Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ (2005 – 2010)

Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá IX được Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IX bầu ra ngày 29 tháng 9 năm 2005 gồm 39 đồng chí. Đến tháng 6 năm 2009, được Thành uỷ cho phép tăng thêm 10% cán bộ trẻ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận bầu thêm 3 đồng chí. Trong nhiệm kỳ, có 4 đồng chí được điều động công tác về Thành phố, 6 đồng chí nghỉ hưu theo chính sách; Ban Chấp hành đã bầu bổ sung 11 đồng chí và 1 đồng chí do Thành phố điều về (Bí thư Quận uỷ); hiện nay số lượng Quận uỷ viên là 40 đồng chí. Riêng Ban Thường vụ Quận uỷ trong đầu nhiệm kỳ là 11 đồng chí, có 3 đồng chí được điều động công tác về Thành phố và 4 đồng chí nghỉ hưu theo chính sách; Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu bổ sung 5 đồng chí và 1 đồng chí do Thành phố điều về, trong đó bầu 2 Phó Bí thư; hiện nay, Ban Thường vụ Quận uỷ có 11 đồng chí.

Với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, tinh thần tự phê bình – phê bình nghiêm túc, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ IX (2005 – 2010) như sau:

I- VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ:

1/ Về lãnh đạo quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước:

Trong nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các đợt phổ biến, quán triệt và xây dựng các chuyên đề cụ thể hoá thực hiện các chỉ đạo của Đảng cấp trên, nhất là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa X); sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ trong thời gian qua. Tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, mặt trận, các đoàn thể và lực lượng tuyên truyền viên ở cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam “Dân ta phải biết sử ta”, “Ngàn năm lịch sử - sáng ngời đời sau”, tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước, nhất là ngày thành lập Đảng, ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội cho cán bộ, đảng viên, thanh thiếu niên, học sinh và nhân dân.

Công tác tuyên truyền luôn được chú trọng cải tiến với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và sâu rộng đến nhân dân, nhất là phát huy tốt lực lượng tuyên truyền viên, tổ chức mặt trận, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước, chủ trương của quận về vận động nhân dân hiến đất làm đường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phòng chống tội phạm ma tuý… Duy trì nền nếp chế độ thông tin thời sự, tình hình kinh tế - xã hội, báo cáo chuyên đề góp phần nâng cao nhận thức về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cho cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức – lao động và nhân dân. Công tác nghiên cứu dư luận xã hội được cải tiến giúp cấp uỷ nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng quận, cơ sở giải quyết có hiệu quả những vấn đề dư luận phản ánh và kiến nghị.

Thông qua các đợt phổ biến, quán triệt, sơ, tổng kết các mặt công tác lớn theo chỉ đạo của Đảng cấp trên và công tác tuyên truyền, đã tạo được sự thống nhất trong Đảng bộ về tư tưởng và quyết tâm thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ và của Quận uỷ, sự đoàn kết thống nhất của Đảng bộ tiếp tục được giữ vững và phát huy, tạo được các phong trào hành động cách mạng trong nhân dân vì sự nghiệp phát triển của địa phương.

2/ Về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh:

Quán triệt tinh thần các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ đã tập trung lãnh đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hoá thực hiện. Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch chuyên đề cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX và các chỉ đạo của Đảng cấp trên. Đồng thời, nhằm thực hiện mục tiêu “Tiếp tục xây dựng và phát triển Quận 8 theo hướng đô thị hoá, văn minh, hiện đại” như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần IX đã xác định, cùng với việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện các đồ án quy hoạch phát triển đô thị, các dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật kinh tế - xã hội trên địa bàn, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế quận theo hướng “dịch vụ, thương mại – công nghiệp”; Chương trình chỉnh trang đô thị, giải quyết nhà lụp xụp ven và trên kinh rạch trên địa bàn quận giai đoạn 2009 – 2015, trước mắt, tập trung thực hiện Dự án chỉnh trang, di dời các hộ dân sống trên và ven rạch Ụ Cây; các chỉ thị của Quận uỷ về lập lại trật tự xây dựng, vận động nhân dân hiến đất làm đường, mở rộng hẻm; kế hoạch “giảm nghèo, tăng hộ khá”; nghị quyết về xây dựng phường văn hoá, về vận động đưa người nghiện vào cơ sở chữa bệnh gắn với việc chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm.

Trong quá trình lãnh đạo, Ban Thường vụ Quận uỷ luôn chú trọng nắm chắc tình hình, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện trong từng thời gian, tổ chức thường xuyên chế độ đi cơ sở, khảo sát thực tế, tổ chức tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc đặt ra trong thực tiễn, chủ động đề xuất Thành phố ban hành các cơ chế, chính sách đặc biệt phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm của địa bàn dân cư tạo sự chuyển biến rõ nét về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác quốc phòng – an ninh của địa phương. Do vậy, tuy giữa cuối nhiệm kỳ chịu sự tác động mạnh của sự suy giảm kinh tế thế giới, sự bùng phát các loại dịch bệnh, những vấn đề bức xúc về đời sống, việc làm, xoá đói giảm nghèo, vệ sinh môi trường,.., song, việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX về kinh tế – xã hội, về quốc phòng – an ninh đạt được kết quả khả quan. Cụ thể:

Kinh tế quận tiếp tục phát triển theo hướng dịch vụ, thương mại – công nghiệp. Đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chủ yếu về tổng doanh thu thương mại và dịch vụ, giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách nhà nước. Các doanh nghiệp đã chú trọng hơn việc xây dựng thương hiệu, đầu tư đổi mới thiết bị máy móc. Kinh tế hợp tác và hợp tác xã được tập trung củng cố, nâng chất lượng và chuyển đổi hoạt động phù hợp với quá trình đô thị hoá, sự phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu của thị trường. Việc tiết kiệm trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, vốn xây dựng cơ bản được chú trọng thực hiện có kết quả.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Các tuyến đường chính kết nối với trung tâm Thành phố và khu đô thị mới Nam Sài Gòn được đầu tư sửa chữa, nâng cấp hoặc xây mới; gần 200 hẻm được nâng cấp, bê tông hoá. Một số công trình phúc lợi công cộng được quan tâm đầu tư nâng cấp, xây dựng mới (như: các trạm y tế phường, phòng khám đa khoa Xóm Củi, trường mầm non, trường tiểu học, Nhà Thiếu nhi, trung tâm văn hoá thể thao phường và trụ sở làm việc phường,…). Hoạt động đầu tư các dự án ngoài ngân sách nhà nước tăng mạnh, đã thu hút các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhiều dự án góp phần cải tạo, nâng cấp và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu dân cư mới ở các phường 4, 5, 6, 7, 16,… Đã xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị, giải quyết nhà lụp xụp trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận giai đoạn 2010 đến 2015.

Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và gia đình chính sách được cải thiện tốt hơn thông qua việc đẩy mạnh thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, các chính sách xã hội, cuộc vận động “vì người nghèo”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; sự nghiệp giáo dục – đào tạo, y tế và các hoạt động văn hoá – xã hội có những chuyển biến tích cực trong phục vụ nhiệm vụ chính trị chung. Sự nghiệp giáo dục được quan tâm với nhiều chủ trương, giải pháp tập trung nên có nhiều tiến bộ rõ nét.

Tình hình chính trị được giữ vững, chủ động giải quyết kịp thời những vụ việc có ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Thực hiện có kết quả chương trình mục tiêu 3 giảm, nhất là tập trung chỉ đạo nhiều biện pháp, huy động cả hệ thống chính trị, kể cả củng cố, tăng cường cán bộ để chuyển hoá bước đầu các địa bàn trọng điểm, phức tạp về hình sự, ma tuý. Công tác quốc phòng – quân sự địa phương được tập trung lãnh đạo đạt nhiều tiến bộ; hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ với chất lượng chính trị được nâng lên. Công tác cải cách tư pháp được tập trung lãnh đạo thực hiện có nhiều chuyển biến, không để xảy ra oan sai trong việc điều tra, truy tố, xét xử.

Tuy nhiên, trên lĩnh vực này còn một số mặt hạn chế, khuyết điểm sau:

Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế chưa đảm bảo tính bền vững, hoạt động xuất khẩu giảm sút. Kinh tế hợp tác và hợp tác xã còn nhiều khó khăn, hiệu quả hoạt động thấp. Việc đầu tư xây dựng chợ - siêu thị - trung tâm thương mại theo quy hoạch chưa theo kịp nhu cầu. Hiệu lực quản lý nhà nước khu vực kinh tế tư nhân còn hạn chế; tình trạng gian lận thương mại, vi phạm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, pháp luật lao động còn xảy ra nhiều vụ vi phạm chậm được xử lý kịp thời. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; việc chỉnh trang đô thị còn nhiều khó khăn. Công tác quản lý và thực hiện quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến trình đô thị hoá; tình trạng xây dựng trái phép, không phép có lúc có nơi còn xảy ra; tình hình ô nhiễm môi trường chưa được khắc phục tốt.

Việc cải thiện và nâng cao mức sống nhân dân còn khó khăn. Tình hình thực hiện chương trình “giảm nghèo, tăng hộ khá” chuyển biến còn chậm. Chất lượng giáo dục – đào tạo tuy có chuyển biến, nhưng tỷ lệ học sinh bỏ học có lúc còn cao, hiệu suất đào tạo bậc trung học cơ sở đạt mức độ thấp; cơ sở vật chất ngành giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện nội dung chương trình đổi mới ở các bậc học. Sự phát triển các mặt hoạt động văn hoá chưa thật phong phú, chưa đi vào chiều sâu, công tác quản lý nhà nước về văn hoá chưa theo kịp tốc độ phát triển nhanh của xã hội, nhất là lĩnh vực truyền thông, internet, quảng cáo; công tác tuyên truyền vận động thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá chưa được liên tục và sâu rộng, tiến độ xây dựng phường văn hoá còn nhiều khó khăn; ý thức của một bộ phận nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị chưa cao.

Tình hình phạm pháp hình sự có lúc còn xảy ra nhiều; tình trạng tàng trữ, mua bán và sử dụng các chất ma tuý có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp; việc quản lý nhân hộ khẩu, quản lý địa bàn có nơi chưa chặt chẽ; mô hình nhóm hộ tự quản hoạt động còn yếu. Công tác giáo dục ý thức quốc phòng, tuyên truyền phổ biến pháp luật chưa đạt hiệu quả cao; chất lượng chính trị của lực lượng dân quân còn thấp. Công tác cải cách tư pháp chuyển biến chưa mạnh mẽ, chất lượng điều tra xử lý án có lúc chưa cao, số lượng án dân sự, hôn nhân gia đình, phạm pháp hình sự tăng cao nhưng thiếu chủ động đề xuất các biện pháp phòng ngừa; thi hành án còn tồn đọng nhiều; công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân còn hạn chế.

3/ Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị:

Để thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, Ban Thường vụ Quận uỷ luôn nhận thức đúng đắn nhân tố quyết định là phải chăm lo củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị đủ sức đảm đương nhiệm vụ, đáp ứng ngày càng cao của tình hình đòi hỏi. Do vậy, trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận uỷ đã tập trung chỉ đạo công tác củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường bằng nhiều hình thức phong phú để nâng nhận thức chính trị, xây dựng sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng, hành động trong cả hệ thống chính trị và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2010 – 2015; xây dựng chương trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020; đã điều động, đề bạt, bổ nhiệm 512 cán bộ, luân chuyển 92 cán bộ (21 cán bộ trẻ); phần lớn số cán bộ trẻ trong diện quy hoạch được đề bạt, bổ nhiệm đáp ứng khá tốt yêu cầu nhiệm vụ được phân công; kịp thời thay đổi những cán bộ lãnh đạo ở những nơi trì trệ, công tác lãnh đạo, quản lý yếu, phong trào kém, mất đoàn kết, tín nhiệm thấp. Công tác kết nạp đảng có sự chuyển biến mạnh, đến nay, đã kết nạp được 693 đảng viên, số đảng viên mới kết nạp trong độ tuổi thanh niên, giáo viên tăng nhiều. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từng bước gắn với quy hoạch và yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường có kết quả, góp phần giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng; số đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật giảm so với nhiệm kỳ trước (dưới 50%).

Hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước có nhiều tiến bộ, thực hiện có kết quả công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở. Uỷ ban nhân dân quận có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng sát dân, sát cơ sở, giảm hội họp, giải quyết kịp thời những khó khăn của cơ sở và vướng mắc của doanh nghiệp. Trình độ, năng lực thực thi công vụ và ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cán bộ công chức ngày càng được nâng lên. Tình trạng quan liêu, tham những được kịp thời phát hiện xử lý.

Hoạt động của mặt trận, đoàn thể có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, địa bàn dân cư. Tổ chức được nhiều loại hình tập hợp, giáo dục thu hút lực lượng quần chúng vào tổ chức theo giới và ngành nghề; chú trọng công tác củng cố tổ chức bộ máy và phát triển đoàn viên, hội viên trong khu vực kinh tế tư nhân, đi sâu nắm bắt tình hình quần chúng các giới; tích cực cùng chính quyền các cấp trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, vận động nhân dân chấp hành chủ trương quy hoạch, các chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư góp phần hạn chế những vụ khiếu nại và các điểm nóng phát sinh trên địa bàn. Phối hợp tốt với chính quyền trong việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chương trình xoá đói giảm nghèo, vì người nghèo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm,… Thực hiện tốt công tác quản lý và hướng dẫn các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật; quan tâm giải quyết các nhu cầu hợp lý của đồng bào dân tộc Hoa, Chăm về phát triển văn hoá, hỗ trợ đời sống, học hành của con em người dân tộc. Vận động các gia đình có thân nhân ở nước ngoài và kiều bào tham gia đóng góp xây dựng đất nước, xây dựng địa phương. Chất lượng hoạt động của Mặt trận, đoàn thể ở cơ sở được tập trung củng cố, kiện toàn và nâng lên, nhất là qua triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/QU của Quận uỷ.

Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị còn một số hạn chế, khuyết điểm sau:

Công tác triển khai, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đảng ở một số cơ sở đảng còn chậm, thiếu đầu tư cụ thể hoá nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình địa phương, chưa chú trọng việc sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện. Chất lượng sinh hoạt đảng của một số chi bộ cơ sở còn hạn chế, nội dung sinh hoạt chậm đổi mới, chưa sâu; nhiều cán bộ, đảng viên chưa phát huy tốt tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao, thực hiện tự phê bình và phê bình còn yếu. Việc thực hiện Chỉ thị 11-CT/TU về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và kết nạp đảng viên, đoàn viên trong khu vực doanh nghiệp tư nhân chưa đạt yêu cầu. Một vài cấp uỷ cơ sở chưa quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, lúng túng trong chỉ đạo kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; chưa chú ý công tác quản lý, giáo dục đảng viên; nhiều đảng viên thiếu rèn luyện dẫn đến sai phạm phải xử lý kỷ luật.

Thủ tục hành chính ở một số khâu vẫn còn rườm rà. Việc sử dụng thời giờ làm việc, thực hiện chỉ đạo của uỷ ban nhân dân quận của một số cơ quan, phường chưa thật hiệu quả. Kỷ luật, kỷ cương chấp hành các quyết định hành chính trên một vài lĩnh vực, nhất là lĩnh vực xây dựng, nhà đất, còn chậm. Các ngành chức năng quận chưa thật chủ động trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và trong mối quan hệ phối hợp với sở ngành thành phố trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chưa theo kịp nhu cầu của nhân dân, một số phong trào còn thiên về bề nổi, nhất là ở cơ sở; chất lượng lực lượng chính trị nòng cốt yếu; công tác tập hợp thanh niên vào tổ chức đoàn, hội ở địa bàn dân cư, khu vực doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động xã hội chưa sâu rộng và phối hợp đồng bộ, nhất là cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

4/ Về lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Căn cứ chỉ đạo của Ban chỉ đạo Thành uỷ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận uỷ đã xây dựng và triển khai các kế hoạch về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo các chủ đề hàng năm. Trên cơ sở nội dung chỉ đạo và tình hình thực tiễn của Đảng bộ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận uỷ đã tập trung tổ chức triển khai với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như tổ chức các lớp học tập chuyên đề, hội thảo, toạ đàm, hội thi kể chuyện gương điển hình; sáng tác truyện ngắn, thơ, chiếu phim tài liệu về Bác; hướng dẫn nội dung hành động “làm theo” hết sức cụ thể, thiết thực, như: phát động phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ; vận động “Mỗi người hãy giúp đỡ người nghèo, khó khăn xung quanh mình”, “Mỗi cán bộ, đảng viên gắn với một địa chỉ nhân đạo” trong việc hỗ trợ, đỡ đầu các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn bức xúc; định hướng nội dung thực hiện cuộc vận động sát với tình hình đặc điểm với từng loại hình cơ sở Đảng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, dễ hiểu, dễ làm, phù hợp với từng đối tượng, nhất là trong các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo xây dựng các nội dung về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hàng tháng phục vụ cho sinh hoạt chị bộ, lễ chào cờ háng tháng của các đơn vị. Nhờ đó, các cơ sở đảng đã xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện cuộc vận động sát với nhiệm vụ chính trị, thực tế của địa phương, đơn vị, xây dựng và thực hiện nhiều công trình thi đua thiết thực trên các lĩnh vực. Sau hơn 3 năm thực hiện, cuộc vận động đã có bước lan toả đến nhân dân, tạo được sự chuyển biến tích cực về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của đảng viên, cán bộ công chức; nhiều gương tập thể, cá nhân được cấp uỷ cơ sở Đảng và quận tuyên dương Từ những việc làm cụ thể đó đã góp phần nâng cao nhận thức, sự chuyển biến về hành động, lòng yêu thương con người, tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo ra ngày càng nhiều mô hình tốt, những điển hình tiên tiến góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, sự phát triển của đất nước và Thành phố.

Tuy nhiên, việc thực hiện Cuộc vận động còn một vài hạn chế:

- Một số ít chi bộ, đảng viên khi đăng ký nội dung, chương trình hành động thực hiện cuộc vận động của tập thể, cá nhân còn chung chung, mang tính hình thức; có đảng viên chưa tự giác đề ra chương trình tu dưỡng, rèn luyện của cá nhân hoặc có thực hiện nhưng thiếu tính chiến đấu cao. Hành động “làm theo” của cán bộ, đảng viên có nơi chưa nhiều, chưa rõ nét.

- Công tác tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và nhân dân còn hạn chế, chưa lan toả sâu rộng, nhất là đối với công nhân lao động và các tầng lớp nhân dân, vì thế chưa tạo được phong trào quần chúng mạnh mẽ.

II- VỀ TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH :

Phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của Ban Thường vụ, Thường trực Quận uỷ có nhiều cố gắng đổi mới theo hướng sát thực tế, sát cơ sở, giảm hội họp, chống quan liêu, mệnh lệnh.

Trên cơ sở Quy chế làm việc, Chương trình làm việc nửa khoá, Chương trình làm việc từ giữa nhiệm kỳ đến Đại hội X của Đảng bộ, Nghị quyết chương trình công tác hàng năm và tình hình thực tiễn, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ đã xây dựng và thực hiện khá tốt chương trình, chế độ làm việc với cơ sở, khảo sát thực tế, tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, với nhân dân. Ngoài ra, theo phân công phụ trách, các uỷ viên Thường vụ Quận uỷ, uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã tăng cường làm việc với cơ sở, với hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm, các ngành, các cấp. Qua đó, đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện và kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn của cơ sở, chủ động đề xuất Thành phố ban hành các chính sách, cơ chế đặc thù nhằm thúc đẩy nhanh hơn tiến độ thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận.

Điểm nổi bật trong công tác lãnh đạo, điều hành là Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ đã duy trì thực hiện nghiêm nền nếp sinh hoạt định kỳ, tổ chức phân công từng uỷ viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ Quận uỷ phụ trách phường và các lĩnh vực quan trọng; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh thần đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các nhiệm vụ khó khăn để tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong lãnh đạo, với tinh thần năng động, sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ, trước hết là Ban Thường vụ Quận uỷ, đã có những chỉ đạo mang tính đột phá qua việc ban hành và triển khai có kết quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch chuyên đề làm chuyển biến tình hình của quận trên một số lĩnh vực còn khó khăn, như: di dời, tái định cư các hộ dân sống trên rạch Ụ Cây; tình hình xây dựng trái phép; vận động nhân dân hiến đất, làm đường mở rộng hẻm; tăng cường công tác phòng chống tội phạm, vận động người nghiện ma tuý vào cơ sở chữa bệnh; giảm hộ nghèo, tăng hộ khá; thực hiện tốt công tác phân luồng giáo dục lớp 9 vào lớp 10 bằng nhiều loại hình đào tạo; phòng chống dịch bệnh; tập trung xây dựng phường văn hoá; củng cố và nâng chất lượng hoạt động của chi bộ khu phố, Mặt trận, các đoàn thể ở khu phố;…

Trong sinh hoạt, làm việc, thảo luận, bàn bạc và quyết định những công việc quan trọng của Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy chế, quy định, quyết định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và theo đúng thẩm quyền được quy định trong Quy chế làm việc của Quận uỷ. Từng thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc nghiên cứu, học tập nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về các chủ trương, nghị quyết của Đảng và vận dụng sáng tạo, năng động vào việc tham gia cùng tập thể lãnh đạo, điều hành cụ thể hoá thực hiện các chủ trương, nghị quyết của đảng cấp trên và thực hiện nhiệm vụ chính trị chung. Không khí sinh hoạt trong các hội nghị định kỳ, đột xuất của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ thực sự thẳng thắn, dân chủ, thể hiện rõ tính tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các kỳ hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ đều có sự tập trung ưu tiên giải quyết những vấn đề bức xúc, những mặt công tác lớn có tác động mạnh đến tiến trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, cụ thể hoá các chỉ đạo của Đảng cấp trên và đều được bàn bạc, thảo luận, tranh luận một cách dân chủ trước khi đi đến quyết định cuối cùng để thống nhất tổ chức thực hiện.

Quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ đều vì lợi ích chung của Đảng bộ và theo quy chế làm việc của Quận uỷ. Tập thể Ban Thường vụ Quận uỷ, Thường trực Quận uỷ thể hiện được tính quyết đoán trong xử lý, quyết định những công việc quan trọng trên cơ sở quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phân tích sâu kỹ tình hình và tôn trọng các ý kiến đóng góp của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, của cán bộ đảng viên và nhân dân. Phong cách làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ, sự tham gia công tác lãnh đạo tập thể của các Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ được nâng lên cao hơn so với trước, thể hiện được tinh thần khẩn trương, vừa coi trọng công tác tư tưởng để đạt được sự nhất trí cao về quan điểm trong việc đánh giá tình hình và giải quyết vấn đề, vừa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.

Một số hạn chế, khuyết điểm:

- Việc thực hiện chế độ đi cơ sở, làm việc với cơ sở của các Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ được tăng cường hơn, diện hoạt động rộng hơn, giải quyết được những khó khăn, vướng mắc kịp thời hơn cho cơ sở. Song, trong từng lúc, từng thời điểm, chương trình làm việc với cơ sở diễn ra khá dồn dập, yêu cầu thời gian lại gấp rút nên đã hạn chế phần nào đến sự tập trung kiểm tra, giải quyết các khó khăn của cơ sở; không phát hiện kịp thời những phát sinh ở cơ sở để xảy ra sai phạm phải xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên.

- Một vài uỷ viên Thường vụ Quận uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ do mới nhận nhiệm vụ nên việc tham gia vào sự lãnh đạo, điều hành chung chưa nhiều, chưa thật mạnh dạn, chưa phát huy vai trò lãnh đạo, phụ trách cơ sở được phân công.

III- VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG:

Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ luôn quan tâm đến việc giữ gìn đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh của đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ. Cùng với việc tiến hành sơ, tổng kết và tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, về trách nhiệm của người có chức vụ, quyền hạn ở các cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy định 115 của Bộ Chính trị về “những điều đảng viên không được làm”, Ban Thường vụ Quận uỷ luôn chú trọng công tác nắm và xử lý kịp thời các nguồn thông tin từ các kênh khác nhau có liên quan đến phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, về phẩm chất đạo đức và lối sống của người đảng viên. Các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ thể hiện tốt tính nêu gương, giản dị, có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, ý thức trách nhiệm cao, chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được quần chúng nơi công tác và nơi cư trú yêu mến, tín nhiệm.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ có 2 đồng chí Ủy viên Ban chấp hành bị xử lý kỷ luật Đảng, chính quyền do buông lỏng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát để cán bộ thừa hành tham mưu không đúng quy định và chiếm dụng công quỹ làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, tổ chức.

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM THỰC TIỄN:

Trên cơ sở những mặt làm được, chưa được, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ rút ra một số bài học kinh nghiệm từ thực tiễn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua như sau:

1- Trước tình hình khó khăn chung và trong điều kiện của một quận nội thị còn nhiều khó khăn, để tổ chức thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, đòi hỏi mỗi thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, nhất là Thường trực Quận uỷ, luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy cao nhất tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, sâu sát cơ sở, chú trọng lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, phản ánh của nhân dân, qua đó, nắm bắt kịp thời tình hình, đề ra chủ trương, giải pháp xuất phát từ thực tiễn của đời sống xã hội, mang tính đột phá, khả thi, đi vào lòng người, tạo được sự đồng thuận của xã hội, huy động toàn hệ thống chính trị cùng thực hiện.

Đồng thời, phải tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa quận với cấp trên, kiên trì đeo bám, tranh thủ có hiệu quả sự hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân và các sở, ngành Thành phố cùng với quận giải quyết những bức xúc đặt ra trong thực tiễn với những kiến nghị hết sức cụ thể và giải pháp rõ ràng.

2- Khi đã có chủ trương, giảp pháp đúng, việc triển khai thực hiện là rất quan trọng. Việc triển khai phải làm đồng bộ, sâu rộng từ trong nội bộ cán bộ, đảng viên cho đến các tầng lớp nhân dân để toàn xã hội cùng đồng thuận và nỗ lực thực hiện. Có như vậy, chủ trương, giải pháp mới đi vào cuộc sống một cách thiết thực, sinh động; huy động được cả hệ thống chính trị cùng tham gia tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của quận.

3- Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc tiến hành đồng bộ công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và củng cố tổ chức bộ máy, kiên quyết thay đổi, bố trí cán bộ trên cơ sở đảm bảo năng lực thực hiện có kết quả nhiệm vụ theo yêu cầu tình hình đòi hỏi.

4- Việc phân công, phân nhiệm cụ thể cho mỗi thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ cùng với việc thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện chủ trương, giải pháp đề ra vừa giúp cấp uỷ lãnh đạo nâng cao trách nhiệm, bám sát địa bàn, sát dân hơn, vừa kịp thời đề xuất giải quyết các vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn đặt ra và đảm bảo tính khả thi của chủ trương, giải pháp.

V- PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT HUY ƯU ĐIỂM, KHẮC PHỤC KHUYẾT ĐIỂM:

Trên cơ sở tiếp tục giữ vững và phát huy sự đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ và đề cao trách nhiệm cá nhân, quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả các mặt công tác trọng tâm như sau:

1- Đảm bảo giữ vững sự ổn định chính trị trên địa bàn, phục vụ đắc lực cho việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X (2010 – 2015). Trong đó, tập trung tạo điều kiện chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế quận sang dịch vụ, thương mại – công nghiệp sạch, nhất là các loại hình dịch vụ mang lại giá trị gia tăng cao, như: bưu chính - viễn thông, tài chính – ngân hàng,… Tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị gắn với triển khai thực hiện chương trình chỉnh trang đô thị, giải quyết nhà lụp xụp trên và ven kinh rạch; nhất là, tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả các công trình mang tính đột phá về đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị và phát triển địa phương mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X đã xác định.

2- Tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề văn hoá – xã hội bức xúc. Bằng các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành cơ bản chương trình “Giảm nghèo, tăng hộ khá”; thực hiện có kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với việc đẩy mạnh phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh và mỹ quan đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường nhằm tiếp tục xây dựng phường văn hoá, khu phố văn hoá, chợ văn minh thương nghiệp mà Nghị quyết Đại hội khóa X đã xác định. Giữ vững kết quả công tác giáo dục phổ cập bậc trung học; thực hiện tốt đề án nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo.

3- Thường xuyên củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, làm thất bại mọi hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, tạo sự chuyển biến tích cực về an ninh tư tưởng, an ninh nội bộ. Tiếp tục phát huy tốt sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa công an và lực lượng vũ trang trong giữ gìn an ninh - trật tự trên địa bàn; thường xuyên tổ chức các đợt tấn công làm giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, ma tuý trên cơ sở phát huy mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

4- Tăng cường lãnh đạo công tác vận động nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và phát huy vai trò phản biện, giám sát xã hội đối với hoạt động chính quyền, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch vững mạnh.

5- Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện có kết quả cao và lan toả sâu rộng trong nhân dân về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt công tác đào tạo và luân chuyển cán bộ; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Đảng các cấp. Tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước; lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể hoá Nghị quyết Hội nghị Trung ương – khoá X về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát; về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; về công tác vận động nhân dân;... Kịp thời tổ chức nghiên cứu quán triệt, học tập sâu rộng và xây dựng, triển khai thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương – khoá XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ X.

6- Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ một cách khoa học và hiệu quả trên cơ sở: phân định cụ thể vai trò lãnh đạo của Đảng bằng nêu gương, thuyết phục, bằng chủ trương, nghị quyết; chính quyền quản lý, điều hành và cụ thể hoá các chủ trương, nghị quyết của Đảng; xây dựng mối quan hệ phối hợp đồng bộ giữa chính quyền – Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quận, phường trong cụ thể hoá thực hiện các nghị quyết của Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng của các ngành, các cấp; phát huy tốt mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng với dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

7- Phát huy và tăng cường hơn nữa chế độ đi cơ sở, làm việc với cơ sở có chiều sâu hơn và thường xuyên thâm nhập thực tế để vừa kiểm tra việc thực hiện của cơ sở đối với các chỉ đạo của Đảng cấp trên, vừa kịp thời nắm bắt tình hình và có biện pháp chỉ đạo giải quyết những vướng mắc, bức xúc của cơ sở, những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN KHOÁ IX

Thông báo