Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 10 nhiệm kỳ IX (2005 - 2010)

Đại hội Đảng bộ Quận 10 nhiệm kì IX (2005 - 2010) họp từ ngày 19/10/2005 đến 21/10/2005 với 199 đại biểu chính thức thay mặt cho 4.285 đảng viên đã làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm.

- Sau khi nghiên cứu kết quả thảo luận góp ý bản báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Quận Khóa VIII (2000 - 2005); bản kiểm điểm của Ban chấp hành - Ban thường vụ Quận ủy Khóa VIII do các đồng chí trong Thường trực quận ủy khóa VIII trình bày tại Đại hội và kết quả phiếu biểu quyết 15 vấn đề quan trọng của báo cáo chính trị trình Đại hội Quận.

- Căn cứ báo cáo dự thảo tổng hợp của Đoàn Chủ tịch và những ý kiến thảo luận góp ý của đại biểu vào dự thảo văn kiện cấp trên.

- Trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí ……………….., ……………………… phát biểu tại Đại hội.

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 10 NHIỆM KỲ IX
QUYẾT NGHỊ

1/. Thông qua Báo cáo chính trị, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng 5 năm 2005 - 2010 và kết quả biểu quyết của đại biểu về 15 vấn đề quan trọng của Báo cáo chính trị. Giao cho Ban chấp hành Đảng bộ Quận 10 nhiệm kì IX căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy; kết quả phiếu biểu quyết đã được công bố và bản tổng hợp của Đoàn Chủ tịch có ý kiến bổ sung của đại biểu trong Đại hội để hoàn chỉnh báo cáo chính trị thành văn bản chính thức và phổ biến đến các cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.

 2/- Thông qua kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IX (2005 - 2010) và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII.

3/- Ban chấp hành Đảng bộ Quận 10 nhiệm kì IX có trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 10 nhiệm kì IX (2005 - 2010) đã đề ra.

                                                ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 10 NHIỆM KỲ IX

Thông báo