Chủ Nhật, ngày 5 tháng 7 năm 2020

Báo cáo tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân 9 tháng

Trong 9 tháng năm 2007, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 6 (khóa III) về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân năm 2007, triển khai thực hiện chủ đề “Năm quản lý và phát triển đô thị”, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức tái định cư các dự án trên địa bàn quận, nhất là đối với dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng - an ninh được giữ vững và ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên; công tác xây dựng Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, vận động nhân dân đạt kết quả khá tốt. Cụ thể:

I.- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy:

Ngoài việc tiếp tục xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III đã xác định, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy mà trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy đã tập trung chỉ đạo, phân công cụ thể, kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi bộ, đơn vị về thực hiện các nội dung, chỉ tiêu được đề ra trong chương trình, kế hoạch, qua đó giúp cho cấp ủy nắm sát tình hình thực tế, điều chỉnh kịp thời công tác lãnh đạo cho phù hợp. Tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để thực hiện các dự án; chủ động làm việc, đề xuất kiến nghị với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố tạo cơ chế, nguồn lực để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm; tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh; nâng cao chất lượng công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận; tăng cường vai trò quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xây dựng và trật tự an toàn xã hội.

Trong cải tiến phương thức lãnh đạo, Ban Thường vụ đã tăng cường đi cơ sở, tổ chức gặp gỡ đối thoại trực tiếp với đại diện cán bộ, đảng viên nhằm lắng nghe và giải quyết những vấn đề bức xúc trong cuộc sống người dân, các vấn đề khó khăn ở cơ sở. Đối với những chương trình, nhiệm vụ trọng tâm như đợt hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập quận, thực hiện chủ đề năm 2007 “Quản lý và phát triển đô thị”, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức tái định cư dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, công tác tổ chức tiếp xúc cử tri…đã có những chuyển biến nhất định và đạt được kết quả khả quan, cho thấy được sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận.

Ngoài ra, để cho các đơn vị chủ động, xây dựng tác phong làm việc tốt hơn, thể hiện tính khoa học trong công việc, ngay từ đầu năm Thường trực Quận ủy đã tổ chức tập trung duyệt chương trình công tác của các Ban Đảng và đoàn thể; triển khai những nội dung trọng tâm trong năm để các đơn vị tập trung đầu tư thực hiện, đồng thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của đơn vị; do đó đã tạo được sự nhất quán trong chỉ đạo, tạo điều kiện cho các đơn vị hoàn thành chương trình công tác. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo thường trực và 02 Ban Hội đồng nhân dân quận tăng cường các hoạt động giám sát nhằm thực hiện Nghị quyết của Quận ủy, Hội đồng nhân dân quận.

II.- Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân:

1/ Kinh tế - xã hội:

Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới, Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung, đầu tư cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thông qua nghị quyết, chương trình hành động, chương trình công tác và thông báo kết luận của Ban Thường vụ, kinh tế - xã hội của quận trong 9 tháng đã đạt những kết quả đáng khích lệ tạo tiền đề quan trọng cho việc triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2007.

Tình hình kinh tế quận tiếp tục có những bước tăng trưởng khá, các lĩnh vực thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, thu ngân sách… đều đạt chỉ tiêu đề ra và tăng so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu thương mại – dịch vụ thực hiện đạt 77%, tăng 44,75% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 76,68%, tăng 79,5% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách thực hiện đạt 112,47%, tăng 93,44% so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 6 đề ra.

Khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý đô thị, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy đã thống nhất chọn chủ đề năm 2007 là “Năm quản lý và phát triển đô thị”; Ủy ban nhân dân quận đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề với các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, khả thi. Nhiều nội dung, chương trình hoạt động đã được triển khai thực hiện hiệu quả như: phối hợp điều chỉnh quy hoạch tổng thể toàn quận và quy hoạch chi tiết các khu dân cư hiện hữu; xúc tiến nhanh các dự án tái định cư; tập trung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý đối với diện nhà thuộc sở hữu Nhà nước trong dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các công trình xây dựng và xử lý các trường hợp vi phạm; tổ chức kiểm tra thực địa nắm tiến độ đầu tư của các dự án chậm triển khai trên địa bàn quận; thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành Luật bảo vệ môi trường đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận nhằm đảm bảo việc phát triển kinh tế bền vững, thực hiện đô thị hóa đi đôi với việc bảo vệ môi trường sống.

Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn quận đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trên cơ sở Nghị quyết 03-NQ/QU của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện khẩn trương công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng tại 6 khu vực trọng điểm theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố. Đến nay, công tác bồi thường tuy vẫn còn chậm so với yêu cầu về mặt tiến độ song đã có sự chuyển biến tích cực hơn so với trước, số hồ sơ chi bồi thường đạt 40,58% trên tổng số hồ sơ bồi thường.

Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với mục tiêu từng bước cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân trên địa bàn quận. Công tác phổ cập trung học cơ sở tại các phường Thạnh Mỹ Lợi và Cát Lái tiếp tục được thực hiện. Tình hình dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII và các hoạt động của Tuần lễ văn hóa chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận (01/04/1997 – 01/04/2007), kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/07/1947 – 27/07/2007) được chú trọng đầu tư và đạt kết quả cao. Số lao động được giải quyết việc làm tăng 8,25% so với cùng kỳ và đạt 88,34% chỉ tiêu nghị quyết, thông qua nhiều hình thức như: tổ chức Sàn giao dịch việc làm, các dự án vay vốn từ nguồn Quỹ quốc gia về giải quyết việc làm và Quỹ hỗ trợ đào tạo, giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi. Tính đến nay, tổng số hộ nghèo trong quận theo tiêu chí mới còn 1.645 hộ (giảm 713 hộ so với cùng kỳ).

2/ Quốc phòng - an ninh - công tác nội chính:

- Quận ủy và Ban Thường vụ Quận ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, sẵn sàng xử lý tình huống và bảo vệ tốt các mục tiêu trọng điểm; có kế hoạch triển khai Chỉ thị 04,05 - CT/TU của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và lập lại trật tự kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về giao thông; triển khai thực hiện Nghị quyết của Quận ủy về chương trình mục tiêu “3 giảm”, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, phát động phong trào “quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên toàn quận; nắm bắt kịp thời tình hình để đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Trong 9 tháng, lực lượng Công an quận đã tăng cường công tác nắm tình hình số đối tượng cực đoan trong tôn giáo, bảo vệ tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII; số vụ phạm pháp hình sự giảm 14%, phạm pháp về kinh tế giảm 43,1% so với cùng kỳ; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 35,7% . Lực lượng Quân sự quận thường xuyên duy trì công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với lực lượng Công an quận tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ an toàn các điểm trọng yếu trên địa bàn; tổ chức đạt yêu cầu hội thao quốc phòng và diễn tập phòng thủ năm 2007; tổ chức đón tiếp quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, tổ chức giao quân năm 2007 đạt 100%; tổ chức sơ kết Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới.

- Các cơ quan nội chính quận có sự phối hợp chặt chẽ tổ chức học tập và tuyên truyền phổ biến một số luật quan trọng như Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật phòng chống tham nhũng, Luật giao thông đường bộ, chiến lược quản lý thuế và Luật quản lý thuế đến cán bộ công chức quận, phường và nhân dân; công tác khởi tố, điều tra, xét xử và thi hành án đảm bảo thực hiện tốt theo pháp luật; phối hợp xét xử lưu động, công khai 9 vụ án hình sự. Tổ chức hội nghị “về nâng cao hiệu quả tủ sách pháp luật” cho cán bộ tư pháp phường và đại diện tổ dân phố 11 phường. Trong 9 tháng, Thanh tra quận đã phối hợp Thanh tra thành phố làm việc và công bố kết luận thanh tra một số dự án mà dư luận quan tâm do Công ty Quản lý và Phát triển nhà quận làm chủ đầu tư. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, số lượng tiếp công dân tăng so cùng kỳ 8,4%, đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng so với cùng kỳ 39,13% (chủ yếu tập trung vào chính sách bồi thường vào dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm và các dự án bồi thường bằng vốn ngân sách).

Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận trong 9 tháng năm 2007 được giữ vững và ổn định.

3/ Công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân:

3.1/ Công tác xây dựng Đảng:

a) Về chính trị tư tưởng:

Trên lĩnh vực tuyên truyền, huấn học, khoa giáo: tập trung triển khai quán triệt và thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, 4 khóa X cho cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ quận; tổ chức tuyên truyền các ngày kỷ niệm, lễ lớn trong năm, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của quận, tuyên truyền vận động nhân dân, nắm bắt tư tưởng đảng viên, nhân dân trong việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm... Mở nhiều lớp học tập cho cán bộ, đảng viên để quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy; tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn…đã giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, nắm vững hơn quan điểm, đường lối đổi mới, hội nhập, các chủ trương, chính sách của Đảng để thống nhất trong hành động. Phát động và tổ chức đợt nghiên cứu, học tập về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân; hướng dẫn cơ sở tổ chức hội thi “kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Trong thực hiện bước 1 của cuộc vận động, Quận ủy đã tổ chức 6 lớp học tập cho 1.939 cán bộ, đảng viên và công chức viên chức tham gia học tập 3 chuyên đề về tấm gương đạo đức của Bác, trong bước 2 đã có 40/46 chi đảng bộ tổ chức cho cán bộ đảng viên viết thu hoạch về nhận thức của mình trong quá trình học tập và liên hệ thực tế với bản thân để học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Qua đó, nhiều chi bộ đã sáng tạo, vận dụng phù hợp với thực tiễn để xây dựng tiêu chuẩn đạo đức lối sống cho cán bộ công chức của cơ quan, đơn vị theo ngành nghề đang công tác và đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên việc tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng một cách thường xuyên liên tục, đến nay cuộc vận động đã cơ bản hoàn thành bước 2 và tiếp tục triển khai thực hiện bước 3. Đã hoàn tất biên tập “Lịch sử Đảng bộ Quận 2”; sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về phát triển thể dục thể thao, về công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…

Công tác nắm bắt dư luận xã hội cũng được quan tâm thực hiện, trong 9 tháng qua tư tưởng cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức hầu hết an tâm công tác, đồng tình với các chủ trương chung của Đảng, chính quyền Thành phố cũng như của quận, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên qua việc kỷ luật cán bộ, đảng viên liên quan đến vụ lập hồ sơ mộ giả tại các phường An Lợi Đông, An Khánh đã xuất hiện tâm lý ngán ngại trong thực thi nhiệm vụ được giao, nhất là đối với một số cán bộ làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm. Bên cạnh đó, qua các vụ việc phản ảnh trên báo chí liên quan đến công tác quản lý của Công ty Quản lý và Phát triển nhà, Trung tâm y tế quận... đã ít nhiều gây ra những tác động không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngoài ra, dư luận quần chúng vẫn còn băn khoăn về giá cả đền bù, tái định cư và các vấn đề liên quan đến pháp lý phần đất tái định cư 160 ha, về ranh mốc quy hoạch của dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm.

b) Về tổ chức:

Tập trung củng cố, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự ở một số phòng ban, cơ quan thuộc quận và phường góp phần không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để đảm bảo các tổ chức đảng hoạt động có hiệu quả, nâng cao hiệu lực lãnh đạo của các chi, đảng bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, Quận uỷ đã thành lập Đảng bộ khối chính quyền (gồm 121 đảng viên và 14 chi bộ trực thuộc), Đảng bộ khối Đảng – Đoàn thể (gồm 68 đảng viên và 10 chi bộ trực thuộc), Đảng bộ cơ sở ngoài quốc doanh (gồm 27 đảng viên và 3 chi bộ trực thuộc) và củng cố, chỉ định bổ sung nhân sự cấp ủy cho 22 chi, đảng bộ. Đã tổng kết công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2006 và triển khai kế hoạch phân tích chất lượng cơ sở đảng và đảng viên năm 2007.

Tập trung rà soát đội ngũ cán bộ của quận, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo chuẩn bị đội ngũ kế thừa; hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ diện Quận ủy và Thành ủy quản lý (2010- 2015); bố trí, điều động, bổ nhiệm và tái bổ nhiệm 82 cán bộ. Công tác luân chuyển, bố trí cán bộ bước đầu đã có kết quả nhất định, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cương vị mới, do đó đã tạo được không khí mới, phấn khởi hơn ở các đơn vị. Đã tổ chức trao tặng huy hiệu đảng cho 324 đồng chí có 30, 40, 50 và 60 năm tuổi đảng nhân đợt kỷ niệm 3/2, 19/5 và 2/9.

Trong 9 tháng toàn Đảng bộ phát triển được 48 đảng viên mới (đạt 50,5%), đảng viên được kết nạp tập trung nhiều ở khối phường (29 đồng chí), số còn lại 19 đồng chí thuộc 13 cơ quan, phòng ban quận. Tính đến nay, toàn đảng bộ có 1.873 đảng viên; 24 chi, đảng bộ cơ sở (gồm 16 đảng bộ và 8 chi bộ) và 119 chi bộ trực thuộc.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã được tăng cường thực hiện nhằm phục vụ tốt cho công tác quy hoạch, tuyển dụng, bố trí, đề bạt cán bộ và kết nạp đảng viên mới.

c) Kiểm tra, giám sát:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện các nội dung kiểm tra Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát căn cứ vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy và bám sát nhiệm vụ chính trị của quận; đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác giám sát cho các cấp ủy đảng theo tinh thần Quyết định 25-QĐ/TW của Bộ Chính trị và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhằm giúp cho cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cơ sở nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát và qua đó đề xuất được giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ.

Đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 02, 03-NQ/QU của Quận ủy về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức tái định cư dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm và việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai (giai đoạn 2003 – 2006), tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo trong công tác kiểm tra. Thường trực Quận uỷ tổ chức nhiều cuộc giám sát hoạt động của các đơn vị thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cho cơ sở đánh giá đúng mức những mặt mạnh, yếu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, góp phần nâng cao tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của đảng viên, ngăn ngừa sai phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận.

Kiểm tra 01 trường hợp đảng viên có dấu hiệu vi phạm những điều đảng viên không được làm; thi hành kỷ luật 15 đảng viên (tăng 9 đồng chí so với cùng kỳ) với các hình thức: khiển trách 05, cảnh cáo 07, cách chức 02, khai trừ 01, tạm đình chỉ sinh hoạt đảng 02 đồng chí (trong đó có 01 trường hợp tiếp tục gia hạn đình chỉ). Nội dung vi phạm phần lớn là thiếu tinh thần trách nhiệm, có biểu hiện sa sút trong phẩm chất, lối sống, vi phạm nguyên tắc trong việc quản lý và sử dụng tài chính. Đã kiểm tra tài chính cùng cấp tại cơ quan Quận ủy và kiểm tra tình hình sử dụng tài chính, tài sản của cơ quan Quận đoàn.

3.2/ Công tác vận động nhân dân:

Công tác vận động quần chúng của Đảng và công tác dân vận của chính quyền được tăng cường lãnh đạo thông qua việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với công dân, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, đặc biệt là đã thành lập Tổ dân vận chính quyền quận. Qua đó, đã góp phần tích cực giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của công dân và lập lại trật tự kỷ cương trong công tác tổ chức tiếp xúc cử tri trên địa bàn quận. Để tiếp tục duy trì trật tự tại các buổi tiếp xúc cử tri và hạn chế tình trạng khiếu nại vượt cấp, khiếu nại nhiều lần, Quận đã sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/QU của Ban Thường vụ Quận ủy và triển khai quán triệt kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/QU, trong đó tập trung nội dung tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tổ chức tiếp xúc cử tri trên địa bàn.

Tổ chức nhiều đợt phát động phong trào thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập quận; tập trung triển khai công tác giám sát hoạt động của chính quyền các cấp; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; triển khai tổ chức Hội nghị tuyên dương “Điển hình Dân vận khéo Quận 2 – lần thứ I”. Trong công tác thực hiện chủ đề năm “Quản lý và phát triển đô thị ” Ban Dân vận đã hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thống kê số gia đình, hội viên của từng giới và tổ chức cho CBCNV có nhà đất bị thu hồi thuộc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm gặp gỡ, trao đổi với cơ quan chức năng về những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chủ trương di dời giải tỏa và tái định cư từ đó tiến hành tuyên truyền, vận động theo giới, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của Thành phố. Qua đó, cũng đã giúp cho cấp ủy xây dựng Chương trình hành động vận động nhân dân (giai đoạn 2007- 2010) được xác thực và phù hợp với quá trình đô thị hóa của quận.

Ngoài việc tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tuyên truyền giáo dục truyền thống cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận đã có bước chuyển động tích cực trong lãnh đạo, điều hành và hướng dẫn, đầu tư cho các phường hoạt động có trọng tâm, trọng điểm hơn. Qua các hoạt động, phong trào hành động cách mạng đã phát triển được 670 đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 775 hội viên Phụ nữ; 56 hội viên Hội Cựu Chiến binh, 999 đoàn viên công đoàn; tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu Chiến binh và Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản quận 2 lần thứ III (nhiệm kỳ 2007 – 2012).

III.- ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong 9 tháng năm 2007, tuy còn nhiều khó khăn, nhất là trong việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tổ chức tái định cư trong các dự án nhưng Đảng bộ và nhân dân trong quận đã tích cực phấn đấu, tiếp tục đạt những kết quả mới; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra, tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của các phòng ban và nâng cao năng lực làm việc của các Ban Chỉ đạo. Các cấp ủy Đảng từ quận đến phường bảo đảm giữ vững sự đoàn kết thống nhất về tư tưởng, tổ chức; nghiêm chỉnh chấp hành sự lãnh đạo của cấp trên.

Tuy nhiên qua 9 tháng thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số mặt hạn chế cần khắc phục như sau :

- Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa hoàn thành một số nội dung trong chương trình làm việc của Ban Thường vụ Quận ủy; chưa kiên quyết xử lý đối với những phát sinh cản trở trong quá trình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, từ đó vai trò lãnh đạo, điều hành của Ban Thường vụ Quận ủy cũng có những hạn chế nhất định đối với việc thực hiện Nghị quyết 03-NQ/QU của Quận ủy, sự chỉ đạo của Thành ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố. Công tác tham mưu của các Ban Đảng, cơ quan, đơn vị thuộc quận để chuẩn bị một số nội dung, báo cáo theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy chưa kịp thời, các nội dung tham mưu chưa sâu sát thực tiễn, công tác tổng kết rút kinh nghiệm chưa nhiều… Trong một số lĩnh vực công tác, các ủy viên Thường vụ chưa thật sự chủ động phát huy hết khả năng trong việc điều hành, kiểm tra và tham mưu với Ban Thường vụ Quận ủy những giải pháp cụ thể, thiết thực, do đó hiệu quả lãnh đạo của Quận ủy ở một số mặt chưa cao.

- Trong lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh và công tác nội chính:

+ Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư có nhiều tiến bộ hơn so với trước đây nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra, đặc biệt là đối với dự án trọng điểm khu đô thị mới Thủ Thiêm; công tác quản lý dự án, tư vấn lập dự án và chuẩn bị đầu tư vẫn còn chậm và thiếu chủ động; tiến độ giải ngân một số dự án còn chậm, công tác phối hợp với các Sở ngành thành phố chưa mang lại hiệu quả cao; một số công trình thực hiện theo phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm chưa được triển khai thực hiện. Tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm thực hiện chậm, kết quả thực hiện chủ đề năm chưa rõ nét. Hiệu quả của việc giải quyết các hồ sơ hành chính còn chưa cao, chỉ tiến hành giải quyết đúng hạn khoảng 80 – 85% tổng số hồ sơ tiếp nhận; chưa tập trung thực hiện tốt công tác hỗ trợ, đào tạo nghề và định hướng nghề nghiệp cho các hộ dân chuyển đổi nghề ổn định cuộc sống sau khi di dời, giải tỏa.

+ Số vụ án trộm cắp, cướp giật vẫn tăng ở mức độ cao, tỉ lệ điều tra khám phá án vẫn còn thấp, công tác vận động quần chúng phòng chống tội phạm còn nặng về hình thức tuyên truyền thiếu biện pháp cụ thể; tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn quận tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng về số vụ và đối tượng. Tình hình tai nạn giao thông tăng về cả số vụ và số người chết, nguyên nhân là do ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân thấp, hệ thống đường giao thông xuống cấp, lưu lượng xe tăng cao, nhất là xe có trọng tải lớn nên tình hình trật tự an toàn giao thông ngày càng diễn biến phức tạp. Công tác điều tra nghiệp vụ cơ bản, nắm người, nắm hộ, quản lý địa bàn của một số phường còn yếu, công tác phối hợp giữa các ngành và các đơn vị nghiệp vụ chưa chặt chẽ, lực lượng an ninh cơ sở thiếu và yếu, ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản, tố giác tội phạm của nhân dân chưa cao.

- Trong công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân:

+ Vẫn còn một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức và tập trung đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chưa đảm bảo tiến độ thực hiện các bước của cuộc vận động theo kế hoạch đã đề ra.

+ Quận chưa chủ động định hướng dư luận đối với các thông tin trên báo chí gây ảnh hưởng lớn đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền quận; chưa kịp thời giải thích những tâm tư vướng mắc của đảng viên, quần chúng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận thời gian qua.

+ Công tác phát triển đảng viên đạt thấp, một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức về công tác phát triển đảng viên, vẫn còn nhiều cơ sở đảng có nguồn nhưng chưa kết nạp được đảng viên, nhất là trong các cơ quan, phòng ban, trường học, y tế. Công tác bố trí cán bộ còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn. Một bộ phận đảng viên chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu, cá biệt có một số đảng viên vẫn chưa chấp hành chính sách dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm nên đã ảnh hưởng đến công tác vận động quần chúng nhân dân trong việc thực hiện dự án.

+ Chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng ở các đảng bộ, chi bộ; vi phạm của đảng viên chủ yếu phát hiện qua đơn thư tố cáo mà chưa phát hiện được từ công tác kiểm tra hoặc từ kết quả tự phê và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; hoạt động của Ủy ban kiểm tra cơ sở chưa đều, cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở thiếu và thay đổi nhiều; tiến độ kiểm tra các chuyên đề trong chương trình kiểm tra, giám sát năm còn chậm (chỉ thực hiện được 1/5 chuyên đề).

+ Công tác tuyên truyền, vận động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị -xã hội chưa sâu rộng, một số cán bộ làm công tác dân vận chưa nắm và thông suốt nội dung về chính sách bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư nên trong công tác tuyên truyền, vận động hiệu quả chưa cao; thiếu sơ kết, đánh giá và rút kinh nghiệm về công tác tuyên truyền, vận động. Công tác tập hợp và phát triển đoàn viên, hội viên, nhất là tổ chức đoàn thanh niên tại các đơn vị ngoài quốc doanh còn rất yếu chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển lực lượng và giáo dục thanh niên.

Thông báo