Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 2 lần thứ IV (2010-2015)

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 2 lần thứ IV tiến hành từ ngày 03/8/2010 đến ngày 05/8/2010 với 214 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 2.347 đảng viên toàn Đảng bộ, đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao.

Sau khi nghiên cứu, nghe trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, bản tổng hợp ý kiến của Đảng bộ đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, dự thảo Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi) và báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội được tổng hợp và kết quả phiếu biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ IV (2010 – 2015) đã được công bố.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 2 LẦN THỨ IV

QUYẾT NGHỊ

1. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 05 năm 2005 – 2010 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 05 năm 2010 - 2015 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

1.1. Về đánh giá tình hình 05 năm 2005 - 2010:

Đại hội khẳng định:

Trong nhiệm kỳ III (2005 - 2010), tình hình kinh tế trong nước có nhiều khó khăn, tình trạng sụt giảm kinh tế, giá cả thị trường tăng đã có những tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế - xã hội quận. Song, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong quận đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng ngành dịch vụ - thương mại đạt cao hơn mức phấn đấu và đang có xu hướng phát triển; các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã và đang được tăng cường, nhất là các công trình giao thông, trường học, các cơ sở văn hóa; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề…có bước phát triển tích cực; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá đã góp phần tích cực vào việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị quận, phường và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước có chuyển biến tích cực, việc thực hiện thí điểm mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, phường đạt kết quả bước đầu, phát huy vai trò người đứng đầu của tổ chức Đảng, cơ quan quản lý Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý công việc kịp thời, hiệu quả; công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy.

Những kết quả quan trọng đạt được trong 05 năm qua đánh dấu bước phát triển mới, đồng thời tạo tiền đề cho sự phát triển của quận trong những năm tới. Mặt khác, là bài học thực tiễn quý giá để nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển Quận 2 trong giai đoạn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn những mặt hạn chế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhưng chưa tương xứng với lợi thế và tiềm năng của quận, chưa thật chủ động trong việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển quận; quản lý đô thị chưa theo kịp tốc độ đô thị hoá, chỉnh trang đô thị đạt kết quả không cao, quy hoạch xây dựng đô thị còn chậm, công tác quản lý quy hoạch, quản lý các dự án đầu tư chưa chặt chẽ; việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất cho nhân dân chưa đạt yêu cầu đề ra; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư trong một số dự án còn chậm, làm hạn chế hiệu quả đầu tư và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Lĩnh vực văn hóa xã hội còn một số mặt tồn tại, hạn chế; hệ thống trường lớp còn thiếu so với nhu cầu, nhất là ở một số khu vực đông dân cư; chương trình giảm nghèo tuy đạt kết quả tốt nhưng tiềm ẩn yếu tố tái nghèo cao; chất lượng, cơ cấu đào tạo nghề chưa theo kịp nhu cầu thị trường lao động; cơ sở vật chất kỹ thuật ngành y tế, văn hóa, thể dục thể thao còn thiếu…Công tác nắm tình hình, xử lý một số vụ việc về an ninh trật tự có lúc chưa kịp thời; dự báo tình hình liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn hạn chế, hiệu quả thực hiện chương trình “03 giảm” còn thấp. Công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác vận động nhân dân có mặt còn hạn chế. Trong đó, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chưa thực sự sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; công tác đánh giá cán bộ chưa sâu, chất lượng quy hoạch cán bộ chưa cao; chưa tập trung nhiều cho công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch trọng điểm đã đề ra; cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; trách nhiệm tham mưu, phối hợp của một số phòng ban, đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân quận chưa thật chủ động, kịp thời; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa chú trọng thực hiện chức năng giám sát và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các giới, các phong trào hành động cách mạng và thi đua yêu nước chưa lan toả sâu rộng, chưa nhân rộng nhiều gương điển hình.

Nguyên nhân chính của những hạn chế, yếu kém: về khách quan, do hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiếu và yếu nên thu hút đầu tư không cao, do cán bộ lãnh đạo chủ chốt quận thay đổi nhiều; về chủ quan, do lãnh đạo các cấp thiếu tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện một số mục tiêu, chương trình Nghị quyết Đại hội; chậm sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện những công trình, chương trình trọng tâm, trọng điểm; chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền có lúc chưa thật tập trung, quyết liệt; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa tập trung nâng cao kỹ năng công tác vận động nhân dân; tổ chức bộ máy và cán bộ tuy từng bước được kiện toàn và củng cố, nhưng vẫn còn thiếu cán bộ, nhất là cán bộ có trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu xây dựng và phát triển quận trong giai đoạn mới.

Từ thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành đã rút ra một số kinh nghiệm như: phải kết hợp chỉ đạo toàn diện với chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm và phải bám sát Nghị quyết Đại hội, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch thực hiện, chú trọng tổ chức sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm; phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, triển khai nhanh chủ trương, chính sách đến nhân dân và vận động nhân dân đồng thuận, tích cực thực hiện; xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ đủ mạnh, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật; phải vừa chủ động, năng động trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa chủ động đề xuất, kiến nghị Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố về điều kiện, cơ chế, chính sách và tranh thủ sự hỗ trợ của các sở, ngành tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để phát triển quận.

1.2. Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp 05 năm 2010 - 2015:

Đại hội nhất trí:

Mục tiêu tổng quát trong 05 năm tới là: “Tiếp tục đẩy mạnh đô thị hóa Quận 2, định hình một đô thị trung tâm mới, hiện đại của Thành phố, đi đôi với việc tập trung nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi nguồn lực, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững gắn với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

1. Doanh thu dịch vụ, thương mại tăng bình quân hàng năm từ 35% đến 40%/năm.

2. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân từ 15% đến 20%/năm.

3. Thu ngân sách hàng năm vượt từ 5% đến 10% chỉ tiêu pháp lệnh.

4. Tổng mức đầu tư xã hội trên địa bàn quận bình quân từ 6.000 đến 8.000 tỷ đồng/năm.

5. Mặt bằng học vấn của người dân trong độ tuổi từ 18 – 35 tuổi: 10 lớp.

6. Tốc độ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm 1,21%.

7. Có 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế.

8. Đến năm 2015, có 60% khu dân cư đạt chuẩn khu phố văn hóa.

9. Có trên 25% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.

10. Tạo việc làm cho 5.000 – 6.000 lao động/năm; giảm tỷ lệ thất nghiệp còn dưới 4% dân số trong độ tuổi lao động.

11. Đến năm 2015, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề 25% - 30%.

12. Đến năm 2014 cơ bản hoàn thành chương trình giảm hộ nghèo, tăng hộ khá (thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/năm).

13. Đến năm 2012, tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 100%.

14. Giao quân nghĩa vụ quân sự hàng năm đạt tỷ lệ 100%, trong đó, đạt và vượt chỉ tiêu đảng viên trong thanh niên nhập ngũ (2%).

15. Hàng năm, có 70% - 75% cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; không có cơ sở Đảng yếu kém.

16. Hàng năm, có 98% đảng viên được đánh giá đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó, có từ 10% đến 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

17. Phát triển từ 500 - 550 đảng viên.

18. Đến năm 2015 có 70% các doanh nghiệp tư nhân có từ 100 lao động trở lên xây dựng được tổ chức Đảng.

Một số chương trình, công trình trọng điểm: Tiếp tục hoàn thành 02 chương trình: quy hoạch, quản lý, chỉnh trang đô thị, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; xây dựng quỹ đất, nhà ở cho người thu nhập thấp. Tập trung thực hiện 03 công trình: Xây dựng tuyến đường liên phường số 1 nối phường Bình Trưng Đông với khu Trung tâm hành chính quận; xây dựng đường nối khu phố 4, phường An Phú với phường Thảo Điền; xây dựng nhà ở xã hội 2.500 căn.

Nhiệm vụ và giải pháp:

Nhiệm vụ trong 05 năm 2010 - 2015: về kinh tế, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn giai đoạn 2005 – 2010; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế của quận theo hướng dịch vụ - thương mại và công nghiệp; tập trung phát triển 06 nhóm ngành dịch vụ: dịch vụ cảng, vận tải, kho bãi, thương mại, y tế, giáo dục - đào tạo; đồng thời phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại khác, như kinh doanh xăng dầu, dịch vụ cơ sở lưu trú du lịch, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái...; tập trung thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu pháp lệnh, đồng thời tiến hành các giải pháp đồng bộ để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là nguồn lực từ các dự án nhà ở; đầu tư cho các công trình giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa; phối hợp với các sở ngành Thành phố có liên quan xây dựng và thực hiện đề án chuyển đổi công năng khu công nghiệp Cát Lái, cụm công nghiệp quận cho phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị trung tâm.

Về quản lý đô thị, hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị và đề nghị điều chỉnh quy hoạch một số khu vực để hài hòa với khu đô thị mới Thủ Thiêm; tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm; triển khai thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, các công trình trường học, bệnh viện, các khu văn hóa, thể dục thể thao, nhất là trung tâm Văn hóa, trung tâm Thể dục thể thao, nhà văn hóa Lao động, nhà văn hoá Phụ nữ...; thực hiện thí điểm chỉnh trang đô thị khu dân cư hiện hữu.

Thực hiện tốt công tác bồi thường, thu hồi đất các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của Thành phố và quận. Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tại các khu dân cư hiện hữu, các khu dân cư mới, khu tái định cư.

Về văn hoá xã hội, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo. Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, chuẩn hóa về chất lượng; phấn đấu tỷ lệ tốt nghiệp các bậc học đạt và vượt tỷ lệ bình quân chung của Thành phố; duy trì kết quả phổ cập giáo dục bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tập trung thúc đẩy các chủ đầu tư xây dựng các trường học trong dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt, đầu tư ngân sách xây dựng trường học phù hợp với nhu cầu dân cư ở từng khu vực, phấn đấu ở mỗi cấp học đều có từ 01 đến 02 trường đạt chuẩn quốc gia. Mở rộng và nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, góp phần xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động.

Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thiết thực, hiệu quả; phát triển mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; kiểm tra xử lý các vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và nếp sống văn minh đô thị.

Nâng cao chất lượng hoạt động của bệnh viện, trung tâm Y tế dự phòng quận và các trạm Y tế phường; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cấp bệnh viện quận, trung tâm Y tế dự phòng; bố trí đủ bác sĩ tại các trạm Y tế phường.

Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Vì người nghèo”, các hoạt động xã hội - từ thiện.

Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh tổng hợp của thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; đổi mới học tập, quán triệt nghị quyết theo hướng dành nhiều thời gian cho thảo luận quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết, tự nghiên cứu và viết thu hoạch.

Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo và luân chuyển, bố trí cán bộ, nhất là nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ. Thực hiện có kết quả chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước của Nhà nước, việc thực hiện nghị quyết, nhất là các chương trình, công trình trọng điểm.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền; tiếp tục chỉ đạo đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan Quận ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các phòng, ban thuộc Ủy ban Nhân dân quận; thực hiện tốt chương trình cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, gắn vận động chính trị với chăm lo đời sống nhân dân, kịp thời nắm tình hình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao năng lực vận động, tập hợp nhân dân, qua đó, phát triển các phong trào hành động cách mạng và thi đua yêu nước.

Để có thể hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nêu trên, cần tập trung thực hiện các nhóm giải pháp, như:

a. Nhóm giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội:

- Tập trung hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Quận 2 (tỷ lệ 1/5.000), quy hoạch chi tiết các khu dân cư (1/2.000, 1/500); quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020, đây là giải pháp hàng đầu để định hình đô thị Quận 2 và quản lý, phát triển đô thị đúng định hướng, đồng thời là cơ sở để khai thác có hiệu quả tiềm năng về vị trí địa lý, đất đai của quận... Trong đó, đề nghị Thành phố cho điều chỉnh quy hoạch một số khu vực để phát triển hài hòa với khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Huy động, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển quận. Ngoài các công trình trọng điểm do Thành phố đầu tư và các công trình đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, chú trọng khai thác nguồn vốn từ quỹ đất công, công sản; phát động phong trào nhân dân tham gia các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm, các công trình chỉnh trang đô thị... Bên cạnh đó, đề nghị Thành phố chấp thuận chủ trương để lại nguồn thu từ tiền sử dụng đất cho quận để đầu tư phát triển hạ tầng và cho cơ chế quận được chủ động mời gọi đầu tư phát triển hạ tầng theo phương thức xây dựng – chuyển giao (BT); thí điểm thực hiện thu nghĩa vụ tài chính từ các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn (dự án không thể trực tiếp đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội phục vụ dân cư)... để có nguồn lực đầu tư phát triển.

Quy hoạch phát triển một số ngành nghề dịch vụ, thương mại dọc các tuyến đường mới đưa vào sử dụng; các khu dân cư mới..., tạo điều kiện để khởi công xây dựng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại theo quy hoạch đã được Thành phố phê duyệt.

Tăng cường kiểm tra sau cấp phép đầu tư, kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy hoạch, phải xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án hoặc bàn giao đất đã được quy hoạch công trình công cộng cho quận theo quy định, để mời gọi đầu tư nhằm vừa đảm bảo phục vụ đời sống nhân dân, vừa đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.

Thực hiện tốt công tác bồi thường, thu hồi đất các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của Thành phố và của quận nhằm sớm triển khai thực hiện dự án, qua đó, thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa của quận.

Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, y tế, thể thao… nhằm huy động mọi nguồn lực, chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong xã hội.

b. Nhóm giải pháp về xây dựng hệ thống chính trị:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó, cán bộ lãnh đạo, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp gương mẫu trong thực hiện cuộc vận động, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các gương điển hình về “làm theo”; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư cấp ủy cơ sở. Cải tiến phương pháp chỉ đạo của cấp ủy theo hướng tập trung chỉ đạo, điều hành theo chương trình, kế hoạch, trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn; coi trọng sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả; chú trọng củng cố, kiện toàn các cơ quan tham mưu của Quận ủy, các phòng, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân quận. Cải tiến và nâng cao chất lượng hội nghị, giảm hội họp, tăng cường đi cơ sở. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cấp quận, giữa quận với phường để thực hiện tốt những chương trình, nhiệm vụ cụ thể.

Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, từ khâu nhận xét, đánh giá, quy hoạch đến đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ. Đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức. Kịp thời thay thế cán bộ có năng lực kém, không hoàn thành nhiệm vụ, uy tín giảm sút. Chú ý quy hoạch cán bộ trẻ, nữ và tạo nguồn cán bộ dài hạn. Nghiên cứu biện pháp thu hút, sử dụng, trọng dụng cán bộ giỏi.

Tiến hành quyết liệt hơn công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp.

c. Nhóm giải pháp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong tham gia công cuộc xây dựng và phát triển quận:

Đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của quận trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở phường, trong cơ quan, doanh nghiệp... mọi chủ trương, chính sách, nhất là chủ trương, chính sách liên quan đến đời sống người dân phải được công khai, tạo mọi thuận lợi để thực hiện tốt chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra, đạt được yêu cầu “trọng dân, gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.

Tiếp tục thực hiện chương trình “Nói và làm” theo định kỳ, với nội dung phong phú trong từng lĩnh vực, qua đó, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân ở từng địa bàn, khu vực.

Giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong bộ máy Nhà nước theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân. Ưu tiên quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác vận động nhân dân có trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động.

2. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III. Từ kinh nghiệm của khóa trước, Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IV cần tiếp tục phát huy ưu điểm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhiệm kỳ tới.

3. Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX. Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IV tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

4. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IV gồm 41 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ IX gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 2 khóa IV hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và các Ban Đảng Thành ủy có liên quan để quyết định chuẩn y theo quy định.

5. Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV giao Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 2, khóa IV căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX, xây dựng chương trình hành động, các kế hoạch công tác cụ thể để tổ chức thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ IV đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUẬN 2 LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2010 - 2015

Thông báo