Thứ Ba, ngày 25 tháng 1 năm 2022

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 6 lần thứ XI

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 6 lần thứ XI họp từ ngày 07 tháng 7 năm 2015 đến ngày 09 tháng 7 năm 2015 tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận 6; sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ quận trình,

QUYẾT NGHỊ

1. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2015 - 2020 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội:

1.1- Về đánh giá tình hình 5 năm 2010 - 2015

Đại hội khẳng định: “Năm năm qua trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn đan xen tác động, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận đã phát huy được tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, gắn bó mật thiết với Nhân dân, vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoàn thành 10/11 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ X. Kinh tế quận tăng trưởng hợp lý, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, chất lượng các ngành thương mại - dịch vụ ngày càng được nâng lên. Quản lý và phát triển đô thị đạt được một số kết quả tích cực, nhất là về chỉnh trang đô thị, thực hiện dự án cải tạo kênh, đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm, góp phần từng bước thay đổi diện mạo đô thị quận theo hướng văn minh, hiện đại. Đặc biệt, chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá đạt được những kết quả tích cực, là điểm sáng của quận trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền được nâng cao; công tác vận động Nhân dân được tăng cường và thực hiện tốt”.

* Mặt hạn chế, khuyết điểm

- Kinh tế tuy có phát triển nhưng quy mô sản xuất, kinh doanh còn nhỏ lẻ, công nghệ lạc hậu, khả năng cạnh tranh yếu, chất lượng các loại hình dịch vụ chưa cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa hoàn chỉnh; 03 cụm trung tâm thương mại - dịch vụ Bình Tây, Bình Phú, Phú Lâm phát triển chưa rõ nét, chưa đồng đều; tình hình nợ đọng thuế còn cao.

- Một số dự án, công trình theo Nghị quyết Đại hội còn chậm triển khai (01/11 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt); tình trạng nhà ở, chung cư trên địa bàn một số phường xuống cấp nhưng chưa được đầu tư xây dựng mới; những bức xúc trong Nhân dân về tình trạng ngập nước, ô nhiễm môi trường, trật tự lòng lề đường còn chậm được giải quyết.

- Các giải pháp kêu gọi, huy động các nguồn lực thực hiện chủ trương xã hội hóa lĩnh vực văn hóa - xã hội chưa đạt hiệu quả cao; chất lượng các hoạt động văn hóa chưa cao. Chất lượng y tế, khám chữa bệnh chưa đạt yêu cầu. Số hộ cận nghèo có thu nhập bình quân sát chuẩn nghèo chiếm tỷ lệ cao, tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo.

- Công tác nắm tình hình hoạt động của các loại đối tượng trên địa bàn chưa chặt chẽ, công tác giáo dục, quản lý đối tượng, nhất là đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến còn hạn chế, chưa hiệu quả nên tình hình phạm pháp hình sự còn phức tạp, đối tượng thanh thiếu niên phạm tội liều lĩnh, manh động còn chiếm tỷ lệ cao; hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa đạt yêu cầu đề ra.

- Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tại một số đơn vị chưa đạt yêu cầu, chậm khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của một số cơ sở đảng đạt hiệu quả chưa cao. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, tinh thần tự phê bình và phê bình một số nơi còn hình thức; phát triển đảng viên khu vực ngoài nhà nước còn gặp khó khăn. Công tác kiểm tra, giám sát những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực chưa nhiều; thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa và phát hiện các hành vi tham nhũng chưa đạt hiệu quả cao. Một số đơn vị thực hiện quy chế dân chủ cơ sở còn hình thức; vai trò giám sát, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội chưa được phát huy đầy đủ; tinh thần thái độ phục vụ của một số cán bộ, công chức ở một số nơi chưa thật sự làm hài lòng người dân.

* Nguyên nhân

- Về nguyên nhân làm được

+ Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, sự hỗ trợ của các sở, ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho quận thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

+ Cấp ủy quận đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, Mặt trận - Đoàn thể xây dựng và tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp về xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Quận ủy viên, Thủ trưởng các ban ngành, cơ quan, đơn vị đã tăng cường đi cơ sở để nắm tình hình và kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở từng địa phương, đơn vị. Các cấp, các ngành chủ động phối hợp thực hiện các mặt công tác; tăng cường vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận.

- Về nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm

+ Khách quan: tình hình kinh tế biến động và có nhiều khó khăn hơn so với dự báo, thị trường bất động sản đóng băng làm ảnh hưởng đến việc kêu gọi đầu tư, sản xuất kinh doanh; kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa phát triển đồng bộ.

+ Chủ quan:

- Năng lực phân tích dự báo còn hạn chế, dẫn đến việc thực hiện các chỉ tiêu chương trình phát triển nhà ở, trung tâm thương mại gặp nhiều khó khăn khi thị trường bất động sản đóng băng. Thời gian đầu nhiệm kỳ, quận chưa kịp thời đề nghị các sở, ngành thành phố hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, nhất là về cơ chế, chính sách; chưa đề ra được các kế hoạch phát triển kinh tế, thu hút đầu tư trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ nên hiệu quả tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa cao.

- Một số cấp ủy chưa nhạy bén, chưa kịp thời nắm sát tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; công tác phối hợp giữa các phòng, ban quận và phường đôi lúc chưa đồng bộ; năng lực thực tiễn của một bộ phận cán bộ còn hạn chế, thiếu sáng tạo, còn trông chờ vào ý kiến của lãnh đạo.

- Còn một số ít cán bộ, đảng viên thiếu ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nên dẫn đến sai phạm.

* Bài học kinh nghiệm

- Một là, phải tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, đoàn kết nhất trí trong nội bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; bám sát thực tiễn, chủ động thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Hai là, phải tập trung thực hiện tốt công tác vận động Nhân dân, mọi công việc phải xuất phát từ quyền lợi của Nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng; phát huy dân chủ, gắn bó mật thiết với Nhân dân, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết các bức xúc của Nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Ba là, cán bộ là nhân tố quyết định việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị nên phải quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, đề bạt cán bộ, chú trọng cán bộ chủ chốt, cán bộ trong quy hoạch, cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi. Tăng cường giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, kinh nghiệm đội ngũ cán bộ, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ vi phạm kỷ luật.

- Bốn là, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; sơ tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tính năng động, sáng tạo của các cơ quan tham mưu, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành trong tham mưu xây dựng các Chương trình, Kế hoạch và kịp thời đề nghị các sở, ngành thành phố hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, nhất là về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

1.2. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm tới 2015 - 2020, Đại hội nhất trí mục tiêu tổng quát trong 05 năm tới là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ quận, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh toàn dân và khai thác mọi nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, xây dựng quận theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

* Đại hội thống nhất biểu quyết 12 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ

1- Doanh thu thương mại - dịch vụ tăng bình quân 22% năm.

2- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 8% năm (theo giá so sánh 2010).

3- Hoàn thành các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản (theo danh mục đính kèm); đến cuối năm 2020, thu gom, vận chuyển để xử lý 100% chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn y tế; xử lý 100% nước thải công nghiệp và nước thải y tế.

4- Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: mầm non 02 trường, tiểu học 01 trường, trung học cơ sở 01 trường. Xây dựng 01 trường mầm non, 01 trường tiểu học đạt tiêu chuẩn trường Tiên tiến - Hiện đại - Hội nhập.

5- Hoàn thành trước thời hạn Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2020; thu nhập bình quân hộ nghèo đến năm 2020 cao hơn mức chuẩn của thành phố giai đoạn 2015 - 2020 từ 10 - 15%.

6- Hàng năm tạo việc làm tăng thêm cho 1.000 lao động, đến năm 2020 kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%.

7- Đến cuối năm 2020, 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội; ít nhất 90% người lao động thuộc diện bắt buộc tham gia; 37% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 90% dân số quận tham gia bảo hiểm y tế.

8- Tốc độ tăng dân số tự nhiên đến năm 2020 dưới 1%.

9- Giữ vững 02 phường và xây dựng thêm 03 phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

10- Đến năm 2020, số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt tỷ lệ ít nhất 33% trên tổng số dân.

11- Hàng năm có 50% cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 98% trở lên; phát triển trên 200 đảng viên mới.

12- Thành lập công đoàn cơ sở trong 100% doanh nghiệp có đủ điều kiện; xây dựng mới 25 chi đoàn, 35 chi hội thanh niên và phát triển trên 100 đảng viên mới trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; 100% doanh nghiệp trên 500 lao động, 70% doanh nghiệp từ 100 đến 500 lao động có tổ chức đảng.

* Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 05 năm 2015 - 2020

- Trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh

Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế:

+ Tiếp tục tập trung lãnh đạo đảm bảo cơ cấu kinh tế “Thương mại - Dịch vụ - Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp”; thực hiện tốt Chương trình “Hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ giai đoạn 2015 - 2020”.

+ Tiếp tục hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường để thu hút đầu tư các ngành dịch vụ quan trọng, nhất là trụ sở chính dịch vụ ngân hàng; khuyến khích các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư đổi mới trang thiết bị, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

+ Đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô dịch vụ, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tập trung 5 lĩnh vực: tín dụng; bất động sản, phát triển nhà ở; giáo dục đào tạo; y tế; du lịch. Phát huy vai trò hoạt động Hội Doanh nghiệp quận; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

+ Tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, củng cố kỷ cương, kỷ luật tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách; các biện pháp kéo giảm nợ đọng thuế.

Hai là, phát triển đô thị bền vững, xây dựng môi trường đô thị theo hướng văn minh, hiện đại

+ Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; tăng cường diện tích mảng xanh đảm bảo hài hòa kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng “Xanh - Sạch - Đẹp”.

+ Tập trung huy động mọi nguồn lực để chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Triển khai thực hiện tốt Chương trình “Chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống giai đoạn 2015 - 2020”; hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, cải tạo kênh Hàng Bàng, rạch Bàu Trâu gắn với thực hiện tốt công tác di dời, tái định cư, chăm lo đời sống cho 1.202 hộ dân sống trên và ven kênh, rạch.

+ Triển khai thực hiện các công trình giao thông công chính đồng bộ với thực hiện các công trình nhà ở, thương mại dịch vụ, sự nghiệp, trụ sở hành chính để hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

+ Tập trung các giải pháp giải quyết ô nhiễm môi trường, chú trọng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Ba là, phát triển văn hóa - xã hội lành mạnh, đa dạng, phong phú, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân:

+ Hoàn thiện cơ sở vật chất, hệ thống trường lớp đạt chất lượng cao. Xây dựng môi trường văn hóa, xã hội lành mạnh, nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng khu phố văn hóa, gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa, doanh nghiệp văn hóa và phường văn minh đô thị.

+ Tăng cường các giải pháp thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy về phát triển thể dục - thể thao đến năm 2020; hoàn thành và đưa vào sử dụng Khu liên hợp thể dục - thể thao quận.

+ Phát triển y tế đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, củng cố, kiện toàn nguồn nhân lực Bệnh viện quận, Trạm y tế 14 phường theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả khám, chữa bệnh.

+ Bảo đảm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Triển khai thực hiện chương trình “Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2020” và các giải pháp giảm nghèo đa chiều.

Bốn là, đảm bảo quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội:

+ Giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tập trung phòng, chống tội phạm và kéo giảm phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án; kịp thời xử lý các đối tượng liên quan đến ma túy; tăng cường các biện pháp lập lại trật tự kỷ cương, chấp hành pháp luật về giao thông. Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

+ Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ chiến thuật; xây dựng cơ quan quân sự quận, phường vững mạnh toàn diện. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giáo dục quốc phòng - an ninh, chính sách hậu phương quân đội.

- Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động Nhân dân

Một là, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

+ Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Thực hiện tốt các Nghị quyết, Kế hoạch của Thành ủy, Quận ủy về “Tăng cường lãnh đạo phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên”, về “Phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp ủy đảng và chất lượng đảng viên; đổi mới công tác cán bộ, coi trọng bảo vệ chính trị nội bộ; kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện tốt chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thu hút nhân tài, trí thức trẻ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

+ Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Hai là, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban nhân dân, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền: tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin; thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Ba là, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới: khơi dậy, động viên mọi tiềm lực và vận động Nhân dân thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở địa phương; thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mọi tầng lớp Nhân dân; củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận - Đoàn thể.

* Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định, Đại hội đề ra 03 chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

1- Chương trình “Hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ giai đoạn 2015 - 2020”.

2- Chương trình “Chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống giai đoạn 2015 - 2020”.

3- Chương trình “Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2020”.

2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa X.

3. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chức đảng và của đảng viên trong Đảng bộ đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và Báo cáo tổng hợp ý kiến của tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X.

4. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI gồm 42 đồng chí, bầu Bí thư Quận ủy khóa XI và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X gồm 06 đồng chí đại biểu chính thức, 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để quyết định chuẩn y theo quy định.

5. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XI căn cứ Nghị quyết Đại hội xây dựng chương trình hành động và các kế hoạch triển khai thực hiện để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ quận đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X.

Thông báo