Thứ Ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022

Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ quận 6

Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ Quận họp từ ngày 09 tháng 8 năm 2010 đến ngày 11 tháng 8 năm 2010 tại Hội trường Ủy ban nhân dân Quận 6

QUYẾT NGHỊ

1. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 05 năm 2005 - 2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 05 năm 2010 - 2015 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

1-1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 05 năm 2005 - 2010

Đại hội khẳng định: trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX diễn ra trong bối cảnh tình hình chung có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen nhau. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân và hỗ trợ của các Sở ngành Thành phố, sự đồng thuận của nhân dân, cấp ủy quận đoàn kết thống nhất, lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả như sau:

- Kinh tế quận tiếp tục phát triển ổn định, chuyển dịch theo hướng "thương mại - dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp" ngày càng rõ nét; từng bước phát huy tác dụng 3 cụm trung tâm thương mại - dịch vụ Bình Tây, Bình Phú, Phú Lâm, doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân 26,2%/năm, vượt 8,2% so chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; tổng thu ngân sách nhà nước tăng khá, hàng năm đều vượt chỉ tiêu giao (tăng bình quân hàng năm 13,98%).

- Công tác quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến tích cực; tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản tăng bình quân 77,92%/năm; tập trung xây dựng các công trình trường học, bệnh viện, trụ sở cơ quan hành chính; hoàn thành 12/15 công trình giao thông công chính, góp phần thay đổi diện mạo, chỉnh trang đô thị quận.

- Quan tâm đầu tư phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao; xây dựng hệ thống trường lớp, cơ sở y tế; đảm bảo chính sách an sinh xã hội, hoàn thành chương trình xóa đói giảm nghèo (giai đoạn 2004 - 2010) vượt 01 năm so Nghị quyết đề ra.

- An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định; phạm pháp hình sự, tệ nạn ma túy được kéo giảm; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Chất lượng hoạt động các cơ quan tư pháp nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, kiện toàn; chất lượng và hiệu quả hoạt động các tổ chức Đảng, chính quyền và Đoàn thể được nâng lên.

+ Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được cải tiến, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, đa dạng các hình thức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; tình hình tư tưởng toàn Đảng bộ ổn định, cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình, phấn khởi với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

+ Chất lượng sinh hoạt các Chi bộ đảm bảo yêu cầu, nội dung Chỉ thị 10 của Ban Bí thư; đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đúng thực chất; kết nạp mới 820 đảng viên, vượt 60% chỉ tiêu. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, điều động luân chuyển cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ.

+ Công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng được chú trọng, kịp thời phát hiện sai phạm của đảng viên, tổ chức Đảng để chấn chỉnh, giáo dục, phòng ngừa vi phạm; công tác giám sát đạt một số kết quả tích cực.

+ Hiệu quả hoạt động Hội đồng nhân dân quận, phường được nâng lên; công tác giám sát hoạt động cơ quan quản lý Nhà nước do Mặt trận Tổ quốc thực hiện bước đầu đạt kết quả tốt. Công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có tiến bộ; việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm thực hiện.

+ Công tác vận động nhân dân được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đi vào chiều sâu; các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Vì người nghèo”… được sự đồng tình hưởng ứng, tham gia của nhân dân.

* Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng nghiêm túc đánh giá những mặt hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua là:

- Tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư còn chậm; tỷ trọng ngành thương mại -  dịch vụ tuy có tăng nhưng còn thấp so với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiềm năng phát triển của Quận.

- Một số công trình tiến độ giải ngân chậm; việc lập, điều chỉnh, trình duyệt, công bố quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết còn chậm; chương trình nhà ở tái định cư, nạo vét kênh rạch chậm triển khai do thiếu cơ chế phối hợp, khuyến khích đầu tư, vướng đền bù giải tỏa.

- Hiệu quả thực hiện chủ trương xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa còn hạn chế; kết quả chương trình “giảm nghèo” chưa thật sự bền vững; xây dựng phường văn hóa, chợ văn minh -  thương nghiệp chưa đạt yêu cầu.

- Phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; tình hình người tái nghiện chất ma túy tăng dần trong các năm cuối nhiệm kỳ.

- Việc nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân chưa sát với tình hình thực tế; chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số cơ sở Đảng ngoài quốc doanh, đơn vị hành chính chưa đảm bảo yêu cầu, nội dung theo Chỉ thị 10 của Ban Bí thư.

- Hiệu lực quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; qui trình thủ tục hành chính còn phức tạp; việc ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả chưa cao.

- Hoạt động của Mặt trận - Đoàn thể ở khu phố còn hạn chế; công tác xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt ở lĩnh vực tôn giáo, dân tộc còn gặp khó khăn; tình trạng “hành chính hóa” trong hoạt động của một số Đoàn thể chậm khắc phục.

* Từ những mặt làm được, hạn chế, yếu kém, Đại hội rút ra những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm là:

- Nguyên nhân làm được:

+ Nhờ có sự đoàn kết, thống nhất và không ngừng nỗ lực, phấn đấu, chủ động sáng tạo vượt qua khó khăn, thử thách của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Thành ủy, Ủy ban nhân dân và các Sở ngành Thành phố… giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua.

+ Cấp ủy Quận chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc theo chương trình, kế hoạch; mạnh dạn đề ra các biện pháp đột phá trên một số lĩnh vực di dời giải tỏa, mời gọi đầu tư, tạo sự chuyển biến khá rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chỉnh trang đô thị.

+ Phát huy dân chủ, thống nhất trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận của xã hội; tăng cường đối thoại với các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân để nắm tình hình, qua đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra.

+ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có tác dụng lớn đối với nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị.

- Nguyên nhân hạn chế, yếu kém:

+ Khách quan: do ảnh hưởng sự suy giảm kinh tế toàn cầu nhất là biến động của giá cả thị trường, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Việc triển khai xây dựng chung cư tái định cư gặp khó khăn về nguồn vốn, thủ tục đầu tư, cơ chế chính sách chưa khuyến khích các nhà đầu tư tham gia; hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn thiếu, chưa đồng bộ; ý thức chấp hành kỷ cương pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa cao.

+ Chủ quan: năng lực quản lý của một số cán bộ lãnh đạo, cơ quan đơn vị chưa theo kịp yêu cầu; chưa thực hiện hết thẩm quyền, trách nhiệm; năng lực dự báo còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các phòng ban quận, giữa quận và phường có lúc, có nơi chưa đồng bộ, chặt chẽ. Đầu nhiệm kỳ, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy quận trong thực hiện công tác chỉnh trang đô thị chưa tập trung đúng mức nên một số chương trình, công trình chỉnh trang đô thị có chậm. Một vài cấp ủy Đảng chưa kịp thời kiểm tra đối với đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

- Bài học kinh nghiệm:

+ Tăng cường công tác xây dựng Đảng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng cán bộ, đảng viên; tạo sự gắn bó mật thiết với nhân dân, mọi chính sách, chủ trương phải xuất phát từ quyền lợi nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

+ Quan tâm công tác cán bộ là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị.

+ Việc kiểm tra, sơ tổng kết rút kinh nghiệm phải được thực hiện thường xuyên. Phát huy tính năng động, sáng tạo thực hiện các giải pháp đột phá trong từng khâu, từng lĩnh vực và kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề mới phát sinh, những khó khăn thực tế ở cơ sở.

1-2. Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 05 năm 2010 - 2015

Đại hội nhất trí: mục tiêu tổng quát trong 05 năm tới là “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Quận để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; phát huy sức mạnh toàn dân, khai thác mọi nguồn lực, tiềm năng thế mạnh của quận đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, tiếp tục thực hiện chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế “thương mại - dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp”, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng Quận theo hướng văn minh hiện đại, góp phần cho sự phát triển chung của Thành phố”.

* Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ:

1- Doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân hàng năm 22%.

2- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm 10%.

3- Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hàng năm 18,2 %.

4- Hoàn thành danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch; xây dựng 581 căn hộ dành cho đối tượng thu nhập thấp và 1976 căn hộ tái định cư.

5- Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: mầm non 02 trường; tiểu học 01 trường; Trung học cơ sở 01 trường .

6- Hoàn thành trước thời hạn chương trình giảm hộ nghèo giai đoạn 3 (2009 - 2015).

7- Hàng năm tạo việc làm mới cho 10.000 lao động.

8- Chỉ tiêu giảm sinh bình quân hàng năm 0,115‰, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,21%.

9- Xây dựng 02 Phường đạt chuẩn Phường văn hóa.

10- Đến năm 2015, số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt tỷ lệ ít nhất 28% trên tổng số dân.

11- Hàng năm có 75 % cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có cơ sở đảng yếu kém; đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ đạt 98% trở lên; phát triển 150 đảng viên.

12- Xây dựng tổ chức công đoàn trong 100% doanh nghiệp có đủ điều kiện; 70% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có từ 500 lao động trở lên có tổ chức Đảng và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

* Phương hướng, nhiệm vụ trong 05 năm 2010 - 2015:

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “thương mại - dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp” gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường.

- Tập trung chỉnh trang đô thị nhằm từng bước thay đổi diện mạo đô thị Quận theo hướng văn minh hiện đại; đầu tư xây dựng hoàn chỉnh kết cấu cơ sở hạ tầng, thực hiện chương trình nhà ở cho người có thu nhập thấp. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường. Triển khai các công trình chỉnh trang đô thị, công trình sự nghiệp, trụ sở hành chính; mời gọi đầu tư thực hiện các công trình kinh tế, thương mại - dịch vụ, công trình nhà ở và sự nghiệp.

- Giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chương trình đầu tư phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

- Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp.

- Đại hội đề ra 3 chương trình, công trình mang tính chất đòn bẩy có tính đột phá là: chương trình chỉnh trang đô thị; hoàn thành trước thời hạn chương trình giảm hộ nghèo giai đoạn 3 (2009 - 2015); chương trình cải cách hành chính Nhà nước và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành hoạt động các cơ quan Đảng, Mặt trận - Đoàn thể.

- Về xây dựng, củng cố hệ thống chính trị:

+ Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tạo mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ Quận thật sự trong sạch vững mạnh.

+ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền quận và phường; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy hành chính Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm và ý thức kỷ luật của cán bộ công chức; thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

+ Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy, động viên mọi tiềm lực và vận động nhân dân thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở địa phương; thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân. Củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận - Đoàn thể.

* Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, Đại hội đề ra các giải pháp sau:

- Về kinh tế:

+ Nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án “Phát huy nội lực, thu hút vốn đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp hỗ trợ chuyển dịch kinh tế Quận”. Phát triển nhanh các khu vực dịch vụ; 03 cụm trung tâm thương mại - dịch vụ Bình Tây, Bình Phú, Phú Lâm và đầu tư phát triển tuyến đại lộ Đông Tây. Triển khai các biện pháp khai thác tiềm năng thế mạnh của Quận; huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng, hiệu quả đầu tư và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

+ Phát huy vai trò của Hội doanh nghiệp Quận; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước để khuyến khích các doanh nghiệp, nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt ”. Tập trung phát triển các ngành sản xuất mũi nhọn theo quy hoạch của Thành phố, Quận.

- Về quản lý và phát triển đô thị:

+ Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; công bố, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch ngành đã phê duyệt. Ưu tiên cải tạo, chỉnh trang, kết hợp chặt chẽ giữa khu vực xây dựng mới và cải tạo đô thị nhằm tạo hiệu quả cao trong quản lý đô thị.

+ Rà soát các mặt bằng, kho bãi sử dụng không đúng mục đích, không phù hợp quy hoạch, kiến nghị Thành phố thu hồi, để mời gọi đầu tư xây dựng các chung cư tái định cư phục vụ chỉnh trang đô thị. Điều chỉnh quỹ đất phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung Thành phố giai đoạn 2010 - 2025. Tổ chức lại không gian đô thị, các trục đường chính, trung tâm quận và kết nối các quận xung quanh theo trục đại lộ Đông Tây, Minh Phụng, Hồng Bàng, Kinh Dương Vương, kênh Hàng Bàng, Tân Hóa - Lò Gốm.

+ Thực hiện đúng tiến độ công trình, dự án đầu tư bằng vốn Nhà nước; tăng cường giám sát, thanh tra nhằm khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chống thất thoát, lãng phí và nâng cao chất lượng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Tạo điều kiện hỗ trợ nhà đầu tư về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư; tập trung tạo quỹ nhà tái định cư phục vụ cho các dự án trọng điểm, nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn.

+ Thực hiện các thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2000. Hoàn thiện và thực hiện tốt quy trình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Về văn hóa - xã hội:

+ Rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp, cơ sở y tế, thể dục thể thao, dịch vụ quảng cáo...; thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa - xã hội.

+ Tích cực đổi mới công tác quản lý, phương pháp giảng dạy để phát huy tính chủ động của học sinh; gắn dạy nghề với giới thiệu việc làm.  Tăng cường đầu tư trang thiết bị cho bệnh viện Quận, trạm y tế 14 phường; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động phòng, chống dịch bệnh. Củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học; phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao cộng đồng; tăng cường đào tạo vận động viên có chất lượng và thế mạnh của quận. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

+ Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá.

- Về quốc phòng - an ninh:

+ Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; xử lý kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị và trật tự xã hội. Củng cố mạng lưới an ninh cơ sở; hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

+ Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu phù hợp với đặc điểm tình hình mới. Tăng cường công tác tổ chức huấn luyện, diễn tập kiểm tra phương án phòng thủ, sẵn sàng xử trí có hiệu quả khi có tình huống xảy ra.

+ Thực hiện đúng quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm, bảo đảm đúng luật. Triển khai các kế hoạch giáo dục quốc phòng, huấn luyện lực lượng vũ trang; xây dựng Ban chỉ huy quân sự quận, phường vững mạnh toàn diện.

+ Đảm bảo thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa 03 cơ quan Công an, Viện kiểm sát và Tòa án trong hoạt động tố tụng; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

- Về xây dựng hệ thống chính trị: 

+ Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới phương pháp học tập và giảng dạy lý luận chính trị, quán triệt Nghị quyết của Đảng. Nâng cao tính tự giác của cán bộ, đảng viên trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

+ Thực hiện hiệu quả việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

+ Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ; bồi dưỡng cán bộ đủ về số lượng lẫn chất lượng theo hướng lâu dài, ổn định để đáp ứng yều cầu bổ sung, điều động luân chuyển cán bộ; mạnh dạn đưa cán bộ trẻ về công tác ở cơ sở.

+ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

+ Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Có chính sách đãi ngộ để thu hút những người có trình độ chuyên môn phù hợp công tác tại địa phương.

+ Hoàn thiện, nâng cao chất lượng và mở rộng cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính; công khai, minh bạch hoạt động cơ quan quản lý nhà nước; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và các đoàn thể trong thực hiện cải cách hành chính.

+ Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận - Đoàn thể trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác vận động nhân dân, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân tộc, công tác tôn giáo.

2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa IX. Từ những bài học kinh nghiệm trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa X cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

3. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận - khóa X tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

4. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận - khóa X gồm 41 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX gồm 06 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận - khóa X hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và các Ban Thành ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

5. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Quận - khóa X căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ Quận đề ra, góp phần thực hiện thắng lới Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ X ĐẢNG BỘ QUẬN 6

Thông báo