Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 8 khóa VI

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Thanh

Bí thư

2

Nguyễn Văn Lành

Phó Bí thư

3

Huỳnh Ngọc Diệp

Phó Bí thư

4

Trần Hữu Tâm

UVTV

5

Nguyễn Thị Phương Lan

UVTV

6

Vũ Xuân Bảo

UVTV

7

Trương Thanh Sơn

UVTV

8

Huỳnh Ngọc Thành

UVTV

9

Hoàng Quốc Lịch

UVTV

10

Trần Văn Bắc

QUV

11

Hồ Thanh Lê

QUV

12

Nguyễn Thị Lợt

QUV

13

Nguyễn Ngọc Hạnh

QUV

14

Lê Hùng Sơn

QUV

15

Nguyễn Đô Lương

QUV

16

Phan Văn Nguyên

QUV

17

Nguyễn Thị Năm

QUV

18

Trần Trọng Bằng

QUV

19

Lê Ngọc Chiến

QUV

20

Phan Mỹ Hoa

QUV

21

Nguyễn Sỹ Huynh

QUV

22

Võ Thành Long

QUV

23

Nguyễn Ngọc Quý

QUV

24

Nguyễn Văn Diệm

QUV

25

Huỳnh Đích

QUV

26

Nguyễn Thị Bạch Yến

QUV

27

Nguyễn Lê Dũng

QUV

28

Trương Ngọc Hoa

QUV

29

Bùi Hữu Phương

QUV

30

Nguyễn Đô Lương

QUV

31

Trương Văn Non

QUV

32

Phạm Văn Cường

QUV

33

Đỗ Văn Hiếu

QUV

34

Võ Thị Hiền

QUV

35

Nguyễn Văn Muôn

QUV

36

Ngô Ngọc Nô

QUV

Thông báo