Chủ Nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ quận 2 - khóa III

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ quận - khóa III (họp mở rộng) trong 02 ngày 16 và 17/10/2007 đã thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân 9 tháng năm 2007; bàn biện pháp tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2007.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu và phát biểu kết luận của đồng chí Bí thư Quận ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ quận quyết nghị:

1/ Nhất trí thông qua các nội dung trình Hội nghị, gồm:

+ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quận 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong quý IV/2007.

+ Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động của UBND quận về chủ đề năm “Quản lý và phát triển đô thị” trong 9 tháng năm 2007.

+ Báo cáo việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/ 2007.

+ Chương trình hành động của Quận ủy về vận động nhân dân giai đoạn từ nay đến năm 2010.

+ Chương trình hành động của Quận ủy quận 2 về Bảo vệ môi trường (2007- 2010).

+ Chương trình làm việc của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy quý IV/2007.

2/ Giao Ban Thường vụ Quận ủy tiếp thu ý kiến phát biểu của các đại biểu, khẩn trương hoàn chỉnh văn kiện Hội nghị. Trên cơ sở các nội dung được Hội nghị thông qua, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận được phân công phụ trách phường, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp triển khai quán triệt các văn kiện hội nghị trong cán bộ, đảng viên và công nhân viên chức ở cơ quan, đơn vị mình.

3/ Ủy ban nhân dân quận, các Ban Đảng Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể quận, cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch với biện pháp cụ thể tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong quý IV/2007; cán bộ, đảng viên cần gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị và động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã được đề ra trong năm 2007.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN 2

Thông báo