Chủ Nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH

Làm việc của Quận ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy quý III/2007

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III (2005 - 2010); những công việc còn tồn đọng trong quý II/2007 và một số nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng chương trình làm việc của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy quý III/2007 với những nội dung sau:

I.- HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN: (đầu tháng 7/2007):

- Thông qua báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2007.

- Thông qua báo cáo việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, Công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân 6 tháng đầu năm 2007. Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2007.

- Chương trình làm việc của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy quý III/2007.

II.- TRỌNG TÂM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ VÀ THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY:

1- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng năm 2007. Lãnh đạo thực hiện chủ đề năm 2007 “Năm quản lý và phát triển đô thị”.

2- Triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị mới của Trung ương, Thành ủy. Sơ, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và chương trình hành động của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và vận động quần chúng.

3- Thực hiện bước 2 cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

4- Thực hiện Chương trình số 20-CTr/QU ngày 15/6/2007 của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác giám sát năm 2007.

5- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình xây dựng trường học, Trung tâm hành chính, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao, đường 25B,…

6- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

7- Chỉ đạo chuẩn bị khai giảng năm học mới 2007 – 2008.

8- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý III/2007.

9- Công tác tổ chức, cán bộ.

THÁNG 7/2007

Ban Thường vụ Quận ủy họp trong các ngày 5, 12, 19 và 26 bàn các nội dung sau:

- Thông qua Chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III về bảo vệ môi trường trên địa bàn quận (Ban Tuyên giáo Quận ủy chuẩn bị).

- Thông qua báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lập lại kỷ cương chấp hành pháp luật, nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước trên địa bàn quận (UBND quận chuẩn bị).

- Thông qua Chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết 08–NQ/TW ngày 05/02/2007 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO (Nhóm được Ban Thường vụ Quận ủy phân công theo Kế hoạch 34-KH/QU chuẩn bị).

- Thông qua báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị 12-CTr/TU ngày 19/5/2003 của Ban Thường vụ Thành ủy về về tăng cường lãnh đạo phát triển lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên trong tình hình mới (Ban Chỉ huy Quân sự quận chuẩn bị).

- Thông qua chuyên đề về việc kéo giảm tội phạm (Công an quận chuẩn bị)

- Thông qua chuyên đề về công tác vận động, tập hợp và giáo dục các đối tượng chậm tiến (liên quan đến ma túy, cờ bạc, đánh đề, mê tín dị đoan, phụ nữ hoàn lương) và quan tâm chăm lo thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng (Ban Dân vận Quận ủy chuẩn bị).

- Thông qua Chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III về công tác vận động nhân dân (giai đoạn 2006 – 2010), báo cáo sơ kết thực hiện Kết luận 01–KL/QU của Quận ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04-NQ/QU của Quận ủy về công tác vận động quần chúng (Nhóm được Ban Thường vụ Quận ủy phân công theo Thông báo số 281-TB/QU ngày 7/5/2007 chuẩn bị).

- Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/QU ngày 21/8/2006 của Quận ủy về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức tái định cư dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm (Nhóm được Ban Thường vụ Quận ủy phân công theo Kế hoạch 31-KH/QU ngày 21/5/2007 chuẩn bị).

- Công tác tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Quận ủy chuẩn bị).

THÁNG 8/2007

Ban Thường vụ Quận ủy họp trong các ngày  2, 9, 16, 23 và 30 bàn các nội dung sau:

- Thông qua báo cáo kết quả thực hiện Quy định 428-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm của người có chức vụ, quyền hạn ở các cơ quan, tổ chức trong việc phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa X (Ban Tổ chức Quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận chuẩn bị).

- Thông qua phương án, ý định diễn tập phòng thủ năm 2007 (Ban Chỉ huy Quận sự quận chuẩn bị).

- Thông qua quy chế thực hiện các công trình xây dựng cơ bản theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” (UBND quận chuẩn bị).

- Thông qua báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ban Chỉ huy Công an quận chuẩn bị).

- Thông qua báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 – khóa IX và Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở phường – xã – thị trấn (Ban Tổ chức Quận ủy chuẩn bị).

- Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 3B-NQ/QU ngày 10/5/2006 của Quận ủy về thực hiện Chương trình mục tiêu “03 giảm” (Nhóm được Ban Thường vụ Quận ủy phân công theo Thông báo 309-TB/QU ngày 14/6/2007 chuẩn bị).

- Thông qua Chương trình hành động của Quận ủy thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Ban Dân vận Quận ủy chuẩn bị).

- Công tác tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Quận ủy chuẩn bị).

THÁNG 9/2007

Ban Thường vụ Quận ủy họp trong các ngày 6, 13, 20 và 27 bàn các nội dung sau:

- Nghe báo cáo tình hình xây dựng cơ bản và tình hình đầu tư của các thành phần kinh tế; tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của quận, xây dựng nhà ở, khu tái định cư trên địa bàn quận (Ủy ban Nhân dân quận chuẩn bị).

- Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/QU ngày 21/8/2006 của Quận ủy về quy hoạch, quản lý chỉnh trang đô thị, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ((Nhóm được Ban Thường vụ Quận ủy phân công theo Thông báo 309-TB/QU ngày 14/6/2007 chuẩn bị).

- Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động số 06–CTr/QU ngày 21/8/2006 của Quận ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (Nhóm được Ban Thường vụ Quận ủy phân công theo Thông báo 309-TB/QU ngày 14/6/2007 chuẩn bị).

- Thông qua báo cáo tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng năm 2007, phương hướng và nhiệm vụ quý IV/2007 (UBND quận chuẩn bị).

- Thông qua báo cáo việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng 9 tháng năm 2007; chương trình làm việc quý IV/2007 của Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy (Văn phòng Quận ủy chuẩn bị).

- Công tác tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Quận ủy chuẩn bị).

III.- BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY ỦY QUYỀN CHO THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG QUÝ III/2007:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Quận ủy lần thứ 8.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được phân công chuẩn bị các nội dung để thông qua Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ quận trong quý III/2007.

- Tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Hội nghị Trung ương 4.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chương trình hành động số 05, 06, 07, 08, 09-CTr/QU và Nghị quyết 03, 3B-NQ/QU của Quận ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III (2005 - 2010).

- Thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/QU của Quận ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình và xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Thực hiện Chương trình hành động số 11-CTr/QU của Quận ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

- Thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/QU của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới.

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 14-CTr/QU của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãnh phí.

- Thông qua các nội dung sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy theo yêu cầu của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy.

- Nội dung hoạt động lễ trong quý III/2007.

- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Quận ủy về Quy chế dân chủ cơ sở.

- Đại hội Quận đoàn, công đoàn cơ sở, Hội Nông dân cơ sở.

- Chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị Quận ủy lần thứ 9 và nội dung họp  Ban Thường vụ Quận ủy định kỳ.

Trên đây là chương trình làm việc của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy quý III/2007. Chương trình này sẽ được bổ sung khi có các chủ trương mới của Trung ương, Thành phố và yêu cầu thực tế của quận.


T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Võ Thị Ngọc Sương

Thông báo