Thứ Tư, ngày 8 tháng 12 năm 2021

Bài phát biểu của đồng chí Hứa Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

(Tại Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020 ngày 24 tháng 7 năm 2015)

Kính thưa đồng chí Võ Văn Cương, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,

Kính thưa các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lao động,

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng bộ Quận 8

Thưa các vị khách quý,

Thưa Đoàn Chủ tịch,

Thưa các đồng chí đại biểu,

Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, chu đáo, hôm nay, Đảng bộ Quận 8 tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trong không khí toàn Đảng bộ và nhân dân sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X và Đại hội XII của Đảng. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy tôi trân trọng gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lao động, các đồng chí lãnh đạo quận qua các thời kỳ, các đồng chí đại biểu và qua các đồng chí gửi đến toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân Quận 8 lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí,

Với trách nhiệm được Ban Thường vụ Thành ủy phân công phụ trách, tôi cùng với Tổ công tác chỉ đạo Đại hội của Ban Thường vụ Thành ủy và các ban Thành ủy, các sở ngành thành phố đã có nhiều cuộc làm việc, lắng nghe và góp ý kiến trong quá trình chuẩn bị dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Quận. Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc các góp ý nêu trên, đồng thời đảm bảo thực hiện quy trình tổ chức góp ý kiến của đảng viên, của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và của nhân dân đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị. Về cơ bản tôi nhất trí với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội hôm nay.

Thưa Đại hội,

Năm năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo của Đảng bộ - Chính quyền và Nhân dân, Quận 8 đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; qua đó, góp phần hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 8 lần thứ X đã đề ra.

Quận đã thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ, thương mại – công nghiệp sạch, gắn với xây dựng và đẩy mạnh quy hoạch dân cư, quy hoạch phát triển mạng lưới trung tâm thương mại – siêu thị - chợ. Thực hiện tốt công tác thu ngân sách Nhà nước. Công tác chỉnh trang, quản lý và phát triển đô thị bước đầu đạt kết quả tích cực, nhất là trong đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo diện mạo đô thị mới trên địa bàn Quận.

Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo và phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thể dục – thể thao đạt kết quả thiết thực; đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân, nhất là diện chính sách, hộ nghèo được cải thiện; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần thiết thực để nhân dân an tâm làm việc và học tập…

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân có nhiều tiến bộ. Thực hiện nghiêm túc các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt được kết quả tích cực; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ được đảm bảo và từng bước nâng cao; phát triển đảng viên mới tăng khá. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân địa phương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đoàn kết, vượt khó, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt nhiều kết quả tích cực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Quận 8 trong nhiệm kỳ qua.

Kính thưa các đồng chí,

Trên tinh thần tự phê bình, nghiêm túc và trách nhiệm, dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã thẳng thắn đánh giá những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân (cả khách quan và chủ quan) trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực: kinh tế tăng trưởng chậm và thiếu vững chắc, sức cạnh tranh chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của địa bàn; hệ thống kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ; công tác quản lý và thực hiện quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa. Thiết chế văn hóa trên một số lĩnh vực hoạt động chưa phát huy hiệu quả. Đời sống của một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn; tình hình an ninh chính trị trên địa bàn có lúc, có nơi còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Việc triển khai quy chế dân chủ cơ sở ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể còn hạn chế, chưa gắn với những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Việc thảo luận, phân tích sâu hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp có tính hành động cao, tạo chuyển biến thật rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết tốt những vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm và chăm lo tốt hơn nữa đời sống nhân dân là yêu cầu quan trọng mà Ban Thường vụ Thành ủy đặt ra với Đại hội, đối với Đảng bộ Quận trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa các đồng chí,

Trong định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Quận 8 đang dần khẳng định là một địa bàn đô thị với các khu dân cư đang được chỉnh trang theo yêu cầu phát triển đa dạng, hài hòa và hiện đại; là trọng điểm kết nối hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy của thành phố. Đảng bộ Quận 8 cần nhận thức rõ những tiềm năng, lợi thế cũng như các khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của quận, qua đó, cần đề ra biện pháp cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội; tập hợp, phát huy trí tuệ của Đảng bộ để khai thác tốt lợi thế, huy động có hiệu quả các nguồn lực trên địa bàn, tiếp tục lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế đi vào chiều sâu của từng ngành, phù hợp với định hướng của Thành phố về đặc điểm tự nhiên – xã hội của địa phương, để có đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Thành phố.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra trong dự thảo Báo cáo chính trị, tôi cơ bản thống nhất; và thấy cần phải định hướng thêm một số nội dung để Đại hội cùng thảo luận, xác định rõ hơn nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới:

Thứ nhất là, về phát triển kinh tế, quản lý và phát triển đô thị,

Để thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Đại hội chúng ta cần nghiên cứu, để có giải pháp thu hút đầu tư, phát triển các loại hình sản xuất, kinh doanh phù hợp với quy hoạch, phát huy lợi thế về không gian, cảnh quan kênh rạch và đặc trưng “trên bến dưới thuyền”. Cần nghiên cứu đề xuất chính sách khai thác thật tốt lợi thế nguồn lực đất đai trên địa bàn, phát huy hiệu quả sử dụng đất; đồng thời, phải tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, không để lãng phí, bỏ hoang, nạn đầu cơ đất đai; không để phá vỡ quy hoạch định hướng phát triển đã được phê duyệt; có biện pháp khả thi để nâng cao nhận thức của người dân, thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời, ngăn chặn triệt để tình trạng xây dựng không phép, sai phép.

Đại hội chúng ta cần thảo luận đề ra các nội dung nhằm đề xuất, hiến kế với Thành phố tập trung nguồn lực giải quyết dứt điểm, di dời nhà lụp xụp trên và ven kênh rạch, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Bờ Bắc, Bờ Nam Kênh Đôi, Bờ Đông Rạch Xóm Củi, khu công viên văn hóa Đồng Diều; cải thiện điều kiện nhà ở đối với các đối tượng chính sách, người nghèo, người có thu nhập thấp trên địa bàn thông qua việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai các dự án phát triển nhà ở xã hội; xây dựng, cải tạo lại các chung cư cũ bằng nguồn vốn ngân sách và nguồn lực từ doanh nghiệp, từ nhân dân.

Thứ hai là, về chăm lo đời sống nhân dân bảo đảm an sinh xã hội,

Hiện nay, quận chúng ta cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chí của Thành phố (16 triệu đồng/người/năm) nhưng tới đây, Thành phố sẽ trình Hội đồng nhân dân Thành phố về chuẩn hộ nghèo, tiêu chí hộ nghèo trên địa bàn thành phố (tiêu chí hộ nghèo 21 triệu đồng/người/năm và hộ cận nghèo là 28 triệu đồng/người/năm). Quận cần có giải pháp cụ thể, căn cơ để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chương trình giảm nghèo bền vững theo tiêu chí của thành phố, quan tâm thực hiện chu đáo chính sách đền ơn đáp nghĩa; đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư phát triển lĩnh vực văn hóa, giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thể dục – thể thao; nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là diện chính sách, hộ nghèo và người dân trong diện thu hồi đất để thực hiện các dự án.

Trong thảo luận, góp ý văn kiện, Đại biểu Đại hội cần chỉ ra các biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa với nội dung thiết thực, cụ thể; không để ma túy, tệ nạn xã hội xâm nhập; kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm, tệ nạn ma túy; quản lý, kiểm soát chặt chẽ không để phát sinh những ngành nghề kinh doanh nhạy cảm phát sinh tiêu cực và tệ nạn xã hội.

Thứ ba là, về giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh,

Đảng bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác quân sự địa phương; thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật; đề cao cảnh giác với âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội; chú trọng thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tồn đọng kéo dài, không để phát sinh điểm “nóng” ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn; lãnh đạo nhất là người đứng đầu Quận ủy, Ủy ban nhân dân và các ngành, các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân đồng thuận, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân.

Thứ tư là, tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị quận ngày càng vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra,

Để thực hiện tốt yêu cầu trên, cần tiếp tục kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, các Nghị quyết của Trung ương, Chương trình hành động của Thành ủy về xây dựng Đảng, gắn với nâng cao hiệu quả tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa mạnh, hướng đến mục tiêu xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là các tổ chức đảng tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; đảm bảo nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; chú ý thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên. Chăm lo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để phòng ngừa sai phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng, chú trọng biện pháp tạo nguồn, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú trong đoàn viên, hội viên, công nhân lao động, lực lượng dân quân, quần chúng tiêu biểu ở địa bàn dân cư, … để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kết nạp đảng viên mới.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn. Chú trọng đổi mới công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính để phục vụ Nhân dân, phục vụ doanh nghiệp xây dựng văn hóa công sở, xây dựng ý thức phục vụ Nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, chống phiền hà, nhũng nhiễu, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp, thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức.

Thứ năm là, giữ vững, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ và Nhân dân,

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ Quận 8 phải thực hiện thật tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là công tác dân vận của chính quyền, đổi mới hình thức, cách làm trong việc tập hợp ý kiến Nhân dân trước khi quyết định chủ trương kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội vì quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện giám sát, phản biện xã hội, thực hiện góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy chế dân chủ ở cở sở, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; chăm lo, thực hiện tốt các chính sách an dân; góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa các đồng chí,

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 8 lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020, đảm bảo tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất, có đủ khả năng lãnh đạo toàn diện, hiệu quả, thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 8 đề ra. Đây cũng là niềm tin mà Thành ủy cũng như Nhân dân Quận 8 đặt ra với các đồng chí trong Đại hội này. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm và khách quan để chọn bầu những đồng chí thật sự tiêu biểu vào Ban Chấp hành khóa mới. Đồng thời, Đại hội cần xem xét, lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Thành phố lần thứ X.

Kính thưa các đồng chí,

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015-2020 sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị ngay sau khi kết thúc Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ mới cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện; trong đó, xác định những trọng tâm, trọng điểm, những việc cần ưu tiên để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả; đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể và thẩm quyền tương ứng cho từng tổ chức, từng cá nhân; gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện để đảm bảo Đại hội của chúng ta là Đại hội có tính hành động cao. Đồng thời, Đảng bộ Quận 8 cần lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp vào giữa năm 2016. Đặc biệt, là tập trung triển khai kế hoạch năm 2016 và chăm lo tết Bính Thân 2016.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi xin gửi đến các đồng chí, các vị đại biểu và gia đình lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, chúc Đại hội chúng ta thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí.

Thông báo