Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Báo cáo kết quả biểu quyết những chỉ tiêu chủ yếu tại Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XI (2015 – 2020)

Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XI đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết những chỉ tiêu chủ yếu. Có 216/216 đại biểu dự Đại hội tham gia bỏ phiếu biểu quyết. Kết quả cụ thể như sau:

A- Các chỉ tiêu chủ yếu

1. Đến năm 2020, nâng tỷ trọng dịch vụ - thương mại chiếm 75%, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 25%.

- Có 214 phiếu nhất trí, chiếm 99%

- Có 01 phiếu không nhất trí, chiếm 0,5%

- Có 01 phiếu không có ý kiến, chiếm 0,5%

2. Hàng năm, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt từ 6% trở lên so chỉ tiêu pháp lệnh. Đến năm 2020, phấn đấu thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ đồng.

- Có 212 phiếu nhất trí, chiếm 98,1%

- Có 01 phiếu không nhất trí, chiếm 0,5%

- Có 01 phiếu có ý kiến khác, chiếm 0,5%, đề nghị đặt chỉ tiêu thu vượt từ 5%

- Có 02 phiếu không có ý kiến, chiếm 0,9%

3. 100% trường hợp xây dựng không phép, sai phép được phát hiện kịp thời và xử lý theo đúng quy định.

- Có 211 phiếu nhất trí, chiếm 97,7%

- Có 02 phiếu không nhất trí, chiếm 0,9%

- Có 01 phiếu có ý kiến khác, chiếm 0,5%, đề nghị đặt chỉ tiêu 95%.

- Có 02 phiếu không có ý kiến, chiếm 0,9%

4. Đến năm 2020, 97 khu phố có địa điểm sinh hoạt ổn định.

- Có 214 phiếu nhất trí, chiếm 99,1%

- Có 02 phiếu không nhất trí, chiếm 0,9%

5. Đến năm 2020, cơ bản đạt các chỉ tiêu theo chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố; giải quyết việc làm từ 9.000 người/năm trở lên.

- Có 202 phiếu nhất trí, chiếm 93,5%

- Có 10 phiếu không nhất trí, chiếm 4,6%

- Có 01 phiếu có ý kiến khác, chiếm 0,5%, giảm 85 – 90% số hộ nghèo

- Có 03 phiếu không có ý kiến, chiếm 1,4%.

6. Đến năm 2020, không còn nhà vệ sinh thải trực tiếp ra kênh, rạch; 100% hộ dân và tổ chức đăng ký đổ rác; 100% chất thải rắn được xử lý theo quy định.

- Có 204 phiếu nhất trí, chiếm 94,4%

- Có 09 phiếu không nhất trí, chiếm 4,2%

- Có 02 phiếu có ý kiến khác, chiếm 0,9%, đề nghị hoàn thành trong năm 2018; đề nghị 80%

- Có 01 phiếu không có ý kiến, chiếm 0,5%

7. Đến năm 2020, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý có trình độ đại học và trung cấp chính trị trở lên. 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ít nhất 1 lần/ năm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính; công khai minh bạch 100% thủ tục hành chính, thông tin quy hoạch chi tiết.

- Có 215 phiếu nhất trí, chiếm 99,5%

- Có 01 phiếu không nhất trí, chiếm 0,5%

8. Đến năm 2020, tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương 86,8%; duy trì tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học ở mức 100%; hiệu suất đào tạo cấp tiểu học trên 98%, hiệu suất đào tạo cấp trung học cơ sở đạt 95% trở lên; đảm bảo trình độ giáo viên trên chuẩn ở các ngành học, bậc học theo chỉ tiêu: Mầm non: 80%, Tiểu học: 98%, Trung học cơ sở: 80%.

- Có 214 phiếu nhất trí, chiếm 99,1%

- Có 02 phiếu có ý kiến khác, chiếm 0,9%, đề nghị đảm bảo trình độ trên chuẩn bậc học mầm non là 95%, trung học cơ sở 90%; thanh niên đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương là 90%

9. Đến năm 2020, xây dựng ít nhất 85% (82 khu phố) khu phố đạt chuẩn khu phố văn hoá; phấn đấu 50% phường đăng ký được công nhận “phường văn minh đô thị”; phấn đấu mật độ cây xanh/người từ 1,7-2m2/người.

- Có 212 phiếu nhất trí, chiếm 98,2%

- Có 02 phiếu không nhất trí, chiếm 0,9%

- Có 02 phiếu không có ý kiến, chiếm 0,9%

10. Ðến năm 2020, trên 97% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ; tỷ lệ dân số luyện tập thể dục - thể thao thường xuyên là 33% trở lên.

- Có 212 phiếu nhất trí, chiếm 98,2%

- Có 01 phiếu không nhất trí, chiếm 0,5%

- Có 03 phiếu có ý kiến khác, chiếm 1,4%, đề nghị 100% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ

11. Hàng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xây dựng lực lượng dân quân đạt tỷ lệ 1% so với tổng dân số.

- Có 216 phiếu nhất trí, chiếm 100%

12. Kéo giảm 5%/năm trở lên số vụ phạm pháp hình sự trên dân số cư trú thực tế. Khám phá án hình sự đạt 70% trở lên. Chuyển hóa dứt điểm 1 tụ điểm phức tạp về ma túy còn lại tại phường 6 (hẻm 1678). Kéo giảm trên 50% số đối tượng liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại 4 điểm phức tạp được xác định tại phường 12, 14. Không để phát sinh địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn quận.

- Có 214 phiếu nhất trí, chiếm 99,1%

- Có 02 phiếu không nhất trí, chiếm 0,9%

13. Hàng năm phấn đấu kéo giảm 5% trở lên số vụ tai nạn giao thông, giảm số người chết và bị thương.

- Có 216 phiếu nhất trí, chiếm 100%

14. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh đúng theo tiêu chuẩn và tỷ lệ quy định; công tác phân tích chất lượng đảng viên cuối năm đạt tỷ lệ đảng viên đủ tư cách từ 99% trở lên.

- Có 216 phiếu nhất trí, chiếm 100%

15. Trong nhiệm kỳ, kết nạp 1.200 đảng viên mới trở lên; trong dân quân đạt 20% trở lên; trong lực lượng dự bị động viên đạt 12% trở lên; trong giáo viên đạt 35% trở lên.

- Có 213 phiếu nhất trí, chiếm 98,5%

- Có 01 phiếu không nhất trí, chiếm 0,5%

- Có 01 phiếu có ý kiến khác, chiếm 0,5%, không đặt chỉ tiêu kết nạp giáo viên quá cao

- Có 01 phiếu không có ý kiến, chiếm 0,5%

16. Đến năm 2020, thành lập mới từ 10 chi bộ trở lên; kết nạp trên 85 đảng viên; thành lập trên 15 chi đoàn thanh niên; trên 25 Chi hội Liên hiệp thanh niên và thành lập công đoàn cơ sở ở 100% doanh nghiệp ngoài Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có đủ điều kiện.

- Có 211 phiếu nhất trí, chiếm 97,7%

- Có 05 phiếu không nhất trí, chiếm 2,3%

B- Các công trình, chương trình trọng điểm

1. Tiếp tục thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị, di dời nhà trên và ven kênh rạch (tập trung dọc tuyến Kênh Đôi), cải tạo các chung cư cũ đã hư hỏng, xuống cấp (tập trung chung cư Phạm Thế Hiển phường 4).

- Có 215 phiếu nhất trí, chiếm 99,5%

- Có 01 phiếu không có ý kiến, chiếm 0,5%

2. Hỗ trợ chủ đầu tư hoàn chỉnh hệ thống dịch vụ cảng sông Phú Định, trung tâm thương mại Bình Điền.

- Có 214 phiếu nhất trí, chiếm 99,1%

- Có 02 phiếu không nhất trí, chiếm 0,9%

3. Đến năm 2020, cơ bản chuyển đổi cụm công nghiệp Bình Đăng thành trung tâm thương mại, dịch vụ và khu dân cư.

- Có 210 phiếu nhất trí, chiếm 97,2%

- Có 05 phiếu không nhất trí, chiếm 2,3%

- Có 01 phiếu không có ý kiến, chiếm 0,5%

4. Hỗ trợ hình thành trên 5 trung tâm thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận.

- Có 210 phiếu nhất trí, chiếm 97,2%

- Có 03 phiếu không nhất trí, chiếm 1,4%

- Có 01 phiếu ý kiến khác, chiếm 0,5%, đề nghị giảm số lượng vì hiện nay các trung tâm thương mại hoạt động không hiệu quả.

- Có 02 phiếu không có ý kiến, chiếm 0,9%

5. Hoàn thành các công trình giao thông: cầu Rạch Cát; đường Tạ Quang Bửu, Cao Lỗ, Ba Đình, bến Bình Đông. Phấn đấu hoàn thành cầu, đường Bình Tiên; đường An Dương Vương.

- Có 214 phiếu nhất trí, chiếm 99,1%

- Có 02 phiếu không nhất trí, chiếm 0,9%

6. Hoàn thành việc đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới ít nhất 30 trường học.

- Có 215 phiếu nhất trí, chiếm 99,5%

- Có 01 phiếu không nhất trí, chiếm 0,5%

7. Hoàn thành mở rộng Bệnh viện quận; xây dựng mới Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Văn hóa quận và Trạm y tế phường 10, 11, 12.

- Có 216 phiếu nhất trí, chiếm 100%

Thông báo