Thứ Năm, ngày 7 tháng 12 năm 2023

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX (2005 - 2010) về công tác dân vận của Đảng bộ Quận 10

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 10 lần thứ IX, quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Quận 10 nhiệm kỳ IX (2005 - 2010); nhằm thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, Ban chấp hành Đảng bộ Quận nhiệm kỳ IX xây dựng chương trình hành động toàn khóa (2006-2010) về công tác dân vận của Đảng bộ Quận 10 với những nội dung và giải pháp cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

1/. Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IX về công tác dân vận nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong giai đoạn mới. 

2/. Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thông qua các mô hình, giải pháp thật sự đi vào chiều sâu, huy động được nhiều nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân, tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc và góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

B. TÌNH HÌNH CHUNG:

Trong nhiệm kỳ qua, Quận đã cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương - Thành phố về công tác dân vận, xây dựng các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Quận sát hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đã góp phần tích cực tạo được những thành quả khá tốt trên các lĩnh vực: giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xây dựng khu phố văn hóa; chăm lo tốt các gia đình diện chính sách, người có công, dân nghèo; chăm lo phúc lợi xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo môi trường xã hội lành mạnh tại các địa bàn dân cư. Qua đó, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và mở rộng, quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục được phát huy, củng cố nâng cao niềm tin trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm của Đảng bộ Quận.

Tuy nhiên, mặt hạn chế, khuyết điểm cần quan tâm là: một số cấp ủy chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với công tác Mặt trận, đoàn thể, chưa chú trọng thường xuyên công tác vận động quần chúng; mối quan hệ giữa chính quyền - Mặt trận - đoàn thể các cấp có lúc chưa chặt chẽ; một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức còn nặng về công tác chuyên môn, chưa thực hiện tốt công tác dân vận. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có đổi mới nhưng có mặt chưa đi vào chiều sâu; phương thức tuyên truyền vận động, tập hợp quần chúng còn đơn điệu; việc triển khai và giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi còn mang tính hình thức; một số phong trào còn biểu hiện chạy theo chỉ tiêu, thiếu tính bền vững; có lúc chưa nắm sát tâm tư, tình cảm, những vấn đề bức xúc của nhân dân để đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời.

C. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010:

Từ mục tiêu, nhiệm vụ được Nghị quyết Đại hội đề ra, chương trình hành động toàn khóa (2006 - 2010) của Ban chấp hành Đảng bộ Quận về công tác dân vận xác định các nội dung chủ yếu cần tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện: nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm quản lý của chính quyền và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể về công tác dân vận, đảm bảo an dân và nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đa dạng hóa phương pháp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nhằm mở rộng đối tượng tập hợp và phát huy dân chủ ở cơ sở, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, đơn vị.

Nội dung chương trình hành động được xác định trên các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

1/. Công tác dân vận của Đảng:

- Tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng về công tác dân vận đến đảng viên, cán bộ, công chức và đoàn viên, hội viên của tổ chức Mặt trận, các đoàn thể. Lãnh đạo tốt sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể, tạo cơ chế cho Mặt trận và các đoàn thể thực hiện chức năng giám sát các hoạt động quản lý của chính quyền; chủ động tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện các chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị.

- Nâng cao chất lượng các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Quận về công tác dân vận. Tăng cường kiểm tra các cấp ủy về phân công đảng viên làm công tác dân vận. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền và các đoàn thể; định kỳ sơ, tổng kết công tác vận động quần chúng và kết quả phát động, tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị.

- Thực hiện tốt phương châm hướng về cơ sở, xây dựng phong cách làm việc sát cơ sở, sát nhân dân; nắm sát và chủ động giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân.

- Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, đồng thời nâng cao vai trò giám sát của hệ thống Mặt trận, các đoàn thể tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần nâng cao và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Lãnh đạo củng cố kiện toàn tổ chức Mặt trận, các đoàn thể; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, Mặt trận, đoàn thể từ Quận đến cơ sở có đủ phẩm chất chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động, có uy tín và sức thuyết phục đối với quần chúng, từng bước nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và lực lượng chính trị nòng cốt ở cơ sở.

2/. Công tác dân vận của chính quyền và lực lượng vũ trang:

- Ủy ban nhân dân Quận, phường và lực lượng vũ trang tiếp tục triển khai quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, nhất là Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận của chính quyền và các quy định của ngành cấp trên; thường xuyên giáo dục cán bộ, công chức và chiến sĩ lực lượng vũ trang về quan điểm quần chúng và công tác dân vận, về tác phong công tác, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Định kỳ, có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh công chức; Pháp lệnh chống lãng phí; Luật chống tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan.

- Giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và kiến thức về phương pháp công tác dân vận, tinh thần trách nhiệm và tác phong công tác của cán bộ, công chức đi đôi với bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thực sự là công bộc của nhân dân; ngăn chặn tệ quan liêu, cửa quyền, kiên quyết xử lý những cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. 

- Thực hiện cải cách hành chính trên cơ sở đổi mới phương thức hoạt động, lề lối làm việc của bộ máy quản lý gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở: rà soát, chấn chỉnh, loại bỏ các thủ tục, các khâu không cần thiết trong quy trình giải quyết hồ sơ, công khai hóa và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ nhanh chóng, thuận lợi, nhất là các vấn đề liên quan đến việc di dời, đền bù, giải toả nhân dân tại các khu vực triển khai các dự án mở đường, xây dựng nhà ở, chỉnh trang đô thị…; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân.

 3/. Công tác dân vận của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội:

- Bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị để định hướng nội dung, phương thức hoạt động; không ngừng mở rộng đối tượng tập hợp, sâu sát đoàn viên, hội viên; làm tốt vai trò đại diện, vai trò cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị; tham gia xây dựng chủ trương, làm tốt vai trò kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đa dạng, phong phú, linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, phù hợp với yêu cầu của từng đối tượng, lứa tuổi nhằm mở rộng và đa dạng các hình thức tập hợp quần chúng nhân dân. Nắm sát tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ lợi ích của nhân dân và vai trò giám sát đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại địa phương, đơn vị.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Mặt trận, các đoàn thể; vừa bồi dưỡng nâng chất đội ngũ hiện có, vừa làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân tố mới, tạo nguồn cán bộ kế thừa, khắc phục tình trạng hụt hẫng cán bộ trong hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể; phấn đấu hàng năm hệ thống Mặt trận, các đoàn thể cơ sở không còn đơn vị yếu - tăng tỷ lệ cơ sở vững mạnh, xuất sắc.

4/. Công tác tôn giáo, dân tộc :

- Tiếp tục quán triệt  sâu các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về công tác tôn giáo, dân tộc cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc; tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo và các tổ chức hội đoàn trong tôn giáo; ngăn chặn các âm mưu lợi dụng tôn giáo, dân tộc để chia rẽ, gây bất ổn chính trị, xã hội.

- Xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong đồng bào các tôn giáo và dân tộc; tuyên truyền, vận động các giới tôn giáo, các dân tộc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nắm chắc tình hình và quan tâm giải quyết những nhu cầu chính đáng, hợp pháp của đồng bào tôn giáo, dân tộc; tạo điều kiện học tập cho con em đồng bào các dân tộc ít người.

D. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CẤP ỦY:

 1/. Giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về công tác dân vận:

-Thường xuyên giáo dục cán bộ, ñaûng vieân, và thông qua các đoàn thể để giáo dục đoàn viên, hội viên nhận thức sâu quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến quần chúng nhân dân. Kịp thời nắm bắt dư luận, ý kiến của người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị để phản ánh cho Đảng, chính quyền có biện pháp giải quyết.

- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác vận động quần chúng theo Quy định 1043 - QĐ/TU của Thành ủy: giáo dục cán bộ, đảng viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào, gắn bó với quần chúng nhân dân nơi cư trú; gương mẫu chấp hành và vận động gia đình thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định tại địa phương.

2/. Phát huy dân chủ trong đời sống xã hội:

- Tuyên truyền sâu rộng chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc đến các giới, các tầng lớp nhân dân; phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động tại địa phương, đơn vị. Gắn việc chăm lo, bảo vệ lợi ích của nhân dân với việc huy động sức dân để xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

- Lãnh đạo thực hiện tốt 02 hình thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tích cực đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân; tôn trọng quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 30 - CT/TW của Bộ chính trị và Nghị định 79/CP, 71/CP, 07/CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức điều hành tốt để giải quyết đúng, kịp thời các công việc có quan hệ trực tiếp đến nhân dân; công khai bàn bạc, lấy ý kiến nhân dân về những vấn đề liên quan đến lợi ích cộng đồng xã hội, nhất là các vấn đề về quy hoạch, di dời, đền bù, giải toả, tái định cư…

- Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý Nhà nước, tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh. Tham gia góp ý, giám sát quá trình xây dựng các dự án, công trình trên địa bàn quận. Tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đạt chất lượng.

3/. Phát động sâu rộng các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước mang ý nghĩa chính trị  - xã hội cao:

- Thực hiện chiều sâu phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nâng cao nhất lượng xây dựng khu phố văn hóa, từng bước tiến tới xây dựng phường đạt chuẩn văn hóa; tuyên truyền vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị và môi trường văn hóa - xã hội lành mạnh tại địa bàn dân cư.

- Tuyên truyền, vận động, huy động sức dân phối hợp thực hiện tốt chương trình giảm nghèo theo tiêu chí của Thành phố, chương trình “Vì người nghèo”, chăm lo nhà ở, việc làm cho người lao động; thực hiện chương trình mục tiêu 03 giảm, phòng chống tệ nạn xã hội; củng cố và phát huy vai trò các nhóm hộ tự quản, mở rộng và nâng chất phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn dân cư.

- Gắn công tác dân vận với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền để phát động sâu rộng cuộc vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và các sinh hoạt xã hội để nêu gương trong cộng đồng.

- Thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân vận, các mô hình, giải pháp tốt về nội dung và phương pháp vận động quần chúng tại địa phương, đơn vị.

4/. Củng cố kiện toàn các Ban chỉ đạo, Ban chấp hành Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể:

- Lãnh đạo kiện toàn Ban chỉ đạo quy chế dân chủ, Ban chỉ đạo công tác tôn giáo Quận, Tổ công tác tôn giáo 15 phường, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc, Ban chấp hành các đoàn thể quận và cơ sở; củng cố hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp, liên kết hoạt động có hiệu quả, sát với yêu cầu thực tế của các cơ quan nhà nước với hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể để thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương chung.

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/. Giai đoạn 2006 - 2008:

- Phát động sâu rộng các phong trào hành động cách mạng trong quần chúng nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận trong những năm tới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và 03 chương trình công tác trọng tâm của Quận năm 2006.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đổi mới công tác dân vận; thực hiện tốt 4 quan điểm NQTW 8B - khóa VII, trong đó quan tâm mở rộng và đa dạng các hình thức tập hợp quần chúng tham gia các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội nghề nghiệp, văn hóa, từ thiện, nhân đạo; chú trọng quần chúng ít có điều kiện tiếp xúc với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và ít tham gia sinh hoạt tổ dân phố; xây dựng lực lượng cốt cán và mở rộng các tổ chức đoàn thể ở khu vực kinh tế tư nhân, đồng bào dân tộc, tôn giáo để nắm sâu sát tâm tư, nguyện vọng chính đáng, đồng thời tham mưu cấp ủy, lãnh đạo giải quyết.

- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và các hình thức mở rộng dân chủ; vận động các giới, các tầng lớp nhân dân phát huy trí tuệ tham gia đóng góp xây dựng các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật Nhà nước. Tổ chức tốt hội nghị lấy ý kiến của nhân dân đối với 02 chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường hàng năm.

- Tăng cường công tác đi cơ sở nắm tình hình dư luận, ý kiến của nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các sự kiện chính trị có tác động đến tâm tư, tình cảm của nhân dân để lãnh đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng.

- Tổ chức sơ, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy về công tác vận động quần chúng. Trên cơ sở rút ra các bài học kinh nghiệm về công tác dân vận, xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, bổ sung các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

2/. Giai đoạn 2008 - 2010:

Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo thực hiện, theo dõi, kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện và tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ Quận lãnh đạo sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm để chỉ đạo bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cho nửa nhiệm kỳ còn lại (2008 - 2010).

Trên cơ sở các nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình hành động của Quận ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể xây dựng chương trình công tác dân vận hoặc bổ sung vào kế hoạch công tác hàng năm của cấp ủy sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị - trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những việc cần làm, những vấn đề bức xúc cần giải quyết và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Định kỳ kiểm điểm kết quả thực hiện gắn với tổng kết công tác hàng năm của đảng bộ, chi bộ.

Thông báo