Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 6 lần thứ VII

Nghị quyết
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 6 lần thứ VII

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 6 lần thứ VII được tiến hành từ ngày đến .

Sau khi nghiên cứu Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Quận 6 do đồng chí NGUYỄN NGỌC VÂN - Bí thư Quận ủy trình bày tại Đại hội, trên cơ sở ý kiến thảo luận góp ý của Đại hội và kết quả biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong Báo cáo chính trị đã được công bố.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 6 lần thứ VII.

QUYẾT ĐỊNH

1. Giao cho Ban chấp hành Đảng bộ Quận căn cứ vào kết quả biểu quyết đã được công bố và ý kiến góp ý của Đại hội cho dự thảo Báo cáo Chính trị, chỉnh lý Báo cáo Chính trị và ban hành chính thức.

2. Ban chấp hành Đảng bộ Quận có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 6 lần thứ VII đã đề ra.

3. Đại hội kêu gọi các cấp các ngành, toàn thể các Đảng viên, Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang, cùng nhân dân trong Quận đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ Q.6 NHIỆM KỲ VII

Thông báo