Thứ Năm, ngày 20 tháng 1 năm 2022

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Ðảng bộ Quận 6 nhiệm kỳ II (1996-2000)

BCH Đảng bộ Quận nhiệm kỳ VII gồm 35 uỷ viên BCH, 11 uỷ viên Ban Thường vụ. Trong nhiệm kỳ nhân sự BCH, Ban Thường vụ có thay đổi như sau:

Tháng 6/1996, UVTV phụ trách tuyên giáo bị xóa tên khỏi danh sách Đảng viên.

Năm 1998, uỷ viên Thường vụ phụ trách Quân sự và 3 uỷ viên BCH chuyển công tác về Thành phố (Đ/c Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, đ/c Bí thư Quận Đoàn, đ/c Giám đốc Cty Xây dựng và phát triển kinh tế).

Năm 1999, đ/c Bí thư Quận Uỷ và đ/c Uỷ viên Thường vụ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Quận nghỉ hưu. BCH bầu bổ sung Bí thư, Phó Bí thư Thường trực, Uỷ viên Thường vụ phụ trách tổ chức, UVTV phụ trách quân sự và 3 uỷ viên BCH (đ/c Phó Chủ nhiệm uỷ Ban kiểm tra, đ/c Trưởng ban Bảo vệ Chính trị nội bộ, đ/c Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân daân). Đến nay, tổng số uỷ viên BCH là 32 đ/c, Ban TVQU là 10 đ/c.

Nhận  trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân về việc lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VII, BCH Đảng bộ xin nghiêm túc kiểm điểm với những nội dung sau:

VỀ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH TRONG NHIỆM KỲ:

Nhiệm kỳ qua, để lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ trên các lĩnh vực KT - XH - ANQP, công tác vận động quần chúng, xây dộng Đảng, xây dựng chính quyền và chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương, Thành uỷ, BCH đã đề ra Nghị  quyết lãnh đạo thực hiện đạt được những kết quả đáng kể, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đồng thời cũng còn những thiếu sót khuyết điểm như báo cáo chính trị đã nêu.

Trong phạm vi báo cáo này, BCH xin kiểm điểm về lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội và Nghị quyết của BCH với những mặt làm được và những tồn tại hạn chế sau:

Về mặt làm được:

Ban chấp hành đã nỗ lực lãnh  đạo thực hiện các chương trình, các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội, nổi bật là việc lãnh đạo thực hiện chương trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGD - THCS), theo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đầu nhiệm kỳ là "phấn đấu đến năm 2000 đạt 50% số phường phổ cập cấp II". Sau thời gian thực hiện Nghị uqyết, Thành phố có chủ trương  đối với các Quận Nội thành phấn đấu đến năm 2000 hoàn thành chương trình PCGD - THCS. Để triển khai thực hiện chỉ đạo của Thành phố, BCH Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành quyết tâm bằng mọi biện pháp vận động nhân dân tham gia chương trình này. Kất quả đến cuối năm 1999, 14/14  phường đã hoàn thành PCGD - THCS và đầu năm 2000 Thành phố kiểm tra công nhận Quận đạt chuẩn quốc gia về PCGD - THCS.

Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế của Đảng bộ, khi có yêu cầu tập trung lãnh đạo một số lĩnh vực, công tác trọng tâm, BCH đã xây dựng  các Nghị quyết chuyên đề như:

+ Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng (tháng 2/1997)

+ Nghị quyết về công tác qui hoạch và đào tạo cán bộ (tháng 5/1997).

+ Nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh (tháng 8/1997).

+ Nghị quyết về việc tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma tuý trên địa bàn (tháng 6/1998).

+ Nghị quyết về lãnh đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ VIII và Đại hội cơ sở Đảng (tháng 1/2000).

+ Nghị quyết về bổ sung Quy chế làm việc của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Quận (tháng 4/2000).

Nhìn chung, các Nghị quyết trên đã đề cập thực trạng, yêu cầu và đưa ra các chủ trương, biện phápđể giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội nên được Đảng bộ và nhân dân đồng tình. BCH đã tập trung triển khai qún triệt Nghị quyết và lãnh đạo các cấp, các ngành nỗ lực tổ chức thực hiện. Qua đó kết quả thực hiện Nghị quyết có chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển địa phương, tạo sự phấn khởi trong Đảng bộ, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên,  trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết, có nghị quyết đề ra đáp ứng nhu cầu xã hội như Nghị quyết về việc tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn ma tuý trên địa bàn, nhưng bước đầu triển khai thực hiện thiếu đồng bộ, khâu tuyên truyền giáo dục để tạo dư luận đồng tình chưa cao. BCH đã kịp thời sơ kết rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp tập trung chỉ đạo. Từ đó, công tác đấu tranh phòn g chống ma tuý đạt kết quả tốt hơn, ngăn chặn đà gia tăng của tệ nạn xã hội, nhất là ma tuý. Đến nay, Ban Thường vụ, Ban chấp hành vẫn tiếp tục lãnh đạo tăng cường công tác đấu tranh phòng chống ma tuý vì tệ nạn này lại diễn biến phức tạp ở những địa bàn trọng điểm.

Những tồn tại hạn chế trong quá trình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết là:

Có chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra chưa sát thực tế nhưng BCH chưa mạnh dạn điều chỉnh (chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng tăng bình quân 16%/năm ) .

Hoặc Nghị quyết Đại hội  VII của Quận Đảng bộ đề ra chủ trương nhưng qú trình thực hiện có thay đổi, cụ thể như trong lãnh đạo  xây dựng công trình Trung tâm Thương nghiệp Bình Tây. Khi thực hiện công trình này, Quận đã tập trung chỉ đạo triển khai  xây dựng khu Trần Bình - Lê Tấn Kế, nhưng sau đó UBND Thành phố cân nhắc đã thay đổi chủ trương chuyển sang bán nhà sở hữu Nhà nước cho dân tự xây theo quy hoạch chung.

 Trong lãnh đạo thực hiện Nghị quyết  đối với những vấn đề trọng tâm như: Phát huy nội lực, thu hút đầu tư, xã hội hóa các lĩnh vực văn hoá - giáo dục - y tế - TDTT... BCH chưa đầu tư nghiên cứu đề ra các giải pháp khả thi  hoặc tìm nguyên nhân, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy mạnh tiến độ thực hiện.

BCH chưa có Nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo giải quyết những vấn đề cấp thiết như trật tự giao thông, quản lý đô thịv.v...

KIỂM ĐIỂM VỀ LỀ LỐI LÀM VIỆC VÀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CỦA BCH

1/ Ưu điểm;

Nhằm nâng   cao chất lượng lãnh đạo điều hành thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Quận và các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên, từ đầu nhiệm kỳ, BCH đã đề ra qui chế làm việc, phân định rõ nhiệm vụ quyền hạn của tập thể và cá nhân BCH, Ban thường vụ, TTQU, phân công cụ thể từng thành viên phụ trách khối, lĩnh vực công tác; quy định sự lãnh đạo của Quận uỷ đối với Hội  đồng nhân dân - uỷ ban nhân dân - các Ban Đảng, các cơ sở Đảng, Mặt trận, đoàn thể, chế độ làm việc và phương pháp công tác của BCH.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BCH đã tuân thủ các qui định của điều lệ Đảng, đảm bảo các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Do vậy, sinh hoạt của BCH, Ban Thường vụ, TTQU ngày càng đi vào nề nếp. Định kỳ quý, 6 tháng, năm, BCH kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết, thành viên BCH phụ trách khối, lĩnh vực công tác báo cáo tình hình thuậc hiện nhiệm vụ được phân công và tham gia lãnh đạo chung thông qua việc đề xuất biện pháp khả thi để thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ Quận.

Về đoàn kết thông nhất trong BCH : Do ảnh hưởng tình hình nội bộ maất đoàn kết kéo dài trước và sau Đại hội nhiệm kỳ VII, BCH phải dành nhiều thời gian để giải quyết  và kết quả từng bước tạo được sự đoàn kết thống nhất, đây là ưu điểm nổi bật của BCH nhiệm kỳ này. Đặc biệt qua đợt tự phê bình và phê bình theo NQTW 5 và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo NQTW 6 (lần 2) khoá VIII, việc đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt của BCH được duy trì thường xuyên trên tinh thần xây dựng. Những vấn đề phức tạp, còn có quan điểm khác nhau đều được Ban thường vụ, Ban chấp hành bàn bạc thống nhất, từ đó tạo được sức mạnh trong lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.

Bên cạnh nỗ lực chủ quan trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, BCH còn tăng cường mối quan hệ tốt với các cấp, các ngành Thành phố, thực hiện đầy đủ chỉ đạo của cấp trên, tuân thủ chế độ thỉnh thị báo cáo đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ và sự  hỗ trợ của các ngành để giải quyết những yêu cầu bức xúc của Quận. Đối với cơ sở, BCH luôn sâu sát cơ sở, tôn trọng tính năng động sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi và thường xuyên động viên cơ sở thực hiện nhiệm vụ. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ sở,  luôn lắng nghe phản ánh những vấn đề liên quan đến sự lãnh đạo của BCH, kịp thời giải quyết những vụ việc phát sinh nhằm tạo sự đoàn kết thống nhất giữa Quận và cơ sở.

Về phong cách lãnh đạo của BCH: căn cứ chỉ đạo của Trung ương và Thành uỷ, Nghị quyết Đảng bộ nhiệm kỳ VII, BCH đề ra chương trình làm việc hàng năm, trong đó tập trung những công tác trọng tâm từng khối. Phân công nhóm ủy viên BCH phụ trách và quy định thời gian hoàn thành để có cơ sở kiểm điểm nhiệm vụ của tập thể và cá nhân. Chương trình làm việc hàng năm của BCH cũng được cụ thể thành chương trình từng quý, tháng để Ban Thường vụ chủ động điều hành thực hiện theo kế hoạch chung. Về phân công ủy viên BCH trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm chính đối với công việc của ngành, khối được phân công. Thông qua việc trực tiếp chỉ đạo thực hiện Nghị quyết, chương trình công tác của BCH gắn với việc kiểm tra nắm tiến độ thực hiện ở cơ sở để kịp thời phát hiện uốn nắn những sai sót cũng như giải quyết những khó khăn vướng mắc của cơ sở.

2/ Về khuyết điểm:

Một số chương trình kế hoạch thực hiện chưa đạt yêu cầu nhưng BCH chưa đeo bám chỉ đạo hoặc thiếu dành thời gian bàn sâu để tìm nguyên nhân nhằm đáp ứng kịp thời những vấn đề thực tế đặt ra.

Chưa duy trì thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động của Thành ủy và Quận ủy ở các cơ sở Đảng. Chưa đầu tư đúng mức để chỉ đạo thực hiện tiếp các Chương trình hành động, Nghị quyết của Quận ủy qua các đợt sơ, tổng kết. Chưa khắc phục tình trạng hội họp quá nhiều, ít dành thời gian nghiên cứu tình hình thực tế của cơ sở.

III- KIỂM ĐIỂM VỀ PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CỦA BCH

Nhiệm kỳ qua, BCH thường xuyên tu dưỡng rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. Đa số ủy viên BCH luôn giữ vững quan điểm lập trường, kiên định 6 vấn đề có tính nguyên tắc của Đảng. Bản thân và gia đình các đ/c ủy viên BCH nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những qui định của địa phương, gắn bó với quần chúng ở cơ sở và địa phương nơi cư trú.

Luôn nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ năng lực, nắm bắt thực tiễn, vận dụng Nghị quyết Đảng, pháp luật Nhà nước vào việc thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả khá tốt, được sự tín nhiệm của Đảng bộ và nhân dân.

Song song nhiệm kỳ, có 1 ủy viên Thường vụ bị xóa tên trong danh sách đảng viên do vi phạm tiêu chuẩn chính trị cấm kết nạp Đảng; 01 ủy viên BCH bị kỷ luật khiển trách do trách nhiệm lãnh đạo quản lý thiếu kiểm tra để nhân viên chiếm dụng tiền quỹ của đơn vị.

IV- NHỮNG KINH NGHIỆM TRONG ĐIỀU HÀNH LÃNH ĐẠO CỦA BCH

Trên cơ sở kiểm điểm những mặt làm được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, BCH rút ra những kinh nghiệm sau:

Một là: Sự đoàn kết thống nhất trong Ban Thường vụ, BCH và toàn Đảng bộ là yếu tố quyết định sự thành công của Đảng bộ. Đoàn kết trên cơ sở giữ vững các nguyên tắc cơ bản của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, hoạt động và sinh hoạt Đảng. Chú trọng phát huy dân chủ, công khai đồng thời tăng cường kỷ cương trong sinh hoạt Đảng.

Hai là: Việc đề ra các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ phải xuất phát từ quyền lợi chính đáng và những nhu cầu thiết thực trong đời sống nhân dân; lãnh đạo phát triển kinh tế đi đôi với giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Tăng cường mối quan hệ để tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp, các ngành Thành phố, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Ba là: Không ngừng cải tiến lề lối làm việc, dành thời gian nghiên cứu thực tế tình hình cơ sở, tìm biện pháp khả thi thúc đẩy Quận phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Đặt trọng tâm công tác cán bộ, công tác giáo dục quản lý đảng viên để vừa phát huy sức mạnh toàn Đảng phục vụ nhân dân, vừa phòng ngừa hạn chế tiêu cực.

 

                                                                                            BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 6

Thông báo