Thứ Năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023

Một số giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế Quận 10 giai đoạn 2001-2005

PHẦN I

TÌNH HÌNH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUẬN 10 NHỮNG NĂM 1996-2000 :

Phát triển kinh tế là một trong những mục tiêu hàng đầu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận khóa VII đã đề ra; vì phát triển kinh tế là giải quyết nhiều vấn đề quan trọng: giải quyết việc làm, khai thác nguồn thu nộp ngân sách, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân … Nhìn lại nhiệm kỳ 1996 – 2000, mặc dù tình hình chung có nhiều khó khăn khách quan ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh tế, nhưng Quận đã tích cực vận dụng triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng và các chủ trương, chính sách Nhà nước, tình hình kinh tế Quận nhìn chung có những bước phát triển, đạt được những kết quả nhất định trên các mặt sau :

1-                 Sản xuất kinh doanh có bước chuyển tích cực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, động viên được khá đông quần chúng tham gia bỏ vốn sản xuất kinh doanh:

Trong những năm 1996 -1999, do Thành phố thu hẹp phân cấp quản lý kinh tế trực tiếp của cấp Quận – Huyện như :

·         Không quản lý vốn kinh doanh, không quản lý thu ngân sách nhà nước (thuế) của các doanh nghiệp Nhà nước, kinh tế Đảng.

·         Không quản lý các doanh nghiệp của Trung ương, Thành phố, địa phương bạn có chi nhánh, trạm trại trên địa bàn Quận, kể cả hộ cá thể loại A của Quận phát triển thành chi nhánh của doanh nghiệp khác.

Quận vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng sản xuất, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giá trị sản lượng Thành phố giao, hoạt động thương mại – dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm, các cơ sở kinh doanh thương mại – dịch vụ phát triển nhanh, ổn định và duy trì được các khu vực sản xuất kinh doanh truyền thống, các khu chuyên doanh trên địa bàn Quận, trong đó các loại hình cửa hàng, Siêu thị văn minh, hiện đại, các loại hình dịch vụ mới như dịch vụ tin học, điện tử viễn thông, dịch vụ thể dục thể thao tăng nhanh.

·         Các sự cố trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh đều được Quận tập trung giải quyết nhanh không để tình hình phức tạp xảy ra như : đổ vỡ siêu thị Toàn Gia Phúc, thiệt hại do mưa lũ ở Xí nghiệp Mỹ phẩm, 134 hộ buôn bán lấn chiếm đường Tô Hiến Thành.

·         Các thành phần kinh tế đều khẳng định được vị trí, phát triển khá tốt. kinh tế Quốc doanh được củng cố, ổn định được hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. Các hợïp tác xã sau chuyển đổi đăng ký lại theo Luật hợp tác xã hoạt động có thực chất, thể hiện rõ nét hơn tính chất của tổ chức kinh tế tập thể. Kinh tế ngoài quốc doanh tiếp tục phát triển nhanh, nhất là sau khi thực hiện luật doanh nghiệp, Nghị định 02/CP của Chính phủ, số lượng các cơ sở đăng ký kinh doanh tăng mạnh, hoạt động sôi nổi thúc đẩy kinh tế Quận phát triển.

2-                 Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, khai thác các tiềm năng lợi thế về nhà đất được triển khai tích cực và có hiệu quả :

Hầu hết các công trình hạ tầng như hệ thống đường, cống, điện nước đã được cải tạo nâng cấp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế. Các tuyến đường mới mở, nhiều công trình phúc lợi công cộng, trường học, cơ sở y tế, nhà ở, các khu dân cư mới được hình thành đã có tác dụng kích thích, thu hút vốn đầu tư trong nhân dân phát triển hệ thống thương mại – dịch vụ kèm theo thúc đẩy kinh tế Quận hoạt động sôi động, đa dạng hơn.

3-                 Các biện pháp hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh, được Quận quan tâm và thực hiện có hiệu quả nhất định :

Nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất kinh doanh, Quận đã chủ động tiến hành các biện pháp như :

Cải tiến thủ tục đăng ký kinh doanh, khẩn trương triển khai qui trình mới về đăng ký kinh doanh theo Nghị định 02/CP. Công tác quản lý, kiểm tra sau đăng ký kinh doanh được lên kế hoạch và tổ chức phối hợp khá tốt giữa các Ban ngành Quận và Phường. Qua đó, đã tăng cường được hiệu lực quản lý Nhà nước, hạn chế được tình trạng kiểm tra trùng lắp gây phiền hà cho doanh nghiệp. Ngành Thuế đã thực hiện khoán thuế ổn định công khai cho các hộ kinh doanh nhỏ, ổn định mức thuế tại khu vực chợ, xem xét điều chỉnh hợp lý mức chỉ tiêu thuế huy động trong các ngành nghề, các thành phần kinh tế, triển khai thực hiện chế độ kê khai kế toán đối với số hộ kinh doanh cá thể có doanh số cao.

Tổ chức khảo sát tình hình sử dụng thuê nhà nhà nước, chuẩn bị cho việc hình hình thành quỹ nhà đất hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, trước mắt đã giải quyết hỗ trợ mặt bằng nhà nước cho thuê ổn định dài hạn đối với một số doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư, tạo sự an tâm, phấn khởi, tin tưởng của các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn Quận.

Ngoài ra, chương trình xoá đói giảm nghèo, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cũng được quan tâm thực hiện có hiệu quả khá tốt. Song song đó, Quận đã tích cực đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tệ nạn xã hội, hạn chế tương đối hiệu quả các hình thức kinh doanh không lành mạnh, trá hình. Những biện pháp trên đã góp phần quan trọng giữ được sự ổn định chung trên các mặt kinh tế – xã hội, tác động thúc đẩy phát triển kinh tế đúng định hướng qui hoạch và mục tiêu kinh tế – xã hội Quận đề ra.

4-                  Mặt hạn chế, tồn tại :

·         Kinh tế Quận, nhìn chung phát triển ổn định, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế các năm 1998, 1999 đã chậm lại, chưa khuyến khích được các doanh nghiệp tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, các cơ sở sản xuất kinh doanh tăng nhanh nhưng chủ yếu là qui mô vừa và nhỏ, tiềm lực và khả năng cạnh tranh còn nhiều hạn chế.

·         Quận và cơ sở vẫn còn lúng túng trong việc xác định các biện pháp cụ thể, đồng bộ để khai thác và phát huy các nguồn lực, tiềm năng của Quận theo mục tiêu, định hướng qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Quận.

·         Khai thác các tiềm năng về nhà, đất còn chậm so với yêu cầu, khả năng, hiệu quả kinh tế xã hội của các công trình chưa cao, việc sử dụng các nguồn vốn của Quận để đầu tư cho các công trình phục vụ phát triển kinh tế còn hạn chế cơ cấu đầu tư chưa hợp lý.

·         Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Quận diễn ra đúng hướng nhưng chưa được quản lý chặt chẽ, chưa vận dụng có hiệu quả các biện pháp quản lý nhà nước thông qua các biện pháp đòn bẩy kinh tế, biện pháp hành chánh để tác động kiểm soát được quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện qui hoạch phát triển kinh tế của Quận.

·         Chợ có tầm quan trọng thiết yếu đến nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của quần chúng nhân dân, nhưng một thời gian dài chưa đước quan tâm đầu tư đúng mức, chưa có kế hoạch tổng thể qui hoạch cải tạo, mở rộng chợ gắn liền với yêu cầu gia tăng dân số, phát sinh các khu dân cư mới nên đã tự phát hình thành các chợ lấn chiếm hẻm, lòng lề đường, tình trạng kinh doanh xung quanh chợ phát triển vô trật tự.

·         Tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp, tinh vi, công tác đấu tranh phòng chống chưa được ngăn chặn có hiệu quả, môi trường kinh doanh chưa thật công bằng, lành mạnh, có lúc có nơi chưa đảm bảo tốt trật tự, an toàn xã hội để ảnh hưởng đến việc làm ăn kinh doanh của nhân dân.

PHẦN II

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUẬN 10 GIAI ĐOẠN 2001-2005 :

1-                 Tăng cường công tác quản lý nhà nước tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hỗ trợ hữu hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh:

a/ Khắc phục cơ chế xin cho :

Thực tế, tình hình kinh tế Quận 10 hiện nay hoạt động chủ yếu là loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, yêu cầu quản lý hỗ trợ phát triển khai thác tiềm năng của thành phần kinh tế này là một yếu tố quan trọng trong giai đoạn chuyển tiếp để phát triển và định hình kinh tế Quận 10 theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Để làm được vấn đề này, trước hết phải thống nhất thay đổi nhận thức từ : cơ chế “xin – cho“, xây dựng cơ chế quản lý trên cơ sở xác định rõ : trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp trong kinh doanh và quyền nghĩa vụ,trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong họat động quản lý kinh tế.Vì vậy cần phải xem xét chấn chỉnh biện pháp quản lý nhà nước từ bước đăng ký kinh doanh đến khâu quản lý sau đăng ký kinh doanh, phát huy được tính năng động, trách nhiệm của các cơ quan từ Quận đến Phường. Tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức kiểm tra hoạt động các doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh, có sự phân công chặt chẽ giữa các Ban ngành Quận và Phường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước thông qua các hoạt động kiểm tra nhằm hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chấp hành luật pháp, xử lý kịp thời các vi phạm, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng.

b/ Tăng cường thông tin kinh tế :

Rà soát hoàn chỉnh qui hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn các Phường và toàn Quận, xác định cụ thể những ngành truyền thống, sản phẩm mũi nhọn, những ngành khuyến khích đầu tư, công khai định hướng qui hoạch phát triển kinh tế của Quận, đẩy mạnh các hoạt động thông tin kinh tế động viên quần chúng nhân dân tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh lành mạnh, theo định hướng qui hoạch.

Vận dụng thực hiện các biện pháp đòn bẩy kinh tế có hiệu quả, sát hợp với tình hình thực tế và các biện pháp hành chánh để khuyến khích hoặc hạn chế những ngành nghề theo chủ trương qui hoạch phát triển kinh tế của Quận. Các nội dung này phải cung cấp đầy đủ cho các hộ sản xuất kinh doanh biết.

c/ Tổ chức sắp xếp lại doanh nghiệp :

Triển khai thực hiện việc sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo hướng tiến hành các bước cổ phần hóa 2 Doanh nghiệp nhà nước cấp Quận còn lại (xí nghiệp quốc doanh Mỹ phẩm Như Ngọc, công ty Điện – Điện tử), tạo điều kiện cho doanh nghiệp công ích: công ty Dịch vụ đô thị & quản lý nhà hoạt động có hiệu quả, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ sung vốn lưu động. Thực hiện đúng các chính sách hỗ trợ cho hợp tác xã tăng cường quản lý hướng dẫn các hợp tác xã hoạt động đúng Luật, trước mắt chọn hợp tác xã Đại Thành, hợp tác xã mua bán Phường 11 kinh doanh chuyên ngành và đa ngành, vận động khuyến khích chuyển đổi các tổ sản xuất qua loại hình hợp tác xã.

Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại đi đôi với tăng cường công tác quản lý cán bộ để ngăn ngừa những hành vi tiêu cực, nhận hối lộ, nhũng nhiễu gây phiền hà cho doanh nghiệp.

d/ Biện pháp cụ thể :

·         Tiếp tục khoán thuế ổn định có thời hạn, công khai mức thuế cho người kinh doanh yên tâm, hướng dẫn đưa một số hộ khoán lên hộ kê khai, tự khai doanh thu phấn đấu công bằng, hợp lý, trong đó chú ý tăng cường vai trò của các Tổ tư vấn thuế các Phường, mạnh dạn vận dụng chính sách thuế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có đầu tư mới trang thiết bị, đổi mới công nghệ và hỗ trợ các khu vực, các ngành nghề Quận khuyến khích, định hướng phát triển theo qui hoạch.

·          Hỗ trợ mặt bằng, vay vốn theo chương trình kích cầu, xóa đói giảm nghèo …, tổ chức hướng dẫn tận tình cho người kinh doanh lập hồ sơ vay vốn kích cầu song song với việc đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra ngăn chặn, hạn chế những tiêu cực phát sinh đối với các loại hình kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội …

·         Lãnh đạo Quận và các phòng ban phải thực hiện tốt chế độ đi cơ sở để nắm tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời tham mưu Quận tháo gỡ các khó khăn và ách tắc của cơ sở. Trong đó, tập trung đề xuất xây dựng cơ chế quan hệ phối hợp giữa các Phòng ban Quận và đặc biệt là nâng cao vai trò cấp Phường trong công tác quản lý nhà nước, nắm bắt tình hình hoạt động các thành phần kinh tế. 15 Phường đều xây dựng được kế hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn một cách khoa học, có tính khả thi nhằm khai thác tri thứùc và khả năng còn tiềm tàng trong dân.

2- Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, khai thác các nguồn lực tiềm năng Quận đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh :

Phát triển cơ sở hạ tầng là một yếu tố hết sức quan trọng để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Do vậy, Quận cần tập trung đầu tư nhiều hơn cho việc cải tạo và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên cho việc mở mang giao thông, cải tạo hệ thống điện nước, cống rãnh … Lưu ý đầu tư các công trình vừa phục vụ phát triển văn hóa – xã hội vừa phục vụ phát triển kinh tế. Tiếp tục cải tạo hệ thống mạng lưới đường nội vi các Phường, từng bước thực hiện theo quy hoạch phát triển đô thị : mở rộng lộ giới, mở thêm các tuyến đuờng … Cần phải có kế hoạch chủ động gắn liền với việc định hướng quy hoạch phát triển thương mại – dịch vụ trên các tuyến đường mới mở : Cao Thắng, Lê Hồng Phong, Nguyễn Tri Phương nối dài, Trường Sơn, Bắc Hải nối dài …

·          Kiểm kê nắm chắc tình hình hiệu quả sử dụng quỹ nhà đất của Quận, kiên quyết thu hồi những mặt bằng đang giao cho các cơ quan đơn vị sử dụng lãng phí không hiệu quả, xem xét thúc đẩy việc triển khai sử dụng hiệu quả mặt bằng cụm sản xuất công nghiệp sạch B.29. Hình thành quỹ nhà đất hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh, phát triển các trung tâm thương mại, các khu chuyên doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế Quận theo đúng định hướng quy hoạch.

·                   Tiến hành khảo sát, quy hoạch tổng thể các chợ trên địa bàn Quận đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt thường xuyên của quần chúng trên từng địa bàn dân cư. Trước mắt, phải tiếp tục cải tạo, nâng cấp, tạo điều kiện ổn định hoạt động các chợ do Quận và Phường đang quản lý, giải quyết tình trạng kinh doanh mất trật tự, cản trở giao thông xung quanh chợ. Phấn đấu xây dựng từ 1 đến 2 chợ mới ở các Phường phía Bắc đường 3/2. Khai thác thế mạnh : “Quận 10 là Quận có vị trí trung tâm thành phố”, thu hút và hình thành các khu siêu thị quy mô lớn, như : Maximax mở rộng - 3C Đường 3/2 vốn đầu tư xây dựng cơ bản 25 tỉ, Cora Miền Đông - số 138 Tô Hiến Thành vốn đầu tư xây dựng cơ bản 53 tỉ, Trung tâm Thương mại - số 34 đường 3/2 vốn đầu tư xây dựng cơ bản 13 tỉ, Trung tâm Thương mại Lý Thường Kiệt vốn đầu tư xây dựng cơ bản 16 tỉ …

3- Các giải pháp đồng bộ khác :

Cần tập trung giải quyết tạo chuyển biến trên các lĩnh vực :

·         Tập trung tấn công, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nghiêm trọng làm tổn hại đến môi trường sống, môi trường kinh doanh như tệ trộm cướp, cờ bạc, ma túy, bảo kê của xã hội đen, nhũng nhiễu người kinh doanh.

·         Tích cực thực hiện nâng cao chất lượng dạy nghề, đẩy mạnh các hoạt động giải quyết việc làm cho người lao động theo hướng thực hiện hiệu quả chương trình vay vốn xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ các dự án sản xuất kinh doanh vừa và nhỏ, khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia dạy nghề, đầu tư mở rộng và nâng cao năng lực đào tạo của Trung tâm dạy nghề, mở rộng phạm vi hoạt động của Trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm.

Quận 10 có lực lượng lao động hùng hậu, có kiến thức tay nghề, Quận 10 có vị trí trung tâm Thành phố, Quận khai thác được vốn hạ tầng để phát triển và nhất là Đảng bộ Quận có truyền thống đoàn kết một lòng chăm lo cho sự nghiệp chung. Với quyết tâm của Đại hội chắc chắn nhiệm kỳ 2001 – 2005 kinh tế Quận nhà sẽ phát triển mạnh mẽ và ổn định hơn.

            ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

Thông báo