồng bộ các phong trào, chương trình xã hội, các cuộc vận động (giảm nghèo, tăng hộ khá; vì người nghèo; đền ơn đáp nghĩa;...) nhằm góp phần chăm lo và cải thiện đời sống của nhân dân.

- Sơ kết, bổ sung, tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Đảng cấp trên và kế hoạch, chương trình hành động của quận về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; về lãnh đạo xây dựng phường văn hoá; về nâng cao chất lượng công tác giáo dục; về đổi mới nội dung chương trình, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục; đề án phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ thông.

- Huy động tốt các nguồn lực đầu tư thực hiện quy hoạch mạng lưới cơ sở vật chất, đa dạng hoá các mặt hoạt động giáo dục, văn hoá, y tế, thể dục thể thao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ về bảo vệ tài nguyên môi trường, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, kiên quyết các trường hợp vi phạm.

Các giải pháp trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh:

- Thực hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng đối với lực lượng vũ trang;

 - Đẩy mạnh thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; rà soát, kiểm tra, bổ sung các phương án an ninh, phương án phòng thủ khu vực. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý nhân hộ khẩu, các biện pháp phòng ngừa xã hội, các chương trình, kế hoạch phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phát huy hiệu quả hoạt động  của lực lượng công an, an ninh cơ sở, lực lượng dân phòng, dân quân, bảo vệ dân phố trong tấn công tội phạm.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và sự phối hợp hiệu quả của các ngành tư pháp trong tiến hành tố tụng nhằm thực hiện nghiêm minh các quy định của pháp luật, tránh oan sai. Tăng cường công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, kiến thức quốc phòng – an ninh một cách sâu rộng.

Các giải pháp trên lĩnh vực xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị:

- Đẩy mạnh thực hiện các chỉ đạo của Đảng cấp trên và của Quận uỷ về công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới; về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tổ chức tốt công tác nắm, xử lý và điều chỉnh dư luận xã hội; phát huy trí tuệ của cán bộ lão thành cách mạng trong sự nghiệp phát triển.

- Tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức – cán bộ. Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Đảng cấp trên và của Quận uỷ về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở phường; về chiến lược cán bộ; công tác luân chuyển cán bộ; về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chấn chỉnh và nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ nhằm đảm bảo thực hiện việc đề bạt, bổ nhiệm và quy hoạch cán bộ đúng thực chất; triển khai thực hiện  kế hoạch đào tạo cán bộ giai đoạn 2010 – 2015.

- Thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhất là ở các lĩnh vực quan trọng. Kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, nghiêm minh, có hiệu lực, hiệu quả.

- Sơ kết và tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Đảng cấp trên và của Quận uỷ “về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn”, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt Luật cán bộ công chức; Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật giải quyết khiếu nại, tố cáo;... Thực hiện nghiêm chế độ thi tuyển cán bộ công chức, chế độ công vụ; tổ chức bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ công chức theo hướng chuẩn hoá và theo chức danh. Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chức năng cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới.

 - Sơ kết và tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, về công tác tôn giáo, về công tác phụ nữ, về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam; về công tác thanh niên; về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với cải cách hành chính, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”. Tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ hiệu quả hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn thực sự vững mạnh về tư tưởng và tổ chức, là nguồn cung cấp cán bộ trẻ có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ năng lực tốt cho Đảng, chính quyền. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Mặt trận, các đoàn thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ gắn với bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới phương thức hoạt động.

2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá IX. Từ kinh nghiệm của khoá trước, Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá X cần phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

3. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại  hội XI của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX. Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá X tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ.

4. Thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá X gồm 43 đồng chí, bầu đồng chí Đổng Thị Kim Vui làm Bí thư Quận uỷ và bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ IX gồm sáu đồng chí đại biểu chính thức và một đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá X hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ và các ban Thành uỷ có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

5. Giao  Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá X căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Thành phố lần thứ IX, xây chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 8 lần thứ X kêu gọi các tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết và cách mạng, đồng tâm hiệp lực cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ quận, ra sức khắc phục khó khăn, năng động sáng tạo, quyết tâm chung sức tăng tốc đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX./.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ X ĐẢNG BỘ QUẬN 8

Thông báo