Thứ Năm, ngày 1 tháng 12 năm 2022

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX (2005 - 2010) về công tác an ninh quốc phòng và tư pháp

            Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IX (2005-2010), Ban chấp hành Đảng bộ Quận 10 đề ra chương trình hành động thực hiện công tác an ninh - quốc phòng và tư pháp từ năm 2006 đến năm 2010 như sau:

I/. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

            1/. Đảm bảo giữ vững ổn định về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho nhân dân, xây dựng nền quốc phòng - an ninh vững mạnh, góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng đối phó thắng lợi các tình huống có thể xảy ra ở địa bàn quận, phường.

            2/. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao nhận thức cách mạng, tham gia thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh, tư pháp và thực hiện tốt nghị quyết an ninh - quốc phòng trên địa bàn quận.

            3/. Các cấp ủy trong khối nội chính - tư pháp phối hợp với cấp ủy các cơ sở Đảng tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 02/6/2005 về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” và những mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp xây dựng nền tư pháp vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh; xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

 II/. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH:

            Trong những năm qua, công tác an ninh - quốc phòng, tư pháp luôn được Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để các ngành khối nội chính thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các ngành khối nội chính đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các ban, ngành, đoàn thể quận và 15 phường tổ chức thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu hàng năm. Từ đó, đã có những chuyển biến tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về an ninh - quốc phòng, pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa được tăng cường; tổ chức bộ máy các cơ quan nội chính phù hợp với quy trình cải cách tư pháp, quy chế phối hợp liên ngành nội chính thường xuyên được bổ sung và  thực hiện đạt được hiệu quả cao trong công tác an ninh - quốc phòng, tư pháp; công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với các cơ quan tư pháp được tăng cường và đi vào thực chất, mang lại hiệu quả nhất định; đồng thời, giúp người dân có nhiều cơ hội tiếp cận với sự công bằng theo đúng pháp luật.

Tuy nhiên, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố bất ổn; công tác quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng về quốc phòng, an ninh, tư pháp chưa sâu; quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực phức tạp còn thiếu chủ động; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển rộng nhưng chưa đều, chưa vững chắc; số vụ phạm pháp hình sự cấp quận giảm, tỷ lệ phá án tăng, nhưng ở một số phường vẫn còn diễn biến phức tạp; các yếu tố phát sinh điểm nóng vẫn còn tiềm ẩn; còn nhiều vấn đề kiến nghị của nhân dân chưa được giải quyết kịp thời; ý thức cảnh giác của quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ tài sản còn nhiều sơ hở, để tội phạm lợi dụng hoạt động; công tác đăng ký, quản lý địa bàn, nắm người, nắm hộ và đăng ký, quản lý các phương tiện phục vụ quốc phòng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, trang bị phương tiện cho từng ngành khối nội chính - tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

III/. NỘI DUNG CHỦ YẾU:

            1/. Nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến năm 2010:

            a/. Về công tác an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội:

- Thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ theo hướng chuẩn hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỷ năng tác chiến, xây dựng lực lượng công an chính quy, hiện đại; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, lực lượng an ninh cơ sở song song với đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn 15 phường. Duy trì và nâng chất phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, đảm bảo xây dựng vững chắc thế trận an ninh của địa phương. Chú trọng xây dựng khu phố văn hóa, khu phố xuất sắc và các tổ dân phố, nhóm, hộ tự quản nhằm nâng cao ý thức của quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn dân cư. Nâng cao vai trò của Mặt trận - các đoàn thể, huy động các nguồn lực trong nhân dân tham gia giữ vững an ninh - quốc phòng và đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh và thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành nội chính trong kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, phấn đấu giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự xuống từ 05% - 07%, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt từ 65% trở lên; không để điều tra, truy tố, xét xử oan sai, lọt người, lọt tội phạm. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, đấu tranh, xử lý có hiệu quả các vấn đề phát sinh về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu “3 giảm”. Duy trì không để các tuyến, địa bàn, tụ điểm, điểm phức tạp về hình sự, ma túy, mại dâm, cờ bạc, đã xóa và chuyển hóa, phức tạp trở lại.

            b/. Về công tác quốc phòng - quân sự địa phương:

- Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân, tự vệ và dân phòng chuyên trách; xây dựng lực lượng dự bị động viên có chất lượng chính trị và trình độ sẵn sàng chiến đấu, phấn đấu xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,8% trở lên, đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 12% (dân quân 10%); phấn đấu 100% phường đội trưởng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy, 100% phường đội phó là đảng viên; tăng cường quản lý lực lượng dự bị động viên, biên chế cán bộ, chiến sĩ đúng chuyên môn các đơn vị quận, thành phố đạt 90% - 100 %, của Bộ và Quân khu đạt 85% - 90%.

- Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng dân quân, quân dự bị động viên, phối hợp chặt chẽ với công an và các ngành, các đoàn thể tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của lực lượng vũ trang quận. Thường xuyên bổ sung các phương án và tham mưu tổ chức diễn tập các phương án tác chiến bảo vệ địa phương theo chỉ đạo của thành phố.

- Xây dựng đơn vị nề nếp chính quy theo Chỉ thị 917; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện kết hợp với xây dựng cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp” theo chỉ đạo của cấp trên.

- Nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, nghiệp vụ đảm bảo phục vụ chiến đấu và chiến đấu thắng lợi với các tình huống phát sinh; tham gia hội thao lực lượng vũ trang quận và thành phố đạt kết quả ngày càng cao.

- Quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên nhập ngũ, phương tiện kỹ thuật phục vụ quốc phòng, thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ ở 02 cấp (quận, phường); đảng viên nhập ngũ đạt vượt chỉ tiêu hàng năm.

c/. Về hoạt động tư pháp:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, thực hiện pháp chế xã hội chủ nghĩa. Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ ngành tư pháp trong sạch vững mạnh, có đủ phẩm chất chính trị và năng lực nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, xây dựng cán bộ tư pháp phường có trình độ trung cấp, đại học, trung cấp hành chính đạt 70%.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Trong đó, chú ý nâng cao chất lượng công tác kiểm sát điều tra, kết thúc điều tra đúng luật định. Phấn đấu đạt tỷ lệ truy tố 99% hàng năm. Kiên quyết không để xảy ra các vụ đình chỉ do oan sai hoặc đình chỉ không đảm bảo đúng căn cứ pháp luật; không để án tồn.

- Đảm bảo tỷ lệ giải quyết chung các vụ án dân sự đạt trên 90%; án hình sự đạt từ 95% trở lên, trong đó đưa ra xét xử lưu động từ 08 đến 10 vụ/năm; phấn đấu tỷ lệ án bị hủy dưới 01%, án cải sửa dưới 2,5%. Đảm bảo không để xét xử oan, sai, bỏ lọt người, lọt tội.

- Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thi hành án. Phấn đấu giải quyết từ 97% - 99% án, trong đó xong hoàn toàn đạt từ 85% - 87%. Tiếp tục thực hiện việc chuyển giao cho phường thi hành án có giá trị 500 ngàn đồng trở xuống, phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết từ 94% - 96% tổng số vụ việc được giao, trong đó xong hoàn toàn đạt từ 55% - 60%.

- Chủ động xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo luật định. Thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định pháp luật. Phấn đấu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đạt từ 95% - 97%, hạn chế thấp nhất đơn khiếu nại đông người, khiếu nại vượt cấp.

            2/. Các giải pháp chủ yếu:

            a/. Nhóm giải pháp xây dựng Đảng, đoàn thể:

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên, trọng tâm là nội dung “ba xây, ba chống”. Thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng, kiện toàn cấp ủy chi bộ, duy trì có nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt công tác sơ - tổng kết nhằm rút kinh nghiệm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nghị quyết. Quan tâm chăm lo đến hoạt động của đoàn viên, hội viên; tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò làm chủ trong công tác bảo vệ pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, cơ sở.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chương trình mục tiêu 3 giảm; đề án quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng; tham gia thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, khu phố, tổ dân phố.

b/. Nhóm giải pháp về đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm:

- Tăng cường giáo dục, quán triệt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, cải cách tư pháp trong tình hình mới, nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh.

- Tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 8 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, giải quyết kịp thời những sơ hở, thiếu sót, đảm bảo tốt an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh kinh tế, an ninh nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng…

- Thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp huyện theo Nghị định 26/2005/NĐ-CP ngày của Chính phủ quy định. Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành giữa khối nội chính với các cơ quan chuyên môn của quận về công tác định giá tài sản trong các vụ án tranh chấp dân sự.

- Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 49-NQ/TW ngày của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”. Bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế, kế hoạch phối hợp giữa các ngành, các lực lượng như: Quy chế phối hợp trong khối nội chính; Kế hoạch phối hợp hoạt động của lực lượng công an, quân sự trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

- Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết ngay các vụ tranh chấp, khiếu kiện, không để kéo dài, không để phát sinh điểm nóng.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân trong công tác an ninh - quốc phòng; vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, giữ gìn trật tự kỷ cương, nếp sống văn minh đô thị, bài trừ tệ nạn xã hội, gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10 của Thành ủy về “lãnh đạo phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phối hợp tổ chức thực hiện các nghị quyết liên tịch giữa công an - quân sự với các đoàn thể trong công tác phòng ngừa, tấn công tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại cơ sở; tổ chức thực hiện tốt đề án sau cai nghiện, kết hợp công tác quản lý, giáo dục với giải quyết việc làm cho người lao động, cho số đối tượng tù, đặc xá về để hạn chế điều kiện dẫn đến tội phạm và tái phạm; giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở tiến tới xây dựng đúng thực chất nhóm hộ tự quản trong giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn dân cư.

- Kết hợp chặt chẽ giữa 03 môi trường “gia đình - nhà trường - xã hội” và phát huy vai trò tích cực của các đoàn thể trong quản lý, giáo dục học sinh và thanh thiếu niên tại cộng đồng.

            c/. Nhóm giải pháp thực hiện pháp chế xã hội chủ nghĩa, tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân:

- Nâng cao năng lực, vai trò tham mưu của cơ quan công an, quân sự, các cơ quan tiến hành tố tụng trong phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

- Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật trong nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội thông qua hoạt động thông tin tuyên truyền của các ban ngành, đoàn thể quận, thông qua công tác xét xử lưu động của Tòa án. Củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và lực lượng trợ giúp pháp lý miễn phí.

- Tham mưu cho Thường trực Ủy ban nhân dân quận ban hành quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tư vấn các hoạt động về thực thi pháp luật trên địa bàn quận; đồng thời, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân Quận ban hành, qua đó kiến nghị bãi bỏ, bổ sung các văn bản hết hiệu lực thi hành và không phù hợp với các văn bản hiện hành.

- Thường xuyên xác minh, phân loại và tổ chức thi hành bản án có điều kiện thi hành, hạn chế không để án tồn đọng, chậm thi hành án. Tiếp xúc giải thích, hướng dẫn rõ ràng các quy định của pháp luật để hạn chế việc khiếu nại của nhân dân trong thi hành án dân sự.

- Qua công tác thanh tra kinh tế - xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo tham mưu Ủy ban nhân dân Quận tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực thanh tra.

IV/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt và các đoàn thể Quận:

- Thực hiện tốt chủ trương cải cách hành chính, cải cách hoạt động tư pháp, tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, tư pháp; phối hợp tổ chức diễn tập phương án phòng thủ, kiểm tra phương án A2, phòng cháy và cứu sập các lô chung cư, nhà cao tầng; tích cực giải quyết các điểm nóng phát sinh, giải quyết các khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật.

- Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc - các đoàn thể đối với hoạt động các cơ quan tư pháp; xây dựng lực lượng nòng cốt, lực lượng tuyên truyền viên, báo cáo viên đủ khả năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, giúp người dân am hiểu và tuân theo pháp luật.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tư pháp có năng lực, trình độ, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị đủ sức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; hoàn thiện cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử đối với hoạt động tư pháp, đảm bảo đủ cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân, vì dân”.

2/. Cấp ủy lãnh đạo các đơn vị khối nội chính Quận:

- Căn cứ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, kế hoạch ngành dọc cấp trên về công tác quốc phòng, an ninh, tư pháp và nội dung chương trình công tác quốc phòng - an ninh, tư pháp giai đoạn 2006 - 2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận để tham mưu cho Quận ủy - Ủy ban nhân dân Quận và triển khai, phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xây dựng lực lượng dự bị động viên, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội trên địa bàn quận.

- Tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá kết quả và đề xuất Quận ủy - Ủy ban nhân dân Quận, ngành dọc cấp trên giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và xây dựng các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới có tính khả thi, thực hiện có hiệu quả, góp phần chống âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội góp phần phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu giảm số vụ phạm pháp hình sự, tăng tỷ lệ điều tra phá án; tổ chức xét xử các loại án đảm bảo đạt vượt chỉ tiêu, không để oan sai, lọi người, lọt tội. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thi hành án, cử cán bộ, công chức tham gia các lớp học do Thành phố và Quận tổ chức.

- Tăng cường các giải pháp xây dựng Đảng, xây dựng ngành, xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, có nề nếp chính quy, hiện đại, có giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành tư pháp, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang theo hướng nâng cao chất lượng nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nhiều hình thức và biện pháp phù hợp từng đối tượng theo hướng tập trung về cơ sở, đến tận người dân để nhân dân nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật. Các ngành tư pháp phối hợp với công tác tuyên giáo tổng hợp tình hình, phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm, phổ biến rộng rãi để nhân dân biết nhằm nâng cao ý thức cảnh giác tham gia phòng chống tội phạm, phòng chống các loại tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý, hỗ trợ người dân tiếp cận hệ thống pháp luật và tư pháp.

3/. Cấp ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân 15 phường:

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các đoàn thể phối hợp chặt chẽ, đề ra các giải pháp, biện pháp xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, tuyên truyền, vận động nhân dân cảnh giác âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, phát động thực hiện có hiệu quả phong trào phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, chuyển xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành nhiệm vụ công tác quân sự địa phương và công tác tư pháp, tăng cường công tác hòa giải và kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo tại địa phương, không để xảy ra khiếu kiện tập thể, khiếu kiện đông người, nhất là không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

- Xây dựng lực lượng công an, quân sự, lực lượng dân quân - dân phòng chuyên trách đủ về số, mạnh về chất, có lập trường tư tưởng vững vàng, sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng được yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ địa phương. Xây dựng hộ, nhóm hộ, tổ dân phố tự quản về an ninh trật tự và thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU về “Lãnh đạo phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phấn đấu kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, nâng cao tỷ lệ phá án.

- Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với hoạt động nội chính, tư pháp tại cơ sở. Đồng thời, tập trung thực hiện đề án quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

4/. Cấp ủy - lãnh đạo các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp:

- Tổ chức triển khai cho cán bộ công chức, công nhân viên và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận về công tác an ninh quốc phòng và tư pháp giai đoạn 2006-2010. Chủ động phối hợp với lực lượng vũ trang quận và chính quyền cơ sở bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, giải quyết nhanh các vụ việc phát sinh về an ninh chính trị, trật tự xã hội, không để xảy ra điểm nóng trong cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức giáo dục chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh kinh tế; nâng cao hiệu quả hoạt động giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại không để xảy ra các tranh chấp phức tạp.

- Đảm bảo triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước tại cơ quan, đơn vị.

Thông báo